Afal Arafu Eich iPhone A'ch Dal. Eu Rheswm Ffug Pam.Apple Slowed Down Your Iphone Got Caught

A glywsoch chi am y ffafr a wnaeth Apple i ni? Yn ôl eu datganiad diweddar, nid oedd Apple eisiau i bobl “… golli galwad, colli tynnu llun, neu ymyrryd ag unrhyw ran o’u profiad iPhone,” felly fe wnaethant ryddhau atgyweiriad meddalwedd i atal “cau annisgwyl” mewn iPhones hŷn . Diolch am wylio allan amdanom ni, Apple!Mae hynny i gyd yn swnio'n wych, ond mae yna un broblem: Nid yw'n gwneud unrhyw synnwyr.Credaf fod yr hyn yr ydym yn ei weld yma mewn gwirionedd yn enghraifft wych o slei corfforaethol o law a chydberthynas yn erbyn cuddni achosiaeth. Cafodd Apple ei ddal yn lleihau cyflymder iPhones hŷn, ac roedd pobl yn ddig. Felly dyma nhw'n ffurfio stori.

Ffugrwydd Rhesymegol a Ddefnyddir i Arsylwi'r Ffeithiau

Yn erthygl Wikipedia o'r enw Nid yw cydberthynas yn awgrymu achosiaeth meddai y gall cuddni rhesymegol ddigwydd “… pan gymerir bod dau ddigwyddiad sy'n digwydd gyda'i gilydd wedi sefydlu perthynas achos ac effaith.” Mae eu datganiad yn enghraifft o gydberthynas yn erbyn cuddni achosiaeth.Dywed Apple fod batris oed cemegol yn achosi cau annisgwyl, ond mae hyn yn anwir oni bai bod batri wedi'i ddifrodi neu'n hen iawn, iawn - yn llawer hŷn na'r iPhones a gafodd Apple eu dal yn arafu. Gyda llawer iawn o amser, bydd yr holl fatris yn stopio gweithio yn y pen draw, ond mae Apple yn dweud bod hyn yn digwydd lawer, yn gynt o lawer nag y mae'n ei wneud. Maent yn defnyddio'r cydberthynas yn erbyn cuddni achosiaeth i egluro pam eu bod wedi arafu iPhones hŷn, er bod y batris iPhone hynny yn berffaith abl i godi tâl digonol i weithredu'r iPhone ar berfformiad brig.

Os Bu i Chi Brynu Car Newydd Yn 2016, A Arafodd Eich Gwneuthurwr Car i Lawr i Atal Stondinau…

Un ffordd i ddelweddu'r broblem yw fel hyn: Dychmygwch fod gwneuthurwr ceir wedi arafu peiriannau pob car (heblaw am fodel eleni) oherwydd bod ychydig o geir hen iawn gyda thanciau nwy wedi'u difrodi yn stondin. Ni fyddech yn hapus oherwydd nad oedd unrhyw beth o'i le â'ch car. Ni wnaethant ddatrys problem oherwydd ni thorrwyd unrhyw beth. Fe wnaethant arafu eich injan, cael fy nal , a dywedodd ei fod i atal problem ddifrifol (ddim yn bodoli). Pam? Oherwydd eu bod yn malio.

Fy Ymateb

Dyma ymateb i Neges Apple . Byddaf yn ceisio torri rhywfaint o'r drewdod a rhoi gwybodaeth ychwanegol i chi, y darllenydd, y gallwch ei defnyddio i ddod i'ch casgliadau eich hun.Dechreuaf trwy ymateb i'w datganiad, gyda fy sylwadau i mewn beiddgar . Cadwch hyn mewn cof wrth ichi ddarllen: Ac eithrio mewn amgylchiadau prin, nid oes gan batri iPhone unrhyw beth i'w wneud â pha mor gyflym y mae'n perfformio. Ceisiwch barhau i ganolbwyntio ar yr hyn y cafodd Apple ei ddal yn ei wneud (gan leihau cyflymder iPhones hŷn), ac ar sut mae'r neges hon wedi'i chynllunio i ddargyfeirio'ch sylw oddi wrth hynny ac i'r batri.

Rydyn ni wedi bod yn clywed adborth gan ein cwsmeriaid (cawsom ein dal) am y ffordd yr ydym yn trin perfformiad (perfformiad = cyflymder) ar gyfer iPhones gyda batris hŷn (iPhones â batris hŷn = iPhones hŷn) a sut rydym wedi cyfleu'r broses honno (ni wnaethom ddweud wrthych) . Rydyn ni'n gwybod bod rhai ohonoch chi'n teimlo bod Apple wedi eich siomi (ac yn mynd i ffeilio achos cyfreithiol) . Ymddiheurwn. Bu llawer o gamddealltwriaeth ynghylch y mater hwn, felly hoffem egluro (mewn ffordd annelwig) a rhoi gwybod i chi am rai newidiadau rydyn ni'n eu gwneud.

Yn gyntaf oll, nid ydym erioed - ac ni fyddem byth - wedi gwneud unrhyw beth i fyrhau bywyd unrhyw gynnyrch Apple yn fwriadol (does neb yn cyhuddo Apple o fyrhau oes y cynnyrch - cawsant eu dal yn ei arafu) , neu ddiraddio profiad y defnyddiwr i yrru uwchraddiadau cwsmeriaid (ni fyddem yn diraddio profiad y defnyddiwr ar gyfer hynny rheswm) . Ein nod erioed oedd creu cynhyrchion y mae ein cwsmeriaid yn eu caru, a gwneud i iPhones bara cyhyd â phosibl (trwy eu arafu?) yn rhan bwysig o hynny.

Rydych chi nawr i fod i feddwl, “Gwnaeth Apple yr hyn a wnaethant i wneud i'm iPhone bara cyhyd â phosibl.” Rydyn ni i gyd eisiau i'n iPhones bara am amser hir, ond mae arafu'r prosesydd yn A) yn mynd i gael effaith negyddol ar sut mae ein iPhones yn gweithio mewn gwirionedd (a faint rydw i wrth fy modd ag ef), a B) ddim yn mynd i gael unrhyw effaith arno pa mor hir maen nhw'n para.

Sut mae batris yn heneiddio (Dyma lle mae Apple yn dechrau ein harwain i lawr llwybr y batri ...)

Mae'r holl fatris y gellir eu hailwefru yn gydrannau traul sy'n dod yn llai effeithiol wrth iddynt heneiddio'n gemegol ac mae eu gallu i ddal gwefr yn lleihau. Gwir: Mae gallu batri lithiwm yn lleihau dros amser. Ond pam ydyn ni'n siarad am fatris? Nid amser na'r nifer o weithiau y mae batri wedi'i wefru yw'r unig ffactorau yn y broses heneiddio gemegol hon.

Mae'r paragraff nesaf i fod i gael i chi feddwl, “Mae fy batri wedi heneiddio.”

Mae defnyddio dyfeisiau hefyd yn effeithio ar berfformiad batri dros ei oes. Er enghraifft, gall gadael neu wefru batri mewn amgylchedd poeth beri i batri heneiddio'n gyflymach. Rydych chi i fod i sylweddoli hynny eich mae batri wedi heneiddio “yn gyflymach” oherwydd rydych chi wedi bod mewn amgylcheddau poeth ar brydiau. Oni bai eich bod yn eskimo, mae'n debyg y gallwch ymwneud â hyn. Ydy, mae eich iPhone 6 ychydig flynyddoedd oed ac nid oes ganddo'r gallu a wnaeth pan oedd yn newydd, ond pryd wnaethon ni roi'r gorau i siarad am sut y gwnaeth Apple arafu eich iPhone? Mae'r rhain yn nodweddion cemeg batri, sy'n gyffredin i fatris lithiwm-ion ar draws y diwydiant.

Mae'r rhan am yr amgylchedd poeth yn wir, ac amgylcheddau poeth iawn yn gallu niweidio batri'r iPhone - ond eich Mae'n debyg nad yw batri iPhone wedi'i ddifrodi. Ac mae'n cymryd a hir amser i fatri iPhone gyrraedd y pwynt lle byddai lleihau cyflymder yr iPhone erioed fod yn angenrheidiol. Ac eto: Nid oes gan y batri unrhyw beth i'w wneud â chyflymder yr iPhone.

Mae batri oed cemegol hefyd yn dod yn llai galluog ( faint yn llai galluog?) o gyflenwi llwythi ynni brig, yn enwedig mewn cyflwr isel (pa mor isel? 20%? 10%? 2%?) , a allai arwain at ddyfais yn cau ei hun yn annisgwyl mewn rhai sefyllfaoedd (pa sefyllfaoedd?) . Ffaith: Yr hyn rydyn ni'n siarad amdano yma difrodi neu yn hynod hen fatris. Mae'n debyg bod eich batri iPhone llawer iachach nag yr hoffent ichi gredu.

Er mwyn helpu cwsmeriaid i ddysgu mwy am fatri ailwefradwy iPhone a'r ffactorau sy'n effeithio ar ei berfformiad, rydym wedi postio erthygl gymorth newydd, Batri a Pherfformiad iPhone . (Mwy o sleight of hand.)

Ni ddylai ddweud ein bod yn credu bod cau cau sydyn, annisgwyl yn annerbyniol. Rydyn ni'n meddwl hynny hefyd, ond nid oedd hynny'n digwydd. Rydyn ni i fod i siarad am sut gwnaethoch chi arafu ein iPhones, Apple! Nid ydym am i unrhyw un o'n defnyddwyr golli galwad, colli tynnu llun, neu ymyrryd ag unrhyw ran arall o'u profiad iPhone os gallwn ei osgoi.

Amser allan! Gadewch inni edrych yn agosach ar y paragraff blaenorol. Mae'n drin meistrolgar. Mae Apple yn awgrymu pe na baent yn gwneud yr hyn a wnaethant (arafu eich iPhone), byddech wedi “colli” galwadau neu wedi methu â chymryd lluniau. Mae'r rhain yn brofiadau rydych chi'n cysylltu â nhw yn emosiynol . Ond mae'r broblem yn cynnwys. Ac eithrio mewn amgylchiadau prin lle mae'r batri wedi'i ddifrodi, nid oedd eich iPhone hŷn byth yn mynd i “golli” galwad ac ni fyddech erioed wedi cael problem wrth dynnu lluniau o'ch teulu. Dyfeisiodd Apple y broblem “shutdowns sydyn, annisgwyl” a defnyddiodd enghreifftiau sy'n chwarae ar eich emosiynau, fel y gallent eich argyhoeddi beth a wnaethant oedd angenrheidiol. Peidiwch â chamgymryd: eu marchnatwyr yn bod yn smart.

Atal cauiadau annisgwyl (nid oedd hynny'n digwydd i iPhones arferol)

Gwisgwch eich cot law, oherwydd mae ar fin bwrw glaw [e-bost wedi'i warchod] ^:

Tua blwyddyn yn ôl yn iOS 10.2.1, gwnaethom ddarparu diweddariad meddalwedd sy'n gwella rheolaeth pŵer (gostwng cyflymder prosesydd) yn ystod llwythi gwaith brig (llwythi gwaith brig = pan fyddwch chi'n defnyddio'ch iPhone ac angen i'r prosesydd fod yn gyflym) er mwyn osgoi cau annisgwyl (problem ddim yn bodoli, yn digwydd dim ond mewn amgylchiadau prin iawn lle mae'r batri wedi'i ddifrodi) iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, ac iPhone SE. Roeddwn i'n dechnoleg Apple. Mae hyn yn brin. Gyda'r diweddariad, mae iOS yn rheoli'n ddeinamig (yn lleihau) perfformiad uchaf rhai cydrannau system (y prosesydd, ond nid ydym yn mynd i ddweud y P. gair) pan fo angen i atal cau i lawr (a phob yn ail dro) . Er y gall y newidiadau hyn fynd heb i neb sylwi (ac roeddem yn gobeithio y byddent) , mewn rhai achosion gall defnyddwyr brofi amseroedd lansio hirach ar gyfer apiau a gostyngiadau eraill mewn perfformiad (byddai popeth yn araf iawn) .

Roedd ymateb cwsmeriaid i iOS 10.2.1 yn gadarnhaol (roedd yn cynnwys llawer o nodweddion newydd) , gan ei fod wedi llwyddo i leihau nifer yr achosion o gau annisgwyl (nad oedd yn digwydd i chi). A diweddariadau meddalwedd bob amser trwsio chwilod. Mae caeadau annisgwyl yn digwydd am amryw o resymau - nid dim ond oherwydd batri sydd wedi'i ddifrodi. Yn ddiweddar, gwnaethom estyn yr un gefnogaeth (a thrwy “gefnogaeth”, rydym yn golygu ein bod wedi gwneud eich ffôn yn arafach) ar gyfer iPhone 7 ac iPhone 7 Plus yn iOS 11.2 (nad yw eu iPhones mor hen ac yn sicr nid oes angen unrhyw driniaeth arbennig arnynt) .

Wrth gwrs, pan ddisodlir batri oed cemegol gydag un newydd, perfformiad iPhone (perfformiad batri?) yn dychwelyd i normal pan gaiff ei weithredu mewn amodau safonol. Arhoswch. Nid oedd gennym broblem gyda'r batri perfformiad - cawsom broblem gyda'r prosesydd perfformiad.

Tric pwysig: Mae'r datganiad cyfan hwn yn defnyddio'r gair “perfformiad” mewn dwy ffordd wahanol iawn. Rydych chi i fod i feddwl “cyflymder” pan maen nhw'n dweud perfformiad, ond mae hynny ond yn wir gyda'r prosesydd (gair nad yw byth yn cael ei ddefnyddio yn y datganiad hwn). Pan ydym yn siarad am y batri, mae'n rhaid i berfformiad ymwneud â'i allu ac nid oes ganddo ddim i'w wneud â chyflymder eich iPhone. Dim ond batris wedi'u difrodi na fyddai'n gallu codi digon o wefr i bweru'r prosesydd.

Adborth diweddar gan ddefnyddwyr

Yn ystod y cwymp hwn, dechreuon ni dderbyn adborth gan rai (cymedrig eithaf) defnyddwyr a oedd yn gweld perfformiad arafach mewn rhai sefyllfaoedd (fel pan oeddent yn defnyddio eu iPhone) . Yn seiliedig ar ein profiad (cyn i ni ddechrau arafu'r prosesydd yn fwriadol ynghyd â diweddariadau meddalwedd) , roeddem o'r farn i ddechrau bod hyn oherwydd cyfuniad o ddau ffactor (wnaethon ni ddim hyd yn oed ystyried y gallai hyn fod oherwydd ein bod wedi lleihau perfformiad prosesydd, oherwydd nad oeddem am ddweud wrth unrhyw un a oedd gennym) : effaith perfformiad arferol, dros dro wrth uwchraddio'r system weithredu wrth i iPhone osod meddalwedd newydd a diweddaru apiau, a mân chwilod yn y datganiad cychwynnol sydd wedi'u gosod ers hynny.

Rydych chi i fod i gredu nad oedd Apple yn gwybod beth oedd yn digwydd. Roedd ganddyn nhw Dim syniad y byddai arafu’r prosesydd ar iPhones yn arwain at “berfformiad arafach mewn rhai sefyllfaoedd.” Hynny yw, bydd yn rhaid i chi fod yn Athrylith i ddarganfod hynny.

Credwn bellach mai cyfrannwr arall at y profiadau defnyddwyr hyn yw heneiddio cemegol parhaus y batris mewn dyfeisiau hŷn iPhone 6 ac iPhone 6s, y mae llawer ohonynt yn dal i redeg ar eu batris gwreiddiol. Ond beth sydd a wnelo hyn â chyflymder yr iPhone? Ydy, mae ein batris wedi heneiddio, ond gallant wneud y gwaith o hyd, ac eithrio pan fyddant wedi cael eu difrodi. Efallai na allant ddal cymaint o nwy yn y tanc ag yr arferent, ond mae'r injan yn dal yr un fath. Ac Apple, cawsoch eich dal yn taflu'r injan yn ôl - heb wneud dim i'r batri. Mae'r batri yn sgrin fwg.

Mynd i'r afael â phryderon cwsmeriaid

Rydyn ni bob amser wedi bod eisiau i'n cwsmeriaid allu defnyddio eu iPhones cyhyd â phosib (ond ar ba gost?) . Rydym yn falch bod cynhyrchion Apple yn adnabyddus am eu gwydnwch (ond o hyd, peidiwch â gollwng eich ffôn yn y toiled) , ac am ddal eu gwerth yn hirach na dyfeisiau ein cystadleuwyr, nad oes a wnelo hyn â'r materion perfformiad .

Er mwyn mynd i’r afael â phryderon ein cwsmeriaid, cydnabod eu teyrngarwch ac adennill ymddiriedaeth unrhyw un a allai fod wedi amau ​​bwriadau Apple (maen nhw wir yn mynd yr ail filltir i ni) , rydym wedi penderfynu cymryd y camau canlynol:

  • Mae Apple yn gostwng pris amnewid batri iPhone y tu allan i warant o $ 50 - o $ 79 i $ 29 - i unrhyw un sydd ag iPhone 6 neu'n hwyrach y mae angen ailosod ei batri, sydd ar gael ledled y byd trwy fis Rhagfyr 2018. Darperir manylion yn fuan apple.com. Arhoswch. Arafodd Apple yn araf iPhones pobl ac mae bellach yn codi cost is i drwsio'r batri, sydd i fod i gynyddu cyflymder?
  • Yn gynnar yn 2018, byddwn yn cyhoeddi diweddariad meddalwedd iOS gyda nodweddion newydd sy'n rhoi mwy o welededd i ddefnyddwyr (byddwn ni'n dangos i chi beth rydyn ni am ei ddangos i chi) i mewn i iechyd batri eu iPhone, fel y gallant weld drostynt eu hunain (chi sy'n gwneud yr alwad, byddwn ni'n darparu'r data) os yw ei gyflwr yn effeithio ar berfformiad. Ond does gennych chi ddim ffordd o wybod beth rydyn ni wedi'i wneud hyd yn hyn.
  • Fel bob amser, mae ein tîm yn gweithio ar ffyrdd i wneud profiad y defnyddiwr hyd yn oed yn well, gan gynnwys gwella sut rydym yn rheoli perfformiad (os ydym yn fwriadol yn arafu eich iPhone, byddwn yn ei wneud mewn ffordd lle na fyddwn yn cael ein dal) ac osgoi cau annisgwyl (ein problem colur) wrth i fatris heneiddio.

Yn Apple, mae ymddiriedaeth ein cwsmeriaid yn golygu popeth i ni. Ni fyddwn byth yn stopio gweithio i'w ennill a'i gynnal. Dim ond oherwydd eich ffydd a'ch cefnogaeth y gallwn ni wneud y gwaith rydyn ni'n ei garu (a'ch ddim siwio ni) - ac ni fyddwn byth yn anghofio hynny nac yn ei gymryd yn ganiataol, yn enwedig pan gawn ein dal .

Nid yw Oed Cemegol Achos Caeau Annisgwyl

Yn y datganiad hwn, mae Apple yn awgrymu nad yw batris oed cemegol yn gallu pweru prosesydd yr iPhone ar berfformiad brig, ond anaml y mae hynny'n wir. Felly sut maen nhw'n mesur a yw'r batri yn gallu perfformio ar ei anterth effeithlonrwydd? Yn ôl ei “oes gemegol”.

Yn Apple’s datganiad arall , maen nhw'n cymryd ffeithiau fel “Wrth i fatris lithiwm-ion heneiddio'n gemegol, mae eu gallu i ddal gwefr yn lleihau ...” ac yn cymysgu'r ffeithiau hynny â llawer o ddatganiadau “gall” a “gall”, fel “Rhwystr batri can cynyddu os oes gan batri oedran cemegol uwch, ”a“… gallu batri i ddarparu pŵer yn gyflym gall gostwng. ” Nid oes unrhyw ffeithiau na chanrannau yma.

Ydy, bydd rhwystriant batri yn cynyddu gydag oedran, ond i ba raddau? A yw'n ddigon i achosi'r “caeadau annisgwyl hyn?” Yn hollol ddim. Nid oes gennyf yr union rifau, ond yn seiliedig ar fy mhrofiad yn gweithio gyda channoedd o iPhones yn yr Apple Store cyn i unrhyw un o'r nodweddion hyn gael eu cyflwyno, gallaf ddweud bod y broblem yn brin iawn.

Gadewch imi ddweud hyn: Mae'n gwneud synnwyr i daflu proseswyr yn ôl os yw batri yn heneiddio i'r pwynt lle na all gyflenwi gwefr ddigonol mwyach a bod caeadau annisgwyl yn digwydd. Mae Apple yn awgrymu eu bod yn mesur hyn, ond dydyn nhw ddim. Maen nhw'n mynd yn ôl oedran cemegol y batri.

Yn eu hail ddatganiad, dywed Apple eu bod yn pennu gallu batri iPhone i gyflenwi gwefr “… trwy edrych ar gyfuniad o dymheredd y ddyfais, cyflwr gwefr y batri, a rhwystriant batri.” Gadewch i ni gymryd y rhain fesul un:

  1. Tymheredd y ddyfais: Mae tymereddau oerach yn cynyddu rhwystriant. Mae cerrig yn diffodd pan fyddant yn oer oherwydd ni all y batri godi tâl digonol mwyach, a throi yn ôl ymlaen pan fyddant yn cynhesu. Rydw i i gyd am yr un hon, ac mae hyn wedi digwydd ers gwawr iPhones.
  2. Cyflwr gwefr y batri: Mae iPhones yn cau unwaith y byddant yn mynd heibio 1% ar y sgrin, ond mae peth tâl ar ôl. Pe na bai unrhyw beth, ni fyddai'r graffig “cysylltu â phŵer” yn cael ei arddangos. Mae hyn wedi digwydd ers gwawr iPhones.
  3. Rhwystriad batri: Dyma'r un newydd. Mae Apple yn aneglur ynglŷn â sut yn union y maent yn mesur hyn, ond maent yn rhoi awgrym yn gynharach yn y datganiad: Dywed Apple fod rhwystriant yn cael ei fesur gan “… nifer y cylchoedd gwefr a sut y cafodd ofal.” Cylchoedd gwefr yw'r nifer o weithiau y gollyngwyd eich batri o 100% i 0%. Er y bydd batri â nifer uchel o feiciau gwefru yn sicr â llai o gapasiti ac mae ganddo siawns uwch o'r anallu hwn i godi tâl digonol, mae'r siawns honno'n fach iawn, iawn - yn enwedig ar ôl ychydig flynyddoedd yn unig. Mae Apple yn gwneud gwaith rhyfeddol gyda'u technoleg batri, ac mae technoleg batri wedi dod yn bell, hir. Maen nhw'n dweud eu bod nhw wedi datrys problem y maen nhw eu hunain eisoes wedi'i datrys.

Nid wyf yn credu bod gan Apple ffordd gywir o fesur a yw batri yn ddigon iach i gyflenwi tâl digonol i gynnal perfformiad brig o'r blaen mae “cau annisgwyl” wedi digwydd. Meddyliwch am y peth: Sut fydden nhw?

Pam ddylen nhw fynd erbyn oedran cemegol y batri pan nad yw, ac eithrio mewn amgylchiadau prin neu eithafol, yn achosi'r broblem maen nhw'n ei 'thrwsio?' Os yw perfformiad yn mynd i gael ei ddiraddio'n sylweddol, credaf y dylem ddatrys problemau yn unig ar ôl maent yn digwydd o leiaf unwaith. Dyma enghraifft o guddio eu gwir gymhellion trwy ddrysu cydberthynas ag achosiaeth.

Profwch Ef Eich Hun: Ewch i Gael Eich Hen iPhone, iPad, iPod, Neu Gliniadur, A'i Droi ymlaen

Oes gennych chi hen iPod neu iPhone yn gorwedd o gwmpas? A yw'n troi ymlaen? A yw'n gweithio'n iawn? Beth am liniadur 3 oed? Yn sicr, nid yw'r batri'n para cyhyd, ond nid oes unrhyw “gaeadau annisgwyl” oni bai bod y batri wedi'i ddifrodi neu'n hen iawn, iawn. Er ein bod yn aml yn taflu hen ddyfeisiau oherwydd cyflymder (cofiwch, rydym yn eu taflu oherwydd eu bod yn araf), mae eu batris yn gallu eu cadw ymlaen. Anaml iawn y mae'r “caeadau annisgwyl” yn digwydd, ac mae Apple yn defnyddio iaith i guddio'r ffaith honno.

Byddai fel dweud nad yw pobl sy’n 60 oed bellach yn gallu gwneud problemau mathemateg cymhleth, felly mae angen eu arafu i gyd er mwyn osgoi “ymyrraeth annisgwyl.” Er bod rhai amgylchiadau prin, sy'n achosi i bobl 60 oed fod wedi lleihau eu galluoedd meddyliol, nid yw'n gwneud synnwyr i arafu pawb. Pe bawn i'n 60 oed ac yn cael fy anfon i gartref, ni fyddwn yn hapus. Yn sicr, nid yw'r gyfatebiaeth hon yn berffaith - er mwyn iddi wneud synnwyr mewn gwirionedd, byddai'n rhaid i'r ysbyty fod yn gwerthu ymennydd newydd, iau iddynt, er ei fod ar ddisgownt.

Sgrin Smokes y Batri

Credaf fod Apple wedi defnyddio mater y batri fel sgrin fwg ar gyfer eu hymddygiad. Mae Apple yn gwybod bod llawer o ddefnyddwyr iPhone yn cael trafferth gyda materion batri, ac mae'n yn ffaith bod perfformiad capasiti yn lleihau gydag amser. Ond nid oes gan allu batri unrhyw beth i'w wneud â chyflymder yr iPhone.

Materion Cyflymder

Mae cyflymder iPhone yn effeithio ar bopeth, ac mae'n un o'r prif resymau mae pobl yn uwchraddio. Os yw’n cymryd deg eiliad i lwytho tudalen we ar fy iPhone a bod y person nesaf i mi yn cymryd dwy, mae hynny’n wahaniaeth enfawr. Mae cyflymder yn effeithio ar sut mae'r iPhone yn teimlo pan fyddwch chi'n ei ddefnyddio.

Yr Analog Car

Mae'n helpu i ddelweddu'r broblem fel hyn: Mae prosesydd iPhone fel injan eich car, ac mae ei batri fel y tanc nwy. Mae'r prosesydd yn penderfynu pa mor gyflym y gall yr iPhone fynd, ac mae'r batri yn penderfynu sut bell gall fynd (neu pa mor hir mae'r batri yn para).

Wrth i fatris lithiwm heneiddio, mae eu capasiti mwyaf yn lleihau. Dyma lle nad yw'r gyfatebiaeth car yn hollol berffaith, ond dychmygwch hyn: Pan wnaethoch chi brynu'ch car, daeth gyda thanc 15 galwyn. Nawr, 3 blynedd yn ddiweddarach, dim ond 10 galwyn y gall eich tanc nwy ei ddal, ond nid oes gan hynny unrhyw beth yn ymwneud â pha mor gyflym y gall y car fynd - mae'n ymwneud â sut bell gall eich car fynd.

Dywed Apple eu bod wedi lleihau cyflymder prosesydd i atal “cau annisgwyl” mewn iPhones â batris hŷn. Os caiff tanc nwy eich car ei ddifrodi, gall eich car “gau i lawr yn annisgwyl” oherwydd ni all ddarparu digon o nwy yn gyson i bweru'r injan. Os yw'r tanc nwy wedi cael traul arferol ac na all ddal llawer, bydd yr injan yr un mor gyflym - ni fydd yn mynd mor bell.

pryfed marw yn ystyr tŷ

Mae yr un peth ag iPhones. Ac eithrio mewn achosion lle mae'r batri wedi'i ddifrodi neu'n hen iawn, ni fydd gan batri â llai o allu unrhyw broblem i bweru'r prosesydd - ni fydd yn gallu ei wneud cyhyd. Hynny yw, nid oes gennych yr un bywyd batri ag yr oeddech yn arfer, ond nid oes angen arafu'r iPhone i wneud hynny. Mae “caeadau annisgwyl” yn broblem brin i fatris o unrhyw oedran. Mae Apple yn defnyddio “shutdowns annisgwyl” fel esgus. Nid yw'n esgus.

Sut Mae Hwn Wedi Cael Sylw Heb Gyhyd?

Trwy gydol hanes cyfrifiaduron, mae cyflymder cyfrifiadur wedi gostwng pan osodir system weithredu newydd. Nid oedd hynny oherwydd bod y prosesydd wedi cael ei arafu’n fwriadol. Roedd y feddalwedd newydd yn cynnwys nodweddion newydd, ac ni allai'r hen brosesydd gadw i fyny.

Ond nid nodweddion newydd yn unig yw Apple - maen nhw'n lleihau cyflymder y proseswyr ar yr un pryd maen nhw'n cyflwyno nodweddion newydd, felly does neb yn sylwi - maen nhw'n meddwl, “O, mae'n arafach oherwydd dyna beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n rhoi meddalwedd newydd ar hen ffôn.” Ac dyna ni beth sy'n newydd.

Ei lapio i fyny

Wel, dyna chi. Eich dewis chi yw dod i'ch casgliadau eich hun. Mae Apple yn amwys ynglŷn â bron popeth a wnânt, ac efallai nad oes gennyf yr holl wybodaeth. Dydw i ddim yn ddamcaniaethwr cynllwyn. Ond yr hyn y mae Apple wedi'i wneud yw “trwsio” problem sy'n effeithio ar lond dwrn o berchnogion iPhone yn unig trwy gyfaddawdu ar berfformiad bob Perchennog iPhone - oni bai bod gennych y model mwyaf newydd. Ac mae gen i'r iPhone X, felly byddaf yn gweithredu ar berfformiad brig - o leiaf nes i iOS 12 ddod allan.