Beth yw'r unig frîd cŵn a grybwyllir yn benodol yn y Beibl?What Is Only Dog Breed Specifically Mentioned Bible

Beth yw'r unig frîd cŵn a grybwyllir yn benodol yn y Beibl?

Milgwn yn y Beibl. Yr unig frîd o gi a grybwyllir wrth ei enw yn y Beibl yw'r milgwn ( Diarhebion 30: 29-31, Fersiwn y Brenin Iago ):

Mae yna dri pheth sy'n gwneud yn dda, ie, Sy'n addawol wrth fynd; Llew, sydd gryfaf ymhlith bwystfilod ac nid yw Turneth i ffwrdd o unrhyw; Milgi; He-afr hefyd.

Mae'r Milgwn neu'n well mae'r cwt yn un o'r bridiau cŵn hynaf. Mae'n y yn unig brîd cŵn a grybwyllir yn y Beibl a llawer o Shakespeare’s yn gweithio ac yn brif gymeriad cyflwyniad enwog Don Quixote . Mae hyd yn oed y Ci Simpsons , Cynorthwyydd Siôn Corn , yn filgi.

Yn flaenorol ras a neilltuwyd ar gyfer uchelwyr a breindal, er enghraifft, amgylchynodd Cleopatra ei hun â milgwn, fel yr adlewyrchir mewn rhai hieroglyffau o'r hen Aifft.

Mae yna ddeg brîd o helgwn, ac yn eu plith mae Milgwn Sbaen.

Am nifer o flynyddoedd ac, yn anffodus, hyd yn oed heddiw, mae Milgwn Sbaen wedi bod yn frid sydd wedi'i ecsbloetio a'i gam-drin yn bennaf, yn bennaf oherwydd bod ganddyn nhw gyflyrau corfforol a ffisiolegol unigryw, eu defnydd fel ci hela, ac, o fy safbwynt i, yn cael ei alw'n ddiwylliant ar gam. .

Y Milgwn yw'r brîd cŵn cyflymaf ac un o'r anifeiliaid cyflymaf ar y blaned. Mae hyn oherwydd bod ganddo sgerbwd ysgafn, colofn hyblyg iawn, ac aelodau hir iawn. Mae'r holl rinweddau hyn, yn ychwanegol at ei deneuach, yn caniatáu ichi gyrraedd cyflymderau rhwng 60 a 70 km yr awr.

Ond mae yna lawer mwy o ffeithiau anhygoel yn y brîd hwn:

  • Nid oes unrhyw un yn amau ​​ysblander milgi yn y ras wrth redeg; mae'n treulio 75% o'r amser yn yr awyr.
  • Mae gan filgwn hematocrit yn uwch na chŵn eraill; hynny yw, mae ganddynt gyfrif celloedd gwaed coch uwch, felly gallant anfon mwy o ocsigen i'w cyhyrau i ateb eu galw pan fyddant yn rhedeg.
  • Mae eu cynffon hir, denau yn gweithredu fel llyw, gan ganiatáu iddynt newid cyfeiriad yn gyflym.
  • Mae siâp eu pen a lleoliad eu llygaid hefyd yn eu gwneud yn unigryw. Mae ganddyn nhw faes golygfa 270 °; mae hyn yn eu gwneud yn gallu gweld gwrthrychau wedi'u lleoli bron y tu ôl iddynt. Gallant hefyd weld gwrthrychau dros 800 metr i ffwrdd ac, oherwydd eu gweledigaeth stereosgopig, gallant weld y rhai sy'n symud yn well na'r rhai sy'n aros yn eu hunfan. Mae ganddyn nhw drwyn breintiedig hefyd.
  • Diolch i etifeddiaeth enetig wych, maent yn mwynhau iechyd rhagorol o ran afiechydon etifeddol a chynhenid. Mae ganddyn nhw dymheredd corff uwch na'r cyffredin a grŵp gwaed cyffredinol, sy'n eu gwneud yn rhoddwyr gwaed perffaith.
  • Os edrychwch yn ofalus, nid ydynt yn gosod y pencadlys pan fyddant yn eistedd i lawr. Mae hynny oherwydd hyd eu breichiau a'u strwythur esgyrn. Dyna pam nad ydyn nhw'n eistedd yn rhy hir; mae'n sefyllfa nad ydyn nhw'n ei chael hi'n gyffyrddus.
  • Mae ganddyn nhw groen bregus ac, yn y rhan fwyaf o achosion, gwallt byr, sy'n eu gwneud yn agored iawn i oerfel.

Ond y gorau o'r brîd hwn yw ei gymeriad. Mae'r Milgwn yn eithriadol o serchog, ffyddlon, bonheddig. Maent wrth eu boddau y tu mewn i'r tŷ, wedi'u cau'n agos atom. Mae soffa a blanced yn baradwys iddyn nhw. Cŵn ysblennydd, hardd, cain a glân, maen nhw'n gŵn godidog i fod yn rhan o'r teulu. Tawel, ufudd, deallus. Ychydig yn ystyfnig a lladron, ond gyda thynerwch digymar.

Cŵn yw'r unig anifeiliaid Torah a dderbyniodd wobr am eu gweithredoedd. Pan ffodd y caethweision Iddewig o'r Aifft, mae'n ysgrifenedig: Dim ci yn cyfarth (Exodus 11: 7). Fel gwobr am hyn, dywedodd Duw:… a chnawd yn y maes na fyddwch yn ei fwyta, byddwch yn ei daflu at y ci (Exodus 22:30; Mejilta). Fodd bynnag, nid yw hoffter Duw tuag at anifeiliaid yn gyfyngedig i ffrind gorau dyn yn unig. Mae cyfeillgarwch yn ymestyn hyd yn oed i bryfed.

Dysgodd y Brenin Dafydd y ddysgeidiaeth hon pan ofynnodd beth yw nod creaduriaid mor ddrwg â phryfed cop. Yn dilyn hynny, creodd Duw ddigwyddiad lle arbedodd gwe o bryfed cop ei fywyd, gan ddysgu'r mwyaf o frenhinoedd Israel bod gan bob creadur ei bwrpas (Midrash Alpha Beta Women of-Ben Sira 9).

Mae'r Talmud yn dysgu mai'r rheswm y creodd Duw anifeiliaid cyn creu bodau dynol - ar chweched diwrnod y greadigaeth - oedd dysgu gostyngeiddrwydd i bobl fel eu bod yn deall y gall hyd yn oed y mosgito lleiaf fod yn fwy haeddiannol o fywyd (Sanhedrin 38a).

Felly gallai rhywun gasglu o'r fan hon fod Duw i bob pwrpas yn caru cŵn. A hefyd weddill Ei greaduriaid. Nawr, a yw hyn yn amlwg mewn actifiaeth ymarferol i anifeiliaid, neu ai dim ond gwerth cyffredinol a heb ei ddiffinio yw Iddewiaeth?

Mae cyfraith Iddewig yn llawn gofynion gofal anifeiliaid. Er enghraifft, mae rhai deddfau yn gwahardd gwneud i anifeiliaid ddioddef (Késef Mishne, Hiljot Rotzéaj 13: 9) ac sy'n ei gwneud yn ofynnol i ni eu bwydo â chariad (Igrot Moshe, Hyd yn oed HaÉzer 4:92) a'u hatal rhag cael eu gorfodi i weithio gormod (Joshen Mishpat 307: 13).

Gwelwn o'r deddfau hyn a deddfau eraill pa mor bell y mae'r Torah yn mynd i sicrhau gofal priodol i'r anifeiliaid. Hyd yn oed pan fydd yn rhaid lladd anifail i fwydo ei deulu, mae llawer o ddeddfau Iddewig yn berthnasol i sicrhau bod marwolaeth yr anifail yn gyflym ac yn ddi-boen (Canllaw i'r Perplexed III: 48).

Syniad y gallwn ei dynnu o Torah ynglŷn â pham y gwnaeth Duw anifeiliaid yw iddynt gael eu creu i fynegi gogoniant y Creawdwr (Pirkei Avot 6:11). Mae amrywiaeth a harddwch aruthrol anifeiliaid yn ein harwain i werthfawrogi'r Creawdwr, hyd yn oed yn fwy, gan ein harwain i esgusodi: Mor wych yw'ch gwaith, Arglwydd! (Salm 92: 5).

Gellid dweud bod y Creawdwr hefyd wedi ein gosod ni, disgynyddion Adda ac Efa, yn ei ardd brydferth fel y gallwn fod yn ofalwyr Gardd Dduw a'r holl anifeiliaid sydd ynddo (Genesis 2: 19-20 ).

Cafodd y ddynoliaeth ei chreu ar ddiwrnod olaf y greadigaeth oherwydd bod y bod dynol yn binacl natur; ni yw'r bodau a gafodd eu creu ar ddelw Duw (Genesis 1:27). Pan ddefnyddiwn ein hewyllys rhydd gyda chyfrifoldeb, gan weithredu gyda thosturi a sensitifrwydd, rydyn ni'n dod yn debyg i Dduw, fel y mae'n ysgrifenedig: Yn union fel y mae'n drugarog, rhaid i chi hefyd fod yn dosturiol. Yn union fel y mae Ef yn iawn, rhaid i chi hefyd fod yn iawn (Midrash Sifri Deuteronomium 49b). Pan fyddwn ni'n gweithio ein hunain i gael ein mireinio'n fwy ysbrydol, rydyn ni'n gwneud ein teitl gofalwyr y byd yn ddefnyddiol.

Ni yw gofalwyr byd hardd Duw a'r holl anifeiliaid sydd ynddo.

Dychmygwch y neges y mae plentyn yn ei derbyn pan fydd dad a mam yn ei ddysgu bod Duw eisiau i'n holl anifeiliaid gael eu bwydo o'n blaenau (Talmud, Brachot 40a). Dychmygwch y neges y mae eich mab yn ei derbyn pan fydd mam a dad yn ei ddysgu bod Duw yn ein gwylio ni'n gweld a ydyn ni'n dosturiol wrth yr anifeiliaid o'n cwmpas (Talmud, Baba Metzia 85a). A dychmygwch y neges rydyn ni'n ei rhoi i'n plant pan rydyn ni'n dweud bod yn rhaid i ni feithrin sensitifrwydd tuag at anifeiliaid i fod yn wirioneddol syth ac yn ysbrydol, fel y mae'n ysgrifenedig: Mae person cyfiawn yn gwybod anghenion ei anifail (Diarhebion 12:10).

Efallai mai dyna pam y gwnaeth Duw i Nóaj adeiladu arch i achub yr holl anifeiliaid yn ystod y Llifogydd. Wedi'r cyfan, gallai Duw yn hawdd fod wedi perfformio gwyrth a fyddai'n cadw'r anifeiliaid heb Nóaj yn gorfod caethiwo am 40 diwrnod a 40 noson yn rhoi sylw i bob anifail yn yr arch a hyd yn oed yn rhannu ei fwrdd gwerthfawr gyda nhw (Malbim, Genesis 6:21).

Gallem ddweud bod hyn yn union i dynnu sylw nad oedd ein cyfrifoldeb fel rhoddwyr gofal yr ardd yn gorffen gydag Adda ac Efa, ond ei fod yn gyfrifoldeb hanfodol dynoliaeth am bob tragwyddoldeb. Hefyd, gallai rhywun hyd yn oed ddweud bod y ffordd rydyn ni'n trin anifeiliaid yn adlewyrchiad o'r ffordd rydyn ni'n trin pobl.

Yn y Torah, gwelwn dro ar ôl tro stori bugail ymroddedig a ddewisir gan Dduw i arwain praidd y bobl Iddewig ar ôl dangos ei ymroddiad i'w braidd o ddefaid (Midrash, Shemot Rabba 2: 2). Baromedr o'r sensitifrwydd sydd gennym tuag at eraill yw'r ffordd rydyn ni'n trin anifeiliaid o'n cwmpas. Gall y pwyslais hwn ar ofalu am anifeiliaid fwydo teimladau inni a fydd yn y pen draw yn ein harwain i ddymuno daioni i'r holl ddynoliaeth.

Yn olaf, mae yna syniad hynod ddiddorol bod y Torah yn ein dysgu ni: gall anifeiliaid wasanaethu fel athrawon. Mae rhinweddau y mae Duw wedi'u rhoi yn arferion greddfol anifeiliaid a all ysbrydoli bodau dynol i godi mewn cyflawniad ysbrydol. Er enghraifft, deddf gyntaf Cod y Gyfraith Iddewig yw:

Dywedodd Rabbi Yehuda ben Teima: ‘Byddwch yn bwerus fel llewpard, yn ysgafn fel eryr, yn gyflym fel carw ac yn gryf fel llew i wneud ewyllys eich Tad Nefol’ (Avot 5:20).

Yn ddiddorol, mae hyn yn rhan o'r gyfraith gyntaf yn llyfr cyfraith yr Iddewon. Gellir gwerthfawrogi'r syniad hwn yn llawn mewn datganiad gan Rabbi Iojanán:

Pe na bai'r Torah wedi'i ddanfon, gallem fod wedi dysgu gwyleidd-dra'r gath, gonestrwydd y morgrugyn, diweirdeb y golomen, a moesau da'r ceiliog (Talmud, Eruvin 100b).

Efallai y gallwn ddysgu oddi wrth y ci bŵer defosiwn, teyrngarwch, neu hyd yn oed gael agwedd gadarnhaol.

Byddaf yn cloi gydag addysgu am ffrind gorau dyn: y ci. Dywed arweinydd rhyfeddol yr unfed ganrif ar bymtheg, y Maharshá, fod y ci yn greadur cariad. Felly, mae'r gair Hebraeg am gi yn ysgafn , sy'n deillio yn etymologaidd iau kuló ‘Allheartedly’ (Rav Shmuel Eidels, Jidushei Hagadot, Sanhedrin 97a).

Nawr, cofiwch fod Duw wedi cyfarwyddo Adda ac Efa i roi eu henwau Hebraeg i holl anifeiliaid y byd (Genesis 2: 19-20). Pan wnaethant y cysylltiad personol hwn â bwystfilod y ddaear, roedd manwl gywirdeb proffwydol yn yr enwau a ddewiswyd ganddynt i grynhoi hanfod pob anifail mewn enw sy'n datgelu eu henaid (Bereshit Rabba 17: 4).

Yna, fe all rhywun allosod o hyn bod enw Hebraeg y ci wedi’i ddewis yn union i ddynodi enaid cariadus y creadur hardd hwn.

Felly ydy, mae Duw i bob pwrpas yn caru cŵn. A dylem eu caru hefyd.

24 chwilfrydedd ynghylch milgwn

Heddiw, rydyn ni am rannu'r 24 chwilfrydedd hyn ynglŷn â'r milgwn â chi.

1. Dyma'r ci cyflymaf yn y byd ac mae'n un o'r anifeiliaid cyflymaf ar y blaned.

2. Gallant gyrraedd cyflymderau rhwng 60km / h a 69km / awr.

3. Tra eu bod yn rhedeg, mae milgwn yn treulio hyd at 75% o'r amser yn yr awyr wrth redeg.

4. Mae gan filgwn nifer uwch o gelloedd gwaed coch nag unrhyw frîd cŵn arall, sy'n caniatáu iddynt anfon mwy o ocsigen i'w cyhyrau a rhedeg yn gyflymach.

5. Mae cynffon y Greyhound yn gweithredu fel llyw wrth redeg.

6. Gallant ganfod gwrthrychau sydd dros 800 metr i ffwrdd!

7. Mae gan filgwn ystod weledigaeth o 270º, sy'n golygu y gall milgwn ganfod gwrthrychau sydd y tu ôl i'w hunain.

8. Mae gan filgwn olwg stereosgopig, mae hyn yn caniatáu iddynt weld gwrthrychau symudol yn well na'r rhai sy'n sefyll.

9. Efallai mai'r Milgi yw'r brîd cŵn iachaf o ran datblygu afiechydon rhagdueddiad etifeddol neu enetig.

10. Gall rhai milgwn gysgu â'u llygaid ar agor.

11. Mae gan filgwn dymheredd corff uwch nag unrhyw frîd cŵn arall.

12. Mae ganddyn nhw grŵp gwaed cyffredinol a diolch i hynny, maen nhw'n cael eu defnyddio weithiau fel rhoddwyr i achub bywydau cŵn eraill.

13. Mae ganddyn nhw allu gwych i neidio. Mae disgrifiadau o sbesimen a neidiodd 9.14 metr.

14. Mae'r rhan fwyaf o filgwn yn cael anhawster eistedd yn uniongyrchol ar lawr gwlad neu'n ei chael hi'n anghyfforddus iawn.

15. Gall ffwr milgwn fod hyd at 18 o wahanol liwiau cyfan a mwy na 55 cyfuniad rhyngddynt.

16. Ar hyn o bryd, llwyd yw lliw lleiaf safonol y Milgwn oherwydd, ar un adeg, credwyd bod milgwn llwyd yn arafach ac yn rhedeg yn llai nag eraill, felly doedd neb eu heisiau.

17. Mae milgwn, o ran anian, yn hynod serchog, cain, hamddenol ac ufudd iawn, gan adael pawb sy'n adnabod milgi yn synnu am y tro cyntaf.

18. Mae gan y mwyafrif reddf hela uchel iawn sy'n deffro ar y siawns leiaf o weithredu fel ysglyfaethwr.

19. Mae llawer o bobl enwog, fel Cleopatra, Al Capone, Frank Sinatra, Leonard Nimoy, ac Enrique VIII, ymhlith eraill, wedi bod yn berchen ar filgwn trwy gydol hanes.

20. Mae Shakespeare yn sôn am y milgwn yn 11 o'i weithiau.

21. Cyfeirir at y Milgwn yn ymadrodd rhagarweiniol gwaith enwog Don Quixote yn ychwanegol at nifer o ddywediadau Españolé s.

Mewn lle yn La Mancha, nad wyf am gofio ei enw, ni fu amser hir bod marchog y gwaywffyn yn yr iard longau, adage, craig denau, a choridor milgwn yn byw.

22. Gynt, dim ond ar gyfer uchelwyr, pendefigion, ac wrth gwrs, breindal yr oedd y Milgwn wedi'i gadw.

23. Dyma'r unig frîd cŵn a enwir yn benodol yn y Beibl.

24. Mae milgwn yn gaethiwus iawn. Pan ddewch yn berchennog milgwn, peidiwch â synnu pan ewch i mewn eisiau cael un arall, ac un arall ac un arall ...!

Cynnwys