Gofynion i brynu tŷ yng NghalifforniaRequisitos Para Comprar Casa En California

Gofynion i brynu tŷ yng Nghaliffornia

Gofynion i brynu tŷ yng Nghaliffornia. Paratoi i brynu'ch cartref cyntaf yng Nghaliffornia? Gall y ffordd i berchentyaeth fod yn siwrnai gyffrous, ond gall hefyd fod ychydig yn llethol. Yn ffodus, mae yna lawer o raglenni ac awgrymiadau wedi'u cynllunio i helpu. Byddwn yn eich cerdded trwy rai ohonynt.

Rhaglenni Prynwr Cartrefi Tro Cyntaf California

Efallai y byddwch chi'n meddwl, oherwydd eich bod chi'n byw yn y Wladwriaeth Aur, y bydd angen i chi arbed degau o filoedd ar gyfer taliad is a bod gennych gredyd bron yn berffaith i fod yn gymwys i gael benthyciad cartref.

Yn ffodus, nid yw hynny'n wir bob amser. Mae'r rhaglenni prynu cartref tro cyntaf Asiantaeth Cyllid Tai California wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i brynu cartref, waeth beth yw eich sefyllfa ariannol neu gredyd.

1. Rhaglen Benthyciad Confensiynol CalHFA

I bwy y mae Prynwyr gyda llai o arian ar gyfer y taliad is.

Dyluniwyd Rhaglen Benthyciad Confensiynol CalHFA i helpu prynwyr tai tro cyntaf California i gael benthyciad confensiynol gyda thaliad isel. Mae benthyciad confensiynol yn fenthyciad cartref traddodiadol a gynigir trwy fanciau ac undebau credyd.

Benthyciad tymor 30 mlynedd yw benthyciad confensiynol CalHFA, sy'n golygu y bydd benthycwyr yn gwneud taliadau benthyciad am gyfanswm o 30 mlynedd. Efallai y bydd benthycwyr incwm isel yn gymwys i gael cyfraddau llog is na'r farchnad os ydyn nhw'n defnyddio CalHFA i gael morgais confensiynol.

Bydd CalHFA yn eich helpu chi dod o hyd i fenthyciwr cymwys i brosesu'r math hwn o fenthyciad.

Mae'r gofynion yn cynnwys:

 • Sgôr credyd lleiaf o 660. Efallai y bydd benthycwyr incwm isel cymwys yn gymwys ar gyfer y benthyciadau hyn sydd â sgôr mor isel â 660. Er mwyn cael eich ystyried yn incwm isel, rhaid bod gennych incwm sy'n llai na neu'n hafal i 80% o Incwm Canolrif Ardal Fannie Mae ar gyfer eich ardal chi. Os ydych chi'n ennill mwy na hyn, bydd angen sgôr credyd o 680 o leiaf .
 • Cymhareb dyled-i-incwm 43% neu is. Mae hyn yn cyfeirio at faint o arian rydych chi'n ei dalu mewn biliau neu ddyled wedi'i rannu â faint rydych chi'n ei ennill cyn trethi bob mis. Gadewch i ni ddweud bod eich dyled yn $ 2,000 y mis ac rydych chi'n ennill $ 6,000 y mis. Eich cymhareb DTI fyddai $ 2,000 / $ 6,000 = .33, neu 33%.
 • Ni all incwm fod yn fwy na therfynau incwm California yn ôl sir. Gwiriwch ffiniau eich siroedd i sicrhau nad yw'ch incwm yn fwy na hynny.
 • Statws prynwr cartref am y tro cyntaf. Efallai na fyddwch yn gymwys os nad hwn yw eich morgais cyntaf.
 • Cwblhau cwrs addysg prynwr cartref. Gallwch ddod o hyd i gyrsiau a argymhellir yn y Gwefan CalHFA .

Efallai y bydd angen i chi fodloni gofynion penodol y benthyciwr hefyd. Yn nodweddiadol mae gan fenthyciadau cartref CalHFA opsiynau talu i lawr mor isel â 3% o werth eich cartref. Gadewch i ni ddweud bod eich benthyciad cartref yn $ 200,000, er enghraifft. Dim ond blaendal o $ 6,000 fyddai ei angen arnoch chi.

Mae cyfraddau morgais y rhaglen hon fel arfer yn is na chyfradd y farchnad, ond yn nodweddiadol maent yn uwch na'r cyfraddau ar gyfer rhaglenni benthyciadau cartref a gefnogir gan y llywodraeth.

2. Rhaglen Benthyciad Confensiynol CalPLUS

I bwy y mae Prynwyr sydd angen help i gael arian ar gyfer costau cau.

Mae Benthyciadau Confensiynol CalPLUS yn dod â holl nodweddion Rhaglen Gonfensiynol CalHFA gyda'r budd ychwanegol o allu ariannu'ch costau cau gyda benthyciad di-log.

Sut mae hyn yn gweithio? Cynigir benthyciadau CalPLUS ar y cyd â Rhaglen Dim Llog (ZIP) CalHFA. Gall benthycwyr dalu eu costau cau gan ddefnyddio ZIP, sy'n rhoi benthyciad sy'n hafal i 2% neu 3% o swm y morgais.

Mae gan y benthyciad ZIP hwn gyfradd llog o 0% a gohirir taliadau am oes eich benthyciad cartref. Mae hyn yn golygu na fydd yn rhaid i chi dalu'r benthyciad yn ôl nes i chi werthu, ailgyllido neu dalu'r morgais.

Er budd cymorth gyda chostau cau, bydd benthycwyr CalPLUS yn talu cyfraddau llog ychydig yn uwch na benthycwyr benthyciadau CalHFA eraill.

Mae'r gofynion yn cynnwys:

 • Sgôr credyd isaf o 660 ar gyfer benthycwyr incwm isel, lleiafswm o 680 ar gyfer y rhai nad ydynt yn cwrdd â gofynion incwm isel.
 • Cymhareb DTI o 43% neu lai.
 • Ni all incwm fod yn fwy na therfynau incwm California yn ôl sir. Gwiriwch ffiniau eich siroedd i sicrhau nad yw'ch incwm yn fwy na hynny.
 • Statws prynwr cartref am y tro cyntaf.
 • Cwblhau cwrs addysg prynwr cartref. Gallwch ddod o hyd i gyrsiau a argymhellir yn y Gwefan CalHFA .

Gellir defnyddio benthyciadau CalPLUS hefyd gyda rhaglen MyHome CalHFA ar gyfer cymorth talu i lawr; Sgroliwch i lawr i weld ein hadran ar MyHome.

3. Rhaglen Benthyciad FHA CalHFA

I bwy y mae Prynwyr sydd eisiau cyfraddau morgais isel.

Mae rhaglen fenthyciad CalHFA FHA yn fenthyciad morgais prynwr tro cyntaf sy'n cael ei gefnogi gan Weinyddiaeth Tai Ffederal yr Unol Daleithiau. Mae benthyciadau FHA yn fwy diogel i fenthycwyr o'u cymharu â benthyciadau confensiynol oherwydd eu bod yn cael eu cefnogi gan y llywodraeth ffederal. O ganlyniad, mae'r benthyciadau hyn yn tueddu i fod â chyfraddau llog is na benthyciadau confensiynol. Mae'r benthyciadau hyn hefyd yn caniatáu i fenthycwyr adneuo cyn lleied â 3.5%.

Mae benthyciad CalHFA FHA yn fenthyciad sefydlog 30 mlynedd ac yn cael ei gynnig trwy'r mwyafrif o fenthycwyr mawr o California.

Mae'r gofynion yn cynnwys:

 • Sgôr credyd isaf o 660.
 • Cymhareb DTI o 43% neu lai.
 • Ni all incwm fod yn fwy na therfynau incwm California yn ôl sir. Gwiriwch ffiniau eich siroedd i sicrhau nad yw'ch incwm yn fwy na hynny.
 • Statws prynwr cartref am y tro cyntaf.
 • Cwblhau cwrs addysg prynwr cartref. Gallwch ddod o hyd i gyrsiau a argymhellir yn y Gwefan CalHFA .
 • Gofynion FHA Ychwanegol. Mae gan yr FHA ei ofynion incwm a manylion eiddo ei hun y mae'n rhaid i chi eu bodloni i fod yn gymwys.

4. Rhaglen fenthyciad CalPLUS FHA

I bwy y mae Benthycwyr FHA sydd angen help i gael arian ar gyfer costau cau.

Mae benthyciadau FHA CalPLUS yn cynnwys yr un nodweddion â benthyciad FHA CalHFA, ond gyda'r budd ychwanegol o allu defnyddio ZIP i helpu i dalu'ch costau cau, yn union fel morgeisi CalPLUS confensiynol.

Cofiwch fod benthyciadau ZIP yn cael eu cynnig ar 2% neu 3% o gyfanswm y benthyciad a bod ganddyn nhw gyfraddau llog 0% ar daliadau gohiriedig am oes eich benthyciad morgais.

Fodd bynnag, bydd gennych gyfradd llog morgais ychydig yn uwch gyda'r benthyciadau hyn.

Gellir cyfuno ZIP â'r rhaglen MyHome ar y benthyciadau hyn, felly gall benthycwyr hefyd gael help gyda'u taliadau is.

Mae'r gofynion yn cynnwys:

 • Sgôr credyd isaf o 660.
 • Cymhareb DTI o 43% neu lai.
 • Ni all incwm fod yn fwy na therfynau incwm California yn ôl sir. Gwiriwch terfynau ei Sir i sicrhau nad yw'ch incwm yn fwy na hynny.
 • Statws prynwr cartref am y tro cyntaf.
 • Cwblhau cwrs addysg prynwr cartref. Gallwch ddod o hyd i gyrsiau a argymhellir yn y Gwefan CalHFA .
 • Gofynion FHA Ychwanegol. Mae gan yr FHA ei ofynion incwm a manylion eiddo ei hun y mae'n rhaid i chi eu bodloni i fod yn gymwys.

5. Rhaglen Benthyciad VA CalHFA

I bwy y mae Cyn-filwyr California, personél milwrol cyfredol, neu briod cymwys sydd wedi goroesi.

Bwriad benthyciad CalHFA VA yw helpu aelodau milwrol presennol neu gyn-aelodau i dderbyn cyllid ar gyfer eu cartref. Ariennir y benthyciad cartref hwn gan yr Adran Materion Cyn-filwyr ac yn nodweddiadol mae ganddo gyfraddau morgais is na'r farchnad, nid oes angen taliad is, ac mae'n fenthyciad sefydlog 30 mlynedd.

Mae'r gofynion yn cynnwys:

 • Aelod milwrol ar ddyletswydd weithredol cyn-filwr neu gyfredol, neu briod cymwys sydd wedi goroesi. Gallwch gael mwy o wybodaeth am gymhwysedd ar wefan VA .
 • Sgôr credyd isaf o 660.
 • Cymhareb dyled-i-incwm o 43% neu lai.
 • Ni all incwm fod yn fwy na therfynau incwm California yn ôl sir. Gwiriwch ffiniau eich siroedd i sicrhau nad yw'ch incwm yn fwy na hynny.
 • Cwblhau cwrs addysg prynwr cartref. Gallwch ddod o hyd i gyrsiau a argymhellir yn y Gwefan CalHFA .
 • Comisiwn cyllido. Rhaid i'r mwyafrif o fenthycwyr benthyciadau VA dalu ffi ariannu, sy'n ganran fach o swm y benthyciad. Fodd bynnag, gallwch ddefnyddio'r rhaglen MyHome i helpu i dalu'r gost hon a chostau cau eraill.

Gall CalHFA eich helpu i ddod o hyd i'r benthyciwr gorau ar gyfer a Benthyciad VA .

6. Rhaglen Fenthyciad CalHFA USDA

I bwy y mae Prynwyr yn prynu cartref mewn ardal wledig o'r wladwriaeth.

Mae rhaglen fenthyciad CalHFA USDA yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw brynwr cartref am y tro cyntaf sy'n edrych i brynu cartref y tu allan i ddinasoedd mawr yng Nghaliffornia. Ariennir y benthyciad cartref hwn trwy Adran Amaethyddiaeth yr UD ac mae ganddo lawer o fuddion, gan gynnwys opsiynau cyllido 100% (dim gofyniad talu i lawr). Mae benthyciad CalHFA USDA yn fenthyciad sefydlog 30 mlynedd.

Mae'r gofynion yn cynnwys:

 • Eiddo mewn ardal wledig. Ymgynghori â CalFHA i benderfynu a yw lleoliad penodol lle rydych chi am siopa yn gymwys.
 • Sgôr credyd isaf o 660.
 • Cymhareb dyled-i-incwm o 43% neu lai.
 • Ni all incwm fod yn fwy na therfynau incwm USDA yn ôl sir. Terfynau incwm USDA Maent yn wahanol i'r rhai yng Nghaliffornia, felly mae'n bwysig sicrhau eich bod yn ennill llai na'r uchafswm ar gyfer eich ardal.
 • Cwblhau cwrs addysg prynwr cartref. Gallwch ddod o hyd i gyrsiau a argymhellir yn y Gwefan CalHFA .
 • Gofynion Ychwanegol USDA. Mae gan fenthyciad USDA ei ofynion incwm a manylion eiddo y mae'n rhaid i chi eu bodloni i fod yn gymwys.

7. Rhaglenni Cymorth Taliad Lawr CalHFA

I bwy y mae Prynwyr sydd angen help i gael arian ar gyfer taliad is.

Mae rhaglenni cymorth talu i lawr CalHFA yn eich helpu i dalu'ch costau talu i lawr wrth gau. Gellir cyfuno'r benthyciadau hyn â rhaglenni CalHFA eraill cyn belled â'ch bod yn cwrdd â'r gofynion incwm. Y brif raglen sy'n cynnig cymorth talu i lawr yw'r rhaglen Cymorth MyHome, sy'n cynnwys rheolau arbennig ar gyfer gweithwyr ysgolion ac adrannau tân a benthycwyr benthyciadau VA.

Rhaglen gymorth MyHome

Daw'r rhaglen hon ar ffurf benthyciad sy'n darparu hyd at y lleiaf o: $ 10,000 neu 3% o werth eich benthyciad cartref wrth gau ar gyfer y mwyafrif o fenthyciadau, ac eithrio benthyciadau FHA sy'n caniatáu hyd at 3.5%. Gellir defnyddio'r benthyciad hwn i helpu gyda'ch taliad is neu'ch costau cau.

Mae benthyciadau MyHome yn fenthyciadau gohiriedig, felly nid oes unrhyw daliad yn ddyledus nes i chi dalu'r benthyciad neu werthu neu ailgyllido'r eiddo. Fodd bynnag, yn wahanol i ZIP, mae benthyciadau MyHome yn codi llog, a fydd yn ddyledus yn ychwanegol at y prifswm unwaith y bydd y benthyciad yn ddyledus.

I fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen hon, rhaid i chi fod yn brynwr cartref am y tro cyntaf a chwrdd â chanllawiau incwm.

MyHome ar gyfer Gweithwyr Ysgol, Gweithwyr yr Adran Dân, a Benthycwyr Benthyciadau VA

Mae'r rheolau arbennig hyn ar gyfer prynwyr tai am y tro cyntaf: athrawon neu weithwyr California mewn ysgol K-12 neu ddiffoddwyr tân neu weithwyr eraill yr adran dân. Mae'r benthyciad hwn yn darparu 3% o werth y cartref ar ffurf benthyciad llog syml gohiriedig. Nid oes terfyn o $ 10,000.

Mae benthycwyr benthyciadau VA, waeth ble maen nhw'n cael eu cyflogi, hefyd wedi'u heithrio o'r terfyn $ 10,000.

Rhaglenni Cenedlaethol ar gyfer Prynwyr Cartrefi Tro Cyntaf

Er bod llawer o raglenni a grantiau prynu cartref am y tro cyntaf yn cael eu cynnig ar lefel y wladwriaeth neu leol, mae yna lawer o offrymau benthyciadau ledled y wlad sy'n adlewyrchu offrymau CalHFA.

Mae rhai opsiynau benthyciad sydd ar gael ledled y wlad a all fod yn wych i brynwyr tro cyntaf yn cynnwys:

 • Fannie Mae a Freddie Mac 3% yn is na'r opsiynau talu. Mae Fannie a Freddie yn cynnig cwpl o opsiynau i brynwyr sydd am gael morgais gyda gostyngiad o 3% yn unig. Mae gan bob rhaglen wahanol ofynion o ran terfynau incwm ac a oes angen i chi fod yn brynwr cartref am y tro cyntaf ai peidio.
 • Benthyciad FHA. Mae'r mathau hyn o fenthyciadau yn wych i ddechreuwyr oherwydd eu bod yn caniatáu ar gyfer sgoriau credyd is a thaliadau isel. Mewn gwirionedd, mae'n bosibl cael benthyciad gyda gostyngiad o 3.5% a sgôr credyd o 580. Os oes gennych fwy o arian ar gyfer taliad is, efallai y cewch eich cymeradwyo gyda sgôr is na 580.
 • Benthyciad USDA. Mae'r benthyciadau hyn yn caniatáu i fenthycwyr mewn ardaloedd cymwys gael benthyciad heb unrhyw daliad i lawr. Yn gyffredinol maent yn gofyn am sgoriau credyd o 640 o leiaf, er ei bod yn bosibl eu gostwng.
 • Benthyciad VA. Os ydych chi'n gyn-filwr cymwys neu'n aelod gwasanaeth gweithredol, mae opsiwn talu i lawr 0% y benthyciad VA yn ffordd fforddiadwy arall o brynu cartref.

Mae rhai rhaglenni prynu cartrefi ledled y wlad a all helpu prynwyr tro cyntaf yn cynnwys:

 • Cymydog da drws nesaf. Cynigir y rhaglen hon gan yr Adran Tai a Datblygu Trefol ac mae'n caniatáu i athrawon, swyddogion heddlu, diffoddwyr tân, ac EMTs brynu cartrefi dethol sy'n eiddo i HUD mewn ardaloedd cymwys am ostyngiad o 50%.
 • Rhaglen Prynwr Parod HomePath. Mae'r rhaglen hon, a gynigir gan Fannie Mae, yn caniatáu i brynwyr brynu eiddo caeedig sy'n eiddo i Fannie Mae am gyn lleied â 3% i lawr y taliad, gyda'r potensial i dderbyn hyd at 3% o bris y cartref mewn cymorth cost.

5 gofyniad allweddol ar gyfer prynu cartref yng Nghaliffornia

Beth yw'r gofynion i brynu cartref yng Nghaliffornia? Beth sydd ei angen arnaf i fod yn gymwys i gael benthyciad cartref? Dyma ddau o'r cwestiynau mwyaf cyffredin ymhlith prynwyr cartrefi yn y Wladwriaeth Aur, ac fe welwch yr atebion i'r ddau isod.

O ran y gofynion ar gyfer prynu cartref, mae gwahaniaeth mawr rhwng prynwyr arian parod a'r rhai sy'n defnyddio benthyciad cartref.

 • Nid oes angen cyllid morgais ar bobl sy'n talu arian parod am gartref, felly nid yw'r rhan fwyaf o'r eitemau isod yn berthnasol iddynt.
 • Ond mae'r fwyaf o brynwyr yng Nghaliffornia wneud Defnyddiwch fenthyciadau cartref wrth brynu cartref. Felly heddiw byddwn yn annerch y gynulleidfa honno.

Gyda'r datganiad gwrandawiad hwnnw allan o'r ffordd, dyma rai o'r gofynion allweddol ar gyfer prynu cartref yng Nghaliffornia:

1. Arbedion ar gyfer y taliad is.

Yn gyffredinol (ond nid bob amser) mae angen taliad is wrth brynu cartref yng Nghaliffornia. Gallant amrywio o 3% i 20% o'r pris prynu, yn dibynnu ar y math o fenthyciad a ddefnyddir a ffactorau eraill. Yn aml gall aelodau milwrol a chyn-filwyr fod yn gymwys i gael benthyciadau cartref VA, sy'n cynnig cyllid 100%. Mae'r rhaglen fenthyciad FHA, sy'n arbennig o boblogaidd gyda phrynwyr tro cyntaf yng Nghaliffornia, yn caniatáu i fenthycwyr wneud gostyngiad o 3.5%.

Er bod taliadau is yn ofyniad cyffredin ar gyfer prynu cartref yng Nghaliffornia, nid oes raid i'r arian ddod allan o'ch poced eich hun o reidrwydd. Y dyddiau hyn, mae llawer o raglenni benthyciad yn caniatáu defnyddio rhoddion talu i lawr. Dyma pryd mae ffrind, perthynas, cyflogwr, neu roddwr cymeradwy arall yn rhoi arian i chi dalu am rywfaint o'ch buddsoddiad cychwynnol neu'r cyfan ohono.

2. Cynnal credyd da.

Mae sgoriau credyd yn ofyniad allweddol arall wrth brynu cartref yng Nghaliffornia. Mae'n debyg eich bod wedi clywed am bwysigrwydd credyd da o ran cael benthyciad. Yn gyffredinol, mae benthycwyr sydd â sgoriau credyd uwch yn cael amser haws yn gymwys i ariannu morgeisi ac yn tueddu i ennill cyfraddau llog gwell hefyd.

Nid oes un pwynt terfyn yn cael ei ddefnyddio gan fanciau a chwmnïau morgeisi. Mae'n amrywio o'r naill i'r llall. Wedi dweud hynny, mae'n well gan y mwyafrif o fenthycwyr heddiw weld sgôr o 600 neu uwch gan fenthycwyr sy'n ceisio benthyciad cartref. Ond tuedd gyffredinol yn unig yw hynny, nid yw wedi'i osod mewn carreg.

Y gwir yw y bydd sgôr uwch yn gwella'ch siawns o brynu cartref yng Nghaliffornia wrth ddefnyddio benthyciad cartref.

3. Rheoli'ch llwyth dyled.

Gall faint o ddyled sydd gennych hefyd effeithio ar eich gallu i gael cyllid morgais. Felly, mae'n ofyniad allweddol arall i brynu cartref yng Nghaliffornia. Yn benodol, cymhareb cyfanswm eich dyled gylchol â'ch incwm misol sy'n wirioneddol bwysig.

Mewn jargon benthyciadau, gelwir hyn yn gymhareb dyled-i-incwm. Mae'r gymhareb hon yn dangos faint o'ch incwm sy'n mynd tuag at eich dyledion misol. Mae'n helpu cwmnïau morgais i sicrhau nad ydych chi'n mynd i ormod o ddyled (gan ychwanegu benthyciad cartref).

Yn yr un modd â sgoriau credyd, mae hwn yn ofyniad prynu cartref yn California a all amrywio o un cwmni morgais i'r llall. Yn ddelfrydol, dylai eich cymhareb dyled-i-incwm gyffredinol ostwng o dan 43%. Ond nid yw hynny'n rheol galed a chyflym. Mae ffactorau eraill hefyd yn cael eu hystyried.

4. Talgrynnu eich dogfennau ariannol.

Mae dogfennaeth yn ofyniad cyffredin ar gyfer prynu cartref yng Nghaliffornia. Pan fyddwch chi'n gwneud cais am fenthyciad cartref, gofynnir i chi am amrywiaeth eang o ddogfennau ariannol. Bydd y benthyciwr yn eu defnyddio i wirio'ch incwm a'ch asedau, hanes eich benthyciad, ac agweddau eraill ar eich sefyllfa ariannol.

Mae dogfennau y gofynnir amdanynt yn gyffredin yn cynnwys datganiadau banc diweddar, ffurflenni treth a ffurflenni W-2 o'r ddwy flynedd ddiwethaf, bonion cyflog, a dogfennau eraill sy'n gysylltiedig ag ariannol. Efallai y bydd yn rhaid i fenthycwyr hunangyflogedig ddarparu dogfennau ychwanegol, fel datganiad elw a cholled (P&L).

5. Gwerthuso'r cartref.

Os ydych chi'n defnyddio benthyciad cartref i brynu cartref yng Nghaliffornia, mae'n debygol y bydd yr eiddo'n cael ei werthuso cyn ei ariannu. Felly, mae'r arfarniad cartref yn ofyniad allweddol arall wrth brynu cartref.

Yn ystod y broses hon, bydd gwerthuswr cartref hyfforddedig a thrwyddedig yn ymweld â'r cartref ac yn ei werthuso y tu mewn a'r tu allan. Bydd y gwerthuswr yn darparu amcangyfrif o werth yr eiddo yn y farchnad eiddo tiriog gyfredol. Mae'r benthyciwr eisiau sicrhau bod y swm a delir am yr eiddo yn adlewyrchu gwir werth y farchnad.

Fel prynwr cartref, nid oes llawer i'w wneud yn ystod y broses arfarnu. Bydd y benthyciwr yn ei drefnu a bydd y gwerthuswr yn anfon ei adroddiad at y benthyciwr. Mae'n rhywbeth i'w gadw mewn cof.

Mae arfarnu cartref hefyd yn tanlinellu pwysigrwydd gwneud cais craff yn seiliedig ar amodau cyfredol y farchnad. Os ydych chi'n cynnig swm sy'n llawer uwch na gwerth y farchnad, efallai na fydd yr eiddo'n cael ei werthuso am y pris prynu y cytunwyd arno. Gall hyn greu rhwystr i gymeradwyo morgais.

Felly dyna chi, pump o'r prif ofynion ar gyfer prynu cartref yng Nghaliffornia.

Crynodeb

Mae gan California ddetholiad mawr o raglenni ar gael i brynwyr tai am y tro cyntaf. Yn gyntaf, gwnewch eich ymchwil ar y Gwefan CalHFA i benderfynu pa raglen y mae gennych ddiddordeb ynddi. Nesaf, dechreuwch y broses cyn cymeradwyo a dysgu am eich opsiynau. Yn olaf, partnerwch ag asiant eiddo tiriog lleol i ddod o hyd i'ch cartref delfrydol yng Nghaliffornia.

[dyfynbris]

Cynnwys