trwydded tasgmon yn floridaLicencia De Handyman En Florida

Sut i gael trwydded tasgmon fel contractwr yn Florida? . Amser maith yn ôl, roedd bod yn grefftwr yn fater o feddu ar y sgiliau i wneud swyddi od a / neu brosiectau adeiladu a chynnig eich sgiliau lle bo angen. Heddiw, fodd bynnag, mae gan bob gwladwriaeth ei set ei hun o ddeddfau o ran hyfforddi a thrwyddedu ar gyfer unigolyn neu fusnes sy'n edrych i fod yn y busnes tasgmon.

Mae'r canlynol yn drosolwg o ofynion trwydded tasgmon cynnal a chadw cyffredinol yn yr Unol Daleithiau.

Beth yw sgiliau sylfaenol tasgmon?

Yn ôl diffiniad, mae tasgmon yn weithiwr amryddawn sydd wedi'i hyfforddi mewn a amrywiaeth o dasgau atgyweirio, cynnal a chadw ac adeiladu . Y Sgiliau Tasgmon Sylfaenol Angen Dod yn Gontractwr Proffesiynol cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Cynnal a chadw mewnol ac allanol.
 • Gosod ac atgyweirio ffenestri a drysau.
 • Gosod ac atgyweirio to.
 • Gosod ac atgyweirio teils
 • Paent a drywall
 • Adnewyddu ystafelloedd ymolchi a cheginau
 • Gwaith gwaith saer
 • Gosod ac atgyweirio lloriau.
 • Gosod ffan goleuadau a nenfwd.

Yn ogystal â'r sgiliau hyn, y gofyniad lleiaf absoliwt ar gyfer tasgmon yw cael profiad digonol , gwybodaeth am dechnegau adeiladu a gymeradwywyd gan ddiwydiant a chynefindra agos â rheoliadau a thrwyddedau adeiladu gwladol a lleol. Rhaid i'r rhai sydd am wneud swyddi fel trydanol, plymio, tirlunio neu HVAC ennill ardystiad ychwanegol ym mhob ardal wahanol.

Sut i ddod yn gontractwr tasgmon?

Fel rheol gyffredinol, rhaid i bob tasgmon basio rhywfaint o hyfforddiant i ddod yn gontractwr proffesiynol. Nid yw pob gwladwriaeth yn mynnu bod hyfforddiant tasgmon ffurfiol yn cyd-fynd â thrwydded tasgmon; fodd bynnag, mae rhai canllawiau y mae'n rhaid eu hystyried ar gyfer eu dynodi.

Mae'r gofynion fel a ganlyn:

 • Diploma ysgol uwchradd neu'n uwch
 • Sgiliau sylfaenol personél cynnal a chadw (disgrifir uchod)
 • Profiad a / neu hyfforddiant yn y math o wasanaethau a gynigir.
 • Pasio arholiad sgiliau tasgmon
 • Trwydded contractiwr personél cynnal a chadw, trwydded fusnes, neu'r ddau
 • Yswiriant tasgmon a / neu fondiau

Sut mae cael trwydded contractiwr yn Florida?

Trwydded tasgmon Florida. I gael trwydded contractiwr, rhaid i chi fodloni'r gofynion canlynol:

 • Penderfynwch ar y gwasanaethau tasgmon yr hoffech eu cynnig a'r drwydded gyfatebol sy'n ofynnol.
 • Penderfynwch a fydd angen trwydded personél cynnal a chadw cyffredinol a / neu drwyddedau arbennig arnoch ar gyfer gwasanaethau penodol.
 • Sicrhewch hyfforddiant proffesiynol iawn ar y gwasanaethau rydych chi'n eu dewis.
 • Cofrestru a phasio arholiad trwydded tasgmon gyda chwestiynau'n ymwneud â'r diwydiant adeiladu, gweithdrefnau tasgmon, busnes a'r gyfraith, ac ati.
 • Dewch â'ch prawf o hyfforddiant proffesiynol, trwydded fusnes, datganiadau incwm, a phrawf o yswiriant i'r arholiad.

Mae Florida yn cynnig trwyddedau ledled y wlad mewn sawl categori, gan gynnwys adeiladu, aerdymheru, gwaith mecanyddol, plymio, gosod pyllau, toi, gosod paneli solar, gwaith trydanol, amddiffyn rhag tân, a systemau larwm.

I fod yn gontractwr trwyddedig yn Florida , rhaid bod ag o leiaf bedair blynedd o brofiad yn y categori rydych chi am drwyddedu ar ei gyfer, pasio prawf cymhwysedd y contractwr a chyflwyno prawf o'ch sefydlogrwydd ariannol . Yn ogystal, bydd angen a yswiriant atebolrwydd lleiaf , difrod i eiddo ac iawndal gweithwyr. Y dosbarthiadau Gellir sefyll yr arholiad yn bersonol ledled talaith Florida . Am fwy o fanylion, ewch i wefan y Adran Rheoleiddio Busnes Florida .

Nid oes angen trwydded ar wasanaethau atgyweirio bach

Yn Florida, nid oes angen trwydded ar lawer o'r swyddi a gyflawnir gan dasgmon. Mae hyn yn cynnwys mân waith coed, atgyweirio drysau, gosod cabinet, paentio, paneli, tirlunio sylfaenol, gwaith teils, atgyweirio offer bach, ac atgyweirio ffenestri.

Yn y bôn, os mai gwaith atgyweirio an-strwythurol yn unig a wnewch , ni fydd angen trwydded y wladwriaeth arnoch chi. Mae rhai siroedd yn Florida angen trwydded neu dystysgrif cymhwysedd ar gyfer gwasanaethau nad oes angen trwydded y wladwriaeth arnynt.

Yn Sir Lee, er enghraifft, bydd angen trwydded arnoch i wneud gwaith paentio hyd yn oed os nad yw'r wladwriaeth yn rhoi trwydded ar gyfer y gweithgaredd hwn. Ar gyfer cwestiynau trwyddedu penodol, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny gwirio gyda bwrdd trwyddedu contractwyr sir .

Mae angen trwydded y wladwriaeth ar waith strwythurol

Mae angen trwydded contractiwr y wladwriaeth ar gyfer unrhyw weithgaredd sy'n cynnwys adeiladu, plymio neu weirio. Felly os yw'ch gweithgareddau'n ymestyn i adnewyddu cartrefi, gwaith to, dymchwel wal â llwyth, neu hyd yn oed osod peiriant golchi llestri, byddwch yn dod o fewn cwmpas contractwr trwyddedig.

Yn Florida, mae hyn yn gofyn am ddogfennaeth a chael ei ardystio gan Fwrdd Trwyddedu'r Diwydiant Adeiladu. Gall perfformio gwaith trwyddedig hebddo arwain at atalnodau a dirwyon, felly mae'n bwysig gwirio a oes angen trwydded arnoch ar gyfer y mathau o wasanaethau rydych chi'n eu perfformio.

Trwyddedu ar lefel sirol

Mae trwydded sirol yn rhoi caniatâd i chi wneud gwaith yn y sir honno. Os ydych chi'n gweithio ar draws llinellau sirol, bydd angen trwydded arnoch ym mhob sir. Fodd bynnag, unwaith y byddwch wedi'ch trwyddedu yn eich sir gartref, mae'n bosibl cael trwydded yn siroedd eraill Florida heb orfod sefyll arholiadau pellach.

Gelwir hyn yn ddwyochredd. Mae gofynion dwyochredd yn amrywio yn ôl sir, ond yn y bôn, os yw'r sir newydd angen trwydded o'r un cwmpas â'r un sydd gennych eisoes, a'ch bod wedi sicrhau'r drwydded trwy arholiadau, yna dylech allu dychwelyd eich mynediad i'r sir newydd. yn rhinwedd ei fod eisoes wedi sicrhau'r drwydded.

Er nad oes gan dalaith Florida ofynion trwyddedu ar gyfer gweithwyr cynnal a chadw ar hyn o bryd, mae'n gosod cyfyngiadau llym ar y gwaith y gall unigolyn didrwydded ei wneud. Hefyd, rhaid bod gan gwmni cynnal a chadw ardystiad contractwr o Dalaith Florida. Mae angen Rhif Adnabod Cyflogwr ar fusnesau â gweithwyr ( A. ) ffederal, ac mae angen caniatâd gwerthwr ar y rhai sy'n gwerthu deunyddiau adeiladu a chynhyrchion eraill.

Cyfeiriadau :

Ymwadiad: Erthygl wybodaeth yw hon.

Nid yw Redargentina yn rhoi cyngor cyfreithiol na chyfreithiol, ac ni fwriedir iddo gael ei ystyried yn gyngor cyfreithiol.

Dylai gwyliwr / defnyddiwr y dudalen we hon ddefnyddio'r wybodaeth uchod yn unig fel canllaw, a dylai bob amser gysylltu â'r ffynonellau uchod neu gynrychiolwyr llywodraeth y defnyddiwr i gael y wybodaeth fwyaf diweddar ar y pryd, cyn gwneud penderfyniad.

Cynnwys