Sbam Ar Fy iPhone: Stopiwch Sbam iMessages A Thestunau!Spam My Iphone Stop Spam Imessages

Yn gyntaf roedd yn y post, yna daeth y galwadau ffôn, a nawr mae ar eich iPhone: Mae sbam iMessages a negeseuon testun yn ymddangos trwy'r amser. Mae sbam yn annifyr, ond gall fod yn beryglus hefyd. Mae'r gwefannau y mae sbam iMessages a thestunau yn cysylltu â nhw wedi'u cynllunio i wneud y sbamiwr yn gomisiwn ar werthiant neu, yn amlach, i ddwyn rhif cerdyn credyd yr unigolyn hwnnw a gwybodaeth bersonol arall. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i adnabod sbam iMessage trwy edrych ar enghraifft o'r byd go iawn (nid yw bob amser yn hawdd) a sut i roi'r gorau i gael sbam iMessages a thestunau ar eich iPhone.gweddïau cyn llawdriniaeth ar gyfer ffrind

Fformiwla Spammer’s

Mae sbamwyr fformiwla sydd wedi hen ennill eu plwyf wedi eu defnyddio ers blynyddoedd, ac mae pobl yn dal i ddisgyn amdano bob dydd. Mae yna lawer iawn ar rywbeth, ond dim ond am gyfnod cyfyngedig, felly mae'n well i chi ei brynu ar hyn o bryd! Mae dolen i wefan lle gallwch gael y fargen, ac mae'r ddolen fel arfer yn edrych yn gyfreithlon. Ond dyna sut maen nhw'n eich cael chi. Mae sbamwyr yn gwneud popeth o fewn eu gallu i'ch annog chi i glicio ar y ddolen honno.Mae cydnabod sbam yn anoddach nag yr arferai fod

Ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd yr unig negeseuon testun a gawsom gan aelodau ein teulu a'n ffrindiau. Y dyddiau hyn, rydyn ni'n derbyn testunau gan gwmnïau hefyd. Mae Facebook, Twitter, Apple, Google, a chwmnïau eraill yn defnyddio negeseuon testun fel ffordd i wirio'ch hunaniaeth ac anfon diweddariadau atoch. Mae McDonalds yn cynnal cystadlaethau lle mae'r defnyddiwr yn tecstio cod mynediad i rif ffôn ac yn darganfod a ydyn nhw wedi ennill trwy gael testun mewn ymateb.

Rheolau I'ch Cadw'n Ddiogel

Mae'n anoddach nag erioed i ddweud pa iMessages a thestunau sy'n gyfreithlon, a pha rai sy'n sbam. Dyma gwpl o ganllawiau sy'n ddefnyddiol i mi:  • Peidiwch byth â chlicio dolen y tu mewn iMessage neu neges destun os nad ydych chi'n adnabod yr anfonwr. Mae'n hollol iawn clicio ar ddolenni a anfonwyd gan ein teulu a'n ffrindiau, cyn belled nad ydyn nhw'n edrych yn amheus. Os oes gennych eisoes, byddaf yn egluro beth i'w wneud yn nes ymlaen yn yr erthygl hon.
  • Apple yw'r unig gwmni a fydd yn anfon iMessages atoch. Os ydych chi'n derbyn iMessage gan unrhyw gwmni arall, mae'n sbam. Gwasanaeth negeseuon Apple yw iMessage, a dim ond gyda chynhyrchion Apple y mae'n gweithio. Os nad ydych yn siŵr ai iMessage neu neges destun reolaidd yw'r neges a gawsoch, edrychwch yn y blwch lle rydych chi'n teipio'ch ateb ar waelod y sgrin. Bydd y blwch hwnnw'n dweud iMessage neu Neges destun , yn ôl y math o neges a gawsoch.

Enghraifft Anhygoel o Sbam iMessage

Awgrymodd fy ffrind Nick y dylwn ysgrifennu erthygl am sbam iPhone ar ôl iddo dderbyn sbam iMessage gan “Michael Kors”. Pan welais i ef, sylweddolais pa mor dda y mae sbamwyr wedi llwyddo yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, felly penderfynais gymryd ei gyngor. Byddwn yn defnyddio Nick’s iMessage i edrych ar enghraifft yn y byd go iawn o sbam iPhone.

Beth Mae'r Sbamiwr yn Ei Wneud yn Dda

Mae'r neges ei hun yn ddeniadol yn weledol ac yn defnyddio emojis i dynnu sylw'r darllenydd oddi wrthi cyfeiriad e-bost yr anfonwr, sef y sbam rhoddion mwyaf amlwg. Fodd bynnag, nid yw iMessages a gewch o gyfeiriadau e-bost o reidrwydd yn sbam. Gall iPods ac iPads nad oes ganddynt rifau ffôn ynghlwm wrth eu IDau Apple anfon iMessages o gyfeiriad e-bost y defnyddiwr, ac mae hynny'n hollol gyfreithlon.

Mae'r sbamiwr yn darparu llawer o fanylion. Wedi'r cyfan, pam y byddai sbamiwr yn cymryd yr amser i fod mor benodol ynglŷn â swm yr arbedion a'r gostyngiadau ar gyfer prynu nifer o eitemau? Mae'n tynnu sylw ac mae'r manylion ychwanegol yn gwneud i'r neges ymddangos yn gyfreithlon.Y Wefan

Cyfeiriadau gwefan (a elwir hefyd yn enwau parth) sy'n debyg i gwmni go iawn yw un o'r offer mwyaf effeithiol y mae sbamwyr yn eu defnyddio i dwyllo pobl i roi'r gorau i'w gwybodaeth am gerdyn credyd. Yn yr enghraifft hon, mae www.mk-online-outlets-usa.com (nid yw'n ddolen oherwydd na ddylech fynd yno) yn twyllo fel safle allfa Michael Kors. Cadwch mewn cof hynny unrhyw un yn gallu cofrestru enw parth, hyd yn oed os yw'n defnyddio enw cwmni. Fe allech chi gofrestru michaelkorschristmasdeals.com ar hyn o bryd am $ 12.

Gallwch Chi Ddweud Pa Wefan Sy'n Ffug, Iawn?

Ymwelais â gwefan y sbamiwr a chefais fy synnu gan yr hyn a ddarganfyddais: Gwefan swyddogaethol o ansawdd uchel a barodd imi stopio am eiliad a meddwl, “Efallai fy mod yn anghywir am hyn.” Hyd nes i mi wneud ychydig mwy o ymchwil.

Mae pob enw parth (gan gynnwys payetteforward.com) wedi'i gofrestru mewn byd-eang PWY YW cronfa ddata . Mae'r gronfa ddata hon yn rhad ac am ddim i gael mynediad iddi ac mae'n darparu manylion am bwy sy'n berchen ar yr enw parth a ble cafodd ei gofrestru. Efallai y bydd yn anodd dweud y gwefannau ar wahân trwy edrych arnynt, ond gadewch inni edrych ar gofnodion WHOIS ar eu cyfer mk-online-outlets-usa.com (cliciwch i weld cofnodion WHOIS, nid ymweld â gwefan y sbamiwr).

Rhestrir perchennog michaelkors.com fel “Michael Kors, LLC” a chofrestrwyd y parth gan “NETWORK SOLUTIONS, LLC”. Rhestrir perchennog mk-online-outlets-usa.com fel “yiyi zhang” a chofrestrwyd y parth gan “HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD”. Trwy edrych ar gofnodion WHOIS o mk-online-outlets-usa.com, mae'n amlwg iawn nad yw mk-online-outlets-usa.com yn wefan gyfreithlon.

Rwyf eisoes wedi Clicio Ar Gyswllt. Beth Ydw i'n Ei Wneud?

Rwy'n argymell eich bod chi'n dileu'r holl ddata gwefan o'ch iPhone os ydych chi eisoes wedi clicio ar ddolen sbam. Nid yw hyn yn mynd i ddileu eich nodau tudalen - dim ond dileu hanes eich porwr a'r ffeiliau bach (o'r enw cwcis) sy'n storio data ar gyfer gwefannau y bydd yn eu dileu. Pan fyddwch chi'n dileu data gwefan, byddwch chi'n torri pob cysylltiad posib o'ch iPhone i'r wefan y gwnaethoch chi ymweld â hi. Mynd i Gosodiadau -> Safari , sgroliwch i'r gwaelod, tapiwch ymlaen Hanes Clir a Data Gwefan , a thapio Hanes a Data Clir .

sut i rannu wifi ar iphone

Hyd yn oed os gwnaethoch chi glicio ar ddolen eisoes, mae'n debyg y byddwch chi'n iawn cyn belled nad oeddech chi wedi nodi unrhyw wybodaeth bersonol. Os gwnaethoch brynu rhywbeth trwy ddolen a gawsoch mewn sbam iMessage neu destun, argymhellaf ichi gysylltu â'ch cwmni cardiau credyd ar unwaith.

Sut Ydw i'n Stopio Cael Sbam Ar Fy iPhone?

1. Riportiwch Sbam I Afal

Pryd bynnag y byddwch yn derbyn neges o gyfeiriad e-bost neu rif ffôn nad yw yn eich rhestr gyswllt, bydd eich iPhone yn arddangos “Nid yw’r anfonwr hwn yn eich rhestr gyswllt. Report Junk ”o dan y neges. Tap ar y testun glas sy'n dweud Adrodd Sothach i ddileu'r neges o'ch iPhone a'i hanfon at Apple.

2. Hidlo Anfonwyr Anhysbys

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi wahanu'r app Negeseuon yn ddwy adran, un ar gyfer Cysylltiadau a SMS ac un ar gyfer Anfonwyr Anhysbys ? Mae'n ffordd hawdd ac effeithiol o wahanu'r iMessages a'r testunau da oddi wrth sbam posib. Mynd i Gosodiadau -> Negeseuon a tapiwch y switsh i'r dde o Hidlo Anfonwyr Anhysbys i'w droi ymlaen.

3. Rhifau Bloc a Chyfeiriadau E-bost

Mae blocio cyfeiriad e-bost neu rif ffôn sbamiwr yn ffordd ddi-ffwl i sicrhau na fyddwch byth yn clywed ganddynt eto. Pan fyddwch chi'n blocio cyswllt ar eich iPhone, rydych chi'n blocio I gyd cyfathrebu o rif ffôn a chyfeiriad e-bost yr unigolyn hwnnw, gan gynnwys galwadau ffôn, iMessages, negeseuon testun, a FaceTime. Fy erthygl am sut i rwystro galwadau diangen ar iPhone yn esbonio sut i wneud hynny, oherwydd mae galwadau ffôn, iMessages, a negeseuon testun i gyd yn cael eu blocio yr un ffordd.

Dim Mwy o Sbam! (Ar Leiaf Am Nawr ...)

Mae sbamwyr bob amser yn cynnig triciau newydd i dwyllo defnyddwyr. Y sbam iMessage a neges destun rydyn ni'n ei dderbyn ar ein iPhones yw'r ploy diweddaraf y mae sbamwyr yn ei ddefnyddio. Os caf gynnig un darn o gyngor wrth ddelio â sbam iPhone, mae'n syml i fod yn ofalus. Ymddiried yn eich perfedd os yw bargen yn swnio'n rhy dda i fod yn wir. Yn yr erthygl hon, buom yn siarad am y triciau y mae sbamwyr yn eu defnyddio i wneud i'w iMessages edrych yn gyfreithlon a'r camau y gallwch eu cymryd i roi'r gorau i gael sbam ar eich iPhone. Mae gen i ddiddordeb clywed am eich profiadau gyda sbam ar eich iPhone yn yr adran sylwadau isod.

Diolch am ddarllen a chofiwch ei dalu ymlaen,
David P.
Llun post sothach gan Judith E. Bell ac wedi'i drwyddedu o dan CC BY-SA 2.0 .