Pa ddogfennau sydd eu hangen arnaf i brynu cartref yn yr Unol Daleithiau?Que Documentos Necesito Para Comprar Una Casa En Estados Unidos

Beth sydd ei angen i brynu tŷ?

Beth sydd ei angen arnaf i brynu tŷ yn yr Unol Daleithiau? . Mae casglu'r gwaith papur a'r dogfennau y bydd eu hangen arnoch i brynu cartref yn gam craff, ac nid yw'n gymaint o waith ag y byddech chi'n ei ddisgwyl, yn enwedig pan fyddwch chi'n gwybod beth rydych chi am ei angen. Fe gewch chi amser haws ar eich morgais yn ystod amser llawn straen, a gall hynny fynd yn bell tuag at eich cael chi i ffwrdd ar y droed dde, yn enwedig ar gyfer prynwyr tai am y tro cyntaf.

Prynu morgais

Cymharwch fenthyciadau union yr un fath â'ch gilydd cyn i chi ddechrau. Gofynnwch am ddyfynbris gan bob benthyciwr; Mae'n ofynnol iddynt eu darparu i chi yn unol â'r safonau TRID .

Gallwch gymharu'r costau ar gyfer pob math o fenthyciad cartref. Mae'n debygol y bydd costau cau eich prynwr yn cynnwys pwynt benthyciad neu ddau. Gofynnwch gwestiynau os nad ydych chi'n deall yr amcangyfrif cau.

Cyn siarad â benthyciwr morgais

Nawr yw'r amser i ddechrau casglu dogfennau.

Mynnwch gopi o'ch adroddiad credyd a'i archwilio . Mae gennych hawl i un adroddiad am ddim gan bob un o'r tair asiantaeth adrodd credyd bob blwyddyn. Cysylltwch â'r credydwr i'w drwsio os dewch o hyd i gamgymeriad. Byddwch yn ymwybodol o unrhyw dramgwyddiadau. Eich sgôr DWI YN bydd effaith negyddol arno os ydych wedi gwneud gormod o daliadau hwyr.

Fel rheol, gallwch gael benthyciad FHA hyd yn oed os oes gennych sgôr credyd eithaf isel. Mae benthyciadau FHA hefyd yn gofyn am daliadau cyn lleied â 2.85% o'r pris gwerthu.

Cymhwyso gyda Benthyciwr

Efallai y bydd rhai benthycwyr eisiau gweld dogfennaeth i gefnogi unrhyw fenthyciad sydd gennych ar hyn o bryd. Mae hyn yn eu helpu i bennu'ch cymhareb dyled-i-incwm, ffactor pwysig yn y broses cymeradwyo morgais.

Meddyliwch am gardiau credyd, taliadau car, a benthyciadau myfyrwyr. Dylai eich datganiadau diweddaraf fod yn ddigonol os ydynt yn cynnwys eich balans sy'n weddill a eich taliadau misol gofynnol, a dylent ddangos rhifau cyfrif, yn ogystal ag enwau a chyfeiriadau credydwyr.

Bydd benthyciwr yn gwirio'ch cyflogaeth i ddechrau prosesu'ch benthyciad . Gwneir hyn fel arfer trwy anfon a ffurflen gwirio cyflogaeth , felly cynghorwch eich cyflogwr i aros am y cais hwn am wybodaeth. Gofynnwch i'ch adran AD neu fos anfon y ddogfennaeth y gofynnwyd amdani ar unwaith.

Prawf Derbyn

Bydd y benthyciwr hefyd eisiau dogfennau gennych chi sy'n cefnogi'ch incwm, gan gynnwys bonion cyflog cyfredol. Dylai eich dau olaf fod yn ddigon. Gwneud llungopïau. Peidiwch â throsglwyddo'ch rhai gwreiddiol.

Yn gyffredinol, bydd benthycwyr eisiau'r dwy flynedd ddiwethaf o ffurflenni W-2 i chi a'ch priod os ydych chi'n briod. Dyma'ch cyflog a'ch ffurflen dreth, a gyhoeddwyd gan eich cyflogwr ar gyfer pob blwyddyn galendr, ac mae'n cynnwys yr holl wybodaeth am eich enillion, buddion trethadwy, a threthi a ddaliwyd yn ôl o'ch cyflog.

Os nad ydych eto wedi ffeilio'ch ffurflen dreth ffederal ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf, dewch o hyd i'ch ffurflenni ar gyfer y ddwy flynedd flaenorol. Gwnewch gopïau a gwnewch yn siŵr eu bod yn cynnwys bob amser.

Sicrhewch fod y ffurflenni treth wedi'u llofnodi gennych chi a'u dyddio.

Bydd rhai benthycwyr eisiau deufis o ddatganiadau banc , tra bod eraill yn gofyn am dri. Gwnewch gopi ar gyfer pob sefydliad a chynnwys pob tudalen, hyd yn oed tudalennau gwag.

Gwnewch gopi o bob gosodiad os oes gennych stociau, bondiau, cronfeydd cydfuddiannol, neu gyfrifon ymddeol. Weithiau mae'n well gan fenthycwyr gopïau caled na'r rhai y gallwch eu hargraffu ar-lein, ond byddant yn derbyn datganiadau ar-lein os mai dyma sut rydych chi'n derbyn eich datganiadau. Gwneud llungopïau. Peidiwch ag anfon rhai gwreiddiol .

Bydd angen rhyw fersiwn o ddatganiad elw a cholled arnoch hefyd os ydych chi'n hunangyflogedig, a ffurflenni treth gorfforaethol dwy flynedd os ydych chi'n berchen ar fusnes corfforedig.

Gallwch ddod â'ch trwydded yrru ar gyfer adnabod ac atgynhyrchu os byddwch chi'n cwrdd â'r benthyciwr yn bersonol. Fel arall, copïwch eich trwydded i sganiwr neu gopïwr a'i gynnwys. Rhaid i'ch trwydded gynnwys eich ffotograff.

Eich blaendal arian

Mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi wneud hynny gwiriwch o ble y daeth yr arian hwn . Os yw'n anrheg gan deulu neu ffrindiau, bydd angen datganiad arnoch gan bob un ohonynt sy'n gwirio'r swm ac nad oes disgwyl i chi ei dalu. Hynny yw, nid yw'n fenthyciad i'w gynnwys yn eich cymhareb dyled-i-incwm.

Dylai fod yn amlwg ar eich datganiadau banc p'un a ydych wedi arbed yr arian yn ddiwyd neu wedi gwerthu ased arall i godi'r arian parod, ac eisoes wedi darparu copïau o'r rheini.

Gofynnwch am gostau cychwyn

Bydd llawer o fenthycwyr yn gofyn am ffi fel y gallant gael copi o'ch adroddiad credyd, ond nid yw rhai yn gwneud hynny. Yn gyffredinol, telir ffioedd gwerthuso ac adrodd credyd pan fyddwch yn barod i dderbyn y benthyciad, nid pan fyddwch yn gymwys.

Peidiwch â thalu unrhyw ffioedd i fenthyciwr nes eich bod wedi dewis defnyddio'r benthyciwr penodol hwnnw.

Dogfennau ar gyfer eich llythyr cyn cymeradwyo

Bydd y math o waith papur sydd ei angen arnoch hefyd yn dibynnu ar ble rydych chi yn y broses prynu cartref. Os nad ydych eto wedi'ch cymeradwyo ar gyfer morgais neu gyllid, gall y dogfennau sydd eu hangen arnoch ar y pwynt hwnnw fod yn wahanol iawn i'r deunyddiau gwerthu gwirioneddol.

Cael eich llythyr cyn cymeradwyo mae'n un o'r camau cyntaf yn y broses prynu cartref. Bydd angen gwybodaeth helaeth ar eich sefydliad ariannol am eich hunaniaeth a'ch cyllid i gael y llythyr hwn. Mae'r llythyr cyn cymeradwyo yn rhoi cymeradwyaeth ragarweiniol i chi ar gyfer swm penodol o ariannu ar gyfer eich cartref.

Bydd cael y llythyr cyn cymeradwyo yn gyntaf yn rhoi gwell syniad i chi o ba fath o daliad morgais y gallwch ei fforddio a faint o gyllid y gallwch ei gael. Yn sicr, gallwch chi ddechrau'r broses chwilio gartref heb y llythyr, ond mae'n debyg y bydd darpar werthwyr yn tybio eich bod chi'n brynwr difrifol os oes gennych chi'ch llythyr cyn cymeradwyo eisoes mewn llaw.

Bydd enghreifftiau o ddogfennau sydd eu hangen i gael llythyr cyn cymeradwyo yn cynnwys:

 • copïau o fonion cyflog cyfredol am o leiaf y ddau gyfnod tâl diwethaf;
 • Gwybodaeth W-2 ar gyfer y flwyddyn galendr ddiwethaf;
 • copïau o'ch ffurflenni treth ffederal, gan gynnwys yr holl amserlenni;
 • datganiadau banc am y ddau i dri mis diwethaf;
 • datganiadau asedau (stociau, bondiau, cyfrifon ymddeol, ac ati); a
 • Copi o'ch trwydded yrru gyfredol.

Efallai y bydd angen gwybodaeth ychwanegol arnoch hefyd, a fydd yn amrywio yn seiliedig ar eich sefyllfa ariannol. Er enghraifft, ar ôl dadansoddi eich cofnodion cyfrif banc yn ofalus, gall eich benthyciwr ofyn am fwy o fanylion ynghylch sut y gwariwyd yr arian neu esboniad o bryniannau mawr diweddar.

Dogfennau yn y broses cynnig / derbyn

Rhaid i chi ysgrifennu cynnig ffurfiol i ddechrau'r broses drafod. Bydd y cynnig yn cynnwys gwybodaeth hanfodol, fel:

 • cyfanswm y pris prynu,
 • yr arian cychwynnol yn ddidwyll i gyd-fynd â'r cynnig,
 • sut y telir y pris prynu sy'n weddill,
 • manylion cau a meddiant, a
 • unrhyw arian wrth gefn (megis dod o hyd i gyllid digonol neu werthu cartref arall).

DERBYN NEU REJECT

Bydd y gwerthwr yn ymateb gyda derbyn neu wrthod eich cynnig. Os gwrthodant eich cynnig, gallant hefyd ddarparu gwrth-gynnig. Waeth sut mae'r gwerthwr yn ymateb, rhaid iddo wneud hynny'n ysgrifenedig.

Cyfeirir at y ddogfen a ddefnyddir i gyfleu cynnig a derbyniad yn aml fel y cytundeb prynu. Mae'n cynnwys yr holl amodau angenrheidiol ar gyfer y gwerthiant a beth yn union sy'n cael ei werthu.

Dogfennau sydd eu hangen i gwblhau'r gwerthiant

Ar ôl i chi wneud cynnig ar gartref a'i dderbyn, byddwch yn derbyn gwybodaeth ychwanegol am y cartref. Gall y wybodaeth hon arwain at aildrafod prisiau neu gall hyd yn oed eich annog i beidio â phrynu'n gyfan gwbl. Mae angen y dogfennau canlynol i gwblhau'r gwerthiant.

 • Datganiad datgelu'r gwerthwr: un o'r dogfennau hynny yw'r datganiad datgelu o'r gwerthwr . Mae'r adroddiad hwn yn rhoi crynodeb o wybodaeth y gwerthwr o'r eiddo. Bydd yn cynnwys gwybodaeth am waith blaenorol a wnaed ar y cartref, meysydd problem posibl, ac unrhyw ddiweddariadau neu adeiladu a wnaed ar y cartref. Fe'i cynlluniwyd i ddarparu'r holl wybodaeth am y cartref a allai effeithio'n andwyol ar werth, defnydd neu fwynhad yr eiddo. Bydd datgeliadau gofynnol y gwerthwr yn amrywio yn ôl y wladwriaeth, ond fel arfer mae ffurflen y mae'n rhaid i chi ei defnyddio fel rhan o'r broses werthu. Yn gyffredinol, bydd y ffurflen yn gyfres o gwestiynau ie / na gyda lle i esboniadau gan y gwerthwr.
 • Yr adroddiad archwilio cartref. Er nad yw'n angenrheidiol yn dechnegol, mae'n syniad da cynnal archwiliad cartref trylwyr ar yr eiddo. Bydd arolygydd cartref yn cynnal archwiliad gweledol o bob rhan hanfodol o'r cartref, gan gynnwys eitemau cost uchel fel y sylfaen, systemau trydanol, a phlymio. Bydd offer mawr fel y cyflyrydd aer, gwresogydd dŵr, a'r popty hefyd yn cael eu harchwilio. Bydd yr arolygydd yn darparu adroddiad o gyflwr y tŷ. Bydd yr adroddiad yn tynnu sylw at feysydd problemus a allai fod yn destun pryder i chi. Os yw'r problemau'n rhai bach, gall yr adroddiad fod yn rhestr ddefnyddiol i'w gwneud ar gyfer prosiectau bach i lawr y ffordd. Gall yr adroddiad hefyd awgrymu tasgau cynnal a chadw rheolaidd a all fod o gymorth mawr i brynwr cartref am y tro cyntaf. Gall archwiliad cartref hefyd ddarparu gwybodaeth ychwanegol y gallwch ei defnyddio i aildrafod pris eich cartref. Efallai y gallwch ostwng y pris os gallwch chi ddangos i'r gwerthwr y bydd yn rhaid i chi wneud atgyweiriadau sylweddol. Gallwch hefyd ofyn i'r gwerthwr wneud rhai o'r atgyweiriadau hyn cyn i chi brynu'ch cartref.
 • Arolygu plâu : yr Gall plâu fel cnofilod, ystlumod a termites achosi problemau iechyd a hyd yn oed gyfaddawdu cyfanrwydd strwythurol y cartref. Unwaith eto, er nad yw'n ofynnol yn dechnegol yn gyffredinol, mae'n syniad da cynnal archwiliad pla o'ch cartref newydd posib. Os oes problemau, gallwch ddefnyddio'r wybodaeth fel offeryn trafod neu ofyn i'r gwerthwr fynd i'r afael ag unrhyw broblemau neu ddifrod pla cyn i'r gwerthiant gael ei wneud.

Dogfennau sy'n ofynnol ar gyfer trosglwyddo eiddo tiriog

Ar ôl i chi benderfynu ar gartref posib a bod y gwerthwr wedi rhannu gwybodaeth ychwanegol am y cartref, byddwch chi'n dechrau gweld llawer o ddogfennau anghyfarwydd i gwblhau'r pryniant mewn gwirionedd. Bydd y rhan fwyaf o'r dogfennau hyn yn cael eu paratoi a'u hadolygu gan y gwerthwr ac yna'n cael eu danfon atoch chi.

Er bod y dogfennau ar gyfer y morgais a throsglwyddo eiddo go iawn yn aml yn cael eu ffeilio gyda'i gilydd, maent mewn gwirionedd yn ddwy broses gyfreithiol ar wahân. Bydd trosglwyddo'r berchnogaeth yn gofyn am y dogfennau a ganlyn:

 • Ysgrifennu: Yn gyfreithiol, mae gweithred yn trosglwyddo perchnogaeth o'r gwerthwr i'r prynwr. Gallwch ddewis y math o eiddo rydych chi'n ei gymryd, gan gynnwys yn unigol, mewn ymddiriedolaeth, dan berchnogaeth ar y cyd, neu fathau eraill o ddeiliadaeth. Unwaith y bydd y weithred wedi'i chwblhau, bydd yn cael ei ffeilio gyda'r Cofiadur Sirol fel y gellir ei hychwanegu'n briodol at y gadwyn deitl ar gyfer yr eiddo hwnnw. Mae yna sawl math o gamau y gallwch chi eu defnyddio hefyd. Mae gan bob math o weithred warantau gwahanol o ran y teitl atodedig. Er enghraifft, gweithred ddiogelwch gyffredinol yw'r ffordd fwyaf cyffredin i drosglwyddo eiddo. Mae'n sicrhau bod gan y gwerthwr deitl clir i'r eiddo a bod ganddo'r awdurdod neu'r hawl i werthu'r eiddo. Mae mathau eraill o weithredoedd, gan gynnwys gweithredoedd ymddiswyddo, yn cynnig llawer llai o ddiogelwch os yw teitl eiddo dan sylw.
 • Y bil gwerthu: Os yw'r cartref yn cael ei werthu gydag eiddo personol, fel tymheru, teclynnau, neu osodiadau ysgafn, efallai y bydd angen i chi ddefnyddio bil gwerthu hefyd. Bydd y ddogfen hon yn sefydlu pa eiddo sydd wedi'i gynnwys yn y trafodiad y tu allan i eiddo tiriog.
 • Affidafid neu dystysgrif teitl y gwerthwr: Bydd enw'r ddogfen hon yn amrywio yn ôl y wladwriaeth. Fodd bynnag, mae'n affidafid gan y gwerthwr yn cadarnhau perchnogaeth yr eiddo. Mae hefyd yn disgrifio unrhyw ddiffygion yn y teitl, gan gynnwys unrhyw brydlesi, liens, neu anghydfodau posibl a allai godi ac a allai effeithio ar y teitl. Yn wahanol i ddatgeliad y gwerthwr, mae'r ddogfen hon yn canolbwyntio mwy ar y teitl na chyflwr y cartref ei hun. Oherwydd bod teitl eiddo mor bwysig, mae'r rhan fwyaf o daleithiau yn cynnig yr opsiwn i chi gael yswiriant teitl. Mae yswiriant teitl yn eich amddiffyn os oes unrhyw broblemau neu ddiffygion gyda'r teitl sy'n codi ar ôl i'r gwerthiant eiddo tiriog gael ei gwblhau. Os bydd y gwerthwr yn gorffen heb deitl clir i'r eiddo, gallai'r gwerthiant cyfan fod yn ddi-rym. Mae yswiriant teitl yn eich amddiffyn rhag colledion posibl sy'n gysylltiedig â diffygion yn y teitl,
 • Ffurflenni treth trosglwyddo: Er nad oes angen y ddogfen hon ym mhob talaith, mae rhai ardaloedd neu wladwriaethau yn ei gwneud yn ofynnol i'r prynwr a'r gwerthwr ddatgelu pris prynu'r cartref mewn dogfen ffurfiol. Mae hyn yn caniatáu i'r awdurdod treth gyfrifo'r dreth werthu neu drethi eraill y mae'r pris gwerthu yn effeithio arnynt.

Dogfennau morgais angenrheidiol

Os ydych hefyd yn cael morgais cartref, bydd angen i chi gwblhau dogfennau ychwanegol. Yn wahanol i ddogfennau gwerthu, dim ond chi a'ch sefydliad ariannol y mae dogfennau morgais yn effeithio arnynt.

 • Y nodyn: Eich nodyn yw'r disgrifiad o'r ddyled sy'n ddyledus gennych i'r benthyciwr. Gosodwch delerau'r benthyciad a sut y byddwch yn ad-dalu'r benthyciad. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y gyfradd llog berthnasol ac am ba hyd y byddwch yn gwneud taliadau.
 • Y morgais: Y morgais yw'r ddogfen sy'n cysylltu'r nodyn â'ch cyfochrog - eich cartref newydd. Yn nodi os na chaiff y nodyn ei ad-dalu, gellir addurno'r (neu atafaelu) y sicrwydd a'i werthu i dalu'r rhwymedigaeth sy'n ddyledus sy'n gysylltiedig â'r nodyn.
 • Y cais am fenthyciad: Mae eich cais am fenthyciad yn darparu bron yr holl wybodaeth a roesoch i'r benthyciwr. Maent yn syml yn gofyn ichi adolygu crynodeb y wybodaeth a chadarnhau ei bod yn gywir.
 • Amcangyfrif Benthyciad a Datgeliad Cau: Mae'r ddogfen hon yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am eich benthyciad. Crynhoir y wybodaeth fel bod gennych yr holl wybodaeth hanfodol am eich benthyciad mewn un lle. Fe'i cynlluniwyd i helpu prynwyr i ddeall eu hawliau a'u rhwymedigaethau o dan y cytundeb yn well.

Cynnwys