Banciau Sy'n Derbyn Yr Itin I Brynu TŷBancos Que Aceptan El Itin Para Comprar Casa

Prynu tŷ gydag itin. Mae benthyciadau cartref ITIN yn cynnig cyfle perchentyaeth i fewnfudwyr. Nid oes angen dinasyddiaeth na rhif nawdd cymdeithasol. I wneud cais am fenthyciad ITIN , gallwch wneud hynny gan ddefnyddio'ch rhif ITIN (rhif adnabod treth unigol).

Gofynion benthyciad ITIN

Bydd union ofynion y benthyciad yn dibynnu ar y benthyciwr. Dylech ddisgwyl i'r canlynol fod yn ofynnol gan unrhyw fenthyciwr morgais ITIN:

 • Credyd - Ystyriwch natur benthyciadau ITIN, mae yna ofynion credyd hyblyg. Bydd llawer o fenthycwyr yn ystyried defnyddio mathau amgen o ddogfennau credyd, megis biliau cyfleustodau a ffôn.
 • Swydd - Bydd angen i chi ddarparu prawf o 2 flynedd o gyflogaeth gyson.
 • Ffurflenni treth - Bydd eich benthyciwr eisiau gweld y 2 flynedd olaf o ffurflenni treth (W-2 neu 1099).
 • Taliad cychwynnol - Disgwylwch orfod rhoi gostyngiad o 10% o leiaf. Bydd y gofyniad isafswm talu i lawr yn dibynnu ar y benthyciwr.
 • Adnabod - Mae'n debyg y bydd angen benthyciwr ar gopi o'ch cerdyn ITIN, yn ogystal â thrwydded gyrrwr neu basbort.
 • Datganiadau cyfrif - Disgwyl darparu rhwng 2-6 o ddatganiadau banc. Bydd union nifer y datganiadau banc y bydd angen i chi eu darparu yn dibynnu ar y benthyciwr penodol rydych chi'n gwneud cais ag ef.

Benthycwyr Morgais ITIN gorau

Prif fanciau sy'n derbyn yr itin i brynu tŷ, Yr hyn y mae banciau'n ei wneud gyda benthyciadau morgais. Dyma rai o'r benthycwyr morgeisi ITIN gorau:

FNBA - Mae gan First National Bank of America raglen ITIN ar gael ym mhob un o'r 50 talaith. Yr isafswm taliad sy'n ofynnol ar gyfer eich rhaglen ITIN yw 20%.

Morgais Unedig - Mae United Mortgage Corporation of America yn cynnig rhaglen ITIN sy'n caniatáu hyd at 80% LTV i brynwyr tai am y tro cyntaf. Maent yn cynnig benthyciadau ITIN yn y taleithiau a ganlyn: CA, CO, TX a WA.

Morgais ACC : Mae ACC Mortgage yn cynnig cynnyrch benthyciad ITIN, ond yn gyffredinol nid yw eu cyfraddau mor gystadleuol. Mae angen taliad is o 20% arnynt (y gellir ei roi i ffwrdd). Dim ond yn: AZ, CA, CO, CT, DC, DE, FL, GA, IL, MD, NV, NJ, NC, PA, SC, TX, VA a WA y maent yn cynnig cyllid.

Ewch Alterra : Mae Go Alterra yn cynnig benthyciadau ITIN gyda gostyngiad o 20% i ymgeiswyr cymwys. Maent yn cynnig benthyciadau ITIN yn: AL, AZ, CA, CO, CT, DC, FL, GA, IL, IN, IA, KS, MD, MN, NE, NV, NH, NJ, NM, NC, OK, OR, PA, RI, SC, TN, TX, VA a WA.

Manteision ac anfanteision benthyciadau ITIN

Isod mae rhai o fanteision ac anfanteision benthyciad ITIN. Efallai yr hoffech chi ystyried yn ofalus a yw'r math hwn o raglen yn iawn i chi.

Mantais:

 • Ar gael i bobl nad ydynt yn ddinasyddion.
 • Nid oes angen nawdd cymdeithasol. Dim ond pasbort, trwydded yrru neu fath arall o adnabod.
 • Mae gofynion credyd hyblyg yn caniatáu ichi ddefnyddio ffynonellau credyd anhraddodiadol.

Anfanteision:

 • Mae'r cyfraddau fel arfer yn uwch na chyfraddau benthyciadau confensiynol.
 • Mae angen taliad is i lawr (bydd angen taliad is o 10-30% ar y mwyafrif o fenthycwyr morgeisi ITIN)

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae benthyciad ITIN yn debyg i fenthyciadau cartref confensiynol eraill. Yr unig wahaniaethau pwysig yw'r rhai a ddisgrifir uchod. Os ydych chi'n gymwys, yn gallu gwneud y taliad is i lawr ac yn gallu talu'r taliad morgais yn gyffyrddus, efallai mai benthyciad ITIN fydd eich opsiwn gorau (a'r unig) ar gyfer morgais.

Cwestiynau mynych

Pa fathau o eiddo sy'n gymwys ar gyfer y benthyciadau hyn?
Gellir defnyddio benthyciadau ITIN ar gartrefi un teulu, condos a PUDS.

A ellir defnyddio benthyciad ITIN ar gyfer eiddo buddsoddi?
Na, dim ond ar gyfer tŷ perchennog-ddeiliad (prif breswylfa) y gellir defnyddio benthyciadau ITIN.

A oes benthyciadau ITIN ar gael trwy'r FHA?
Na, nid yw'r FHA yn cynnig rhaglen ITIN.

A oes deddf yn erbyn rhoi morgeisi i fenthycwyr heb SSN?
Nid oes unrhyw ddeddfau sy'n cyfyngu ar fenthyciadau cartref a gynigir i bobl nad ydynt yn ddinasyddion. Dim ond bod yn well gan y mwyafrif o fenthycwyr gynnig benthyciadau i fenthycwyr sydd â rhif nawdd cymdeithasol yn unig. Yn ogystal, nid yw Fannie Mae, Freddie Mac, na'r FHA yn cymeradwyo'r mathau hyn o fenthyciadau, gan greu anawsterau sy'n gysylltiedig â'r farchnad morgeisi eilaidd. Felly, dim ond mathau unigryw o fenthycwyr, sef benthycwyr portffolio sy'n cynnig y mathau hyn o fenthyciadau.

Sut i gael morgais cartref gyda rhif adnabod treth (itin)

Yn wahanol i'r gred boblogaidd, mae'n bosibl cael morgais heb rif nawdd cymdeithasol na statws cyfreithiol yn yr UD Mewn gwirionedd, yr Unol Daleithiau yw un o'r unig wledydd sy'n caniatáu i bobl nad ydynt yn ddinasyddion gael eiddo.

Mae gan y broses prynu cartref lawer mwy o naws, ond mae'n bosibl. Rydyn ni am eich helpu chi i gyflawni'ch breuddwydion o fod yn berchen ar gartref. Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am dderbyn morgais cartref gyda'ch rhif ITIN.

Beth yw rhif ITIN?

Os nad ydych erioed wedi clywed am y tymor hwn o'r blaen, dylech wybod bod rhif ITIN yn cynrychioli a rhif adnabod trethdalwr unigol . Yn y bôn, rhif treth naw digid ydyw a neilltuwyd i bobl heb unrhyw gefndir cyfreithiol fel dinasyddion. Bydd dinasyddion cyfreithiol yn mewnbynnu eu gwybodaeth dreth trwy SNN (rhif nawdd cymdeithasol) ac ni fydd angen rhif ITIN arnynt.

Mae yna lawer o gamau y bydd angen i chi eu cymryd i gael morgais gyda'ch ITIN. Yn gyntaf oll, os ydych chi'n talu trethi fel dinesydd ac yn methu â derbyn SNN, efallai y byddwch chi'n gymwys i gael ITIN. Nid yw ITINs yn seiliedig ar statws preswyl, felly does dim rhaid i chi boeni am fod yn berchen ar eiddo cyn ei fenthyg.

Mynnwch y morgais

Os oes gennych ddiddordeb mewn ceisio am fenthyciad ITIN, bydd angen i chi lenwi sawl ffurflen. Mae rhai o'r ffyrdd yn cynnwys:

 • Prawf o swm cynaliadwy o incwm
 • Hanes credyd
 • Gwirio incwm

Bydd angen i chi ddangos prawf o hygrededd ariannol i ddangos y gallwch chi gadw'ch taliadau benthyciad. Bydd y gofynion yn amrywio yn ôl darparwr benthyciad, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn talu sylw manwl i'r hyn y maent yn gofyn amdano.

Yn hyn o beth, bydd angen cymwysterau ariannol rhagorol arnoch i sicrhau eich pryniant cartref. Ffactor hanfodol yn y modd y pennir graddfeydd yw'r darparwr a ddewiswch. Bydd angen dogfennaeth sylweddol ar bron pob benthyciwr i gadarnhau y byddwch yn gallu ad-dalu'r benthyciad mewn pryd.

Heriau y gallech ddod ar eu traws

Her i lawer o ymgeiswyr sydd â diddordeb yw methu â darparu dogfennau cyflog gan nad yw'r mwyafrif o gyflogwyr yn cyflwyno'r wybodaeth honno. Os telir y gweithiwr mewn arian parod, mae bron yn amhosibl cael gafael ar y wybodaeth honno.

Sy'n golygu, os ydych chi'n fewnfudwr ag ITIN yn yr UD, mae'n rhaid i chi arbed swm sylweddol o arian a chyflwyno'r dogfennau gofynnol, fel hanes talu incwm, er mwyn cael y morgais. Gall cyfraddau benthyciadau ITIN fod yn uwch o gymharu â'r cyfraddau nodweddiadol a geir ar fenthyciadau cyfradd sefydlog neu addasadwy gyffredinol.

Sylwch hefyd nad yw pawb sydd ag ITIN yn yr UD yma yn anghyfreithlon, gall rhai mewnfudwyr nad oes ganddynt SSN fod yn preswylio'n gyfreithiol yn yr UD. Bydd y broses ar gyfer y bobl hyn yn haws gan eu bod yn tueddu i fod ag incwm solet a chredyd hanes.

Rhestr wirio ymlaen llaw cyn prynu cartref

Dylech fod yn ymwybodol bod taliadau benthyciad i lawr ITIN yn uwch na'r mwyafrif o fenthyciadau eraill. Mae'r swm hwn fel arfer o leiaf 20% o gyfanswm gwerth y tŷ. Hefyd, os yw'r benthyciwr eisoes yn derbyn arian o ffynhonnell allanol ar gyfer y taliad is, bydd gwerth y taliad is yn cynyddu. Mor annheg ag y gallai swnio, gwneir hyn i amddiffyn y benthyciwr pe bai'r unigolyn yn cael ei alltudio yn y dyfodol.

Fel y nodwyd uchod, bydd angen i chi gael rhif ITIN. Os nad oes gennych un eisoes, rhaid i chi wneud cais am rif ITIN trwy'r IRS. Y ffurflen hon ar gyfer hon yw'r W-7. O'r fan hon mae angen i chi gael dogfennaeth o'ch hanes credyd. Mae eich hanes credyd yn adeiladu dros amser trwy daliadau benthyciad ceir, cardiau credyd, neu fathau eraill o gredyd.

Rhaid i chi hefyd greu hanes rhentu cyson. Mae'r mwyafrif o fenthycwyr ITIN yn hapus i weld 2 flynedd o daliadau rhent gan y bydd yn eu helpu i ddarparu mwy o ddogfennaeth i gyfiawnhau'r benthyciad. Bydd hyn yn helpu i ddangos y byddwch yn gallu gwneud taliadau morgais yn y dyfodol gyda data yn y gorffennol.

Mae hanes cyflogaeth hefyd yn bwysig gan ei fod yn hanfodol i'r broses. Yn gyffredinol, mae hanes gwaith o leiaf 2 flynedd yn ofyniad sylfaenol.

Sut i fynd ati i brynu tŷ

Ar y pwynt hwn, bydd yn rhaid ichi ddod o hyd i ddarparwr benthyciad sy'n derbyn rhifau ITIN. Y cam nesaf fyddai sicrhau bod y benthyciad wedi'i gymeradwyo ymlaen llaw. Mae'r broses hon yn cynnwys y benthyciwr yn casglu eich hanes credyd. Mae angen hanes credyd sylweddol ar y mwyafrif o fenthycwyr, ond gall eraill dderbyn biliau cyfleustodau a chofnodion rhentu. Unwaith y bydd cyn-gymeradwyaeth eich benthyciwr yn pasio, gallwch ddechrau chwilio am y cartref rydych chi am ei ffitio i'ch cyllideb cyn cymeradwyo.

Cynnwys