A all Menywod Beichiog Ddefnyddio Rhewllyd yn Poeth?Can Pregnant Women Use Icy Hot

a all menywod beichiog ddefnyddio poeth rhewllyd

Alla i ddefnyddio poeth rhewllyd ar fy nghefn wrth feichiog

A all menywod beichiog ddefnyddio rhewllyd yn boeth? A yw'n ddiogel defnyddio rhewllyd poeth wrth feichiog ?. Helo mam! Ni argymhellir, mae'n feddyginiaeth sy'n pasio i'r babi yn y pen draw, yn well ei rwbio â chreampie eich corff neu gael pecynnau oer poeth, neu os yw'r boen eisoes yn wastad, ymgynghorwch ag ef gyda'ch meddyg. Os nad oes gan y clwt poeth unrhyw feddyginiaeth, a'i fod ond yn oer ac yn boeth gallwch ei ddefnyddio heb unrhyw broblemau.

Mae rhewllyd poeth wedi salicylate math o aspirin yw hwnnw ac nid yw hynny'n cael ei ystyried yn syniad da.

Rhagofalon

Cyn defnyddio'r cynnyrch hwn, dywedwch wrth eich meddyg neu fferyllydd os oes gennych alergedd i menthol neu methyl salicylate ; neu i aspirin neu arall salicylates (e.e., salsalate); neu os oes gennych unrhyw un arall alergeddau . Gall y cynnyrch hwn gynnwys cynhwysion anactif, a all achosi adweithiau alergaidd neu broblemau eraill. Siaradwch â'ch fferyllydd am ragor o fanylion.

Yn ystod 6 mis cyntaf beichiogrwydd , hwn meddyginiaeth dim ond pan fo angen yn glir y dylid ei ddefnyddio. Ni argymhellir ei ddefnyddio yn ystod yr olaf 3 mis o feichiogrwydd oherwydd niwed posibl i'r babi yn y groth a phroblemau gyda esgor / esgor arferol.

Trafodwch y risgiau a'r buddion gyda'ch meddyg.

Poen cefn yn ystod beichiogrwydd

Mae llawer o fenywod yn dioddef o boen cefn yn ystod beichiogrwydd. Nid yw hynny mor rhyfedd â bol sy'n cynyddu trwy'r amser. Pryd allwch chi ddisgwyl y boen cefn a beth allwch chi ei wneud i leddfu?

Beth yw poen cefn yn ystod beichiogrwydd?

Mae poen cefn, poen anarferol o isel yn y cefn, yn gyffredin mewn menywod beichiog. Oherwydd bod eich bol yn mynd yn fwy ac yn drymach a'ch bod chi'n addasu'ch ystum, mae eich cyhyrau cefn yn cael eu gorlwytho. Eichallanrniwedi'i glymu i'ch cefn gyda strapiau. Rydych chi'n cael pant yn ôl wrth i'ch bol fynd yn fwy ac yn fwy. Gall y grym y mae eich croth yn ei weithredu ar eich cefn achosi poen cefn. Gallwch chi hefyd deimlo hyn yn eich grwyn. I'r mwyafrif o ferched, mae'r boen gefn yn diflannu ar ôl beichiogrwydd.

Pryd ydych chi mewn perygl o boen cefn?

Gallwch chi ddioddef o boen cefn o'rwythnos gyntaf eich beichiogrwydd. Mae'rprogesteronmae hormon yn rhyddhau'r cysylltiadau rhwng y cymalau yn ystod beichiogrwydd. Mae hyn hefyd yn wir rhwng asgwrn y gynffon ac asgwrn y glun. Fel arfer nid oes bron unrhyw symud yn hyn, ond os ydych chi'n feichiog, mae'n dod ychydig yn fwy hyblyg.

Mae hyn yn rhoi'r lle sydd ei angen ar eich babi yn ystoddanfon. Os yw'ch bol yn mynd yn fwy ac yn fwy sylweddol yn yail a thrydydd trimester, ac rydych chi'n addasu'ch ystum yn unol â hynny, mae'r siawns o boen cefn yn cynyddu.

Atal poen cefn rhag beichiog

Y domen bwysicaf i atal poen cefn yn ystod beichiogrwydd yw gwrando'n ofalus ar eich corff. Cymerwch yr amser ar gyfer pethau a chael eich gorffwys ar amser os yw'ch corff yn nodi hyn.

Codi: beth sy'n cael ei ganiatáu a beth sydd ddim?

Yn ystod beichiogrwydd (yn enwedig y trydydd tymor), fe'ch cynghorir i atal plygu gormodol neu ddifrifol drosodd, sgwatio, penlinio, a chodi cymaint â phosibl. A yw hyn bron yn amhosibl ei osgoi yn ystod eichgwaith? Yna nodwch y canlynol:

Yn ystod y beichiogrwydd cyfan:

 • Codwch cyn lleied â phosib. Efallai na fydd yr hyn rydych chi'n ei godi ar yr un pryd yn fwy na deg cilo i gyd.
 • Peidiwch â sefyll yn rhy hir. Mae hyn yn arbennig o wir am drydydd tymor y beichiogrwydd.

O'r ugeinfed wythnos o feichiogrwydd:

 • Gallwch chi godi uchafswm o ddeg gwaith y dydd.
 • Efallai na fydd popeth rydych chi'n ei godi yn pwyso mwy na phum cilo.

O dridegfed wythnos y beichiogrwydd: *

 • Gallwch chi godi uchafswm o bum gwaith y dydd, a gall hyn bwyso uchafswm o bum cilo.
 • Peidiwch â sgwatio, penlinio na chyrraedd fwy nag unwaith yr awr.

Awgrymiadau ar gyfer pryd rydych chi'n dioddef o boen cefn

Ydych chi'n sylwi eich bod chi'n dioddef o'ch cefn yn ystod eich beichiogrwydd? Yna gall yr awgrymiadau canlynol eich helpu chi:

 1. Rhowch sylw manwl i'ch ystum. Peidiwch â chloi'ch pengliniau, ond cadwch nhw'n blygu'n rhydd.
 2. Sefwch ar y ddwy goes ac eistedd ar y ddau ben-ôl fel bod y llwyth wedi'i ddosbarthu'n dda.
 3. Eisteddwch cyn lleied â phosib gyda'ch coesau wedi'u croesi, ond rhowch eich traed wrth ymyl ei gilydd ar y llawr.
 4. Daliwch ati i symud a cheisiwch (parhau i)ymarfer corff yn ystod eich beichiogrwydd.
 5. Peidiwch â sefyll yn rhy hir, a cheisiwch eistedd i lawr os byddwch chi'n sylwi bod eich cefn yn eich poeni.
 6. Pan eisteddwch, gwnewch yn siŵr bod gennych gadair dda sy'n cefnogi'ch cefn yn dda.
 7. Rhowch eich coesau i fyny yn rheolaidd.
 8. Gwnewch ymarferion dyddiol i ymlacio cyhyrau eich cefn. Darllenwch

Arferion swyddogaethol ar gyfer y cartref

 1. Mae yna nifer o ymarferion y gallwch chi eu gwneud i leihau poen cefn yn ystod eich beichiogrwydd. Ychydig o gryfder sydd ei angen ar y gweithgareddau. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n cael poen trywanu. Os yw hyn yn wir, stopiwch ar unwaith.
 2. 1. Tiltwch y pelfis
 3. Gorweddwch ar eich cefn gyda'ch pengliniau wedi'u plygu a'ch traed yn fflat ar yr wyneb. Pwyswch eich cefn yn gadarn yn erbyn y ddaear ac yna gogwyddo'ch pelfis fel bod eich cefn isaf yn mynd yn wag. Gallwch ailadrodd hyn ugain gwaith.
 4. 2. Cymesuredd
 5. Gorweddwch ar eich cefn gyda'ch pengliniau wedi'u plygu a'ch traed yn fflat ar yr wyneb. Gadewch i'ch pengliniau ddisgyn allan yn ysgafn a gosod gwadnau eich traed gyda'i gilydd. Dewch â'ch pengliniau at ei gilydd yn achlysurol ac yna dychwelwch i safle hamddenol. Gallwch chi adeiladu'r ymarfer hwn am hyd at ddeg munud. Cyn i chi godi, mae'n dda pinsio'ch pen-ôl gyda'i gilydd ychydig o weithiau.
 6. 3. Pen-glin i'r frest
 7. Gorweddwch ar eich cefn gyda'ch pengliniau wedi'u plygu. Dewch ag un pen-glin i'ch brest a'i ddal am ychydig eiliadau. Yna newid coesau. Gallwch hefyd adael eich un goes yn fflat ar y llawr wrth i chi ddod â'r pen-glin arall i'ch brest.
 8. 4. Y ddwy ben-glin i'r frest
 9. Gallwch hefyd ddod â'ch dwy ben-glin i'ch brest. Bydd dod â'ch trwyn i'ch pengliniau yn ymestyn eich cefn yn llawn. Os yw'ch gwddf yn eich poeni, mae'n well ichi adael eich pen ar y llawr neu ar obennydd. Os ydych chi'n siglo o'r chwith i'r dde neu'n troi lapiau â'ch pengliniau, rydych chi'n tylino'ch cefn isaf.
 10. 5. Trowch
 11. Symudwch y ddwy ben-glin i'r dde, wrth aros ar eich cefn. Daliwch ymlaen am ychydig eiliadau. Yna gosodwch eich pengliniau i'r chwith. Rydych chi bob amser yn troi eich pen i'r cyfeiriad arall ar gyfer symud ychwanegol yn eich cefn.
 12. 6. Ymestyn y goes
 13. Gorweddwch fflat ar eich cefn gyda'ch coesau yn syth ar y llawr. Yna gwnewch eich un goes ychydig yn hirach trwy lithro'ch troed dros y llawr. Yna newid coesau. Mae hyn yn ymestyn eich cefn a'ch ochr ac yn ymlacio'ch cefn isaf.
 14. 7. Hollow a rownd
 15. Dewch ar ddwylo a phengliniau gyda chefn syth. Rhowch eich pengliniau yn uniongyrchol o dan eich cluniau a'ch dwylo yn uniongyrchol o dan eich ysgwyddau. Cadwch eich penelinoedd ychydig yn blygu. Bob yn ail, gwnewch eich cefn yn amgrwm ac yn geugrwm. Neu yn grwn ac yn syth eto, os yw cefn gwag yn rhy drwm i'ch cyhyrau cefn oherwydd pwysau eich abdomen.

Cwrs beichiogrwydd

Yn enwedig gyda phoen cefn, fe'ch cynghorir i ddilyn abeichiogrwyddcwrs lle byddwch chi'n derbyn llawer o gyngor am eich ystum a'ch symudiad. Meddyliwch am gampfa beichiogrwydd aioga beichiogrwydd. Gallwch hefyd fynd at ffisiotherapydd gyda chwynion cefn a pelfig. Pwrpas yr ymarferion a'r cyngor hyn yw cywiro'ch ystum a'ch dysgu i symud gyda'r straen ychwanegol lleiaf posibl ar y pelfis. Maent hefyd yn cryfhau'r cyhyrau.

Poen teiars

Gallwch chi hefyd ddioddef opoen teiaryn ystod beichiogrwydd. Mae hwn yn boen sydyn ar ddwy ochr y groth, a all ymestyn i'ch asgwrn cyhoeddus a hyd yn oed i'ch fagina. Achosir y boen hon gan fod y strapiau'n ymestyn trwy'ch tyfiant cyflymgroth. Gyda symudiadau manwl gywir, gall hyn fod yn boenus. Fel arfer, mae'n help os ydych chi'n gorwedd i lawr yn dawel ac o bosib yn rhoi rhywbeth cynnes (er enghraifft, potel ddŵr poeth) yn erbyn eich stumog. Yna mae'r teiars yn ymlacio, ac mae'r boen yn lleihau.

Os yw'n eich poeni llawer, mae'n ddefnyddiol cefnogi'ch stumog a'ch teiars. Gallwch chi glymu sgarff neu sarong yn dynn o amgylch eich bol neu wisgo band bol penodol ar gyfer menywod beichiog.

cyfeiriadau:

https://www.webmd.com/drugs/2/drug-61399/icy-hot-topical/details/list-precautions

Cynnwys