Cynllun Tai Incwm IselPlan De Viviendas Para Personas De Bajos Recursos

Tai incwm isel . Os yw talu'ch rhent bob mis yn golygu taro ar waelod eich cyfrif gwirio, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Yn ôl y Ganolfan Polisi Tai, mae costau tai a chludiant wedi codi 44% er 2000, tra bod incwm y cartref wedi codi 25% yn unig .

Heddiw, mae cartrefi incwm cymedrol yn gwario mwy na 59% o'ch incwm blynyddol ar dai a chludiant , yn fwy nag erioed o'r blaen. Gyda hyn mewn golwg, does ryfedd, yn ôl y Ganolfan Blaenoriaethau Cyllideb a Pholisi, bod mwy na 4.9 miliwn o aelwydydd Americanaidd yn derbyn rhyw fath o cymorth ffederal .

Er nad rhent â chymhorthdal ​​y llywodraeth yw'r unig opsiwn sydd gennych, gall fod y mwyaf dibynadwy os ydych chi'n gymwys. Gall cymryd y camau cyntaf i wneud cais am gymorth ffederal ymddangos yn frawychus, ond gydag ymchwil iawn, mae'n haws nag y byddech chi'n ei feddwl.

Opsiynau Tai a Ariennir yn Ffederal

Tai cyhoeddus

Tai incwm isel . Mae tai cyhoeddus yn fath o eiddo rhent gyda chymhorthdal ​​gan y llywodraeth ffederal. Yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw, gall fod yn gyfadeilad fflatiau, cyfres o dai deublyg, neu grŵp o dai preifat. Yn fy nghymdogaeth i, mae cyfleusterau tai cyhoeddus fel rheol yn bump neu fwy o adeiladau fflatiau wedi'u clystyru mewn ardal, tua maint bloc dinas yn fras. Mae'r ardaloedd hyn fel arfer ar gau a gallant gael parciau bach, pyllau nofio a mannau gwyrdd eraill.

Ariennir cymhlethdodau o'r math hwn gan Adran Tai a Datblygu Trefol yr Unol Daleithiau. ( CROEN ) , ond fe'u rheolir gan yr awdurdodau tai lleol. Mae symud i dai cyhoeddus yn debyg i rentu i landlord preifat: Rhaid i chi fodloni gofynion yr awdurdod tai a llofnodi prydles. Ond yn wahanol i rentu gan landlord preifat, mae'r awdurdod tai yn helpu i bennu faint rydych chi'n ei dalu am rent: o leiaf $ 25 neu o leiaf 30% o'ch incwm misol, fesul canllawiau HUD .

I fod yn gymwys i gael tai cyhoeddus rhaid i chi:

 • Cwrdd â'r terfynau incwm isel yn eich gwladwriaeth
 • Bod yn ddinesydd yr Unol Daleithiau neu fod â statws mewnfudo cymwys
 • Rhowch gyfeiriadau
 • Pasio gwiriad cefndir
 • Cyfarfod ag asiant awdurdod tai yn bersonol

Yn ôl yr Adran Tai a Datblygu Trefol, mae 1.2 miliwn o aelwydydd yn byw mewn tai cyhoeddus ar hyn o bryd. Mae gan gyfleusterau tai cyhoeddus le cyfyngedig, a gallwch aros sawl mis (neu hyd yn oed flynyddoedd mewn rhai ardaloedd) cyn i uned agor yn eich ardal chi. Os nad oes agoriadau pan fyddwch yn gwneud cais am gartref, cewch eich rhoi ar restr aros.

Tai â chymhorthdal ​​preifat

Os na allwch fforddio aros am dai â chymhorthdal ​​gan y llywodraeth, gallwch fynd ar y llwybr preifat. Perchnogion preifat a chwmnïau rheoli eiddo sy'n berchen ar y cyfadeiladau tai hyn. Yn gyfnewid am gredyd treth, mae'n ofynnol iddynt gynnig o leiaf rai o'u fflatiau am bris gostyngedig i deuluoedd incwm isel.

Gelwir y cyfadeiladau hyn hefyd yn dai incwm cymysg, oherwydd mae rhai teuluoedd yn talu cyfradd is tra bod eraill yn talu rhent marchnad llawn. Maen nhw'n edrych fel unrhyw gyfadeilad fflatiau mawr.

Mae faint o rent y mae'n rhaid i chi ei dalu yn dibynnu ar sawl ffactor. Mae rhai landlordiaid yn cynnig cyfradd unffurf is i unrhyw un sy'n gymwys, tra bod landlordiaid eraill yn seilio eu rhent ar eu hincwm misol. Yn gyffredinol, y lleiaf y byddwch chi'n ei ennill bob mis, y lleiaf o rent y bydd yn rhaid i chi ei dalu.

I fod yn gymwys i gael tai preifat â chymhorthdal, rhaid i chi:

 • Yn ennill llai na'r uchafswm incwm misol (mae hyn yn amrywio yn ôl cymhleth tai a'r wladwriaeth)
 • Pasio gwiriad cefndir
 • Bodloni gofynion y landlord i rentu, a allai gynnwys pasio gwiriad credyd.
 • Bydd yn rhaid i chi ofyn amdano'n uniongyrchol trwy'r perchennog i gael cyfradd is. Fodd bynnag, gallwch ddod o hyd i gyfadeiladau sydd ar gael yn eich ardal gan ddefnyddio swyddogaeth Chwilio Apartment Rhent Isel HUD .

Cymorth talu rhent

Tai incwm isel. Y Rhaglen Talebau Tai, a elwir hefyd yn Adran 8 Mae ychydig yn wahanol i dai â chymhorthdal. O dan y rhaglen hon, rydych chi'n derbyn taleb y gallwch ei defnyddio i'w rhentu i berchnogion preifat a chyfadeiladau fflatiau corfforaethol. Mae'r rhaglen hon yn rhoi mwy o ryddid i chi o ran ble rydych chi'n byw. Fodd bynnag, rhaid i'r cwmni rheoli eiddo fod ar restr perchnogion tai a gymeradwywyd gan y Rhaglen Talebau Tai.

Gydag Adran 8 , rydych chi'n talu rhan o'r rhent a bydd yr awdurdod tai cyhoeddus lleol yn talu'r gweddill. Yn gyffredinol, mae'r PHA yn sefydlu swm taleb sylfaenol yn seiliedig ar brisiau cyfredol y farchnad yn eich ardal chi. Yna mae asiant yn didynnu 30% o'ch incwm misol o'r swm sylfaenol i bennu'ch cymorth misol, yn ôl HUD. Gallwch ddewis rhentu eiddo sy'n costio'r swm hwnnw neu rentu un sy'n costio mwy os gallwch chi fforddio'r gwahaniaeth.

Gall fod yn anodd bod yn gymwys ar gyfer y Rhaglen Talebau Tai. I wneud hynny, mae angen i chi:

 • Bodloni gofynion incwm isel eich gwladwriaeth
 • Dewch o hyd i Eiddo Cymeradwy Adran 8
 • Pasio gwiriad cefndir a / neu gredyd a gyflawnir gan y perchennog
 • Rhowch gyfeiriadau at y perchennog

Fel tai cyhoeddus, gall y Rhaglen Talebau Tai fod ag amseroedd aros hir. Efallai eich bod ar y rhestr aros am sawl mis (neu fwy na blwyddyn o bosibl) ar ôl i chi wneud cais cyn i chi ddechrau derbyn cymorth.

Cymorth rhent mewn ardaloedd gwledig

Os ydych chi'n byw mewn ardal wledig, efallai y byddwch chi'n gymwys i gael math arbennig o dai preifat â chymhorthdal ​​a gynigir gan Adran Amaeth yr Unol Daleithiau. O dan y rhaglen hon, mae perchnogion tai yn derbyn cymhellion treth arbennig ar gyfer cynnig unedau am bris gostyngedig i deuluoedd incwm isel. I fod yn gymwys, rhaid i'ch rhent fod yn fwy na 30% o incwm wedi'i addasu eich cartref (ar ôl gostyngiadau cymwys), yn ôl y USDA . Rhaid i chi hefyd fyw neu fod yn barod i symud i mewn i eiddo rhent cymeradwy.

I wneud cais am y rhaglen Cymorth Rhent Gwledig, mae angen i chi:

 • Prawf bod eich lefel incwm ar neu'n is na therfyn incwm USDA
 • Prawf bod eich rhent yn fwy na 30% o'ch incwm
 • I basio gofynion y perchennog, a all gynnwys gwiriad credyd a / neu gefndir

Yn wahanol i opsiynau tai incwm isel eraill, gweinyddir y rhaglen Cymorth Rhent Gwledig gan yr USDA. I wneud cais, cysylltwch â'ch swyddfa Datblygu Maes Gwledig USDA lleol. Defnyddiwch Leolwr Gwasanaeth USDA i ddod o hyd i wybodaeth gyswllt.

Opsiynau eraill

Y tu hwnt i raglenni cymorth a weinyddir yn ffederal, efallai yr hoffech ymchwilio i raglenni sy'n cael eu rhedeg gan eich llywodraeth wladwriaeth a'r rhai sy'n cael eu rhedeg gan elusennau. Er enghraifft, gall rhaglenni'r wladwriaeth gynnwys opsiynau cymorth rhentu brys; Os byddwch chi'n cael eich hun mewn rhwymiad ac mewn perygl o gael eich troi allan, efallai y byddwch chi'n gymwys i gael cymorth un-amser i'ch helpu chi i fynd trwy'r rhwymiad. Neu, os ydych chi'n cael trafferth gwneud i'ch arian bara, efallai y bydd eich gwladwriaeth yn cynnig cyngor ar reoli arian am ddim.

Mae llawer o elusennau hefyd yn cynnig cymorth rhentu un-amser. Er enghraifft, gall elusen eich helpu i dalu blaendal diogelwch i symud i gartref newydd.

Mae'r rhaglenni hyn a'u gofynion cymhwysedd yn amrywio yn ôl ardal. Y ffordd hawsaf o ddarganfod beth sydd ar gael yw cysylltu â'ch swyddfa awdurdod tai leol.

Rhaglenni Cymorth Ffederal Sut i Wneud Cais

Er bod y rhan fwyaf o raglenni'n cael eu gweinyddu gan y llywodraeth ffederal, mae ceisiadau a dosbarthiad arian yn cael eu trin ar lefel y wladwriaeth, a gall prosesau ymgeisio'r wladwriaeth amrywio'n fawr. Er bod rhai taleithiau yn caniatáu ichi wneud cais ar-lein, mae rhai yn gofyn ichi gyflwyno ceisiadau trwy'r post, ac mae'n well gan eraill eich bod yn ymweld â'r swyddfa yn bersonol.

I symleiddio'r broses, cysylltwch â'ch awdurdod tai lleol yn gyntaf. Gall asiant yno ddweud wrthych ble a sut i wneud cais, yn ogystal â pha raglenni gwladwriaethol ac elusennol sydd ar gael. Gallwch ddod o hyd i swyddfa yn eich ardal chi ar wefan Gwybodaeth Rhenti Leol HUD.

Cyn gwneud cais, gwnewch yn siŵr bod y ddogfennaeth ganlynol yn barod:

 • Eich trwydded yrru neu ID a gyhoeddwyd gan y wladwriaeth.
 • Copi o'ch cytundeb rhentu
 • Bonion cyflog diweddar
 • Copi o ddatganiad banc diweddar
 • Rhifau nawdd cymdeithasol holl aelodau'ch cartref

Adnoddau Tai Fforddiadwy ar gyfer Siroedd

Nodyn olaf

Gall ymdrechu i dalu'ch rhent fod yn frawychus, ond mae help ar gael. Dechreuwch trwy gysylltu ag asiant yr Awdurdod Tai, gwnewch gais am ba bynnag raglen sydd ar gael i chi, a daliwch i chwilio am raglenni cymorth llai, llai adnabyddus y gallech fod wedi'u colli. Cofiwch, mae'r pethau hyn yn cymryd amser - mae gan y mwyafrif o raglenni fwy o ymgeiswyr nag sydd ganddyn nhw gyllid, ac nid yw rhestrau aros yn anghyffredin.


Ymwadiad: Erthygl wybodaeth yw hon.

Nid yw Redargentina yn rhoi cyngor cyfreithiol na chyfreithiol, ac ni fwriedir iddo gael ei ystyried yn gyngor cyfreithiol.

Dylai gwyliwr / defnyddiwr y dudalen we hon ddefnyddio'r wybodaeth uchod yn unig fel canllaw, a dylai bob amser gysylltu â'r ffynonellau uchod neu gynrychiolwyr llywodraeth y defnyddiwr i gael y wybodaeth fwyaf diweddar ar y pryd, cyn gwneud penderfyniad.

Cynnwys