Clinigau ar gyfer y rhai heb yswiriantCl Nicas Para Personas Sin Seguro M Dico

Clinigau ar gyfer pobl heb yswiriant iechyd.

Ydych chi heb yswiriant neu'n methu â thalu am ofal meddygol am sawl rheswm? Yn ffodus, mae clinigau iechyd rhad ac am ddim a chost isel . Ond diolch i ganolfannau iechyd cymunedol a clinigau am ddim ledled y wlad mae gofal iechyd fforddiadwy ar gael i chi.

Mae'r clinigau rhad ac am ddim hyn a chost isel yn darparu ystod o wasanaethau meddygol. Mae'r clinigau ffioedd graddfa symudol hyn yn darparu cleientiaid heb yswiriant a'r rhai nad oes ganddynt ddigon o yswiriant amrywiaeth o ofal. Yn dibynnu ar y clinig, efallai y gallwch gael gafael ar ofal o'r gofal deintyddol i reoli genedigaeth . Hyd yn oed os nad oes gennych yswiriant, mae'n debyg bod sawl cyfleuster gofal iechyd ar gael i chi.

Sut mae dod o hyd i glinig iechyd rhad ac am ddim neu gost isel yn fy ymyl?

Os nad ydych chi'n gymwys ar gyfer Medicaid neu CHIP ac ni allwch fforddio yswiriant iechyd, gallwch gael gofal meddygol o hyd. Trwy ymweld â chlinig iechyd rhad ac am ddim neu gost isel yn eich cymuned, gallwch dderbyn gofal meddygol sylfaenol.

Eich dewis cyntaf yw canolfannau iechyd cymunedol. Weithiau fe'i gelwir yn Ganolfan Iechyd â Chymhwyster Ffederal ( FQHC ), mae'r rhain yn glinigau a reolir gan y llywodraeth sy'n cynnig gwasanaethau ar raddfa symudol. Weithiau mae hyn hyd yn oed yn golygu bod y gofal yn rhad ac am ddim.

Mae'r FQHCs hyn yn cynnwys canolfannau iechyd cymunedol, canolfannau iechyd i ymfudwyr , adrannau iechyd sirol a chanolfannau iechyd digartref. Maent yn bodoli fel bod gan y rhai sydd heb yswiriant ac fel arall yn methu â chael mynediad at le i fynd. Mewn FQHC, bydd yr hyn rydych chi'n ei dalu yn seiliedig ar eich lefel incwm.

Mai chwilio yma i ddod o hyd i ganolfan iechyd cymunedol yn agos atoch chi.

Mae yna hefyd clinigau am ddim Mewn llawer o gymunedau, mae darparwyr annibynnol yn bodoli y tu allan i rwyd ddiogelwch y llywodraeth i wasanaethu pobl heb fynediad at ofal iechyd heb unrhyw gost. Yma, mae meddygon ac eraill yn gwirfoddoli eu hamser a'u gwasanaethau i redeg y clinigau hyn.

Mae'r mathau hyn o glinigau hefyd yn aml yn defnyddio graddfa symudol ar gyfer talu. Mae hyn yn golygu efallai na fydd rhai pobl yn talu dim am ofal, tra bydd eraill yn talu ffi enwol yn seiliedig ar yr hyn y gallant ei fforddio.

Mai chwilio yma i ddod o hyd i glinig am ddim yn eich cymuned.

A yw clinigau am ddim mewn gwirionedd am ddim?

Mae rhai clinigau annibynnol sy'n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, mae'r mwyafrif o glinigau am ddim a phob FQHC yn gweithredu gan ddefnyddio graddfa symudol ar gyfer talu. Felly, byddant yn rhydd i ddefnyddio rhai. Fodd bynnag, gall eraill dalu ffi fach am ofal.

Faint mae clinig cerdded i mewn yn ei gostio?

Nid yw clinig am ddim yr un peth â chlinig cerdded i mewn, sef unrhyw ddarparwr y gallwch ei weld heb apwyntiad. Weithiau mae pobl yn defnyddio'r ymadrodd clinig cleifion allanol i ddisgrifio darparwyr sy'n amrywio o ganolfannau gofal brys, ystafelloedd brys i glinigau manwerthu.

Brys hynny

Canolfannau gofal brys fel arfer mae ganddyn nhw feddyg neu weithiwr proffesiynol lefel ganol sy'n gallu gweld cleifion bob amser pan maen nhw ar agor. Fel rheol mae ganddyn nhw beiriannau pelydr-X ar y safle hefyd, a gallant drin unrhyw beth o esgyrn wedi torri i heintiau sinws i losgiadau. Maent yn ffordd i bontio'r bwlch rhwng darparwyr gofal sylfaenol ac ystafelloedd brys.

Efallai y bydd angen i chi weld darparwr gofal iechyd yn gyflym, ond am rywbeth nad yw'n gwarantu taith i ystafell argyfwng ysbyty. A dyna'n union beth yw pwrpas canolfan gofal brys. Yn dibynnu a oes gennych yswiriant ai peidio, gallwch dalu rhwng $ 35 a $ 150 i ymweld â chanolfan gofal brys.

Clinig Manwerthu

Mae clinig manwerthu yn glinig cleifion allanol mewn siop adwerthu, fel arfer fferyllfa annibynnol neu siop gyda fferyllfa. Yn nodweddiadol mae'r clinigau hyn yn cael eu staffio gan ddarparwyr lefel ganol, fel ymarferydd nyrsio neu gynorthwyydd meddyg.

Fe'u dyluniwyd i fod yn lle hygyrch a fforddiadwy i dderbyn gofal am salwch ac anafiadau sylfaenol. Gall clinigau manwerthu hyd yn oed roi rhai mathau o frechlynnau. Yn gyffredinol maent yn rhatach ymweld â hwy na chanolfan gofal brys. Maent bron bob amser yn rhatach na'r ER. Gallwch chi ddisgwyl talu tua $ 100 am yr anhwylderau mwyaf cyffredin a fyddai'n dod â rhywun i glinig manwerthu, fel symptomau tebyg i ffliw.

Ystafell argyfwng

Mae ystafelloedd brys wedi'u lleoli y tu mewn i ysbytai, ac os nad oes gennych yswiriant, nhw yw'r ffordd ddrutaf o gael gofal cerdded i mewn. Os nad oes gennych yswiriant, fe allech chi dalu miloedd o ddoleri am un daith i'r ystafell argyfwng.

Pa wasanaethau mae'r clinigau am ddim yn eu darparu?

Canolfannau iechyd cymunedol Maent yn darparu gofal cynenedigol, brechiadau i fabanod a phlant, gofal sylfaenol cyffredinol, a gallant hyd yn oed atgyfeirio am ofal arbenigol. Ac ydy, mae hynny'n cynnwys pethau fel gofal iechyd meddwl, cam-drin sylweddau, a HIV / AIDS.

Mae llawer o glinigau am ddim yn darparu gofal sylfaenol cyffredinol a hefyd yn atgyfeirio pan fo angen. Gallwch wirio a all y mathau hyn o glinigau yn eich ardal drin babanod a phlant. Gallwch hefyd wirio pa frechlynnau neu ergydion y gallant eu cynnig i blant ac oedolion.

A all clinigau iechyd rhad ac am ddim neu gost isel ysgrifennu presgripsiynau?

Oes, cyhyd â bod meddyg trwyddedig yn bresennol ac ar staff, gall clinigau iechyd rhad ac am ddim a rhad ysgrifennu presgripsiynau. Unwaith eto, gall y gwasanaethau penodol mewn unrhyw glinig iechyd rhad ac am ddim neu gost isel amrywio. Gallwch wirio i weld pa wasanaethau a ddarperir trwy chwilio am glinig yn agos atoch chi yma .

A all unrhyw un fynd i glinig iechyd rhad ac am ddim neu gost isel?

Mae clinigau rhad ac am ddim a chost isel, gan gynnwys FQHCs, i wasanaethu pobl ag incwm isel, heb yswiriant, neu sydd â mynediad cyfyngedig i wasanaethau gofal iechyd. Yn gyffredinol, nid oes gan y rhai sy'n mynd i'r FQHCs Medicaid yn gyffredinol nac angen help i gofrestru ar gyfer Medicaid. Mae yna rai FQHCs sydd wedi'u dynodi'n benodol i wasanaethu'r digartref . Yn gyffredinol, nid oes unrhyw ofynion penodol i'w gweld mewn clinig am ddim, sy'n golygu y gall unrhyw un fynd yno i gael gofal meddygol waeth beth fo'u hincwm neu statws mewnfudo.

Faint o glinigau am ddim sydd yn yr Unol Daleithiau?

Mae mwy o 1,200 Clinigau am ddim neu elusennol gyda staff gwirfoddol yn yr Unol Daleithiau. Yn ogystal, mae mwy na 1,300 o ganolfannau iechyd cymunedol yn yr Unol Daleithiau gyda mwy na 11,000 o wefannau darparu gwasanaeth yn eu plith. Mai dod o hyd i FQHC yn eich ardal chi yma.

Pa opsiynau eraill sydd gennyf ar gyfer dod o hyd i ofal iechyd rhad neu am ddim?

Os oes gennych angen penodol am ofal cynllunio teulu, cwnsela atal cenhedlu a dosbarthu dulliau atal cenhedlu, gallwch ymweld â chlinig Teitl X dynodedig. Teitl X yw'r rhaglen cynllunio teulu Wedi'i ariannu'n ffederal sy'n sicrhau bod y gwasanaethau hyn ar gael am ddim neu am gost enwol i unrhyw un sydd eu hangen. Gallwch ddod o hyd i ddarparwr Teitl X. yma .

Mae canolfannau iechyd Bod yn rhiant wedi'i gynllunio ac mae nifer o glinigau erthyliad annibynnol a darparwyr gwasanaeth iechyd atgenhedlu hefyd yn darparu gwasanaethau iechyd menywod, o brofion Pap i brofion STD, arholiadau blynyddol a hyd yn oed gofal sylfaenol sylfaenol, ar raddfa symudol.

Gallwch ddod o hyd i glinig Cynlluniad Mamolaeth yn eich ardal chi yma a chlinig annibynnol i ferched yma .

Peidiwch ag anghofio, os oes angen yswiriant yswiriant iechyd arnoch, mae angen i chi wirio pa fath o gymorthdaliadau y gallech fod yn gymwys ar eu cyfer yn y Farchnad Yswiriant Iechyd.

casgliad

O nonprofits i raglenni ffederal, mae nifer o adnoddau ychwanegol ar gael i ddarparu gofal i'r rhai na fyddent fel arall yn gallu ei fforddio. Os oes gennych gyflyrau meddygol ac angen gofal, nid oes raid i chi fynd hebddo.

O wasanaethau iechyd meddwl i gyffuriau presgripsiwn, mae canolfannau iechyd cymunedol a chlinigau am ddim wedi'u cynllunio i helpu i ddarparu adnoddau iechyd i'r rhai mewn angen. Mae iechyd y cyhoedd wedi'i gynllunio i'ch helpu chi, felly peidiwch â bod ofn cyrchu'r clinigau hyn i gael y gofal sydd ei angen arnoch chi.

Cynnwys