Trwydded Waith yr Unol Daleithiau - Popeth y mae angen i chi ei WybodPermiso De Trabajo De Estados Unidos Todo Lo Que Debes Saber

Sut i gael trwydded waith yn UDA . Rhaid i bob cyflogwr yn yr Unol Daleithiau (UDA) gadarnhau y gall gweithwyr weithio'n gyfreithiol. Os nad yw person yn ddinesydd neu'n breswylydd parhaol yn yr Unol Daleithiau, bydd angen caniatâd arno i weithio, yn ogystal â'r fisa gwaith cyfatebol. Gelwir y drwydded hon yn swyddogol yn Ddogfen Awdurdodi Cyflogaeth ( EAD ), sy'n caniatáu i ddinesydd weithio yn yr Unol Daleithiau.

Cyfrifoldeb cyflogwyr a gweithwyr yw cadarnhau prawf o statws cyflogaeth gyfreithiol.

Rhaid i weithwyr ddangos eu bod wedi'u hawdurdodi i weithio yn yr Unol Daleithiau, a rhaid i gyflogwyr wirio hunaniaeth a chymhwyster yr holl weithwyr newydd.

Tramorwyr sydd wedi'u hawdurdodi i weithio yn UDA

Mae yna sawl categori o weithwyr tramor sy'n cael gweithio yn yr Unol Daleithiau, fel gweithwyr mewnfudwyr parhaol, gweithwyr dros dro (heb fod yn fewnfudwyr), a gweithwyr myfyrwyr / cyfnewid.

Ymhlith y categorïau o weithwyr sydd wedi'u hawdurdodi i weithio yn yr Unol Daleithiau mae:

 • Dinasyddion yr Unol Daleithiau
 • Dinasyddion nad ydynt yn ddinasyddion yr Unol Daleithiau
 • Trigolion parhaol cyfreithlon
 • Di-ddinasyddion, dibreswylwyr sydd wedi'u hawdurdodi'n briodol i weithio

Mae gweithwyr dibreswyl a dibreswyl a all gael eu hawdurdodi i weithio yn yr UD yn cynnwys (yn dibynnu ar iaith Gwasanaethau Dinasyddiaeth a Mewnfudo yr UD):

Gweithwyr dros dro (mewnfudwyr): Mae gweithiwr dros dro yn berson sy'n ceisio mynd i mewn i'r Unol Daleithiau dros dro at bwrpas penodol. Mae nonimmigrants yn dod i mewn i'r Unol Daleithiau am gyfnod dros dro, ac unwaith yn yr Unol Daleithiau, maent wedi'u cyfyngu i'r gweithgaredd neu'r rheswm y cyhoeddwyd eu fisa anfimychol.

Gweithwyr parhaol (mewnfudwyr): Mae gweithiwr parhaol yn berson sydd wedi'i awdurdodi i fyw a gweithio'n barhaol yn yr Unol Daleithiau.

Myfyrwyr ac ymwelwyr cyfnewid: yr Efallai y caniateir i fyfyrwyr, dan rai amgylchiadau, weithio yn yr Unol Daleithiau. Fodd bynnag, rhaid iddynt gael caniatâd swyddog awdurdodedig yn ei ysgol. Gelwir y swyddog awdurdodedig yn Swyddog Ysgol Dyluniedig (DSO) ar gyfer myfyrwyr a'r Swyddog Cyfrifol (RO) ar gyfer ymwelwyr cyfnewid. Efallai y bydd ymwelwyr cyfnewid yn gymwys i weithio dros dro yn yr Unol Daleithiau trwy'r rhaglen fisa ymwelwyr cyfnewid.

Sut i gael trwydded i weithio yn UDA?

Sut i gael trwydded waith yn yr Unol Daleithiau. Cais am drwydded waith yn yr usa. A. Dogfen Awdurdodi Cyflogaeth (EAD) , a elwir hefyd yn gerdyn EAD, trwydded waith, yn awdurdodiad a roddwyd gan Wasanaeth Dinasyddiaeth a Mewnfudo yr Unol Daleithiau ( USCIS ) sy'n profi bod y deiliad wedi'i awdurdodi i weithio yn yr Unol Daleithiau. Cerdyn plastig yw EAD sydd ar y cyfan yn ddilys am flwyddyn ac y gellir ei adnewyddu a'i newid.

Mae gwybodaeth a ffurflenni cymhwysedd i wneud cais am EAD ar gael ar wefan Gwasanaethau Dinasyddiaeth a Mewnfudo yr Unol Daleithiau.

Gall ymgeiswyr am EAD wneud cais am:

 • Caniatâd i dderbyn cyflogaeth
 • Amnewid (EAD coll)
 • Adnewyddu caniatâd i dderbyn cyflogaeth

Faint o amser mae'n ei gymryd i gael trwydded waith yn yr usa?

Pa mor hir mae'r drwydded waith yn ei gymryd? Yn gyffredinol, mae'n cymryd USCIS 150-210 diwrnod (5-7 mis) i brosesu ceisiadau am drwydded gwaith. (Yn flaenorol, roedd USCIS yn prosesu ceisiadau am drwydded gwaith o fewn 90 diwrnod, ond mae ôl-groniad cynyddol o geisiadau wedi achosi oedi ychwanegol.)

Sut i adnewyddu trwydded waith

Faint mae'n ei gostio i adnewyddu'r drwydded waith yn yr usa?

Adnewyddu trwydded waith . Os ydych yn gofyn am adnewyddu eich I-765 , rhaid i chi dalu ffi ffeilio cyn i'ch cais gael ei ystyried. Rhaid talu gyda chludiant eich ffurflen a'r swm yw $ 380 . Ar ôl cyflwyno'ch cais, gallwch wneud eich taliad ar-lein gan ddefnyddio unrhyw un o'r opsiynau talu ar-lein amrywiol, megis cerdyn credyd, cerdyn debyd, neu drosglwyddiad banc.

Pan fyddwch yn barod i gyflwyno'ch cais, fe'ch cyfeirir at talu.gov lle byddwch chi'n talu'ch ffi. Fodd bynnag, mae angen i chi fod yn ofalus iawn i beidio â chael eich twyllo trwy dalu i mewn i gyfrif y sgamwyr. Am y rheswm hwn, bydd angen i chi wirio cyfeiriad y wefan i sicrhau eich bod ar wefan USCIS ac nid ar ryw dudalen dwyllodrus.

Mae rhai ymgeiswyr yn derbyn hepgoriad ffi sy'n eu heithrio rhag talu'r ffi ffeilio. Mae'r hepgor ffioedd Mae'r ffurflen ffeilio I-765 yn gyffredinol ar gyfer y rhai na allant, am resymau economaidd neu feddygol, dalu'r ffi. Os ydych am gael eich ystyried ar gyfer hepgor ffioedd ffeilio, rhaid i chi wneud cais swyddogol i USCIS trwy wneud y canlynol:

 • Anfonwch lythyr yn gofyn am hepgoriad ffioedd ffeilio I-765 yn egluro'r rhesymau dros y cais
 • Yn cyd-fynd â'ch llythyr â chopïau o ddogfennau sy'n cefnogi'ch honiadau o anallu i dalu'r ffi
 • Sicrhewch fod y llythyr wedi'i ysgrifennu yn Saesneg a'i lofnodi.
 • Postiwch eich cais i USCIS

Bydd USCIS yn adolygu eich llythyr ac, ar ôl ei adolygu, gall hefyd ofyn i chi ddarparu mwy o dystiolaeth ategol cyn anfon e-bost atoch yn cadarnhau eich cymeradwyaeth neu wrthod hepgor ffioedd.

A allaf deithio gyda thrwydded waith?

Dogfen deithio (parôl / ail-fynediad ymlaen llaw)

Beth yw dogfen deithio?

Mae dogfennau teithio yn caniatáu i bobl nad ydynt yn ddinasyddion ddychwelyd i'r Unol Daleithiau ar ôl teithio dramor dros dro. Ni weithredir llawer o seiliau annerbynioldeb nes bod person yn gadael yr UD Er na ddylech wynebu anawsterau wrth adael y wlad, os ydych yn bwriadu dychwelyd i'r UD, bydd angen Dogfen Deithio arnoch i'w chyflwyno ar y ffin. Mae gan y gwahanol gategorïau o ddogfennau teithio wahaniaethau pwysig.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng y categorïau o ddogfennau teithio?

 1. Trwydded Reentry - Wedi'i rhoi i Breswylwyr Parhaol ac Amodol sy'n bwriadu bod y tu allan i'r UD yn aml neu am gyfnodau hir er mwyn osgoi rhoi'r gorau i statws Preswylydd Parhaol. * Rhaid i chi fod yn bresennol yn gorfforol yn yr UD wrth wneud cais am drwydded reentri. Chi Ni all gwneud cais am hawlen reentri y tu allan i'r Unol Daleithiau.
 2. Dogfen Teithio Ffoaduriaid - Wedi'i rhoi i bobl yn yr UD sydd â statws ffoadur neu asylee dilys sy'n ceisio gadael yr UD a dychwelyd ar ôl teithio dramor dros dro. Ni fydd Asylees / ffoaduriaid yn gallu ailymuno â'r Unol Daleithiau heb ddogfen deithio ddilys. * Bydd eich statws ffoadur neu asylee yn dod i ben os ydych chi'n teithio i'r wlad y gwnaethoch hawlio erledigaeth ohoni. *
 3. Parôl Uwch - Yn caniatáu i berson fynd i mewn i'r UD at bwrpas penodol. Yn wahanol i drwyddedau ail-fynediad a dogfennau teithio ffoaduriaid, os ewch i mewn i'r wlad fel Parôl, ni ystyrir eich bod yn cael eich derbyn i'r wlad. Yn lle, rydych chi'n dal i fod yn ymgeisydd am fynediad ac felly ni allwch wella cofnod anghyfreithlon blaenorol.

Enghraifft o ddogfen deithio

Yn y gorffennol, roedd cardiau EAD a dogfennau teithio bob amser yn cael eu cyhoeddi mewn dogfennau ar wahân. Heddiw, yn dibynnu ar eich categori cymhwysedd, efallai y rhoddir cerdyn EAD i chi sy'n gwasanaethu fel eich awdurdodiad gwaith a'ch dogfen deithio i ailymuno â'r wlad ar ôl taith dramor.

Os yw'ch cerdyn EAD yn cynnwys y datganiad hwn, gallwch hefyd ei ddefnyddio i deithio y tu allan i'r Unol Daleithiau.

** Fodd bynnag, NID yw'r ffaith syml eich bod yn cael dogfen deithio yn gwarantu y caniateir ichi ailymuno â'r wlad. Felly, argymhellir eich bod yn ymgynghori ag atwrnai mewnfudo profiadol cyn gadael yr Unol Daleithiau i sicrhau nad oes unrhyw rwystrau i'ch reentri.

Pwy all ofyn am drwydded waith

Gofynion am drwydded waith yn UDA.

Nid oes angen Dogfen Awdurdodi Cyflogaeth nac unrhyw drwydded waith arall ar ddinasyddion yr UD na phreswylwyr parhaol i weithio yn yr Unol Daleithiau, heblaw am eu Cerdyn Gwyrdd os ydyn nhw'n breswylwyr parhaol.

Rhaid i bob gweithiwr, gan gynnwys dinasyddion yr UD a thrigolion parhaol, ddangos eu cymhwysedd i weithio yn yr UD.

Mae'r Ddogfen Awdurdodi Cyflogaeth yn brawf i'ch cyflogwr bod gennych ganiatâd cyfreithiol i weithio yn yr Unol Daleithiau.

Mae'r categorïau canlynol o weithwyr tramor yn gymwys i wneud cais am Ddogfen Awdurdodi Cyflogaeth:

 • Asylees a cheiswyr lloches
 • Ffoaduriaid
 • Myfyrwyr sy'n chwilio am fathau penodol o gyflogaeth
 • Estroniaid yn yr Unol Daleithiau sy'n dilyn cam olaf preswylio parhaol
 • Gwladolion o rai gwledydd sy'n derbyn Statws Gwarchodedig Dros Dro (TPS) oherwydd amodau yn eu gwledydd cartref
 • Cariadon a phriod dinasyddion yr Unol Daleithiau
 • Dibynyddion swyddogion llywodraeth dramor.
 • Priodau J-2 neu blant bach ymwelwyr cyfnewid
 • Gweithwyr eraill yn dibynnu ar yr amgylchiadau.

Yn ogystal, mae llawer o fuddiolwyr a'u dibynyddion yn gymwys i weithio yn yr Unol Daleithiau. Yn gyffredinol, mae'r llywodraeth yn rhoi'r cymhwysedd hwn i gyflogwr penodol o ganlyniad i statws an-fewnfudwr y buddiolwyr neu'r dibynyddion.

Sut i wneud cais am ddogfen awdurdodi cyflogaeth (EAD)

Mae gwybodaeth a ffurflenni cymhwysedd i wneud cais am EAD ar gael ar wefan Gwasanaethau Dinasyddiaeth a Mewnfudo yr Unol Daleithiau.

Adnewyddu dogfennau awdurdodi cyflogaeth (EAD)

Adnewyddu trwydded waith UDA . Os ydych wedi gweithio'n gyfreithiol yn yr Unol Daleithiau a bod eich EAD wedi dod i ben neu ar fin dod i ben, gallwch wneud cais am EAD wedi'i adnewyddu gyda'r Ffurflen I-765 , Cais am awdurdodiad cyflogaeth. Gall gweithiwr ofyn am EAD adnewyddu cyn i'r gwreiddiol ddod i ben , cyn belled nad yw'r cais yn cael ei brosesu yn fwy na 6 mis cyn y dyddiad dod i ben .

Sut i gael fy nhrwydded waith yn ôl

Mae'r cerdyn EAD yn cael ei ddisodli am lawer o wahanol resymau. Os yw cerdyn yn cael ei golli, ei ddwyn, neu'n cynnwys gwybodaeth anghywir, efallai y bydd angen ffeilio Ffurflen I-765 newydd a talu ffi o gyflwyniad.

Os gwnaeth canolfan brosesu USCIS gamgymeriad wrth greu'r cerdyn, nid oes angen y Ffurflen na'r ffioedd ffeilio. Mewn rhai achosion, gellir gofyn am hepgor ffioedd am yr holl ffioedd.

Gwiriad cyflogwr o awdurdodiad i weithio yn yr Unol Daleithiau.

Pan gânt eu cyflogi ar gyfer swydd newydd, rhaid i weithwyr ddangos bod ganddynt hawl gyfreithiol i weithio yn yr Unol Daleithiau. Rhaid i gyflogwyr wirio cymhwysedd yr unigolyn i weithio, ynghyd â'i hunaniaeth. Yn ogystal, rhaid i'r cyflogwr gynnal ffurflen Gwirio Cymhwyster Cyflogaeth ( ffurflen I-9 ) yn y Ffeil.

Efallai y bydd gan unigolion, fel y rhai sydd wedi cael eu derbyn fel preswylwyr parhaol, statws lloches neu ffoadur, neu sydd wedi cael eu derbyn i ddosbarthiadau diberygl cysylltiedig â gwaith, awdurdodiad cyflogaeth o ganlyniad uniongyrchol i'w statws mewnfudo. Efallai y bydd angen i wladolion tramor eraill wneud cais yn unigol am awdurdodiad cyflogaeth, gan gynnwys cymhwysedd i weithio mewn swydd dros dro yn yr UD.

Prawf o gymhwysedd i weithio

Rhaid i weithwyr gyflwyno dogfennau gwreiddiol (nid llungopïau) i'w cyflogwr fel rhan o'r broses llogi. Mae'r unig eithriad yn digwydd pan fydd gweithiwr yn cyflwyno copi ardystiedig o dystysgrif geni. Rhaid i gyflogwyr wirio dogfennau cymhwysedd cyflogaeth a hunaniaeth a gyflwynir gan weithwyr a chofnodi'r wybodaeth o'r ddogfen ar ffurflen I-9 ar gyfer pob gweithiwr.

Nid yw'r wybodaeth yn yr erthygl hon yn gyngor cyfreithiol ac nid yw'n cymryd lle cyngor o'r fath. Mae deddfau gwladwriaethol a ffederal yn newid yn aml, ac efallai na fydd y wybodaeth yn yr erthygl hon yn adlewyrchu deddfau eich gwladwriaeth eich hun na'r newidiadau mwyaf diweddar i'r gyfraith.

adnewyddu caniatâd gwaith usa.

Cynnwys