Mae Lleoliad fy iPhone yn Anghywir! Dyma The Fix.My Iphone Location Is Wrong

Gall pethau doniol ddigwydd pan fydd lleoliad eich iPhone yn anghywir. Efallai y bydd eich iPhone yn arddangos yr amser anghywir. Efallai na fydd eich larymau yn gweithio. Efallai na fydd Find My iPhone yn gweithio'n gywir.Mae'n crafwr pen go iawn, ond mae'n digwydd. Gallai fod ychydig o resymau gwahanol pam mae lleoliad eich iPhone yn anghywir, ac yn bendant mae yna ffyrdd i drwsio hyn. Darllenwch ymlaen i ddarganfod pam fod eich iPhone yn meddwl ei fod yn rhywle arall a pha gamau y gallwch eu cymryd i drwsio lleoliad iPhone anghywir.Pethau Cyntaf yn Gyntaf: Gwiriwch yr Ap

Os yw lleoliad eich iPhone yn anghywir, dylech wirio'r ap sy'n dangos y wybodaeth hon i chi. Os mai dim ond mewn un app y mae eich lleoliad yn anghywir, yna mae'n fwyaf tebygol problem gyda'r cymhwysiad penodol hwnnw.

Edrychwch ar eich lleoliad mewn ap arall, fel Mapiau neu Dywydd. Dylai'r ddau ddefnyddio'ch lleoliad presennol yn awtomatig i roi gwybodaeth i chi pan fyddwch chi'n eu hagor.iphone 6s yn dweud dim sim

Peidiwch â phoeni gormod os yw Mapiau'n dangos eich bod o fewn ychydig gannoedd o droedfeddi i'r lle rydych chi mewn gwirionedd. Os yw'r Tywydd yn dangos gwybodaeth i chi ar gyfer yr ardal gyffredinol a Mapiau a ydych chi gerllaw, mae'n debyg bod eich Gwasanaethau Lleoliad iPhone yn iawn.

1. Caewch ac Ailagor yr Ap

Fodd bynnag, os yw'r ap yn meddwl eich bod chi yn Timbuktu (ac nad ydych chi), hynny mae angen i chi boeni amdano. Os yw ap sengl yn cael problemau, ceisiwch ei gau a'i ailgychwyn.I gau apiau, cliciwch ddwywaith ar eich botwm Cartref. Swipe i fyny ar y sgrin i gau unrhyw apiau agored. Yna, ailagorwch yr ap a oedd â'r lleoliad anghywir i weld a yw'n meddwl eich bod chi yn y lle iawn.

2. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhoi caniatâd yr ap i ddefnyddio'ch lleoliad

Mae'r rhan fwyaf o apiau sy'n defnyddio'ch lleoliad yn gofyn a allant gael mynediad at Wasanaethau Lleoliad y tro cyntaf y byddwch yn eu hagor. Os dywedoch na, yna nid oes gan yr ap ganiatâd i ddefnyddio gwybodaeth am leoliad o'ch iPhone ac efallai na fydd yn gweithio'n iawn o ganlyniad. Efallai mai dyna pam mae'ch iPhone yn dangos y lleoliad anghywir.

Gallwch roi caniatâd i ap ddefnyddio'ch Gwasanaethau Lleoliad hyd yn oed ar ôl i chi ddweud na. Tap Gosodiadau → Preifatrwydd → Gwasanaethau Lleoliad. Bydd rhestr o'r apiau sydd wedi gofyn am ddefnyddio'ch lleoliad. Os yw Find My iPhone yn dweud Peidiwch byth wrth ei ymyl, yna nid oes gan y rhaglen honno ganiatâd i weld eich gwybodaeth am leoliad.

Tap Dewch o Hyd i Fy iPhone a newid y gosodiad i Wrth Ddefnyddio'r Ap . Yna cau Gosodiadau, cau'r app, a'i ailagor. Nawr, dylai allu defnyddio'ch gwybodaeth am leoliad.

3. Riportio'r Broblem

Os yw lleoliad eich iPhone yn dal i fod yn anghywir, ond dim ond mewn un app, efallai y bydd problem gyda meddalwedd yr ap. Odds yw bod y grŵp a wnaeth yr ap eisoes yn ymwybodol o'r broblem, ac mae diweddariad ar y ffordd i'w drwsio. Mae gan lawer o apiau opsiwn i gysylltu â datblygwr yr ap. Gallwch chi wneud hynny yn yr App Store.

I gael help yn uniongyrchol gan y bobl sy'n gwneud yr ap neu i anfon nodyn yn rhoi gwybod iddynt am y broblem, agorwch y Siop app . Chwiliwch am enw'r app sy'n dangos lleoliad anghywir yr iPhone. Dewiswch yr app, yna tapiwch Adolygiadau. Dylai fod Cefnogaeth Apiau dolen ar y dudalen honno. Tapiwch ef, a byddwch yn cael eich tywys i dudalen gefnogaeth y grŵp a wnaeth yr ap. Chwiliwch am opsiwn i anfon neges neu riportio problem.

Pan fydd Gwasanaethau Lleoliad Da yn mynd yn ddrwg

Os yw lleoliad eich iPhone yn anghywir mewn mwy nag un ap, gallai fod problem gyda Gwasanaethau Lleoliad eich iPhone. Mae'r iPhone yn defnyddio rhywbeth o'r enw System Lleoli Byd-eang â chymorth (GPS â chymorth) i olrhain eich lleoliad.

System o loerennau sy'n cylchdroi'r byd sy'n bownsio signalau i'ch iPhone ac oddi yno yw GPS. Os yw'r lloeren yn y safle cywir ac yn gallu codi signal eich iPhone, gall eich iPhone ddefnyddio'r wybodaeth honno i wybod ble rydych chi. Ond nid yw GPS lloeren yn berffaith a gall gymryd sawl munud i weithio. Felly mae iPhones hefyd yn defnyddio'ch cysylltiad rhwydwaith cellog, cysylltiad Wi-Fi, a'ch cysylltiad Bluetooth i helpu i nodi ble rydych chi.

Awgrym da: Am wybod pa mor gywir yw'ch Gwasanaethau Lleoliad? Agorwch yr app Mapiau , a gwiriwch am fodrwy las o amgylch y dot glas sy'n dangos eich lleoliad presennol. Y lleiaf yw'r cylch hwnnw, y mwyaf cywir yw eich gwybodaeth gyfredol am leoliad.

Fel y gallwch weld ar y chwith, mae'r blwch glas yn fach iawn, ac mewn gwirionedd mae'n dangos fy lleoliad presennol. Yn y ddelwedd ar yr ysgrifen, rwy'n ysgrifennu'r erthygl hon o ganol y coed.

4. A yw Wi-Fi i'w Beio?

Mae defnyddio gwybodaeth o'ch Wi-Fi, rhwydwaith cellog, a chysylltiadau Bluetooth yn caniatáu i'ch iPhone nodi'ch lleoliad yn llawer cyflymach na defnyddio gwybodaeth loeren GPS yn unig. Er mwyn ei gyflymu hyd yn oed yn fwy, mae Apple hefyd yn storio gwybodaeth am ble rydych chi'n cysylltu fel rheol.

gmail iphone gweinydd post sy'n dod i mewn

Er enghraifft, os ydych chi bob amser yn defnyddio'ch rhwydwaith Wi-Fi gartref, bydd Apple (gyda'ch caniatâd) yn cadw golwg ar y lleoliad hwnnw. Felly pan fyddwch chi ar Wi-Fi gartref, mae'n gwybod yn awtomatig ble rydych chi.

Mae hynny'n swnio'n wych, iawn? Reit! Ond os byddwch chi'n symud ac yn mynd â'ch llwybrydd Wi-Fi gyda chi, yna fe allai gymryd peth amser i Apple ddiweddaru'r wybodaeth sydd wedi'i chadw sy'n dweud wrthyn nhw ble mae'r rhwydwaith hwnnw. Mae hyn yn golygu, os ydych chi'n cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi mae Apple o'r farn ei fod yn gwybod lleoliad, gallai eich iPhone feddwl eich bod yn rhywle arall yn gyfan gwbl. Yn y pen draw, bydd Apple yn diweddaru'r wybodaeth am leoliad, ond gall gymryd cryn amser.

I ddarganfod a yw'ch cysylltiad Wi-Fi yn achosi'r lleoliad iPhone anghywir, diffoddwch Wi-Fi. Gallwch wneud hynny trwy fynd i Gosodiadau → Wi-Fi a tapio'r togl gwyrdd wrth ymyl Wi-Fi i'w ddiffodd.

Gallwch hefyd helpu i gyflymu'r diweddariad Gwasanaethau Lleoliad trwy ofyn i'ch iPhone anghofio lleoliadau hysbys
neu dim ond rhoi'r gorau i ddefnyddio lleoliadau hysbys am ychydig. I wneud hynny, ewch i Gosodiadau → Preifatrwydd → Gwasanaethau Lleoliad → Gwasanaethau System → Lleoliadau Aml. Yma, tapiwch y togl gwyrdd wrth ymyl Lleoliadau Aml i'w ddiffodd. Awgrymaf hefyd ichi fynd i lawr i ran hanes y dudalen a thapio Hanes Clir.

Efallai y bydd yn rhaid i chi aros am ryw ddiwrnod i'ch iPhone anfon ei leoliad diweddaraf i Apple. Os yw lleoliad eich iPhone yn anghywir ar ôl hynny, mae yna ychydig o bethau y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw o hyd! Cymerwch galon a darllenwch ymlaen.

5. Ailosod Gwasanaethau Lleoliad

Mae'r meddalwedd sy'n rhedeg eich iPhone yn gymhleth. Mae'n bosibl bod gosodiad wedi newid a bod angen ei gywiro cyn y gallwch hefyd drwsio lleoliad anghywir eich iPhone. Diolch byth, gallwch ailosod eich holl leoliadau Gwasanaethau Lleoliad. Ewch i Gosodiadau → Cyffredinol → Ailosod → Ailosod Lleoliad a Phreifatrwydd.

Bydd angen i chi nodi cod post eich iPhone i ailosod eich Gwasanaethau Lleoliad. Bydd hyn yn newid eich lleoliad a'ch gosodiadau preifatrwydd yn ôl i'r ffordd yr oeddent pan gawsoch eich iPhone gyntaf. Gwnewch hyn, ac yna ceisiwch ddefnyddio ap fel Mapiau neu Weather eto.

6. Gwneud copi wrth gefn ac adfer o iTunes

Os yw lleoliad eich iPhone yn dal i fod yn anghywir hyd yn oed ar ôl i chi ailosod Gwasanaethau Lleoliad, ceisiwch wneud copi wrth gefn ac adfer eich iPhone o iTunes. I wneud hynny:

ystyr ysbrydol adar yn y Beibl
  1. Plygiwch eich iPhone i'ch cyfrifiadur gan ddefnyddio cebl USB.
  2. Ar agor iTunes .
  3. Dewiswch eich iPhone pan fydd yn cysoni i iTunes.
  4. Dewiswch Adfer wrth gefn. Dewiswch gefn wrth gefn cyn i'r drafferth ddechrau gyda'ch lleoliad. Gorffennwch yr adferiad, a gwiriwch eich iPhone. Dylai ddangos eich bod yn y lleoliad cywir nawr.

A allai Dod o Hyd i Fy iPhone Yn Anghywir?

Un o fy hoff bethau am yr iPhone yw'r nodwedd Dod o Hyd i Fy iPhone. Nid yn unig y mae hyn yn ddefnyddiol pan fyddwch chi'n colli'ch iPhone o amgylch y tŷ ac angen dod o hyd iddo, ond mae hefyd yn ffordd wych o gadw tabiau ar leoliad aelodau'r teulu. (Edrychwch ar ein herthygl am olrhain iPhones eich plant am rai awgrymiadau defnyddiol ar ddefnyddio Dod o Hyd i Fy iPhone.)

Ond, efallai y byddwch chi'n gofyn i chi'ch hun, a allai Dod o Hyd i Fy iPhone fod yn anghywir? A dweud y gwir, gall. Er mwyn i Find My iPhone weithio, mae'n rhaid troi iPhone ymlaen a gallu anfon gwybodaeth am leoliad i Apple.

Dim ond ar 100 o ddyfeisiau gwahanol y gall Dod o Hyd i Fy iPhone olrhain yr un ID Apple ar unwaith. Os ydych chi ar gynllun busnes neu'n rhannu'ch ID Apple gyda'ch teulu estynedig, efallai eich bod wedi taro cyfanswm yr iPhones a all rannu cyfrif Dod o Hyd i Fy iPhone.

I'r rhan fwyaf ohonom, nid dyna'r broblem. Mae'n llawer mwy tebygol nad yw'r iPhone naill ai ar-lein, gan eich gwneud yn methu â dod o hyd iddo, neu mae'r amser a'r dyddiad ar eich iPhone yn anghywir.

I drwsio'ch dyddiad a'ch amser, ewch i Gosodiadau → Cyffredinol → Dyddiad ac Amser. Wedi'i osod yn awtomatig dylai fod â man gwyrdd wrth ei ymyl. Os nad ydyw, yna tapiwch y togl i'w droi ymlaen . Gallwch hefyd ddewis eich parth amser â llaw os nad yw'r opsiwn Set Automatically yn trwsio'ch Find My iPhone.

Dewch o Hyd i Angen Fy iPhone Cysylltiad I Weithio

Weithiau, mae gan Find My iPhone leoliad anghywir oherwydd nad yw wedi'i gysylltu â rhwydwaith. Mae angen cysylltiad â Find My iPhone i gasglu gwybodaeth am leoliad a'i anfon at Apple. Sicrhewch fod yr iPhone ar rwydwaith cellog neu o leiaf rwydwaith Wi-Fi. Os mai'r cysylltiad rhwydwaith sydd ar fai, gallwch chi trowch Modd Awyren ymlaen ac yn ôl i ffwrdd eto i geisio ei ailosod.

Mae Gwasanaethau Lleoliad yn Bethau Pwerus

Mae'n hawdd anghofio faint rydyn ni'n dibynnu ar y Gwasanaethau Lleoliad ar ein iPhones bob dydd. Pan fydd lleoliad fy iPhone yn anghywir, gall fod yn annifyr iawn.

Gobeithio, cafodd un o'r triciau hyn eich iPhone yn ôl mewn trefn, a gallwch ddefnyddio Mapiau, Tywydd, a Dod o Hyd i Fy iPhone eto heb drafferth. Oes gennych chi hoff app sy'n defnyddio'ch lleoliad? Gadewch inni wybod yn y sylwadau isod! Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.