Sut i wybod yr achos mewnfudo RHIF?Como Saber El Numero De Caso De Inmigraci N

Sut i wybod yr achos mewnfudo RHIF? . Fe welwch y ddolen i Statws Fy Achos Ar-lein ar brif dudalen www.uscis.gov/es

Sut i weld fy achos mewnfudo. Mae tudalen gartref Fy Achos Statws Ar-lein yn dangos offer hawdd ymgynghori eraill, megis sut i newid eich cyfeiriad yn electronig, sut i gyflwyno ymholiad am eich achos (e-Gais), cael amseroedd prosesu USCIS, a sut i ddod o hyd i swyddfa USCIS lleol, opsiynau y byddwn yn eu trafod mewn postiad diweddarach ar y blog hwn.

Statws fy achos mudo . I wirio'ch achos trwy'r system electronig, rhaid i chi gael y rhif derbynneb eich achos . Mae'r rhif derbynneb hwn yn ddynodwr unigryw o 13 nod hynny Mae USCIS yn darparu pob cais neu ddeiseb y mae'n ei derbyn , ac fe'i defnyddir i fynd ar drywydd achosion.

Mae'r rhif derbynneb yn cynnwys tri llythyr ac yna deg rhif . Gall y tri llythyr fod, er enghraifft, EAC, WAC, LIN, SRC, NBC, MSC, neu IOE. Gallwch ddod o hyd iddo yn yr hysbysiadau y mae USCIS wedi'u hanfon atoch am eich achos.

Os penderfynwch ddefnyddio'ch rhif derbynneb i olrhain statws eich achos a monitro ei brosesu, mae sawl peth i'w hystyried:

  • Am y rhan fwyaf o'r amser y mae eich achos yn yr arfaeth, mae achosion a ffeiliwyd yn flaenorol yn cael eu prosesu. Felly, efallai na fydd statws eich achos yn newid nes iddo gyrraedd diwedd yr amser prosesu arferol.
  • Y prif amcan yw prosesu'r achosion yn brydlon, mae'r wybodaeth y mae statws yr achosion yn ei chynnig trwy'r system yn eithaf sylfaenol. Cyn belled â bod yr achos o fewn yr amser prosesu arferol, dim ond gwybodaeth gyffredinol y bydd y system awtomataidd yn ei darparu.

Dim ond cleientiaid y mae gan eu hachos rif derbynneb fydd â'r gallu i fonitro eu hachos. Ymdrinnir â phob achos arall ar sail rhif y cyfrif, y cyfeirir ato'n aml fel y Rhif A. Mae'r rhain yn dechrau gydag A, ac yna rhif wyth neu naw digid. Yn yr achosion hyn, gellir monitro'r amser prosesu, ond ni ellir rheoli prosesu achos penodol.

Amseroedd Prosesu USCIS

Sut mae Achosion yn cael eu prosesu

Yn gyffredinol, mae Gwasanaethau Dinasyddiaeth a Mewnfudo yr Unol Daleithiau (USCIS) yn prosesu achosion yn y drefn y cânt eu derbyn, er mwyn ei ddilyn mae ganddo hefyd dudalen sy'n dangos amcangyfrif o amser pob swyddfa, sy'n newid yn dibynnu ar bob math o achos, y mae gwybodaeth yn cael ei diweddaru bob mis (tua'r 15fed o bob mis), er y gall y wybodaeth hon newid hefyd heb rybudd ymlaen llaw.

I wirio'r amser prosesu ar gyfer eich achos, mae angen i chi wybod:

  • Y swyddfa sy'n prosesu'ch achos.
  • Y math o ffurflen a gyflwynir.
  • Y dyddiad y cawsoch eich achos.

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth honno yn yr Hysbysiad Derbyn.

Cyfarwyddiadau

Mynd i mewn i wefan Amseroedd Prosesu , defnyddiwch yr opsiynau ar y fwydlen, dewch o hyd i'r swyddfa neu'r ganolfan wasanaeth leol sy'n trin y math o achos sydd o ddiddordeb i chi. Yna cliciwch Dyddiadau Prosesu.

Bydd tabl yn ymddangos yn dangos rhif y ffurflen, enw'r ffurflen, a'r amseroedd prosesu neu'r dyddiadau cau ar gyfer pob ffurflen sy'n cael ei phrosesu yn y swyddfa honno. (Sylwch nad yw pob swyddfa'n prosesu pob cais a deiseb.)

Tudalen Gartref Ar-lein Fy Statws Achos. Cyn gwirio statws eich achos, rydym yn eich annog i ddarllen polisïau preifatrwydd USCIS, sy'n ymddangos o dan y botwm Gwirio Statws.

Wrth nodi rhif eich achos, rhaid i chi hepgor y cysylltnodau (-), ond gallwch gynnwys yr holl nodau eraill, gan gynnwys seren (*) os ydyn nhw'n rhan o'r rhif derbynneb.

Rhowch rif y dderbynneb. Hepgorer cysylltnodau, ond cynhwyswch gymeriadau eraill, gan gynnwys seren, os ydyn nhw'n rhan o'r rhif derbynneb.

Bydd y system electronig yn dangos y camau olaf a gymerwyd ar eich achos ac yn dweud wrthych y camau nesaf i'w cymryd, os oes angen. Bydd hefyd yn rhoi nodiadau atgoffa defnyddiol i chi i gadw'ch cyfeiriad yn gyfredol a sut i gyflwyno ymholiadau. A welsoch chi pa mor hawdd a buddiol yw gwirio statws eich achos?! Rhannwch ef gyda'ch teulu a'ch ffrindiau!

Cynnwys