5 Hufen Tynhau Croen Gorau Ar Gyfer Wyneb a Gwddf5 Best Skin Tightening Cream

5 Hufen Tynhau Croen Gorau Ar Gyfer Wyneb a Gwddf . Ein croen yw ein horgan fwyaf. Mae'n chwarae rhan bwysig yn ein hiechyd. Mae'n amddiffyn rhag yr amgylchedd allanol, yn rheoleiddio tymheredd y corff ac yn ein hamddiffyn rhag heintiau. Dyna pam ei bod yn bwysig iawn rhoi sylw digonol i'n croen.

Efallai mai'r croen ar ein hwyneb yw'r darn o groen sy'n gofyn am y sylw mwyaf. Dyma ran fwyaf agored ein corff ac felly'r mwyaf agored i ffactorau allanol. Ar ben hynny, fe welwch yr arwyddion cyntaf o heneiddio ar groen ein hwyneb. Mae defnyddio hufen dydd yn elfen bwysig mewn gofal wyneb da. Os ydych chi eisiau gwybod pam, darllenwch ymlaen.

Pwysig gwybod

 • Mae croen ein hwyneb yn agored i amryw o ffactorau allanol trwy gydol y dydd. Gall y ffactorau hyn niweidio ein croen.
 • Mae hufenau dydd yn cael eu llunio'n arbennig i ddiwallu holl anghenion ein croen yn ystod y dydd. Nid yw anghenion ein croen yr un peth yn ystod y dydd ac yn y nos. Felly, mae'n syniad da defnyddio hufen gwahanol gyda'r nos.
 • Mae yna lawer o wahanol fathau o hufenau dydd. Dewiswch yr un sy'n gweddu orau i'ch math o groen a'r canlyniadau a ddymunir.

Safle: Hufen tynhau croen gorau ar gyfer yr wyneb a'r gwddf

Isod mae rhestr o'r 5 Tynhau'r croen gorau ar y farchnad. Rydym wedi cynnwys disgrifiad o bob un ohonynt fel y gallwch gymharu'r cynhyrchion yn dda. Gall hyn eich helpu i benderfynu pa hufen dydd sydd fwyaf addas i chi.

Lle 1af: L’Oreal Paris Revitalift Laser X3

Yn gyntaf yn ein rhestr raddio mae brand mawreddog L’Oréal Paris. Mae'r hufen yn lleithio ac yn cael effaith gwrth-heneiddio. Mae cyfansoddiad adenosine, asid hyaluronig a Pro-Xylane yn rhoi effaith gref a da i'r cynnyrch hwn. Mae'n cywiro crychau a llinellau cain ac yn adfer gwead cadarn ac ieuenctid y croen.

Argymhellir rhoi hufen dydd yn ddyddiol ar eich wyneb a gwddf , ar ôl i chi ei lanhau'n drylwyr. Mae'r gwead arloesol yn darparu hydradiad dwfn heb wneud y croen yn seimllyd neu'n sgleiniog. Mae defnydd tymor hir y cynnyrch hwn yn gwella ansawdd y croen ac yn cryfhau cyfuchliniau'r wyneb. Felly mae'r croen yn edrych yn gadarnach ac yn iau.

2il le: Hufen Perfformiad Hufen Perfformiad Cosphera Hyaluron hufen dydd a nos

Mae'r hufen dydd a nos o Cosphera yn yr ail safle yn ein rhestr raddio. Mae'r hufen yn cael effaith gref sy'n weladwy i lawer o ddefnyddwyr o'r eiliad gyntaf. Mae'r lleithydd yn cynnwys dos unigryw, uchel o gynhwysion actif sy'n lleithio croen aeddfed, sych a chymysg ac yn edrych yn iau ac yn fwy ffres.

Mae'r hufen yn cynnwys cyfuniad cytbwys o gynhwysion fel fitamin E naturiol, asid hyaluronig a Menyn Shea organig. Gelwir y cynnyrch yn wyneb gwrth-heneiddio perffaith ar gyfer croen sych ac mae'n ymladd crychau, cylchoedd tywyll a smotiau oedran. Mae'n 100% fegan ac yn rhydd o brofion anifeiliaid. Nid yw'r hufen yn cynnwys parabens, microplastigion ac mae'n rhydd o silicon.

3ydd safle: OLAZ Essentials Double ActionMae'r Hufen Dydd Gweithredu Dwbl a'r Primer yn addas ar gyfer croen arferol i sychu. Mae'n darparu hydradiad â gwead ysgafn am y diwrnod cyfan. Mae'r hufen yn cadw lleithder ac nid yw'n seimllyd, sy'n golygu ei fod yn sail ddelfrydol ar gyfer colur. Mae gan y cynnyrch hwn gymhareb ansawdd pris da iawn ac argymhellir gan ddefnyddwyr eraill.

Yr hufen dydd yw'r fformiwla berffaith ar gyfer gafael meddal a llyfn. Hydradwch eich croen bob bore trwy dylino'r hufen ar eich wyneb a'ch gwddf yn ysgafn. Gelwir y cynnyrch hwn yn glasur eiconig sy'n rhoi harddwch bythol i'r croen diolch i'r fformwlâu lleithio o Olaz.

4ydd safle: GLAMGLOW Glowstarter Mega Illuminating Moisturizer Sun Glow

Ni allai'r hufen hwn fod ar goll o'n rhestr raddio oherwydd bod yr hufen yn darparu gronynnau perlog disglair i'r croen. Mae hyn yn rhoi tywynnu dwys i'r wyneb. Mae'r cyfuniad o gynhwysion yn maethu'r croen yn y ffordd orau bosibl. Mae'r hufen yn cynnwys, ymhlith pethau eraill, gwrthocsidyddion, fitaminau, cynhwysion llysieuol ac asid hyalwronig.

Mae gan hufen dydd GLOWSTARTER wead hufennog meddal. Mae cydbwysedd lleithder y croen yn cael ei adfer gan gyfuniad o esmwythyddion fel olew jojobae, Menyn Shea a seramegwyr. Mae cymhleth lipid cyflyru croen arbennig yn rhoi'r lleithder gorau posibl i'r croen ar gyfer gorffeniad pelydrol. Gwisgwch ef ar eich pen eich hun neu gyda'ch hoff sylfaen i gael mwy o ddisgleirio.

5ed safle: AQUASOURCE BIOTHERM Hufen PS

Mae hufen dydd Aquasource o Biotherm yn y pumed safle yn ein rhestr raddio. Mae'n hufen sy'n lleithio croen yr wyneb ac yn gwneud iddo deimlo'n wydn ac yn gyffyrddus. Mae'r hufen hwn yn dal i sicrhau hydradiad perffaith ar ôl 48 awr ar ôl ei ddefnyddio.

Mae'r hufen dydd yn cynnwys mannose, cydran lleithio sydd newydd gael patent ac sy'n gallu cyrraedd haenau dwfn yr epidermis. Mae hefyd yn cynnwys 36 o elfennau maethol hanfodol yn hylif cellog plancton thermol: fitaminau, mwynau ac asidau amino. Felly mae'r croen yn edrych yn llawnach ac yn fwy pelydrol. Ni ymddangosodd eich croen erioed o'r blaen mor fywiog.

Canllaw siop: Beth sydd angen i chi ei wybod am hufen tynhau croen ar gyfer yr wyneb a'r gwddf

Cyn prynu hufen dydd, mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod agweddau pwysicaf y cynnyrch hwn. Isod fe welwch nodweddion mwyaf perthnasol hufen dydd, fel y gallwch chi hysbysu'ch hun yn iawn cyn dewis cynnyrch. Er mwyn eich helpu gyda hyn, rydym yn ateb y cwestiynau a ofynnir amlaf gan ddefnyddwyr eraill isod.

Mae'r cynhwysion y gall hufenau dydd eu cynnwys yn amrywiol iawn. Mae'r cyfuniad o gynhwysion penodol yn pennu'r swyddogaeth a chanlyniad yr hufen.
(Ffynhonnell: Olegdudko: 83158980 / 123rf.com)

Beth yn union yw hufen tynhau croen ar gyfer yr wyneb a'r gwddf?

Mae hufen dydd yn gynnyrch cosmetig sydd wedi'i gynllunio i ddarparu gofal wyneb dyddiol a gorau posibl. Fel y soniasom yn gynharach, mae angen gofal arbennig a gofalus ar groen ein hwyneb. Am y rheswm hwnnw, mae'r diwydiant cosmetig a dermatolegol wedi cynllunio cynhyrchion arbennig ar gyfer ein gofal wyneb.

Fel y gwyddoch eisoes, nid oes gan ein croen yr un anghenion yn ystod y dydd ag y mae gyda'r nos. Yn ystod y dydd, mae'r croen yn agored i amryw o ffactorau allanol a all eu newid a'u niweidio. Yn y nos, mae'r amgylchedd allanol yn edrych yn wahanol iawn. Dyna pam mae hufenau dydd a nos hefyd yn wahanol.

Pam yr argymhellir defnyddio hufen tynhau croen ar gyfer yr wyneb a'r gwddf?

Er mwyn deall pwysigrwydd defnyddio hufen tynhau croen ar gyfer yr wyneb a'r gwddf, mae'n bwysig cofio bod croen ein hwyneb yn agored i ffactorau allanol yn barhaol. Mae dillad yn gorchuddio ac yn amddiffyn y rhan fwyaf o'r croen yn ein corff, ond mae'r wyneb bron bob amser yn parhau i fod heb ei orchuddio. Mae hyn yn ei gwneud yn rhan y croen sydd fwyaf agored i amrywiol ffactorau o'r amgylchedd allanol.

Yn ystod y dydd mae ein croen mewn cysylltiad ag amryw o ffactorau allanol fel yr haul, llygredd amgylcheddol a sylweddau gwenwynig. Gall y ffactorau hyn fod yn niweidiol i'n croen a newid ei strwythur. Mae hufenau dydd wedi'u cynllunio'n arbennig i amddiffyn ein croen rhag dylanwadau ymosodol o'r fath. Yn ogystal â hufen wyneb, rydym hefyd yn argymell defnyddio amddiffyniad haul i amddiffyn ein croen rhag effeithiau negyddol ymbelydredd solar.

Beth yw pwrpas hufen tynhau'r croen ar gyfer wyneb a gwddf?

Yn wahanol i'r hyn y mae llawer o bobl yn ei feddwl, mae gan hufen dydd nid yn unig swyddogaeth lleithio. Mae hufenau dydd wedi'u cynllunio i ddarparu gofal annatod ar gyfer croen wyneb. Maent yn diwallu holl anghenion y croen ac yn cuddio ein gwendidau yn yr wyneb.

Mae hufenau dydd yn cynnig buddion dirifedi i'n croen.
(Ffynhonnell: Miltsova: 10883109 / 123rf.com)

Yn fyr, mae hufen dydd yn hydradu'r wyneb i haenau dwfn y croen ac yn atal llid a fflawio'r croen. Mae'n adfywio ac yn maethu'r meinwe, gan wneud i'ch croen edrych yn iachach ac yn fwy gorffwys. Yn ogystal, mae'n cryfhau hydradiad croen i atal a chywiro arwyddion heneiddio.

Ond nid dyna'r cyfan. Mae hydradiad croen gwell yn achosi llai o gynhyrchu sebwm ac felly llai o acne. Mae rhai hufenau dydd yn brwydro yn erbyn anwastadrwydd ac amherffeithrwydd wyneb arall. Maent hefyd yn ein hamddiffyn rhag effeithiau niweidiol ymbelydredd solar a llygredd aer.

Isod fe welwch restr gyda'r buddion pwysicaf o ddefnyddio hufen dydd:

 • Hydradau yn drylwyr
 • Yn maethu'r croen a'r meinwe
 • Yn atal crychau
 • Arwyddion gwan o heneiddio
 • Yn atal ac yn trin smotiau croen
 • Yn amddiffyn y croen rhag golau haul
 • Yn lleihau presenoldeb acne
 • Osgoi naddion a llid y croen
 • Ymladd amlygiad i sylweddau gwenwynig yn yr awyr
 • Mae'n rhoi ymddangosiad iach i'r croen

Sut mae hufen tynhau croen ar gyfer wyneb a gwddf yn gweithio?

Mae'n anodd deall effeithiau buddiol cynnyrch heb wybod sut mae'n gweithio mewn gwirionedd. Mae'r allwedd i lwyddiant hufenau dydd yn eu cyfansoddiad. Yn gyffredinol, mae hufenau dydd yn cynnwys tri math o elfen, a ddisgrifir ymhellach isod. Nhw yw'r occlusives, asiantau gwlychu a chyflwynwyr braster.

Mae Occlusives yn cadw lleithder ac yn ei atal rhag diflannu o'n croen. Mae humectants yn sicrhau bod y lleithder o'r haenau dyfnach yn cael ei ddwyn i wyneb y croen. Mae'r llenwyr saim yn llenwi'r ceudodau rhwng haenau'r croen, gan ei wneud yn gyson ac yn gadarn. Mae'r 3 chynnyrch hyn gyda'i gilydd yn helpu'r croen i sicrhau cynnwys lleithder a braster iach.

Beth sydd mewn hufen tynhau croen da ar gyfer yr wyneb a'r gwddf?

Heddiw mae yna lawer o wahanol hufenau wyneb ar gael, pob un â'i nodweddion a'i briodweddau ei hun. Beth sy'n gwneud hufen un diwrnod yn wahanol i'r llall? Y cynhwysion. Gall hufenau dydd gynnwys gwahanol gynhwysion ac mae'r cyfuniad o'r rhain yn pennu effaith yr hufen. Isod fe welwch rai enghreifftiau.

Mae asidau brasterog, gwenyn gwenyn, fitamin B a glyserin yn lleithyddion pwerus. Mae cynhwysion eraill fel y coenzyme Q10, asid retinoig a deilliadau fitamin A ac E yn cael effeithiau gwrth-heneiddio. Mae hefyd yn bwysig eich bod chi'n dewis hufen dydd gyda chynhwysion sy'n eich amddiffyn rhag yr haul. Mae ymbelydredd solar yn niweidiol iawn i'r croen.

Yn y tabl isod fe welwch y cynhwysion pwysicaf sydd i'w cael mewn hufen dydd, ynghyd â'i swyddogaeth:

CynhwysynSwyddogaeth
Olew cnau macadamiaMae'n rhoi teimlad sidanaidd.
Asid citrigYn rheoleiddio ac yn sefydlogi asidedd y croen.
Asidau brasterogAmddiffyn y croen, sicrhau croen llyfnach a gwedd iachach.
Asid hyaluronigHydradau.
Asidau lactig a ffrwythauHydrad a brwydro yn erbyn acne.
Asidau aminoSefydlogi a hydradu'r croen.
Cwyr gwenynHydradau.
Coenzyme C10Yn lleihau arwyddion heneiddio.
GlyserinHydradau.
GlycosylrutinGwrthocsidydd.
Retinyl PalmitateAdfywio a hydradu'r croen ac atal neu gywiro crychau.
Sylffad sincDiheintio ac aroglau.

Pam yr argymhellir defnyddio hufen dydd a hufen nos ar wahân?

Mae arbenigwyr colur yn eich cynghori i ddefnyddio hufenau gwahanol ddydd a nos. Mae llawer o ddefnyddwyr yn meddwl tybed pam mae hyn felly ac a yw hefyd yn bosibl defnyddio un cynnyrch ar gyfer y ddau eiliad. Yr ateb i'r cwestiwn hwnnw yw: na! Mae hufenau dydd a nos yn 2 gynnyrch hollol wahanol. Fe'u gwneir gyda gwahanol ddibenion yn unol â gwahanol anghenion ein croen.

Ar y naill law, mae hufen dydd yn ein hamddiffyn rhag y sylweddau allanol y mae ein croen yn dod i gysylltiad â nhw yn ystod y dydd, fel ymbelydredd solar, radicalau rhydd a llygredd. Swyddogaeth hufenau nos, ar y llaw arall, yw atgyweirio ac adfywio'r croen. Maent yn cryfhau adnewyddiad celloedd ac yn atgyweirio'r difrod a gafwyd yn ystod y dydd.

Mae hufenau dydd ar gyfer hufenau dydd a nos ar gyfer y noson ar gael.
(Ffynhonnell: Zatevahin: 91628191 / 123rf.com)

Pa fathau o hufen ar gyfer wyneb a gwddf sydd?

Mae'n debyg bod faint o hufenau dydd gwahanol sydd ar gael yn mynd ymhellach nag y gallwch chi ddychmygu. Mae'r diwydiant cosmetig wedi datblygu hufenau wyneb ar gyfer pob math o amgylchiadau ac anghenion. Diolch i'r ystod eang hon o gynhyrchion, gallwn ddewis y math o hufen dydd sy'n fwyaf addas i ni. Mae'n bwysig seilio'ch dewis ar eich math o groen ac agweddau cosmetig eraill.

Ar y naill law mae hufenau ar gyfer gwahanol fathau o groen. Hynny yw, ar gyfer croen arferol, sych, cymysg neu olewog. Mae yna hefyd hufenau ar gyfer croen sensitif. Ar y llaw arall, mae hufenau ar gyfer yr effeithiau amrywiol yr ydym am eu cyflawni, er enghraifft hufenau sydd â swyddogaeth gwrth-grychau, amddiffyn rhag yr haul a gwrthocsidyddion.

Isod mae tabl gyda'r mathau pwysicaf o hufenau dydd sydd ar gael:

Hufen dyddNodweddion
Ar gyfer croen arferolYn cynnwys asiantau gwlychu a chyfranwyr braster sy'n rheoleiddio cynnwys lleithder y croen.
Ar gyfer croen sychLleithder i ddyfnder y croen.
Ar gyfer croen cymysg neu olewogYn rheoleiddio cynhyrchu sebwm ac yn lleithio.
Ar gyfer croen sensitif neu alergaiddYn cynnwys cydrannau niwtral nad ydynt yn llidro'r croen.
Yn faethlonMae'n darparu'r sylweddau sydd eu hangen ar y croen i gadw'n iach.
Effaith gwrth-grychauHydradau a meddalu'r croen. Mae'r cydrannau'n gwanhau'r arwyddion o heneiddio.
GlanhauYn cael gwared ar amhureddau a gormod o fraster ac yn lleithio.
HydradolHwyluso cadw lleithder, hydradu ac amddiffyn y croen.
CadarnhauYn llyfnhau'r croen, yn ailstrwythuro'r meinwe, yn hydradu ac yn maethu'r croen.

Pryd, ar ba adeg o'r dydd, ydych chi'n defnyddio hufen dydd?

Fel y mae'r enw'n awgrymu, dylid defnyddio hufen dydd yn y bore. Argymhellir defnyddio'r hufen unwaith y dydd bob dydd. Mae'n bwysig cael rheoleidd-dra penodol wrth ddefnyddio hufen dydd i gadw'r effaith mor fawr â phosib.

Er mwyn sicrhau'r effaith fwyaf, mae'n bwysig gwybod ar ba adeg rydych chi'n defnyddio'r hufen dydd yn eich trefn ddyddiol. Y cam cyntaf bob amser yw glanhau'ch wyneb a'ch gwddf yn drylwyr. Yna byddwch chi'n glanhau tonig, ac yna hufen cyfuchlin llygad a serwm wyneb. Yna mae'n bryd defnyddio'r hufen dydd. Os nad yw'ch hufen dydd yn cynnwys amddiffyniad rhag yr haul, yna defnyddiwch eli haul.

Sut ydych chi'n rhoi hufen ar gyfer wyneb a gwddf?

Mae angen techneg benodol i ddefnyddio'r hufen wyneb yn iawn. Rydym yn cynnig dull syml ac ymarferol i chi gymhwyso'r hufen wyneb yn gywir. Mae'n syml iawn: dechreuwch trwy rannu 5 pwynt ar eich talcen, bochau, trwyn a gên. Yn y modd hwn rydym yn sicrhau bod yr wyneb cyfan wedi'i orchuddio.

Yna byddwch chi'n tylino'r hufen i'r croen gyda'ch bysedd, gyda symudiadau crwn ysgafn. Gwnewch hyn o'r tu mewn a bob amser i fyny. Mae hyn yn eich helpu i wrthweithio effeithiau disgyrchiant a hyrwyddo cadernid a hyblygrwydd y croen. Mae hyn yn profi pa mor bwysig yw'r dechneg rydych chi'n defnyddio'r hufen dydd gyda hi.

Nid oes gan hufenau wyneb bron unrhyw effeithiau andwyol.
(Ffynhonnell: Takehana: 15897614 / 123rf.com)

Pa effeithiau andwyol y gall hufen ar gyfer wyneb a gwddf eu cael?

Mae'r astudiaethau diweddaraf yn dangos na all defnyddio hufen dydd gael fawr o effeithiau andwyol. Er gwaethaf y gwahanol gynhwysion sydd ynddynt, prin bod unrhyw achosion hysbys o adweithiau niweidiol. Os bydd y rhain yn digwydd, mae fel arfer mewn pobl sy'n dioddef o gyflwr croen.

Gellir egluro hyn fel a ganlyn. Mae hufenau dydd, ac eithrio nifer o amrywiadau arbennig, wedi'u cynllunio'n sylfaenol ar gyfer croen iach. Rhaid iddynt aros yn haenau uchaf y croen. Gall rhai afiechydon croen beri i'r cynnyrch dreiddio haenau dyfnach. O ganlyniad, gall effeithiau diangen ddigwydd.

Mae'r sgîl-effeithiau pwysicaf yn digwydd gyda dermatitis cyswllt. Yna mae newidiadau i'r croen yn digwydd oherwydd cyswllt â chynnyrch penodol. Gall amlygiad i'r haul waethygu rhai symptomau. Fodd bynnag, fel y soniasom yn gynharach, mae hyn yn ymwneud ag achosion penodol iawn. Maent yn eithriad i'r rheol.

Isod mae rhestr o'r manteision a'r anfanteision a all godi wrth ddefnyddio hufen dydd: Buddion

 • Hydradiad
 • Yn maethu'r croen a'r meinwe
 • Effaith gwrth-heneiddio
 • Yn lleihau presenoldeb acne
Anfanteision
 • Adweithiau gorsensitif
 • Alergeddau

Beth ddylech chi edrych amdano wrth brynu?

Wrth brynu hufen dydd mae'n bwysig asesu nifer o feini prawf ymlaen llaw. Isod ceir y ffactorau mwyaf perthnasol y dylech eu hystyried cyn i chi brynu hufen dydd. Yn y modd hwn rydych chi'n sicrhau eich bod chi'n dewis y cynnyrch sy'n fwyaf addas i chi. Y meini prawf prynu pwysicaf yw:

 • Math o groen
 • Amser o'r flwyddyn
 • Swyddogaeth
 • Ansawdd
 • Cyfansoddiad
 • pris

Math o groen

Mae gan bob person groen unigryw sydd â nodweddion penodol. Mae gan rai pobl groen sychach, mae gan eraill groen olewog. Mae eich math o groen yn hanfodol wrth ddewis hufen dydd. Mae gan bob math o groen anghenion penodol sy'n pennu'r dewis o hufen penodol.

Er enghraifft, mae angen hufen dydd ar grwyn sych gyda chynhwysedd hydradiad mwy. Ar yr un pryd, bydd hufen gydag asiantau rheoleiddio rhifau yn well ar gyfer croen olewog. Felly, ystyriwch yn gyntaf pa fath o groen sydd gennych chi. Ar y sail hon gallwch ddewis yr hufen dydd mwyaf addas.

Amser o'r flwyddyn

Nid yw pawb yn gwybod bod yn rhaid i chi ystyried y gwahanol dymhorau hefyd. Mae'r tywydd yn cael effaith fawr ar ein croen. Am y rheswm hwnnw, rhaid inni ddewis hufen wyneb sy'n diwallu anghenion y tymor perthnasol. Yn yr haf fel arfer mae'n well gennym ddefnyddio cynhyrchion ysgafn. Yn y gaeaf rydyn ni'n edrych am hufen mwy lleithio.

Swyddogaeth

Fel y nodwyd gennym yn gynharach, nid oes gan hufenau dydd un swyddogaeth yn unig. Yn ogystal â hydradu ein croen, maen nhw'n cynnig llawer mwy o eiddo buddiol. Mae'r rhain yn dibynnu ar gyfansoddiad pob cynnyrch. Felly mae'n bwysig penderfynu ymlaen llaw pa effaith rydych chi am ei chyflawni trwy ddefnyddio hufen dydd.

Efallai bod gennych ddiddordeb mewn prynu hufen gydag eiddo gwrth-heneiddio. Neu mewn cynnyrch nad yw'n cythruddo ein croen, os oes gennych groen sensitif. Mae yna lawer o wahanol fathau o hufenau dydd, pob un â'i swyddogaethau a'i briodweddau ei hun. Dewiswch y cynnyrch sy'n gweddu orau i'ch anghenion.

Cyfansoddiad

Mae'r maen prawf hwn yn gysylltiedig â'r un blaenorol. Rydym bellach yn gwybod bod swyddogaeth hufen wyneb yn dibynnu ar ei gynhwysion. Felly cyn gynted ag y gwyddom at ba bwrpas yr ydym yn defnyddio'r hufen dydd, mae angen inni edrych ar y cyfansoddiad. Felly mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod swyddogaethau'r cynhwysion pwysicaf.

Mae'n hanfodol eich bod chi'n ystyried amddiffyn eich croen. Mae ein croen yn agored i ymbelydredd solar o ddydd i ddydd. Gall yr haul arwain at ganlyniadau difrifol i'n croen a'n hiechyd, fel staeniau, llosgiadau a hyd yn oed canser. Felly, mae'n syniad da defnyddio hufen dydd sy'n cynnwys cynhwysion sy'n amddiffyn eich croen rhag yr haul.

Ansawdd

Yn yr un modd â phob cynnyrch cosmetig, rhaid inni bob amser edrych am yr ansawdd gorau hyd yn oed yn achos hufen dydd. Mae hufenau dydd yn gynhyrchion sydd wedi'u cynllunio i'w defnyddio bob dydd. Ar ben hynny, fe'u cymhwysir i ddarn o groen sy'n agored i niwed ac heb ei orchuddio. Felly mae'n hanfodol ein bod yn sicrhau bod ein hufen dydd o ansawdd da.

Mae sgîl-effeithiau fel adweithiau gorsensitif, llidus a naddu'r croen yn fwy cyffredin wrth ddefnyddio cynhyrchion o ansawdd gwael. Er mwyn atal ymatebion o'r fath, rydym yn argymell eich bod bob amser yn dewis hufen o ansawdd uchel. Gallwch wirio hyn trwy edrych ar gyfansoddiad, graddfeydd prynwyr eraill neu ddibynadwyedd y brand.

pris

Yn olaf, rhaid inni beidio ag anghofio tag pris yr hufen dydd. O ystyried yr ystod eang o hufenau dydd, mae'n rhesymegol y gall y pris amrywio'n fawr hefyd. Os dewiswch hufen dydd, mae'n bwysig dod o hyd i gydbwysedd rhwng y buddion a phris y cynnyrch. Peidiwch ag anghofio nad yw pris uwch bob amser yn gyfystyr â gwell cynnyrch.

Crynodeb

Mae croen ein hwyneb yn rhan sensitif o'n corff sydd angen sylw arbennig. Mae'n agored bob dydd i ffactorau allanol anfeidrol a all ei niweidio, fel yr haul, llygredd a hinsawdd niweidiol. Mae ffactorau fel straen neu orffwys annigonol hefyd yn cael eu hadlewyrchu ar ein croen.

Mae hufenau dydd yn cynnig yr holl ofal sydd ei angen ar ein hwyneb yn ystod y dydd. Ond nid yn unig hynny. Maent hefyd yn helpu i gynnal ymddangosiad iach a pelydrol. Yn ffodus, mae sgîl-effeithiau yn brin. Mae'r hufenau'n cynnig llawer o fuddion i'n hiechyd a'n gofal croen. Felly, argymhellir defnyddio hufen dydd bob dydd.

Felly does dim rhaid i chi boeni mwyach am eich math o groen na'r effaith rydych chi am ei chyflawni trwy ddefnyddio hufen. Mae hufenau ar gyfer pob math a phwrpas croen. Yn sicr fe welwch yr hufen dydd delfrydol, y gallwch chi ofalu amdano y tu mewn a'r tu allan i'ch wyneb. A ydych eisoes wedi penderfynu pa hufen dydd yr ydych am ei gynnwys yn eich trefn gofal wyneb dyddiol?

Os oeddech chi'n hoffi ein herthygl am hufen dydd, rhannwch hi ar gyfryngau cymdeithasol neu gadewch eich sylw isod.

(Ffynhonnell y ddelwedd pennawd: Cvorovic: 43702623 / 123rf.com)

Cynnwys