Stopiwch Brynu Mewn-App: Pan fydd Plant yn Mynd Ar iPhone, iPad, ac iPod Spending Sprees

Stop App Purchases

Hunllef pob rhiant yw: Mae eich plentyn yn prynu ar eich iPhone, iPad, neu iPod heb yn wybod ichi, a chi yw'r un sy'n gorfod talu'r bil. Yn yr erthygl hon, rydw i'n mynd i esbonio pam mae iTunes ac App Store yn prynu adio i fyny mor gyflym a sut i atal Prynu Mewn-App ar eich iPhone, iPad, ac iPod .Sut Mae Prynu Mewn-App yn Adio yn Gyflym: Amser i Dalu’r Piper

A glywsoch chi am y bachgen a redodd filoedd o ddoleri mewn dim ond oriau ar gyfrif iTunes ei rieni? Wel, digwyddodd. Mae gan iTunes un nam critigol ar gyfer rhieni: Nid yw taliadau'n mynd drwodd ar unwaith gallant gymryd diwrnodau i'r pryniant ddod i ben. Yn bersonol, rwyf wedi ei weld yn cymryd cyhyd ag wythnos i fynd drwyddo.sut i drwsio camera aneglur

Felly er na ellir gwneud y pryniant cychwynnol a wnewch ar eich cyfrif iTunes gyda chyfrif gyda balans sero neu negyddol yn eich cyfrif banc, chi can codi mwy na’r hyn sydd ar gael mewn gwirionedd am bob pryniant dilynol. Mae hyn yn golygu y gall y pryniannau adio i fyny yn gyflym ac (wrth gwrs) bydd y trafodiad yn bownsio unwaith y bydd yn taro'r banc.Dyma ffaith hwyliog i chi: Oeddech chi'n gwybod bod eich Gall cyfrif iTunes gael cydbwysedd negyddol arno? Os nad yw trafodiad yn glir am ryw reswm, bydd yn dangos fel cydbwysedd negyddol, a thra bo'ch Mae gan gyfrif iTunes falans sy'n ddyledus , mae'n cloi eich cyfrif siop iTunes. Yr hyn yr wyf yn ei olygu wrth hyn yw hynny ni allwch wneud unrhyw bryniannau newydd, gan gynnwys rhai am ddim, na hyd yn oed diweddaru apiau o gwbl.

Dyma Stori Wir I Chi, Am Fy Chwaer

Roedd hyn wedi digwydd ar raddfa fach iawn gan fy chwaer, ond roedd yn dal i gostio cyfanswm o $ 46.93 iddi. Gwariodd $ 0.99 ar bryniant In-App bach ar gyfer ei merch ar ei ffôn ac nid oedd yn meddwl unrhyw beth ohono - ond nid oedd ganddi Gyfyngiadau ar waith. Yna aeth i'r siop goffi i nôl diod gyflym tra roedd ei merch gartref gyda'i llysdad, yn chwarae'n llawen Helo Caffi Kitty .

Tra roedd fy chwaer allan, dechreuodd gael rhybuddion e-bost am bryniannau yn digwydd yn olynol yn gyflym, gyda'r pryniant mwyaf am $ 19.99. Aeth fy chwaer adref yn gyflym a dweud wrth ei merch am “roi hynny i lawr ar hyn o bryd!”Digwyddodd hyn mewn gwirionedd gan ddefnyddio Google Play Store, ond mae'r wers yr un peth ar iPhone ac Android: Rhowch y cyfyngiadau hynny yn eu lle neu talwch y canlyniadau ... yn llythrennol.

Sut Mae'n Digwydd: Rydych chi'n Rhydd i Wneud Beth bynnag rydych chi Eisiau Dim Cyfyngiadau!

I'r rhai ohonom nad oes gennym blant ac nad ydynt yn poeni am bryniannau, gallwch ddiffodd pob Cyfyngiad, sy'n golygu na fydd eich dyfais yn gofyn i chi drosodd a throsodd a oes gennych chi siwr rydych chi am brynu rhywbeth a gwneud i chi fynd i mewn i'ch cyfrinair iTunes bob tro .

ni fydd fy sgrin yn ymateb i gyffwrdd

Os nad oes gennych Gyfyngiadau wedi'u sefydlu, bydd eich dyfais yn caniatáu ichi brynu newydd Apiau, Cynnwys, a Phrynu Mewn-App heb unrhyw gyfyngiadau . dim ond sicrhau bod eich dull talu yn gweithio y mae iTunes - dim faint sydd gennych chi ar gael i'w wario.

Fodd bynnag, mae yna newyddion da! Mae gan eich iPhone, iPad, ac iPod sawl Cyfyngiad iTunes y gellir eu rhoi ar waith i'ch galluogi i brynu a chwarae'n ddiogel.

Rydych chi Ar Cloi: Sut I Stopio Prynu Mewn-App gan Ddefnyddio Cyfyngiadau Ar iPhone, iPad, ac iPod

Cyfyngiadau yw eich ffrind gorau newydd ar eich dyfais. I ddod o hyd i gyfyngiadau, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Cyfyngiadau ar eich iPhone, iPad, neu iPod.

Os na chaiff unrhyw Gyfyngiadau eu troi ymlaen eto, bydd popeth yn cael ei dynnu allan a'r peth cyntaf y bydd yn rhaid i chi ei wneud yw Galluogi Cyfyngiadau ac yna gosod cod pas .

Os ydych chi'n rhiant, peidiwch â gosod eich cod post fel yr un cod pas i ddatgloi'ch dyfais! Mae hyn yn hanfodol bwysig, oherwydd os ydych chi'n adnabod eich cod post iPhone, iPad, neu iPod, gallant hefyd analluogi Cyfyngiadau os yw'r cod post yr un peth.

Unwaith Cyfyngiadau yn cael eu galluogi, fe welwch gyfres o switshis togl, a'r un olaf yn y rhestr hon yw Prynu Mewn-App . Yn syml, trowch y switsh hwn i ffwrdd (mae hyn yn golygu nad yw'r switsh yn wyrdd mwyach) a bydd hyn yn sefydlu'r cyfyngiad na ellir prynu unrhyw In-App o gwbl. Er mwyn prynu mewn ap, bydd yn rhaid ichi droi’r togl hwn yn ôl i gael gwared ar y cyfyngiad.

Os nad ydych chi am gael gwared ar y gallu yn llwyr, neu os ydych chi'n teimlo'n rhy ddiog i fynd yn ôl ac ymlaen, gallwch chi hefyd wneud i'ch dyfais ofyn am gyfrinair ar gyfer pob pryniant. Bydd hyn hefyd yn cyfyngu'ch plant rhag prynu cyn belled nad oes ganddyn nhw eich cyfrinair iTunes.

I wneud hyn, fe welwch yr opsiwn ar gyfer Gosodiadau Cyfrinair yn y Cyfyngiadau bwydlen, a bydd hyn yn dod â chi i sgrin newydd gyda 2 opsiwn:

  • Gofynnwch bob amser
  • Angen Ar ôl 15 munud

Oherwydd y ffaith bod gen i blant ifanc ac rwy'n poeni am ddiogelwch, rydw i wedi mynd ati Gofynnwch bob amser. Mae hyn yn golygu bod pob pryniant unigol a wnaf, p'un a yw'n App neu ar gyfer pryniannau, cynnwys neu mewn-App unrhyw beth mae angen lawrlwytho, I. rhaid mynd i mewn i'm Cyfrinair iTunes.

Yr opsiwn arall ar gyfer Angen Ar ôl 15 munud yn golygu bod yn rhaid i chi nodi yn eich cyfrinair unwaith bob 15 munud, ond nid yw hyn yn syniad da o hyd os oes gennych blant oherwydd gallant wneud llawer o bryniannau mewn 15 munud.

ni fydd itunes yn cydnabod iphone newydd

Mae un is-bennawd arall yn y sgrin hon, sy'n switsh ar gyfer Dadlwythiadau Am Ddim . Yn fy screenshot gallwch weld bod y toggle ar gyfer Angen Cyfrinair ymlaen (mae'n wyrdd), sy'n golygu bod yn rhaid i mi nodi fy nghyfrinair ar gyfer pryniannau am ddim hefyd.

Yn fy marn i, gallwch fynd ymlaen a diffodd hwn, sy'n golygu nad oes angen i chi nodi cyfrinair ar gyfer pryniannau am ddim. Mae hyn yn rhoi rhyddid i'ch plant lawrlwytho unrhyw beth sydd am ddim, ac mae hynny'n golygu bod ganddyn nhw ychydig o ryddid i gael gemau neu apiau newydd.

Wrth gwrs, bydd yn rhaid i chi fonitro eu dyfeisiau am gynnwys nad ydych chi am fod arno, dim ond i sicrhau bod eu apps yn briodol i'w hoedran.

ID Cyffwrdd a Chod Pas: Mae Sganiwr Olion Bysedd yr iPhone yn Gwneud Prynu'n Haws

Mae un peth i'w nodi: Os oes gennych chi a ID Cyffwrdd iPhone neu iPad -capable ac mae gennych chi wedi'i alluogi ar gyfer iTunes & App Store defnyddio, yna'r ddewislen ar gyfer Gosodiadau Cyfrinair ni fydd ar gael yn y Cyfyngiadau sgrin. Yn fy marn i, mae hyn yn fwyaf tebygol oherwydd pa mor hawdd yw nodi'ch cyfrinair i brynu gyda chyffyrddiad bys.

Yn ddiofyn, wedi ID Cyffwrdd mae wedi'i alluogi ar gyfer iTunes ac App Store yn golygu bod angen i chi nodi'ch cyfrinair bob tro y byddwch chi'n prynu, gan gynnwys pryniannau In-App. Bob tro y byddwch chi'n ailgychwyn neu'n diweddaru'ch iPhone neu iPad, bydd angen i chi nodi'ch cyfrinair y tro cyntaf y byddwch chi'n prynu, ac yna bydd yn gofyn am eich olion bysedd ar gyfer pryniannau dilynol.

Llongyfarchiadau! Dim Mwy o Fentrau i Chi!

Rydych chi bellach wedi dysgu un arall Awgrymiadau Mam ar gyfer Technoleg i ychwanegu at arsenal tric eich rhiant. Mae defnyddio'r gosodiadau a'r Cyfyngiadau hyn bellach yn caniatáu ichi roi eich iPhone, iPad, neu iPod i'ch plant yn ddiogel, heb boeni am bryniannau annisgwyl. Rwyf wedi bod yn defnyddio'r gosodiadau hyn ers blynyddoedd ac erioed wedi cael pryniant digroeso , felly trosglwyddaf y wybodaeth hon i'm cyd-rieni, er mwyn rhoi tawelwch meddwl i bawb gyda'u dyfeisiau Apple.