FFORWM DITIZIDOL - Beth yw ei bwrpas, Dosage, Defnyddiau ac Effeithiau OchrDitizidol Forte Para Qu Sirve

Beth ydyw?

Forte Ditizidol Mae'n feddyginiaeth sy'n yn cynnwys cynhwysion actif Diclofenac , thiamine , pyridoxine a cyanacobalamin . Mae'n gyffur gwrthlidiol ansteroidal a ddefnyddir i drin poen a chwyddo.

Diclofenac neu diclofenac Mae'n atalydd nad yw'n ddetholus o cyclooxygenase ac aelod o'r teulu o gyffuriau gwrthlidiol ansteroidaidd ( SYLWEDD ). Mae'n ymwneud â myorelajante Nodir yn arbennig i leihau llid a lleddfu poen a achosir gan fân glwyfau a phoen dwys fel y rhai a achosir gan arthritis.

Beth yw ei bwrpas?

Fe'i defnyddir yn achos anhwylderau cyhyrysgerbydol megis arthritis gwynegol, osteoarthritis, spondylitis ankylosing, spondyloarthritis, ymosodiadau gowt, a rheoli poen a achosir gan gerrig yr arennau a'r goden fustl.

Fe'i defnyddir hefyd i drin meigryn acíwt. Fe'i defnyddir i drin poen ysgafn a chymedrol a achosir gan lawdriniaeth neu drawma. Mae'n effeithiol yn erbyn poen mislif.

Mewn rhai gwledydd fe'i defnyddir i drin poen ysgafn a thwymyn sy'n gysylltiedig â heintiau cyffredin.

Arwyddion therapiwtig
 • Dadansoddwr
 • antineurítico
 • gwrthlidiol
 • Lumbago
 • Poen gwddf
 • Brachialgia
 • Radicwlitis
 • Niwropathïau ymylol etiopathogenesis amrywiol
 • Niwralgia wyneb
 • Niwralgia trigeminaidd
 • Intercostal Neuralgia
 • Neuralgia herpética
 • Niwroopathi alcoholig
 • Niwroopathi diabetig
 • Syndrom camlas carpal
 • Ffibromyalgia
 • spondylitis

Dos

Diclofenac / vit B1 / B6 / B12. Llafar. 150/150/150/3 neu 150/150/150 /

0.75 mg bob dydd , yn ddelfrydol ar ôl prydau bwyd. Gall triniaeth fod yn hir pan fydd y meddyg o'r farn bod angen hynny.

I.M.:. un ffiol o hydroclorid vit B1 / B6 / lidocaine 100/100/20 mg ac un o diclofenac / vit B12 75/1 mg wedi'i gymysgu yn yr un chwistrell, unwaith y dydd am 2 ddiwrnod .

Cyflwyniad

Gellir dod o hyd iddo mewn tabledi 25 a 50 mg ac mewn ffurfiau rhyddhau araf ar 75, 100 a 150 mg.

Cyfansoddiad

Mae forte Ditizidol yn cynnwys fitaminau cymhleth B ynghyd â diclofenac.

Gwrtharwyddion

Gor-sensitifrwydd i gydrannau'r fformiwla; polycythemia vera; ni ddylid defnyddio fit B12 mewn clefyd Leber cynnar (atroffi etifeddol y nerf optig); wlser asid-peptig gastroduodenal; mewn cleifion y mae ASA neu ei ddeilliadau yn gwaddodi eu hymosodiadau o asthma bronciol, wrticaria neu rinitis acíwt; enf asid-peptig; cleifion sydd â hanes o waedu gastroberfeddol; beichiogrwydd, llaetha a phlant<12 años; I.R. y/o I.H.; HTA severa; citopenias.

Rhybuddion a rhybuddion

Diclofenac: Hanes gwaedu gastroberfeddol, wlser neu dylliad, I.R., HTN heb ei reoli neu glefyd y galon gyda chadw hylif a / neu edema. Dylai I.H., heintiau difrifol, cydredol, asthma, porphyria, anhwylderau gwaedu, gael eu rhoi yn ofalus mewn cleifion sydd â hanes o fethiant y galon, gorbwysedd neu gyflyrau sy'n ffafrio cadw hylif.

Thiamine: Hanes alergedd i baratoadau sy'n cynnwys thiamine.

Pyridoxine: Trawiadau newyddenedigol, triniaeth ar yr un pryd â levodopa.

Cyanocobalamin: Gall triniaeth cyanocobalamin guddio diffyg asid ffolig, gall asid ffolig mewn dosau mawr gywiro megaloblastosis a achosir gan ddiffyg fitamin B12, ond nid yw'n atal cymhlethdodau niwrolegol a allai fod yn anghildroadwy.

Mae angen therapi cyanocobalamin gydol oes ar gleifion ag anemia caniataol neu ddiffyg fitamin B12 eilaidd i nam amsugno anadferadwy. Gall ymateb clinigol annigonol i cyanocobalamin ddigwydd ym mhresenoldeb haint, clefyd arennol, tiwmorau, neu ddiffyg cydredol asid ffolig neu haearn.

Beichiogrwydd

Gwrtharwydd.

Lactiad

Gwrtharwydd.

Sgil effeithiau

 • Poen yn yr abdomen a chrampiau
 • rhwymedd
 • dolur rhydd
 • diffyg traul
 • cyfog
 • clyw abdomen
 • flatulence neu annormaleddau profion swyddogaeth yr afu
 • pendro cur pen
 • cadw hylif
 • urticaria
 • pruritus
 • tinnitus

Gwrtharwyddion

 • Mae'n cael ei wrthgymeradwyo yn yr achosion canlynol:
 • Mae'n cael ei wrthgymeradwyo mewn achosion o fethiant yr aren a'r afu.
 • Gor-sensitifrwydd i gydrannau'r fformiwla.
 • Methiant difrifol ar y galon
 • Ni ddylid ei yfed rhag ofn y bydd yn dioddef o glefyd Leber cynnar.
 • cleifion sydd â hanes o waedu gastroberfeddol.
 • Cleifion ag asthma, wrticaria neu rinitis a achosir gan ASA neu ei ddeilliadau.
 • Cyflyrau llidiol y coluddyn fel clefyd Crohn neu golitis briwiol
 • Mae hefyd yn wrthgymeradwyo yn ystod beichiogrwydd (yn enwedig yn ystod y trydydd trimis), yn bwydo ar y fron ac mewn plant o dan 12 oed.
 • Briw ar asid-peptig gastroduodenal.

Rhyngweithio

 • Gall Thiamine gynyddu effaith asiantau blocio niwrodrosglwyddydd.
 • Mae ffosffad pyridoxal yn gwella datgarboxylation ymylol levodopa ac yn lleihau ei effeithiolrwydd wrth drin clefyd Parkinson.
 • Mae cycloserine a hydralazine yn wrthwynebwyr fitamin B6.
 • Gall defnydd hirdymor o benicillamine achosi diffyg fitamin B6.
 • Gellir lleihau amsugno fitamin B12 yn y llwybr gastroberfeddol trwy weinyddu'r cyffuriau a ganlyn: Aminoglycosidau, paratoadau potasiwm rhyddhau hir, colchicines, asid aminosalicylic a'i halwynau, gwrthlyngyryddion (phenytoin, phenobarbital, primidone), arbelydru â chobalt. yn y coluddyn bach ac o ormod o alcohol am fwy na phythefnos.
 • Mae gweinyddu neomycin a colchicine ar yr un pryd yn cynyddu amsugno fitamin B12.
 • Gall asid asgorbig ddinistrio symiau sylweddol o fitamin B12.
 • Gall gweinyddu cydamserol chloramphenicol a fitamin B12 gysgodi ymateb hematopoietig y fitamin.
 • Gall rhoi diclofenac ar yr un pryd â pharatoadau ar sail lithiwm neu ddigocsin neu gyda diwretigion sy'n arbed potasiwm gynyddu crynodiadau plasma'r cyffuriau hyn.
 • Dylid monitro cleifion sy'n cael eu trin â gwrthgeulyddion.
 • Mae angen dod â NSAIDs i ben 24 h cyn rhoi triniaeth methotrexate.

Dos - Os byddwch chi'n colli dos

Er mwyn cael y budd gorau posibl, mae'n bwysig derbyn pob dos wedi'i drefnu o'r feddyginiaeth hon yn ôl y cyfarwyddyd. Os byddwch chi'n anghofio cymryd eich dos, cysylltwch â'ch meddyg neu fferyllydd ar unwaith i sefydlu amserlen dosio newydd. Peidiwch â dyblu'r dos i ddal i fyny.

Gorddos

Os yw rhywun yn gorddosio a bod ganddo symptomau difrifol fel llewygu neu fyrder anadl, ffoniwch 911. Fel arall, ffoniwch ganolfan rheoli gwenwyn ar unwaith. Gall trigolion yr Unol Daleithiau ffonio eu canolfan rheoli gwenwyn leol yn 1-800-222-1222 . Gall trigolion Canada alw canolfan rheoli gwenwyn taleithiol. Gall symptomau gorddos gynnwys: trawiadau.

Nodiadau

Peidiwch â rhannu'r feddyginiaeth hon ag eraill. Dylid cynnal profion labordy a / neu feddygol (megis cyfrif gwaed cyflawn, profion swyddogaeth arennau) tra'ch bod chi'n defnyddio'r feddyginiaeth hon. Cadwch bob apwyntiad meddygol a labordy.

Storio

Ymgynghorwch â'r cyfarwyddiadau cynnyrch a'ch fferyllydd i gael manylion storio. Cadwch bob meddyginiaeth allan o gyrraedd plant ac anifeiliaid anwes, peidiwch â fflysio meddyginiaethau i lawr y toiled na'u tywallt i lawr draen oni bai y cewch gyfarwyddyd i wneud hynny. Gwaredwch y cynnyrch hwn yn gywir pan fydd wedi dod i ben neu pan nad oes ei angen mwyach. Ymgynghorwch â'ch fferyllydd neu'ch cwmni gwaredu gwastraff lleol.

Ymwadiad: Mae Redargentina wedi gwneud popeth posibl i sicrhau bod yr holl wybodaeth yn gywir, yn gyflawn ac yn gyfoes. Fodd bynnag, ni ddylid defnyddio'r erthygl hon yn lle gwybodaeth a phrofiad gweithiwr gofal iechyd proffesiynol trwyddedig. Dylech bob amser ymgynghori â'ch meddyg neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall cyn cymryd unrhyw feddyginiaeth.

Gall y wybodaeth am gyffuriau a gynhwysir yma newid ac ni fwriedir iddi gwmpasu'r holl ddefnyddiau posibl, cyfarwyddiadau, rhagofalon, rhybuddion, rhyngweithio cyffuriau, adweithiau alergaidd, neu effeithiau andwyol. Nid yw absenoldeb rhybuddion neu wybodaeth arall ar gyfer cyffur penodol yn nodi bod y cyfuniad cyffuriau neu gyffuriau yn ddiogel, yn effeithiol neu'n briodol i bob claf neu at bob defnydd penodol.

Ffynhonnell:

(1) http://www.medschat.com/Discuss/what-is-ditizidol-forte-203399.htm
(2) https://es.wikipedia.org/wiki/Diclofenaco
(3) https://www.vademecum.es/equivalencia-lista-ditizidol+forte+tableta+50/50/50/1+mg-mexico-a11ex+p4-mx_1

Cynnwys