SYMBOLISM DRAGONFLY YN Y BEIBLDragonfly Symbolism Bible

Symbolaeth ac ystyr gwas y neidr yn y Beibl.

Beth mae'n ei olygu pan fydd gwas neidr yn ymweld â chi ?. Pan fydd a gwas y neidr yn ymddangos o'ch blaen, mae'n golygu mai hi yw cludwr gwyntoedd newid negeseuon doethineb , mae hyn yn golygu eich bod yn sylwgar i beidio â dod â'r rhithiau a gawsoch a'r rhai sy'n cyfyngu ar eich gweithredoedd neu'ch syniadau i ben ...

Mae Gwas y Neidr, ym mron pob rhan o'r byd, yn symbol o'r newid ym mhersbectif hunan-wireddu, ac mae gan y newid ei darddiad mewn aeddfedrwydd meddyliol ac emosiynol a dealltwriaeth o ystyr ddyfnach bywyd.

DWR

Mae cysylltiad traddodiadol gweision y neidr â dŵr hefyd yn arwain at ystyr y pryfyn anhygoel hwn. Mae hediad Gwas y Neidr yn rhedeg trwy'r dŵr yn cynrychioli gweithred o fynd y tu hwnt i'r hyn sydd ar yr wyneb ac yn edrych i mewn i oblygiadau ac agweddau mwy dwys bywyd.

PŴER A CHYDRADDOLDEB

Mae hediad cyflym Gwas y Neidr a'i allu i symud i bob cyfeiriad yn arddel ymdeimlad o bŵer a chydbwysedd, rhywbeth sydd ond yn dod gydag oedran ac aeddfedrwydd.

Gall Gwas y Neidr symud ar syndod o 45 milltir yr awr fel hofrennydd, hedfan yn ôl fel hummingbird, hedfan yn syth i fyny, i lawr ac i'r ochrau yr hyn sy'n drawiadol yw'r ffaith y gall wneud hyn wrth fflapio'i adenydd i ddim ond 30 gwaith y funud , er bod angen i fosgitos a phryfed guro eu hadenydd 600 a 1,000 gwaith y funud, yn y drefn honno.

Yr agwedd fawreddog yw sut mae Gwas y Neidr yn cyflawni ei amcanion gyda'r symlrwydd, effeithiolrwydd mwyaf, ac felly, os edrychwn ar y cyfrannau, gydag 20 gwaith yn fwy o bŵer ym mhob un o'i ergydion adain, o'i gymharu â'r pryfed eraill.

DIFFYG O DDYLEDSWYDD YN CREU

Maent yn ddisylw yn eu hadenydd, yn ogystal ag yn eu cyrff. - Mae iridescence yn eiddo gwrthrych i amlygu ei hun mewn gwahanol liwiau yn dibynnu ar ongl a polareiddiad y golau sy'n cwympo arno. Gwelir a chredir bod yr eiddo hwn yn ddiwedd rhithiau hunan-greu ac yn weledigaeth glir o realiti bywyd.

Mae eiddo hudolus iridescence hefyd yn gysylltiedig â darganfod galluoedd rhywun trwy ddad-farcio'r gwir hunan a dileu amheuon. Unwaith eto, mae hyn yn anuniongyrchol yn golygu hunanddarganfod a dileu gwaharddiadau.

FFOCWS BYWYD

Mae Gwas y Neidr fel arfer yn byw y rhan fwyaf o'i oes fel nymff neu anaeddfed. Dim ond mewn ffracsiwn o'i fywyd y mae'n hedfan ac fel arfer dim mwy nag ychydig fisoedd. Mae'r gwas neidr oedolion hwn yn gwneud popeth yn ystod y misoedd hyn ac yn gadael dim i'w ddymuno.

Mae'r ffordd hon o fyw yn symbol ac yn enghraifft o rinwedd byw yn y foment a byw bywyd i'r eithaf. Trwy fyw yn y foment pan rydych chi'n ymwybodol o bwy ydych chi, ble rydych chi, beth rydych chi'n ei wneud, beth rydych chi ei eisiau, a gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar yr eiliad bresennol. Mae'r gallu hwn yn caniatáu iddo fyw ei fywyd heb ddifaru fel gwas y neidr oedolyn.

LLYGAID DRAGONFLY

Mae llygaid Gwas y Neidr yn un o'r rhannau mwyaf cyffrous a mwyaf rhyfeddol. Mae bron i 80% o bŵer ymennydd y pryfyn wedi'i gysegru i'r golwg, ac mae'r ffaith ei fod yn gallu gweld yn y 360 gradd o'i gwmpas, yn symbol o'r olygfa ddi-rwystr o'r meddwl a'r gallu i weld y tu hwnt i'r cyfyngiadau a osodir gan hyn.

GUARDIAN Y DREAMS

Mae'n connoisseur y tu mewn sy'n gweld ein holl wir botensial, yn ogystal â'n galluoedd. Mae Gwas y Neidr yn personoli cael gwared ar yr holl gredoau sy'n dweud: ni allwn wneud hyn na hynny, cyflawni breuddwyd neu nod; Nod Gwas y Neidr yw ein hatgoffa bod popeth yn bosibl pan gyrhaeddwn y ddealltwriaeth ein bod yn rhan o'r bydysawd a'n bod YN Y corff.

Ein hysbryd yw'r hyn ydyn ni, gan ddefnyddio'r corff am gyfnod, tra bod bywyd yn para - ac o'r herwydd, mae gennym ni'r pŵer i amlygu beth bynnag rydyn ni'n ei benderfynu yn ein corff a'n bywyd.

Mae Gwas y Neidr yn taflu allan y rhithiau sy'n dweud wrthym na allwn gyflawni ein breuddwydion a'n nodau, nad ydym yn werthfawr nac yn alluog pan, mewn gwirionedd, ein genedigaeth a'n pŵer go iawn yw creu beth bynnag a ddewiswn.

Pan fydd Gwas y Neidr yn ymddangos, gall nodi bod caethiwed neu broblemau eraill sydd allan o reolaeth yn eich bywyd y dylid eu harchwilio a'u datrys.

Yn aml, nid y prif fater bob amser yw'r hyn y mae'n ymddangos ei fod ar yr wyneb; mae'n hanfodol edrych yn ofalus o dan y dyfroedd emosiynol i ddeall beth sy'n digwydd.

Ar ôl i'r Gwas y Neidr ddod i'r amlwg fel oedolyn sy'n unigolyn ag adenydd, mae'n concro'r awyr gyda'i hediad sydyn. Mae'n dweud wrthym fod gweithio gydag egni Gwas y Neidr; gall hi ein helpu i ddod i gasgliadau cyflym neu fewnwelediad newydd sy'n ein helpu i wthio ein hunain i ffyrdd newydd o fod a gwneud.

Yn wir, dyma'r amser mwyaf tyngedfennol i weld trwy rithiau a gwrando ar y negeseuon y mae'r bydysawd yn eu hanfon ar hyn o bryd. Mae credoau sy'n canolbwyntio ar gyfyngiadau, neu ofn yn agored i gael eu hadolygu a'u rhyddhau.

ffynhonnell: https://dragonfly.org/the-symbolism-biology-and-lore-of-dragonflies-2/

Cynnwys