Help Ar Gyfer Prynwyr Cartrefi Tro Cyntaf Yn FloridaAyuda Para Primeros Compradores De Casa En La Florida

Rhaglenni prynwyr cartref am y tro cyntaf yn Florida , Gall prynu cartref yn Florida fod yn heriol. Mae'r cyflenwad yn dynn, ac mae'r galw a'r prisiau ar gynnydd.

Os ydych chi'n prynu cartref gan y tro cyntaf yn Florida Gall llywio’r broses, yn enwedig y rhan arian, ymddangos yn llethol.

Ond mae help ar gael a fydd yn gwneud y broses yn haws a gallwch roi prynu cartref o fewn cyrraedd ariannol. Amrywiaeth o rhaglenni cymunedol, gwladwriaethol a ffederal ar gyfer prynwyr tai am y tro cyntaf, yn enwedig y Corp Cyllid Tai Florida ., sydd ag adnoddau'n amrywio o gyngor ariannol a chwnsela i raglenni morgais fforddiadwy.

Dywedodd Chip White, rheolwr prynwr cartref ar gyfer Florida Housing Finance Corp., a elwir yn Florida Housing, mai'r heriau sy'n wynebu prynwyr cartrefi Florida yw'r rhai y mae prynwyr o wladwriaethau eraill yn ymwybodol ohonynt, yn bennaf costau cynyddol a phrinder cyflenwad mewn rhai ardaloedd o'r wladwriaeth.

Mae rhaglenni fel Florida Housing, sef awdurdod tai’r wladwriaeth, a rhaglenni eraill y llywodraeth yn gweithio gyda benthycwyr cymeradwy i helpu prynwyr tai am y tro cyntaf yn Florida gyda’r ffactor cost.

Mae'r rhaglenni hefyd yn darparu cymorth ariannol arall, gan gynnwys grantiau (arian nad oes raid ei ad-dalu) a chodiadau eraill i gadw taliadau a chostau i lawr.

Y pris canolrif ar gyfer cartref un teulu yn Florida yn 2020 oedd $ 264,000, yn ôl Realtors Florida , sefydliad sy'n cynrychioli broceriaid eiddo tiriog Florida.

Mae economegwyr y wladwriaeth wedi rhagweld y bydd 347,000 o bobl yn symud i Florida eleni, bron i 900 o bobl y dydd. Bydd llawer ohonyn nhw eisiau prynu tai. Felly, mae'r duedd ar i fyny mewn prisiau yn debygol o barhau.

Bydd gwybod pa adnoddau sydd ar gael i'ch helpu chi i ddeall a mynd i'r afael â'r farchnad anodd yn gwneud y broses yn llai llethol ac yn eich helpu i gyrraedd cartref eich breuddwydion.

Ystyr Adnoddau Homebuyer Florida

Rhaglenni prynwyr cartref am y tro cyntaf Wrth i chi ymchwilio i opsiynau tai, fe welwch lawer o acronymau sy'n gysylltiedig ag asiantaethau, rhaglenni a chynhyrchion. Mae gwneud synnwyr o gawl yr wyddor yn hanner y frwydr.

Rhai o'r rhai pwysig y byddwn yn cyfeirio atynt yn yr erthygl hon yw:
 • FHFC - Cyllid Tai Florida Corp. , neu Florida Housing. Mae hon yn asiantaeth ewch i Floridiaid incwm isel i gymedrol sy'n edrych i brynu cartref, gan ddarparu adnoddau a rhaglenni i wneud y broses yn gliriach ac yn fwy fforddiadwy.
 • FHA - Y Weinyddiaeth Tai Ffederal, a grëwyd yn ystod calon y Dirwasgiad Mawr ym 1934. Mae'r FHA yn yswirio morgeisi a safonau adeiladu.
 • CROEN - Mae gan Adran Tai a Datblygu Trefol yr UD, sy'n goruchwylio'r FHA, hefyd amrywiaeth o raglenni sy'n helpu prynwyr cartrefi, gan gynnwys cyn-filwyr a'u priod. Mae gan HUD nid yn unig raglenni, ond canllawiau eang ar eich hawliau fel prynwr cartref, sut i brynu cartref a morgais, a mwy.
 • USDA - Mae gan asiantaeth datblygu gwledig Adran Amaethyddiaeth yr UD hefyd raglenni ar gyfer prynwyr cartrefi mewn ardaloedd gwledig.
 • YN MYND - Adran Materion Cyn-filwyr yr UD, sy'n rhoi benthyciadau cartref i filwyr, cyn-filwyr a'u priod.
 • Busnesau bach a chanolig - Yswiriant morgais preifat, sy'n ofynnol yn nodweddiadol ar gyfer benthycwyr y mae eu taliad is yn llai nag 20%. Mae hyn yn helpu i amddiffyn benthycwyr os nad yw'r benthyciwr yn gallu talu ac yn cael ei adfeddiannu. Mae gan y mwyafrif o fenthyciadau prynwyr tro cyntaf incwm isel a chymedrol ostyngiad o 3%, felly mae'n debygol y bydd hyn yn angenrheidiol os ydych chi'n prynu cartref.

Byddwch hefyd yn gweld llawer o gyfeiriadau at forgeisi sefydlog 30 mlynedd wrth geisio prynu cartref. Dyna'r opsiynau ar gyfer 90% o brynwyr cartrefi. Mae morgais cyfradd sefydlog 30 mlynedd yn golygu eich bod yn ad-dalu'r benthyciad cartref am 30 mlynedd, gyda chyfradd llog a thaliad misol nad yw'n newid. Dyma'r morgeisi mwyaf cyffredin, oherwydd bod y taliadau'n is ac felly'n fwy fforddiadwy na chyfraddau 15 mlynedd.

Cymorth i Brynwyr Cartrefi Tro Cyntaf yn Florida

Cymorth y Llywodraeth i Brynu Cartref yn Florida . Un o'r lleoedd cyntaf i ymweld ag ef os ydych chi'n brynwr cartref am y tro cyntaf yn Florida yw Tai Florida . Fe’i crëwyd gan Ddeddfwrfa Florida 35 mlynedd yn ôl i sicrhau bod gan drigolion y wladwriaeth opsiynau fforddiadwy ar gyfer prynu cartrefi mewn marchnad heriol.

Tai Florida yn gweithio gyda chymunedau, nonprofits, datblygwyr, y llywodraeth ffederal, a mwy i ddatblygu a rhedeg rhaglenni sy'n helpu pobl i ddod o hyd i'r cartref iawn yn y wladwriaeth.

Cymorth tai Florida. Mae ganddo raglenni ar gyfer prynwyr, yn ogystal â rhentwyr, a hefyd rhaglenni ar gyfer datblygwyr sy'n eu hannog i adeiladu tai fforddiadwy. Rhaid i ddarpar brynwyr cartrefi fodloni rhai safonau incwm a chredyd a rhaid iddynt brynu eu cartref cyntaf i fod yn gymwys ar gyfer rhaglenni prynwyr cartref am y tro cyntaf yn Florida.

Mae gan Florida Housing dair prif raglen ar gyfer prynwyr tai am y tro cyntaf:

 • Rhaglenni ar gyfer prynwyr cartrefi : Benthyciadau morgais cyntaf cyfradd sefydlog 30 mlynedd ar gyfer prynwyr tai am y tro cyntaf trwy fenthycwyr a benthycwyr sy'n cymryd rhan ledled y wlad, gan gynnwys morgais confensiynol 30 mlynedd, eich morgais 30-mlynedd 3% a mwy, a'ch rhaglen Arwyr Milwrol ar gyfer cyn-filwyr a milwrol ar ddyletswydd weithredol. .
 • Rhaglen gymorth ar gyfer y taliad i lawr : Cymorth ar gyfer y taliad i lawr a'r costau cau ar ffurf benthyciad ail gartref a ddefnyddir gyda benthyciad cartref cyntaf Florida Housing.
 • Rhaglen Tystysgrif Morgais: Credyd treth incwm ffederal y gellir ei ddefnyddio gyda morgais cyntaf, sy'n helpu i gynhyrchu incwm i fenthyciwr ei ddefnyddio i wneud taliadau morgais a threuliau cartref eraill.

Mae ganddo hefyd Gymdeithas Menter Tai Gwladwriaethol sy'n helpu prynwyr tai am y tro cyntaf i ddelio â heriau ariannol sy'n benodol i rai rhannau o Florida. Mae Tai Florida yn gweithio gyda llywodraeth leol, sefydliadau grantiau cymunedol a dinasoedd (y rhai sydd wedi derbyn grantiau HUD i helpu i yrru datblygiad economaidd). Mae'n werth edrych ar wefan Tai Florida i weld a oes gan eich cymuned raglen a all eich helpu fwyaf.

Dyma'r manylion ar raglenni morgais cartref Florida:

Benthyciad Confensiynol a Ffefrir gan HFA Florida

Mae Benthyciad Confensiynol a Ffefrir HFA Florida yn forgais cyfradd sefydlog 30 mlynedd sy'n rhoi seibiant i fenthycwyr tro cyntaf mewn yswiriant morgais preifat. Dyma'r benthyciad mwyaf poblogaidd y mae Florida Housing yn ei gynnig oherwydd ei fod yn lleihau costau ac yn caniatáu i fwy o bobl gymhwyso, meddai White.

Mae'r cynnyrch yn cynnig costau yswiriant morgais is, incwm rhaglen uwch a therfynau prisiau prynu i brynwyr cartrefi cymwys na 'benthyciadau bond' traddodiadol ac mae'n haws (llai o waith papur) i'n benthycwyr sy'n cymryd rhan eu tarddu, meddai.

Dim ond yswiriant morgais preifat sydd ei angen ar fenthycwyr cymwys sy'n cwmpasu 18% o'r gwerth, yn lle'r 35% sy'n gyffredinol safonol wrth fenthyca 97% o'r gost prynu cartref (hynny yw, gwneud taliad is ar y 3%).

Oherwydd bod y benthyciad yn cynnig premiwm yswiriant rhatach, mae'r taliadau misol yn is.

Benthyciad Confensiynol a Ffefrir gan HFA Florida 3% a Mwy

Mae gan hyn yr un buddion â benthyciad confensiynol HFA Florida, ond mae hefyd yn darparu grant ar gyfer gostyngiad o 3% a chostau cau. Oherwydd ei fod yn grant, nid oes rhaid ei ad-dalu.

Rhaglen fenthyciad y llywodraeth ar gyfer arwyr milwrol

Gall personél milwrol a chyn-filwyr ar ddyletswydd gweithredol fanteisio ar sawl rhaglen sy'n helpu gyda morgeisi cyfradd sefydlog 30 mlynedd, gan gynnwys o FHA, VA, a Datblygu Gwledig USDA. Mae'r cyfraddau llog ar gyfer y benthyciadau hyn fel rheol yn is na'r rhai confensiynol, a gellir eu defnyddio ar y cyd â rhaglenni cymorth talu a chau costau cau Tai Florida eraill i leihau costau ymhellach.

Grant a Ffefrir gan HFA

Mae Grantiau a Ffefrir ar gyfer Tai Florida yn darparu 3% neu 4% o'r pris prynu cartref i'w ddefnyddio fel taliad i lawr a chymorth cau. Nid oes rhaid ei ad-dalu, ond rhaid ei ddefnyddio gydag un o raglenni benthyciad prynu tŷ tro cyntaf Florida Housing.

Rhaglen Tystysgrif Credyd Morgais Florida (MCC)

Mae'r rhaglen Tystysgrif Credyd Morgais yn caniatáu i'r prynwr cartref tro cyntaf hawlio 10% i 50% o'u llog morgais hyd at $ 2,000 cyhyd â'u bod yn byw yn y cartref. Gellir dal i hawlio'r balans fel credyd treth incwm morgais. Mae'r credyd yn berthnasol i brynwyr tai am y tro cyntaf yn ogystal â chyn-filwyr sy'n prynu cartref.

Yn gymwys ar gyfer Budd-daliadau Prynu Cartref am y tro cyntaf

Un ymadrodd y byddwch chi'n ei weld yn gyson wrth ymchwilio i'ch opsiwn prynu cartref yw prynwyr cymwys. I fod yn gymwys ar gyfer rhaglenni o Florida Housing, HUD, ac asiantaethau eraill, rhaid i'r prynwr cartref beidio â bod yn fwy nag incwm penodol, ond mae hynny'n amrywio yn dibynnu ar y sir y mae'n byw ynddi a pha mor fawr yw'r cartref. Mae cyfyngiadau hefyd ar ba mor ddrud y gall y cartref fod, sydd hefyd yn amrywio yn ôl sir.

Dyma rai pethau sy'n safonol, ni waeth pa un o'r 67 sir yn Florida rydych chi'n byw ynddynt:

 • Sgôr credyd o 620
 • Rhaid i'r eiddo fod yn Florida
 • Rhaid mai hwn yw prif breswylfa'r prynwr.
 • Rhaid i'r prynwr ddilyn cwrs addysg prynwr cartref 6-8 awr.

Mae rhai o'r rhain yn amlwg, ond mae eich sgôr sgôr credyd yn rhywbeth y dylech chi roi sylw arbennig iddo, waeth beth yw eich sgôr. Mae Fair Isaac Corp., sy'n gosod sgoriau credyd neu FICO, yn newid y ffordd y mae sgorau'n cael eu sgorio a benthyciadau gwael yn cael eu sgorio - gallai gormod o fenthyciadau personol a ffactorau eraill olygu sgôr is. Mae'n bendant yn werth gwirio'ch sgôr credyd a darganfod sut i'w wella os ydych chi'n ystyried prynu cartref.

Mae yna lawer o ffactorau eraill hefyd sy'n ymwneud â chael morgais, waeth beth yw'r adnoddau rydych chi'n eu defnyddio fel prynwr cartref am y tro cyntaf.

Os yw eich cyllid yn gryf neu os ydych yn poeni bod eich sgôr credyd neu incwm yn rhy isel, gall y Cynorthwyydd Prynu Cartref ar wefan Tai Florida eich helpu i ddeall yr hyn y gallech fod yn gymwys ar ei gyfer, yn ogystal â darparu gwybodaeth ar ble i wneud cais.

Gan fod ein benthyciadau yn tarddu trwy fenthycwyr hyfforddedig a chymeradwyedig ar draws y wladwriaeth, gwnaethom hefyd restru rhai o'n swyddogion benthyciadau sy'n cymryd rhan yn y dewin, meddai White. Gall y benthycwyr hyn rag-gymhwyso a phenderfynu pa gynhyrchion sydd fwyaf addas ar gyfer sefyllfa'r benthyciwr.

Rhaglenni Cenedlaethol ar gyfer Prynwyr Cartrefi Tro Cyntaf

Mae yna hefyd raglenni prynwyr cartrefi cenedlaethol ar gael i helpu prynwyr tai am y tro cyntaf i fynd i mewn i'w cartref delfrydol.

Un o'r gwefannau mwyaf defnyddiol i ymweld â hi yw HUD's. Mae helpu pobl i ddod yn berchnogion tai yn un o'r pethau pwysicaf y mae HUD yn ei wneud, meddai'r wefan.

Mae HUD yn cynnig cwnsela am ddim i'r rhai sy'n poeni am brynu cartref, a hyd yn oed rhaglenni i athrawon, diffoddwyr tân, gorfodi'r gyfraith ac eraill sy'n cynnig gostyngiadau ar gostau prynu cartref o dan ei raglen Drws Nesaf Cymydog Da.

Y benthyciadau cartref cenedlaethol mwyaf cyffredin yw:
 • Benthyciadau FHA - Os yw'ch sgôr credyd yn isel, efallai mai hon yw'r rhaglen i chi. Mae taliadau FHA cychwynnol ar gyfer y rhai sydd â sgôr credyd o 580 neu uwch yn cychwyn ar 3.5% o'r pryniant. Os yw'ch sgôr credyd yn llai na 580, mae'r FHA yn gofyn am daliad is o 10% i sicrhau'r benthyciad. Mae benthyciadau FHA yn gofyn am yswiriant morgais am oes y benthyciad.
 • Benthyciadau VA - Gall y rhai sydd wedi gwasanaethu neu sy'n gwasanaethu yn y fyddin a'u priod gael benthyciadau VA trwy Adran Materion Cyn-filwyr yr UD, nad oes angen taliadau neu yswiriant morgais ar rai ohonynt.
 • Benthyciadau USDA - Nid oes gan y benthyciadau hyn daliad is i bobl sy'n byw mewn ardaloedd gwledig, gyda gofynion incwm sy'n amrywio yn ôl rhanbarth. Mae gan fenthycwyr sydd â sgoriau credyd o dan 640 ofynion eraill.

Rhaglenni Benthyciad Arwyr Milwrol a Firsts Florida

Wedi'u hanelu at aelodau milwrol a chyn-filwyr gweithredol cymwys, mae'r rhaglenni hyn yn cynnig morgeisi cyfradd sefydlog 30 mlynedd ar gyfer benthyciadau wedi'u hyswirio gan y llywodraeth (FHA, VA, ac USDA). Arwyr Milwrol yn cynnig cyfraddau is na Florida First, ac nid oes rhaid i chi fod yn brynwr cartref am y tro cyntaf i ddefnyddio'r naill raglen na'r llall. Gall benthycwyr gyfuno'r benthyciadau hyn â rhaglen cymorth talu i lawr a thalu cau Florida Housing.

Rhaglenni Benthyciad Confensiynol PLUS a Ffefrir a Ffefrir FL HFA

Bydd benthycwyr sy'n gymwys ar gyfer y morgeisi cyfradd sefydlog 30 mlynedd confensiynol hyn yn gweld costau yswiriant morgais is na benthyciadau FHA tebyg. Gellir cyfuno benthyciadau â rhaglen cymorth i lawr a thalu costau cau. Mae dau opsiwn benthyciad Dewisol PLUS confensiynol yn darparu benthycwyr cymwys gyda grantiau 3 y cant neu 4 y cant i dalu costau talu a chau i lawr. Nid oes rhaid ad-dalu'r grantiau hynny. Daw'r grant 4 y cant â chyfradd llog llawer uwch na'r benthyciadau PLUS a Ffefrir safonol a 3 y cant.

Rhaglenni Cymorth Costau a Chostio Tai i Lawr Florida

Ail Gymorth Ail Raglen Morgais Florida (FL Assist)

Mae benthycwyr cymwys yn derbyn hyd at $ 7,500 ar log 0 y cant ar ail forgais gohiriedig i'w ddefnyddio ar gyfer y taliad is. Gohirir y taliad nes i'r cartref gael ei werthu neu i'r eiddo gael ei drosglwyddo, neu pan fydd y benthyciad yn cael ei ad-dalu neu ei ailgyllido.

Grant a Ffefrir 3% HFA

Mae'r rhaglen hon yn darparu benthycwyr cymwys â 3 y cant o'r pris prynu cartref i'w ddefnyddio ar gyfer eu costau talu i lawr a'u cau. Nid oes rhaid ad-dalu'r grant.

Rhaglen Tystysgrif Credyd Morgais Tai Florida (MCC)

Gall prynwyr cartrefi cymwys am y tro cyntaf hawlio 50 y cant o’u llog morgais a delir, wedi’i gapio ar $ 2,000, ar ffurf credyd treth bob blwyddyn y maent yn byw yn eich cartref. Mae'r credyd treth yn lleihau'r baich treth ar fenthycwyr i helpu i ryddhau mwy o incwm y gellir ei ddefnyddio ar gyfer taliadau morgais a threuliau cartref eraill.
Nodyn: Rhaid defnyddio'r rhaglenni hyn gyda rhaglen benthyciad cartref yn Florida.

Cynnwys