Gofynion i Brynu Cartref Symudol yn yr Unol DaleithiauRequisitos Para Comprar Una Casa M Vil En Estados Unidos

gofynion i brynu cartref symudol

Gofynion i brynu cartref symudol. Mae yna lawer o fanteision i brynu cartref symudol. Mae'r pris, wrth gwrs , fel arfer Llawer is na chartref teulu sengl safonol. Yn ychwanegol, cymunedau cartrefi symudol yn aml yn cynnwys lleoedd a rennir Beth pyllau nofio , meysydd chwarae a chlwbdai .

Gofynion i brynu Cartref Symudol

Mae'n bwysig sôn, fel y nwyddau eraill yr ydych am eu caffael mae'n bwysig bod gennych rai dogfennau.

Isod, byddwn yn sôn am y gofynion y mae'n rhaid i chi eu hystyried:

  • Meddu ar hawlen neu gofrestriad ar gyfer defnyddio cartref symudol a gyhoeddwyd gan y Wladwriaeth.
  • Rhaid i'r cofrestriad fod yn gyfredol.
  • Cyhoeddodd y Sir awdurdodiad i barcio.

Y dogfennau yr ydym newydd eu crybwyll Maent mewn ardal gyffredinol felly dylech ymgynghori ag endidau'r Wladwriaeth .

Camau i ariannu cartref symudol

Pan ydych chi'n bwriadu prynu cartref symudol, mae angen i chi gymryd ychydig o gamau.

  1. Penderfynwch a ydych chi eisiau prynu tir a chartref symudol neu ddim ond cartref symudol. Os ydych chi'n bwriadu rhentu parsel ar gyfer eich cartref, byddwch chi'n gymwys i gael llai o fenthyciadau na phe baech chi'n bwriadu prynu'r tir lle bydd y tŷ yn cael ei osod.
  2. Darganfyddwch fanylion y tŷ rydych chi am ei brynu. Bydd hyn yn effeithio ar y benthyciadau y gallwch wneud cais amdanynt. Er enghraifft, os ydych chi am brynu cartref dwbl-eang sy'n costio $ 100,000 neu fwy, ni fyddwch yn gymwys i gael benthyciad cartref. FHA .
  3. Dechreuwch chwilio am opsiynau cyllido. Dewiswch y math o fenthyciad (FHA, chattel, personol) y byddwch chi'n ei ddefnyddio a chymharu cynigion gwahanol fenthycwyr. Ceisiwch ddod o hyd i fenthyciad sydd â ffioedd isel a chyfraddau llog isel fel y gallwch wario cyn lleied â phosib dros oes y benthyciad.
  4. Ar ôl i chi ddewis benthyciwr, cyflwynwch eich cais. Sicrhewch eich bod yn cwblhau'r cais yn gywir a bod gennych flaenswm digonol i roi'r cyfle gorau i chi'ch hun gymhwyso ar gyfer y benthyciad.

Prynu cartref symudol: yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Oes gennych chi ddiddordeb mewn prynu cartref symudol? Yn sicr nid ydych chi ar eich pen eich hun. Mae mwy o 8 miliwn o gartrefi symudol yn yr Unol Daleithiau ( ffynhonnell ). Mae cartrefi symudol yn boblogaidd oherwydd maent yn llawer llai costus na thai confensiynol. Cost ganolrifol cartref symudol yn 2015 oedd $ 68,000, yn ôl y Swyddfa Cyfrifiad yr Unol Daleithiau . Cost ganolrifol cartref un teulu confensiynol yw $ 360,000.

Felly mae cartrefi symudol yn gwneud synnwyr yn economaidd. Ond os ydych chi'n ystyried prynu ffôn symudol, beth yw'r dull cyllido gorau?

Beth yn union yw cartref symudol?

Mae cartref symudol yn gartref a adeiladwyd oddi ar y safle gan wneuthurwr ac yna ei gludo i eiddo. Mae rhai pobl yn eu galw'n gartrefi wedi'u cynhyrchu neu'n ôl-gerbydau. Yn gyffredinol mae dau fath o gartrefi symudol: y dyluniad un lled, hir, cul, a chryno yn nodweddiadol; a dwywaith y lled, sydd â dwywaith y lle ac sy'n teimlo'n debycach i gartref un teulu traddodiadol ar y tu mewn.

Diddordeb? Dyma rai pethau i wybod am brynu cartref symudol:

Efallai bod gennych opsiynau cyllido cyfyngedig.

Os ydych chi'n pendroni sut i gael morgais ar gyfer eich cartref symudol , mae yna ychydig o bethau y dylech chi eu gwybod. Mae banciau yn ystyried bod cartrefi symudol yn eiddo personol yn hytrach nag eiddo tiriog, felly dim ond benthyciad personol y gallant ei gynnig i chi. Cael gwell siawns o gael benthyciad gan abenthyciwr morgeisiBydd angen i chi sicrhau bod y cartref symudol wedi'i gysylltu'n barhaol â sylfaen.

Os nad ydych chi am fynd ar hyd y llwybr hwnnw, mae'n debyg y bydd undebau credyd yn cynnig morgais cartref symudol. Gallwch hefyd wneud cais am fenthyciad personol neu fenthyg arian gan ddeliwr cartref symudol.

Fodd bynnag, ni waeth ble rydych chi'n gwneud cais am fenthyciad, mae'n debygol y bydd eich benthyciwr yn mynnu bod eich cartref yn cwrdd â gofynion y Yr Adran Tai a Datblygu Trefol (HUD) Mae hyn yn golygu y byddwch yn llogi contractwr arbennig i berfformio aarchwiliad cartrefa'i ardystio.

Gallwch brynu mewn parc neu brynu tir i roi eich tŷ.

Gallwch chi dybio bod cartrefi symudol bob amser mewn parciau cartrefi symudol, ond nid yw hynny'n wir. Mae hefyd yn bosibl prynu cartref symudol ynghyd â'r tir y mae arno, a allai fod yn llain fawr o dir yn y goedwig.

Neu, os ydych chi'n siopa am gartref symudol newydd, gallwch chi fynd i ble bynnag rydych chi eisiau. Efallai mai parc cartref symudol yw'r opsiwn mwyaf cyfleus oherwydd bydd ganddynt eisoes gysylltiadau cyfleustodau ac amwynderau eraill. Ond os preifatrwydd (ac osgoi ffioedd safle) Eich blaenoriaeth chi yw, gallwch brynu'ch pecyn eich hun i'w roi ynddo, cyn belled â'ch bod yn barod i dalu'r gost ychwanegol a thrafod y cyfleustodau eich hun.

Os ydych chi'n prynu mewn parc, cynhwyswch y ffioedd yn eich cyllideb.

Ynglŷn â ffioedd safle: Efallai y bydd prynu o barc cartref symudol yn rhatach na phrynu tir, ond mae'n dal i ddod gyda chostau. Mae'r mwyafrif o barciau cartrefi symudol yn codi rhent am y lot, sy'n oddeutu $ 300 y mis ar gyfartaledd ac yn gyffredinol yn talu costau casglu sbwriel, dŵr, carthffos a chynnal a chadw safleoedd.

(Cynnal a chadw cartrefchi sydd i benderfynu). Mae hyn yn digwydd mewn achosion lle nad ydych chi'n berchen ar y tir o dan eich cartref symudol, dim ond y cartref ei hun.

Ond mewn rhai parciau, chi sy'n berchen ar y tir. Fel rheol mae gan y cymunedau hyn gymdeithas perchnogion tai ( LLIFOGYDD ) yn cael ei redeg gan ddatblygwyr neu breswylwyr parciau. Mae'r HOA yn gosod y rheolau cymunedol, ac mae ffioedd yn aml yn rhedeg yn yr ystod $ 200- $ 300 / mis.

Mae sbwriel, dŵr, carthffosiaeth a chynnal a chadw parc yn aml yn dod o dan eich ffioedd. Bydd angen i chi hefyd ddilyn rheolau Cymdeithas y Perchnogion Cartrefi, a allai gyfyngu ar y lliwiau y gall eich cartref eu paentio a ble y gallwch barcio, ymhlith pethau eraill.

Mae cartrefi symudol yn colli gwerth dros amser.

Mae perchnogion tai wedi arfer tybio y bydd cartrefi yn cynyddu mewn gwerth dros amser, y mae cartrefi un teulu yn ei wneud yn aml. Ond mae hynny oherwydd eu bod yn gyffredinol ynghlwm wrth y ddaear, a'r ddaear yw'r hyn mewn gwirioneddgwerthfawrogi. Nid yw cartrefi symudol nad ydynt yn dod â baw yn cynyddu mewn gwerth, a gallant fod yn anoddach eu hailwerthu na chartref rheolaidd.

Ond mae'r cyfan yn dibynnu ar yr hyn rydych chi ei eisiau o'ch cartref afaint allwch chi ei fforddio. Nid yw pob perchennog tŷ yn prynu cartref fel buddsoddiad, ac ni all pawb fforddio cartref confensiynol. Os ydych chi eisiau prynu lle fforddiadwy i fyw heb lawer o waith cynnal a chadw eiddo, efallai mai prynu cartref symudol yw'r opsiwn perffaith.

Cartrefi a Gynhyrchir, Cartrefi Symudol, a Chartrefi Modiwlaidd

Os ydych chi'n newydd i gartrefi symudol, dylech ddechrau trwy ddysgu'r lingo sy'n cyd-fynd ag ef. Bydd gwybod y telerau yn eich helpu i ddeall y dulliau cyllido sydd ar gael. Mae hefyd yn caniatáu ichi gyfathrebu'n well â'r benthycwyr sy'n ariannu'r pryniant.

Gelwir cartrefi symudol mwy newydd yn gartrefi wedi'u cynhyrchu. Mae tai parod yn cael eu hadeiladu mewn ffatrïoedd a'u rhoi ar siasi parhaol. Oherwydd y siasi, gellir eu symud yn hawdd. Y siasi sy'n diffinio'r cartref a weithgynhyrchir fel ffôn symudol.

Gweithredodd yr Adran Tai a Datblygu Trefol (HUD) safonau adeiladu ar gyfer cartrefi wedi'u cynhyrchu / symudol ym 1976.

Gellir dal i alw cartrefi â siasi parhaol a adeiladwyd cyn hynny yn gartrefi symudol, ond efallai na chawsant eu hadeiladu i safonau 1976.

Prif ganlyniad rheoliadau 1976 oedd dogfen HUD o'r enw Label Ardystio a Plât Data . Mae'r tystysgrifau hyn yn goch a rhaid iddynt fod yn weladwy yn y cartref. Mae eu dileu yn anghyfreithlon.

Mae tag HUD yn arbennig o bwysig wrth brynu, gwerthu, cyllido ac yswirio cartref wedi'i weithgynhyrchu. Os nad oes gennych dag HUD, bydd yn anodd iawn cael cyllid o unrhyw fath.

Peidiwch â drysu rhwng gweithgynhyrchu â chartrefi modiwlaidd neu wedi'u cynhyrchu. Mae cartrefi wedi'u cynhyrchu hefyd yn cael eu hadeiladu mewn ffatri. Fodd bynnag, gellir eu hadeiladu ar siasi parhaol neu oddi ar y ffrâm, gyda siasi symudadwy. Yn gyffredinol, mae'r rhain yn cael eu tynnu i dir preifat a'u hymgynnull yno.

Mae cartrefi symudol i'w cael yn aml ar dir ar brydles (parciau cartrefi symudol).

Ariannu Cartref Symudol yn erbyn Morgais Traddodiadol

Yr ystyriaeth bwysicaf wrth ariannu cartref symudol yw p'un a ydych chi'n berchen ar y tir lle mae (neu y bydd) wedi'i leoli.

Os ydych chi'n berchen ar y tir ac angen cyllid ar gyfer cartref wedi'i weithgynhyrchu, gallwch gael morgais confensiynol. Fodd bynnag, os nad ydych yn berchen ar yr eiddo tiriog, ni fydd llawer o fenthycwyr confensiynol yn eich cymeradwyo ar gyfer morgais.

Os nad ydych yn berchen ar dir, ystyriwch wneud cais am fenthyciad gan Awdurdod Tai Ffederal yr Unol Daleithiau ( FHA ), oherwydd nad yw'n ofynnol am fenthyciad FHA. Os ydych chi'n gymwys, ystyriwch gael benthyciad cartref trwy Adran Materion Cyn-filwyr yr UD (VA) Maent yn darparu benthyciadau ar gyfer cartrefi a weithgynhyrchir a lotiau.

Benthyciadau FHA

Fel y soniwyd uchod, benthyciadau gan y Teitl I o'r FHA nid yw'n ei gwneud yn ofynnol i'r benthyciwr fod yn berchen ar y tir. Fodd bynnag, rhaid i'r benthyciwr brydlesu'r un tir am o leiaf tair blynedd iyn gymwys i gael benthyciad FHA.

Nid yw'r FHA yn fenthyciwr uniongyrchol. Felly, bydd angen i chi ddod o hyd i fenthyciwr cymeradwy i wneud benthyciadau FHA. Mae'r FHA yn yswirio benthyciadau, sy'n eu gwneud yn fwy deniadol i fenthycwyr oherwydd bod ganddyn nhw lai o risg pe bai benthyciad yn methu.

Mae'n haws cymhwyso ar gyfer y gofynion benthyciad ar gyfer benthyciadau FHA na'r mwyafrif o forgeisi confensiynol. Gall taliadau i lawr fod yn llawer llai na gyda benthyciadau confensiynol - mor isel â 3.5% o'r pris prynu. Mae cyfraddau llog yn gyffredinol is gyda benthyciad wedi'i warantu gan FHA hefyd.

Os oes gennych gredyd gwael (sgôr credyd o 550 neu lai), gallwch gael benthyciad FHA o hyd. Efallai y byddwch yn gymwys i gael benthyciad FHA hyd yn oed os ydych wedi cael methdaliad yn y gorffennol. Ar y llaw arall, ni fydd llawer o fenthycwyr confensiynol yn rhoi morgais i chi os oes gennych gredyd gwael neu gyfartaledd.

Un anfantais o fenthyciadau FHA yw bod ganddyn nhw dymor byrrach na morgais confensiynol. Mae morgeisi am 30 mlynedd; Mae gan y mwyafrif o fenthyciadau FHA i brynu cartref symudol delerau o 20 mlynedd.

Mae gan y benthyciad FHA hefyd derfynau swm benthyciad i'w hystyried. Fel 2017, y terfyn ar gyfer cartref a weithgynhyrchir yw $ 69,678. Os ydych chi am brynu'r lot yn unig, y terfyn yw $ 23,226. Y terfyn yw $ 92,904 ar gyfer y cartref a weithgynhyrchir a'r eiddo. ( Ffynhonnell )

Cyfyngiad arall i'w ystyried yw mai dim ond os mai'r cartref symudol yw eich prif breswylfa yw benthyciadau FHA. Yn yr un modd, bydd benthycwyr morgeisi confensiynol, benthycwyr FHA yn dadansoddi eich cyflogaeth, cyflog, hanes credyd, a'ch sgôr credyd i bennu cymhwysedd, cyfraddau llog benthyciad, a thelerau eraill.

Benthyciadau VA

Yn yr un modd â benthyciadau FHA, mae'r YN MYND yn gwarantu benthyciadau trwy eu hyswirio rhag diofyn. Nid yw'r VA ei hun yn gwneud y benthyciadau. Mae angen ichi ddod o hyd i sefydliad credyd sy'n rhoi benthyciadau VA.

Mae aelodau o'r fyddin, cyn-filwyr, a'u priod yn gymwys i gael benthyciadau VA. Mae'r VA yn gwarantu benthyciadau ar gyfer cartrefi a weithgynhyrchir a llawer.

I fod yn gymwys i gael benthyciad VA, bydd angen Tystysgrif Cymhwyster (COE) arnoch chi. Mae'r dystysgrif yn dangos i fenthycwyr eich bod yn gymwys i gael benthyciad gyda chefnogaeth VA. Gwiriwch yma y Gofynion COE.

Yn yr un modd â benthyciadau FHA, rhaid i'r cartref a weithgynhyrchir fod yn brif breswylfa ichi. I gael eich cymeradwyo ar gyfer benthyciad VA, rhaid i chi hefyd ddarparu eich hanes gwaith, swydd gyfredol, cyflog a hanes credyd.

Cynnwys