Sut i wneud cais am gynllun argyfwng 8?C Mo Solicitar Plan 8 De Emergencia

Sut i ofyn am gynllun argyfwng 8?.

Os oes gennych chi anawsterau dod o hyd i gartref yn fforddiadwy ac yn gallu dangos angen brys, efallai y byddwch yn gymwys i gael cwpon o'r Adran 8 o argyfwng . Gall troseddwyr euog ac aelodau o'u teulu hefyd wneud cais am Adran 8, os ydynt yn cwrdd â holl ofynion angenrheidiol y rhaglen.

Darganfyddwch a fyddech chi'n gymwys i gael cymorth tai cyflym trwy'r Rhestr Aros Blaenoriaeth Adran 8 a sut i ddechrau'r broses ymgeisio.

Sylwch fod penderfyniad terfynol eich achos yn dibynnu ar y CAM lleol. Bydd yn dal i gymryd o leiaf ychydig wythnosau iddynt adolygu'ch achos a gwneud penderfyniad.

Beth yw'r Bond Tai Brys Adran 8?

Fe'i gelwir hefyd yn Rhestr Aros Blaenoriaeth , Brys Mae Adran 8 yn broses ymgeisio gyflym sy'n caniatáu i rai unigolion a theuluoedd gael eu Taleb Dewis Tai yn gynt o lawer nag amser safonol.

Yn y mwyafrif o ddinasoedd, mae'r galw am dai cyhoeddus yn sylweddol uwch na'r hyn y gall llywodraethau ffederal a lleol ei ddarparu a chael arian ar ei gyfer. Mae hyn yn golygu y gall gymryd hyd at 2 flynedd i gais safonol gael ei brosesu a'i gymeradwyo gan eich PHA lleol.

Yn nodweddiadol mae gan ddinasoedd mawr restrau aros Adran 8 llawer hirach, tra bod gan ddinasoedd llai amseroedd aros llawer cyflymach i ymgeiswyr.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, gall y PHA benderfynu y dylid rhoi’r cais ar y rhestr aros, a gallwch gael eich cwpon mewn ychydig wythnosau neu fisoedd yn lle blynyddoedd.

Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi hynny CROEN NID yw'n darparu tai brys fel y cyfryw, ac mae ceisiadau am Adran 8 yn cael eu cyflymu mewn achosion prin a phenodol iawn.

Pwy sy'n gymwys ar gyfer y rhestr aros â blaenoriaeth?

Canllawiau ffederal cyffredinol yw'r rhain y byddai unigolion yn cael eu hystyried yn gymwys i gael y brif flaenoriaeth ar restr aros Adran 8. Gwneir y penderfyniad terfynol gan y PHA lleol a gall meini prawf cymhwysedd ychwanegol fod yn berthnasol.

Pwy sy'n cael blaenoriaeth?

- menywod neu ddynion wedi'u cam-drin yn ffoi o'u cartrefi ac yn ceisio osgoi camdriniaeth bellach (rhywiol, corfforol)
- rhieni sengl â phlant ifanc sy'n talu mwy na 50% o'r incwm rhent
- pobl anabl (iechyd meddwl ac anableddau corfforol)
- hen bobl
- cyn-filwyr
- unrhyw un o'r grwpiau uchod sy'n ddigartref ar hyn o bryd neu sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref
- unigolion a gollodd eu cartref oherwydd tân neu drychineb naturiol (corwynt, llifogydd, ac ati)
- unigolion sy'n wynebu cael eu troi allan o'r tai cyhoeddus cyfredol

Mae'r penderfyniad yn seiliedig ar raddfa o bwyntiau. Po fwyaf o bwyntiau y mae eich cais yn eu hennill, yr uchaf fydd eich safle ar y rhestr flaenoriaeth a'r cyflymaf y byddwch chi'n cael eich cwpon.

Yn gyffredinol, mae'n well gan HUD flaenoriaethu pobl hŷn incwm isel iawn a phobl ag anableddau.

Mae'n bwysig sylweddoli bod unigolion a theuluoedd yn brwydro â digartrefedd mewn llawer o gymunedau, ac eto nid ydynt yn derbyn cymorth tai cyhoeddus o hyd. Mae hyn yn dibynnu i raddau helaeth ar ble rydych chi'n byw a'r arian sydd ar gael.

Cymorth brys i bobl anabl.

Os nad ydych chi neu aelod o'ch teulu yn oedrannus a bod gennych anabledd corfforol neu feddyliol, efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth tai arbennig. Mae HUD yn cynnig a Rhaglen gwahanu talebau ar gyfer yr anabl ddim yn hŷn (NED), nad yw'n rhan o Adran 8.

Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio ar gyfer pobl ag anableddau sydd â diddordeb mewn symud i ddatblygiadau arbennig, sef tai sydd wedi'u cymeradwyo'n benodol ar gyfer y rhaglen. Mae unigolion anabl sydd ar hyn o bryd yn byw mewn cyfleuster gofal iechyd neu brosiect tai cyhoeddus ac sy'n dymuno trosglwyddo i dai preifat hefyd yn gymwys ar gyfer y talebau hyn.

I wneud cais, nid oes angen i chi fod yn denant Adran 8 cyfredol, na chael eich rhestru ar daleb etholiad Adran 8.

A all troseddwr gael tŷ brys Adran 8?

Os oes gennych chi neu rywun yn eich cartref euogfarn ffeloniaeth, gallwch ddal i gael tai brys Adran 8. Sicrhewch fwy o fanylion o'n canllaw cynhwysfawr i Sut y gall Troseddwyr Gael Tai Adran 8 .

Cyn belled â'ch bod yn cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd safonol ar gyfer tai cyhoeddus a bod gennych amgylchiadau arbennig, efallai y cewch eich rhoi ar y rhestr flaenoriaeth.

Ni fydd pobl y mae eu troseddau dros 5 oed yn cael eu derbyn gan y mwyafrif o PHAs. Yn ogystal, gwrthodir cymhwysedd i'r rheini sydd â throseddau treisgar / rhywiol yn ogystal â thaliadau gwerthu cyffuriau.

Yn ogystal ag Adran 8, mae yna rai eraill opsiynau tai ar gyfer troseddwyr .

Sut i wneud cais

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y daleb tai brys, rhaid i chi fynd trwy'r broses ymgeisio safonol o hyd. Dechreuwch eich cais o adran 8 yn chwilio am Awdurdod Tai Cyhoeddus lleol . Ar ôl i chi ddod o hyd i'r asiantaeth yn eich ardal chi, gallwch chi fynd yno a chwblhau'r cais.

Yn gyntaf, rhaid i chi fodloni'r holl feini prawf cymhwysedd safonol a phasio'r gwiriad cefndir troseddol .

Mae'r meini prawf sylfaenol i fod yn gymwys ar gyfer Adran 8 yn cynnwys:

- bod ag incwm isel (llai na 50% o ganllawiau incwm canolrifol y wladwriaeth)
- maint teulu
- dangos prawf o incwm
- adnabod yn iawn
- prawf o ddinasyddiaeth / statws cyfreithiol
- nid oes dadfeddiannau blaenorol ar gyfer gweithgareddau cysylltiedig â chyffuriau / trosedd.

Yn y cais, gofynnir ichi nodi'ch amgylchiadau arbennig, megis: digartref, anabledd, oedran ac ati. Bydd y PHA yn adolygu'ch cais ac yn penderfynu a ydych chi'n gymwys i fynd i'r rhestr flaenoriaeth.

Mae hefyd yn syniad da siarad â rhywun o'ch PHA yn uniongyrchol ar ôl i chi gyflwyno'ch cais a'r holl ddogfennau ategol. Gwnewch yn siŵr eu galw unwaith yr wythnos i'w hatgoffa o'ch achos. Peidiwch â bod â chywilydd eu galw a'u trafferthu.

Mae pobl sy'n codi llais am eu hanghenion yn llawer mwy tebygol o gael eu clywed. Mae'r rhai sy'n aros mewn distawrwydd yn gyffredinol yn aros yn y ciw rheolaidd.

Os oes gennych gwestiynau, mae croeso i chi ffonio rhif cymorth di-doll HUD: (800) 955-2232.

Cais gyda PHAs lluosog

Mewn rhai dinasoedd, mae PHAs mor llawn nes bod eu rhestrau aros yn hir iawn, a gall gymryd mwy na 3 blynedd i gael eich cwpon. Mae rhai PHAs hefyd yn dewis cau eu rhestrau am gyfnod penodol o amser, dim ond am na allant gadw i fyny â'r galw. Yn yr achos hwn, bydd eich PHA lleol yn rhoi gwybod ichi pryd y bydd y rhestr aros yn cael ei hailagor, a dylech sicrhau eich bod yn gwneud cais o fewn yr amser hwnnw. Efallai y bydd yn cymryd ychydig fisoedd i flwyddyn i ymrestru agor.

Os ydych chi'n profi'r sefyllfa hon, mae'n well gwneud cais am Adran 8 trwy sawl PHA lleol. Mae hyn yn hollol gyfreithiol, ond nid yw llawer o bobl yn ymwybodol o'r opsiwn hwn. Gall gwneud cais i nifer o awdurdodau tai fyrhau eich amser aros a chynyddu eich siawns o gael cymorth tai yn gynt o lawer.

Sylwch y caniateir yn ôl y gyfraith i wneud cais i'r un PHA, unwaith y byddwch eisoes wedi cyflwyno'ch cais. Rydych chi'n parhau i fod yn aelod gweithredol o'r rhestr aros oni bai eich bod chi'n tynnu'ch dogfennaeth yn ôl ac yn cwblhau'ch cais yn derfynol.

A fyddaf yn derbyn gostyngiad rhent os wyf yn gymwys i gael cymorth tai brys?

Na. Hyd yn oed os gallwch gael Cwpon Dewis Adran 8 yn gynt o lawer oherwydd amgylchiadau arbennig, ni roddir gostyngiad i chi ar eich taliadau rhent misol.

Bydd yn rhaid i chi dalu rhent o hyd ar sail eich incwm. Yn nodweddiadol, bydd o leiaf 30% a dim mwy na 40% o'ch incwm gros wedi'i addasu yn mynd tuag at dalu rhent a chyfleustodau. Ni all y swm misol rydych chi'n ei dalu fod yn llai na $ 50. Telir y gweddill yn uniongyrchol i'ch landlord trwy gymhorthdal ​​y llywodraeth.

Ble alla i fyw unwaith y byddaf yn cael fy nghwpon Adran 8?

Mae llawer o bobl yn meddwl ar gam fod cael Adran 8 yn golygu bod yn rhaid i chi fyw mewn datblygiadau neu brosiectau tai cyhoeddus. Fodd bynnag, ni allai unrhyw beth fod ymhellach o'r gwir.

Mae yna brosiectau datblygu tai sy'n derbyn tenantiaid sydd â chwpon adran 8. Fodd bynnag, mae'r cwpon hwn hefyd yn caniatáu ichi chwilio am eich cartref preifat eich hun. Gall fod yn gyfadeilad fflatiau neu'n gartref teuluol sengl mewn unrhyw gymdogaeth leol.

Yr unig feini prawf yw bod yn rhaid i'r fflat neu'r tŷ hwn fodloni meini prawf cymhwysedd adran 8. Hynny yw, mae'r landlord yn derbyn tenantiaid sydd ag Adran 8 ac mae'r rhent hwn wedi pasio archwiliad.

Cael help gan weithiwr cymdeithasol

Efallai y gallwch symud yn gyflymach ar y rhestr aros ac ailystyried eich achos trwy gael help gweithiwr cymdeithasol. Mae hwn yn wasanaeth hollol rhad ac am ddim a ddarperir gan sawl math o asiantaeth.

Fodd bynnag, nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl am yr opsiwn hwn a pha mor ddefnyddiol y gall fod wrth eich helpu i newid eich sefyllfa.

Dyma rai lleoedd lle gallwch ddod o hyd i weithiwr cymdeithasol a fydd yn trin eich achos:

- gall eich meddyg eich cyfeirio at weithiwr cymdeithasol
- mae rhai rhaglenni cymorth cyfreithiol yn cynnig cymorth i weithwyr cymdeithasol
- mae gan y rhaglen SOAR anhygoel weithwyr cymdeithasol wedi'u hyfforddi i helpu pobl ag anableddau meddwl
- mae gan asiantaethau lleol ar heneiddio staff sy'n helpu'r henoed ag anghenion tai
- Yn gyffredinol mae gan ganolfannau byw'n annibynnol sy'n cael eu rhedeg gan bobl ag anableddau weithwyr cymdeithasol
; mae gan lawer o asiantaethau cymunedol lleol weithwyr cymdeithasol rhan-amser ar staff

Adran 8 Rhestr Aros Tai Brys

Mae yna ychydig o wahanol ffyrdd i flaenoriaethu talebau dewis tai ar unwaith HUD adran 8 yn agos atoch chi. Sylwch fod yn rhaid i'r ymgeisydd fodloni holl delerau eraill y rhaglen o hyd, megis bod ar incwm isel, bod ag asedau cyfyngedig, bod â phreswyliad o fewn yr awdurdodaeth, a meini prawf eraill.

Bydd unrhyw gartref neu fflat a ddarperir hefyd yn seiliedig ar incwm, gyda'r tenant yn talu 30% o gyfanswm incwm y cartref am rentu'r eiddo adran 8. Mae angen i'r landlord gymryd rhan yn y rhaglen hefyd. Nid yw amodau'r rhaglen AVC yn newid.

Gelwir adran 8 frys hefyd yn rhestr flaenoriaeth. Mae'r penderfyniad yn seiliedig ar raddfa o bwyntiau, gyda sgôr uwch, sy'n golygu y gellir gosod yr ymgeisydd ar frig y rhestr aros. Rhaid i'r sawl sy'n ceisio'r daleb rhent hefyd fod â chartref ar gael sy'n cwrdd â'i ddewisiadau.

Gall pob un o'r grwpiau canlynol o bobl hepgor rhestr aros adran 8 i gael taleb frys ar unwaith. Neu gellir eu rhoi ar frig rhestr aros pan fydd y cwpon neu'r fflat nesaf ar gael yn eich cymuned.

  • Pobl hŷn a'r henoed, ac efallai y cynigir tai cefnogol ar eu cyfer hefyd yn cynnig gofal meddygol ar y safle ar unwaith.
  • Anabl, boed yn feddyliol neu'n gorfforol.
  • Gall cyn-filwyr ac aelodau gwasanaeth hefyd hepgor y rhestr aros i dderbyn taleb argyfwng adran 8 HUD.
  • Unrhyw un sydd wedi'i ddadleoli o uned tai cyhoeddus arall.
  • Gellir rhoi menywod (neu ddynion), yn ogystal â phlant sy'n ffoi rhag trais neu gam-drin domestig, mewn lloches ac yna eu trosglwyddo mewn argyfwng i raglen Taleb Dewis Tai Adran 8.
  • Os yw rhywun wedi dinistrio tŷ trwy dân, fflat neu drychineb naturiol, gellir rhoi blaenoriaeth iddynt hefyd. Ond yn fwyaf tebygol bydd tai FEMA yn cael eu defnyddio ar eu cyfer.

Gall pob un o'r sefyllfaoedd hynny fod yn berthnasol. Gall awdurdod tai cyhoeddus lleol sydd â sgôr HUD ddarparu mwy o wybodaeth am y telerau ac amodau, yn ogystal â sut i wneud cais. Fodd bynnag, y sefyllfa fwyaf tebygol o ddyfarnu bond dewis tai brys fydd os yw'r ymgeisydd yn berson hŷn neu anabl incwm isel iawn.

Mae'r Adran Tai a Datblygu Trefol yn gwneud mwy o ymdrechion i ddod â nhw i frig y rhestr aros, os yw eu dewis uned dai ar gael.

I ofyn taleb frys Adran 8, ac i geisio cael blaenoriaeth i hepgor rhestr aros, ffoniwch awdurdod tai cyhoeddus lleol yn eich dinas neu sir yn agos atoch chi ar unwaith. Gellir defnyddio'r bar chwilio ar y brig i ddod o hyd i un, neu mae gan HUD rif gwasanaeth cwsmer yn (800) 955-2232.

Opsiynau tai brys ychwanegol

Sylwch ar hynny rhaglenni talebau dewis tai brys yn dal i gymryd amser i'w brosesu. Nid oes unrhyw sicrwydd gan unrhyw PHA y rhoddir blaenoriaeth i rywun, waeth beth fo'u cefndir neu eu sefyllfa. Felly, efallai na fydd gan yr ymgeisydd flaenoriaeth o gwbl. Felly, bydd yn cymryd amser i gael cymorth rhent o'r rhaglen Adran 8.

Os oes gan y tenant argyfwng sydd ar ddod, fel troi allan efallai neu rybudd o daliad neu ymddiswyddiad gan y landlord, mae adnoddau eraill ar gael hefyd. Mae'r rhan fwyaf o'r math hwn o gymorth ariannol yn cael ei gynnig gan elusennau, nonprofits, neu raglenni atal digartrefedd.

Cynnwys