Crysau-T Rhuban Coronavirws ar gyfer Elusen: Lliwiau, Ystyr, Crysau-T, Magnetau, a Mwy!Coronavirus Ribbon T Shirts

Trwy gydol hanes, mae rhubanau wedi bod yn ffordd wych o ddangos cefnogaeth a chodi ymwybyddiaeth at achosion pwysig mewn cyfnod anodd. Fe wnaethon ni greu'r rhuban Coronavirus COVID-19 fel ffordd fach i ddangos ein cefnogaeth i bawb y mae'r argyfwng wedi cyffwrdd â nhw, yn enwedig ein gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ar y rheng flaen a'r bobl y mae eu bywydau wedi cael eu colli i'r afiechyd ofnadwy hwn. Yn yr erthygl hon, byddwn yn esbonio'r ystyr y tu ôl i'r Rhuban Coronavirus a yr hyn y mae'n ei symboleiddio .Cliciwch yma i ymweld â'n siop a gweld Crysau-T rhuban coronavirus, sticeri, a mwy . Mae 100% o'r holl elw yn mynd i elusen!

Rhuban Coronafirws

Mae Rhuban Coronavirus yn ddwy ochrog, ac mae dwy fersiwn: un gyda thestun, ac un heb. Mae un ochr i'r rhuban yn wyn pur, a'r ochr arall yn enfys. Byddwn yn esbonio'r ystyr y tu ôl i ddwy ochr y rhuban COVID-19 yn ddiweddarach yn yr erthygl hon.Dadlwythiadau

  • Fersiwn cydraniad uchel o'r Rhuban coronafirws heb destun (3000 × 3000 picsel, ffeil PNG dryloyw 819 KB)
  • Fersiwn cydraniad uchel o'r Rhuban coronafirws gyda thestun COVID-19 (3000 × 3000 picsel, ffeil PNG dryloyw 1 MB)

Yr Ystyr y Tu ôl i'r Lliwiau

Yr Ochr Gwyn

Mae ochr wen Rhuban Coronavirus yn cynrychioli cefnogaeth i'r gweithwyr meddygol proffesiynol dewr, talentog sy'n dyfalbarhau trwy gyfnodau anodd dros ben. Rydym yn talu teyrnged i'r rhai sy'n peryglu eu hiechyd a'u lles eu hunain i amddiffyn iechyd eraill, ac sy'n gweithio fel ein llinell amddiffyn gyntaf - ac olaf yn erbyn lledaeniad y Coronavirus a COVID-19.

Mae'r rhuban gwyn wedi cael ei ddefnyddio fwyfwy i anrhydeddu gweithwyr gofal iechyd o'r blaen, yn enwedig yn Utah a Michigan . Yn fwy a mwy, rydyn ni'n gweld pobl codi calon o'u balconïau a'u cynteddau wrth i weithwyr gofal iechyd proffesiynol fynd allan am shifft arall.

Rydym yn eich annog i ymuno â ni i gymryd eiliad bob dydd i feddwl ac anrhydeddu’r gwaith anhygoel sy’n cael ei wneud gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol. Mae hyn yn cynnwys y meddygon, nyrsys, gweinyddwyr, staff gwarchodol, a phawb arall sy'n gweithio rownd y cloc i sicrhau bod ein hysbytai'n gallu trin cymaint o bobl â phosib.Ochr yr Enfys

Mae ochr enfys y Rhuban Coronavirus yn cynrychioli’r gobaith sydd “ar ddiwedd yr enfys.” Bydd hyn hefyd yn pasio. Mae hefyd yn cynrychioli undod firws nad yw’n cydnabod ffiniau hil, crefydd, ein cenedligrwydd. Daw'r byd at ei gilydd ar adegau o argyfwng, ac mae ein meddyliau a'n gweddïau gyda phob rhan o'r byd sy'n delio â COVID-19. Gyda'n gilydd, byddwn yn mynd trwy'r argyfwng hwn.

Ac yna yn llawer i fod yn optimistaidd yn ei gylch. Mae gweithredu polisïau pellhau cymdeithasol wedi gwneud llawer i atal COVID-19 rhag lledaenu. Gweithwyr proffesiynol meddygol mewn taleithiau fel California a Kansas yn obeithiol iawn bod pellhau cymdeithasol a hunan-gwarantîn yn atal ymchwydd enfawr mewn achosion Coronavirus.

Rydym wedi gweld arweinwyr y byd yn dod at ei gilydd ac yn cydweithredu ar atebion i'r argyfwng hwn. Mae gweithwyr meddygol proffesiynol yn teithio ledled y byd i helpu eraill mewn angen.

Mae pobl o bob cefndir yn creu masgiau cartref i helpu gweithwyr ysbyty i gadw'n ddiogel wrth iddynt drin cleifion. Mae cymunedau lleol yn creu rhaglenni cyd-gymorth i gysylltu cymdogion mewn angen. Mae miliynau o ddoleri yn cael eu codi ar gyfer elusennau sydd o fudd i'r rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan coronafirws.

Cynhyrchion Rhuban Coronafirws

Fe wnaethon ni ddylunio ein fersiwn o logo Coronavirus i weithio cystal ar bumper car ag y mae ar Grys-T. I'r rhai sy'n well ganddynt ddull mwy cynnil, mae'r rhuban enfys yn unig yn siarad cyfrolau. I'r rhai sy'n well ganddynt destun, mae'r iaith syml “COVID-19” yn gwneud ein hachos yn glir. Mae'r ddau fersiwn ar gael yn ein siop.

Cliciwch ar grys isod i'w weld yn y siop. Mae lliwiau lluosog ar gael, a dim ond $ 19.99 yw'r ddau grys.

Cliciwch ar y crys-T i'w weld yn y siop

Cliciwch ar y crys-T i'w weld yn y siop

Mae 100% o'r elw yn mynd yn uniongyrchol i elusennau sy'n helpu pobl y mae Coronavirus yn effeithio arnynt!

Ble i Brynu Crysau-T Rhuban Coronafirws, Magnetau Bumper, Sticeri, a Nwyddau Teyrnged Eraill COVID-19

Gallwch chi godi ymwybyddiaeth a dangos eich cefnogaeth i'r achos hwn trwy brynu rhuban coronafirws o'n Siop Teespring .

Codi Ymwybyddiaeth

Mae rhannu'r rhuban coronafirws yn helpu i godi ymwybyddiaeth o'r clefyd hwn ac yn atgoffa eraill i ddilyn y Canllawiau COVID-19 y Ganolfan Rheoli Clefydau . Arhoswch gartref cymaint ag y gallwch. Os oes gwir angen i chi fynd allan yn gyhoeddus, cadwch chwe troedfedd o bellter rhyngoch chi ac eraill. Golchwch eich dwylo yn aml. Ceisiwch osgoi cyffwrdd â'ch wyneb a'ch gwallt.

Pan fyddwch gartref, mae'n bwysig glanhau a diheintio'r pethau rydych chi'n eu cyffwrdd amlaf. Mae hyn yn cynnwys eich ffôn, teledu o bell, cyfrifiadur, ac unrhyw beth arall y gallwch chi feddwl amdano. Ac, wrth gwrs, peidiwch ag anghofio golchi'ch dwylo!

Fe wnaethon ni greu fideo addysgol i'ch dysgu chi sut i lanhau a diheintio'ch ffôn yn iawn . Mae gan ffonau symudol 10 gwaith yn fwy o facteria na sedd y toiled ar gyfartaledd, felly cofiwch ei lanhau!

Rhuban COVID-19, Esboniad

Diolch am ddarllen yr erthygl hon am ruban Coronavirus a beth mae ei liwiau yn ei olygu. Mae croeso i chi lawrlwytho'r delweddau yn yr erthygl hon a'u rhannu â phobl rydych chi'n eu hadnabod. Gadewch sylw i lawr isod a gadewch i ni wybod sut rydych chi'n trin y sefyllfa. Ac yn anad dim, arhoswch yn ddiogel! Mae ein meddyliau a'n gweddïau gyda chi i gyd.