Trwydded 6 mis yn yr Unol Daleithiau

Permiso De 6 Meses En Estados Unidos

Trwydded 6 mis yn yr Unol Daleithiau.

Pa mor hir y gallaf aros dramor fel twrist? A beth yw hyd yr arhosiad?

Mae mynd ar daith ryngwladol yn freuddwyd i lawer o bobl. Ac, ar gyfer hynny, mae angen cynllunio nid yn unig yn ariannol, ond yn fiwrocrataidd, yn enwedig os oes angen fisa a dogfennaeth arall ar eich cyrchfan i ddod i mewn i'r wlad.

Serch hynny, mae yna wahanol mathau o fisâu , at wahanol ddibenion. Mae'r ddogfen hon yn penderfynu a allwch deithio i'r cyrchfan o'ch dewis ai peidio. Ond a oeddech chi'n gwybod bod a fisa tramor a hyd yr arhosiad dramor yn ddau beth gwahanol?

Heddiw, yma ar y blog, byddwn yn siarad am hyd yr arhosiad yn yr Unol Daleithiau, un o'r cyrchfannau mwyaf dymunol.

Y fisa x hyd yr arhosiad

I ymweld â'r Unol Daleithiau, nid yw cael pasbort yn unig yn ddigon. Yn ogystal, rhaid bod gennych fisa, nad yw'n ddim mwy na dogfen swyddogol, ynghlwm wrth eich pasbort, sy'n eich awdurdodi i ddod i mewn i'r wlad trwy un o'i feysydd awyr, ffiniau tir neu lonydd môr.

Gall fisa twristiaeth yr UD fod yn ddilys am hyd at 10 mlynedd , sy'n brin ar hyn o bryd i'w ddyfarnu. Y rhai mwyaf cyffredin yw fisâu 5 mlynedd, nad yw'n golygu y gallwch aros yn y wlad yn ystod y cyfnod hwnnw.

Gyda'ch pasbort a'ch fisa twristaidd mewn trefn, wrth ddod i mewn i'r Unol Daleithiau, bydd yr asiant mewnfudo yn pennu ei hyd.

Pa mor hir y gallaf aros dramor?

Yn gyffredinol, rhoddir cyfnod o 6 mis i aros ar bridd yr UD , ond gellir byrhau'r cyfnod hwn os yw'r asiant mewnfudo yn amau'r rhesymau dros yr ymweliad twristiaeth.

Er enghraifft: ymwelydd sy'n treulio 6 mis ar bridd yr UD, yn dychwelyd i'w wlad wreiddiol ac, fis yn ddiweddarach, yn penderfynu dychwelyd i'r Unol Daleithiau i aros 6 mis arall, ac ati. Mae'n debyg mai'r twrist hwn fydd y targed o ddiffyg ymddiriedaeth gan asiantau mewnfudo.

Yn y modd hwn, rhoddir y term y mae'n ei ystyried yn deg, a all bara ychydig fisoedd neu hyd yn oed ychydig wythnosau.

Bob tro y bydd yr ymwelydd yn dychwelyd i'r wlad, bydd cyfnod aros newydd yn cael ei gyhoeddi.

Beth fydd yn digwydd os bydd hyd yr arhosiad yn mynd heibio?

Mae rheolaeth mewnfudo yn yr Unol Daleithiau yn llym iawn. Os arhoswch yn y wlad am fwy o amser nag a benderfynwyd, rydych yn debygol o ddod ar draws problemau, megis canslo eich fisa a gwaharddiad ar ddod i mewn i'r wlad yn barhaol.

Am y rheswm hwn y dylid defnyddio'r fisa twristaidd at y diben hwn yn unig.

Os yw'r ymwelydd eisiau dilyn cwrs byr, fel y cyrsiau haf a gynigir gan brifysgolion America ac y mae eu hyd yn gyfyngedig i 3 mis, gallant wneud hynny heb broblemau mawr, cyhyd â bod y cyfnod aros a roddir o fewn y tymor hwnnw.

Fodd bynnag, mae'n bwysig bod gan dwristiaid sy'n aros yn y wlad am ychydig fisoedd bob amser y modd i ddangos, beth bynnag, o ble mae eu hincwm yn dod i aros ar bridd yr UD. Hefyd, peidiwch ag anghofio prynu doler mewn maint digonol fel na fyddwch mewn trafferth os bydd rhywbeth annisgwyl yn digwydd yno.

Mathau eraill o fisâu a'u harhosiadau.

At ddibenion eraill, mae mathau eraill o fisâu, sy'n effeithio ar arhosiad yr ymwelydd yn y wlad.

Yn achos fisa myfyriwr, ei ddilysrwydd yw 4 blynedd ac mae'n gysylltiedig â dogfen y mae'n rhaid i'r sefydliad lle rydych chi'n mynd i astudio ei chyhoeddi, sy'n dangos y Gyda'r sefyllfa arferol, gall y myfyriwr ddod i mewn i'r wlad hyd at 30 diwrnod cyn dechrau ei ddosbarthiadau a gall aros yno hyd at 60 diwrnod ar ôl diwedd y cwrs, y Cyfnod Grace, fel y'i gelwir, sy'n rhoi cyfle iddynt deithio o amgylch y gwlad neu roi amser iddo ymchwilio i gyrsiau newydd.

I'r rhai sy'n astudio ac sydd angen incwm hefyd, mae'n bosibl caniatáu fisa cymysg, astudio a gweithio. Fodd bynnag, mae hon yn broses fiwrocrataidd ac yn aml nid yw swyddi awdurdodedig yn cynhyrchu digon o incwm i'w cadw yn y wlad.

Mae'r fisa gwaith ychydig yn fwy cymhleth, gan ei fod wedi'i rannu'n sawl categori, megis: galwedigaeth dros dro, arbenigol, gweithiwr medrus a di-grefft, ac intern.

Waeth beth fo'i natur, mae'r fisa at y diben hwn yn gofyn am ruglder yn y Saesneg ac, yn y rhan fwyaf o achosion, gradd prifysgol ac nid yw'n gwarantu arhosiad parhaol yn y wlad mewn unrhyw ffordd.

Ymestyn y fisa twristiaeth yn yr Unol Daleithiau

Pryd i wneud cais:

Yn ddelfrydol 60 diwrnod cyn i'r cyfnod aros ddod i ben.
Peidiwch byth â stopio gofyn am yr estyniad ar ôl i'ch amser ddod i ben, os gwnewch hynny, bydd eisoes yn cael ei ystyried y tu allan i'r wladwriaeth neu'n anghyfreithlon ac mae'r tebygolrwydd y bydd eich cais yn cael ei wrthod yn uchel.

Pwy na all wneud cais:

Pobl sydd wedi dod i mewn i'r wlad gyda'r categorïau canlynol:

Siapiau:

  • Mae'r ffurflen yn I-539 . Trwy glicio ar y ddolen, cewch eich ailgyfeirio i'r ffurflen PDF y gellir ei golygu. Yn syml, rhowch yr holl wybodaeth, dyddiad, print a llofnod angenrheidiol. Ar wefan Gwasanaethau Dinasyddiaeth a Mewnfudo yr Unol Daleithiau (USCIS) gallwch hefyd ddod o hyd i'r holl gyfarwyddiadau a fydd yn hwyluso cwblhau'r ffurflen. Cyn cyflwyno, gwnewch yn siŵr bod pob maes wedi'i gwblhau'n gywir, fel os oes gwallau, efallai y bydd eich proses yn cael ei gohirio y tu hwnt i'r disgwyliadau.
  • Y fformiwla G-1145 rhaid ei gwblhau os ydych yn dymuno derbyn e-bost neu hysbysiad testun gan USCIS yn cadarnhau bod eich cais wedi dod i law. Nid yw'n orfodol. Ta waeth, ymhen oddeutu 7-10 diwrnod byddwch yn derbyn Ffurflen I-797C yn y post, rhybudd gweithredu sydd ddim ond i'ch hysbysu bod eich cais wedi'i dderbyn ac y bydd yn cael ei adolygu. Bydd y ffurflen hon yn cynnwys rhif derbynneb ar gyfer eich achos. Gallwch ddilyn yr achos trwy'r rhif hwn, yma . Cyn belled ag y bydd eich cais yn cael ei ystyried, bydd yn parhau i fod yn gyfreithiol yn y wlad a bydd eich derbynneb yn brawf.

Dogfennau:

  • Copi o fisa'r UD;
  • Copi o'r pasbort gyda'r holl wybodaeth a stampiau;
  • Ffurflen I-94 (rhif cofrestru gwlad);
  • Datganiadau banc neu drethi incwm yn dangos bod gennych ddigon o arian i aros yn yr Unol Daleithiau am yr amser ychwanegol y gofynnir amdano;
  • Llythyr yn esbonio'r rhesymau dros ofyn am yr estyniad;
  • Dogfennau sy'n profi eich bwriad i ymestyn eich ymweliad (argyfwng meddygol, pasbort coll neu wedi'i ddwyn, ac ati)
  • Dogfennau sy'n profi bod gennych breswylfa barhaol y tu allan i'r Unol Daleithiau a chysylltiadau â'ch mamwlad;

Cyfradd:

Rhaid talu'r ffi $ 370 trwy orchymyn arian. Dull talu rhagdaledig sy'n fwy diogel nag arian parod ac y gellir ei wneud trwy'r USPS (Gwasanaeth Post yr Unol Daleithiau), banciau, neu hyd yn oed gwmnïau fel Western Union ac MoneyGram.

Peidiwch ag anghofio ysgrifennu enw'r buddiolwr, yn yr achos hwn y Adran Diogelwch y Famwlad . Awgrym arall yw paru'r taliad â'ch achos, gan ysgrifennu'r cais Ffurflen I-539 yn y rhan a ddisgrifir fel memo (neges swyddogol fer).

Pwysig:

Os derbynnir eich cais, rhowch sylw manwl i hyd yr arhosiad. Mae llawer o bobl wedi drysu. Mae eich cyfnod aros yn dechrau cyfrif o'ch cyfnod cychwynnol, yr un a roddwyd i chi gan yr heddlu mewnfudo pan gyrhaeddoch chi yma. Peidiwch â chyfrif o ddyddiad cymeradwyo'r broses.

Er enghraifft: Roedd ei fynediad ym mis Ionawr gyda thrwydded 6 mis. Felly, gallwch chi aros yn gyfreithiol tan fis Gorffennaf. Ym mis Mai, gofynnodd i'r estyniad aros am 6 mis arall, hynny yw, tan fis Ionawr y flwyddyn ganlynol. Os bydd eich ateb yn cyrraedd ym mis Awst, bydd eich dyddiad cau yn parhau tan fis Ionawr ac nid tan fis Chwefror.

Os gwrthodir y cais, rhoddir cyfnod sydd fel rheol 15-30 diwrnod i adael y wlad. Ni fydd hyn yn cynnwys ymweliadau yn y dyfodol na cheisiadau am fisa.

Oherwydd y galw gan filoedd o geisiadau, gall y broses gymryd mwy o amser na'r arfer. Os na dderbyniwch ymateb cyn pen 180 diwrnod ar ôl i'ch fisa ddod i ben, gadewch y wlad ar unwaith i osgoi bod yn anghyfreithlon.
Gan ddefnyddio'r enghraifft a grybwyllwyd uchod: Fe wnaethoch chi nodi ym mis Ionawr a gallwch aros tan fis Gorffennaf. Gwnaeth gais am yr estyniad ym mis Mai. Cyfrif 180 diwrnod o fis Gorffennaf, sef dyddiad dod i ben y fisa, hynny yw, tan y mis Ionawr canlynol. Os na chewch ymateb erbyn hynny, peidiwch ag aros. Ewch allan i osgoi problemau trwy aros yn hirach na'r hyn a ganiateir.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r Gwefan Gwasanaethau Dinasyddiaeth a Mewnfudo yr Unol Daleithiau (USCIS).

Pob lwc!

Ymwadiad:

Erthygl wybodaeth yw hon. Nid yw'n gyngor cyfreithiol.

Daw'r wybodaeth ar y dudalen hon USCIS a ffynonellau dibynadwy eraill. Nid yw Redargentina yn rhoi cyngor cyfreithiol na chyfreithiol, ac ni fwriedir iddo gael ei ystyried yn gyngor cyfreithiol.

Dylai gwyliwr / defnyddiwr y dudalen we hon ddefnyddio'r wybodaeth uchod yn unig fel canllaw, a dylai bob amser gysylltu â'r ffynonellau uchod neu gynrychiolwyr llywodraeth y defnyddiwr i gael y wybodaeth fwyaf diweddar ar y pryd.

Cynnwys