Pam fod fy iPhone yn poethi? Mae fy Batri yn Draenio'n Rhy! Y Trwsiad.Why Does My Iphone Get Hot

Un o'r problemau mwyaf cyffredin roeddwn i'n arfer eu gweld fel technegydd Apple oedd iPhones a oedd yn gorboethi. Weithiau roedd iPhone yn teimlo ychydig yn gynhesach nag y dylai, ac ar adegau eraill roedd cefn yr iPhone mor boeth roedd yn teimlo fel y gallai losgi'ch llaw. Y naill ffordd neu'r llall, os oes gennych chi iPhone poeth, iPod, neu iPad, mae'n golygu mae rhywbeth o'i le . Gadewch imi ddyfalu:A yw Batri Eich iPhone Yn Draenio'n Rhy? You Don’t Say!

Os ydych chi'n chwilio am y ffyrdd gorau o wella bywyd batri eich iPhone , edrychwch ar fy erthygl fwyaf poblogaidd, “Pam fod Batri fy iPhone yn marw mor gyflym” , am awgrymiadau sydd eisoes wedi helpu miliynau o bobl. Yn hyn erthygl, Byddaf yn egluro pam fod eich iPhone yn mynd mor boeth ac yn dangos i chi yn union sut i'w drwsio. Os nad ydych yn poeni am pam mae eich iPhone yn poethi ac eisiau gwneud hynny sgipiwch i'r dde i'r atgyweiriad , mae hynny'n iawn hefyd.Os yw'n well gennych wylio na darllen, edrychwch ar ein

Pam fod fy iPhone yn gorboethi?

Fel y gwyddoch, mae eich iPhone yn gyfrifiadur bach bach rydych chi'n ei gario o gwmpas gyda chi ym mhob man yr ewch chi. Mae ganddo bron pob un o'r un cydrannau â'ch cyfrifiadur hyd yn oed - dim ond bach iawn ydyn nhw mewn gwirionedd. Efallai eich bod hefyd wedi sylwi, yn wahanol i'ch cyfrifiadur, nad oes gan eich iPhone gefnogwr, nac unrhyw rannau symudol o ran hynny.Nid yw hynny'n broblem nes bod rhywbeth yn mynd o'i le a bod eich iPhone yn dechrau gorboethi. Pe byddech yn agor cyfrifiadur bwrdd gwaith (rhywun arall yn ddelfrydol), byddech yn gweld criw o gefnogwyr, ond dim ond un gydran fyddai â sinc gwres enfawr a ffan yn plopped ar ei ben: y CPU. Y rhan o'ch cyfrifiadur sy'n cynhesu'r cyflymaf yw'r CPU, ac mae'r un peth yn wir am eich iPhone.

Mae'ch iPhone yn gorboethi oherwydd bod ei CPU wedi'i adfywio hyd at 100%, trwy'r amser!

Dyma beth rwy'n ei olygu: Mae CPU eich cyfrifiadur neu'ch ffôn yn sglodyn aruthrol o bwerus, a mae'n debyg iawn i injan eich car . Pryd mae'ch car yn defnyddio'r mwyaf o nwy? Tra mae'n cyflymu. Pan fyddwch chi'n camu ar y nwy, bydd eich car yn ailymuno nes i chi gyrraedd cyflymder mordeithio a gadael y pedal. Mae'n cymryd llawer mwy o waith i gar gyflymu nag y mae'n ei wneud i fordeithio.

Pa mor aml ydych chi'n rhoi'r “pedal i'r metel” pan fyddwch chi y tu ôl i'r llyw? Dwi byth yn gwneud. Pam? Mae peiriannau ceir yn bwerus iawn, yn gallu cyflymu'n gyflym iawn. Beth fyddai'n digwydd pe byddech chi'n dal y pedal i'r metel am oriau ac oriau, gan wthio'r injan mor galed ag y gall fynd? Byddai'r injan yn gorboethi ac yn defnyddio llawer o nwy. Dyna ni yn union beth sy'n digwydd i'ch iPhone.Mae CPU eich iPhone mor bwerus fel mai anaml y mae'n defnyddio 5% o'i allu. Os ydych chi'n darllen y dudalen hon gan ddefnyddio Safari ar eich iPhone, dylai eich iPhone fod yn braf ac yn cŵl: Rydych chi'n arfordirol. Pan fyddwch chi'n agor app fel Safari, yn union fel cyflymu o stop, mae'ch iPhone yn defnyddio mwy o CPU i gael pethau i fynd ond ychydig iawn ar ôl i'r app gael ei lwytho.

Mae eich iPhone yn gorboethi oherwydd bod y CPU yn cael ei ddirymu hyd at 100% hyd yn oed pan fydd y sgrin i ffwrdd ac mae yn eich poced.

Mewn 99% o achosion, pan fydd eich iPhone yn boeth, mae gennych broblem feddalwedd. Wedi dweud hynny, pe baech chi'n gollwng eich ffôn mewn bwced o ddŵr a yna dechreuodd orboethi, efallai bod gennych broblem caledwedd. Os yw'ch iPhone yn sych, daliwch i ddarllen:

Yn wahanol i'ch car sydd ag un gyrrwr yn unig sy'n rheoli'r injan, mae gan yr iPhone lawer o “yrwyr”, neu apiau, y mae pob un ohonynt yn rhedeg ar yr un pryd ac mae ganddyn nhw eu “pedalau cyflymu” eu hunain sy'n gallu adfywio'r CPU yr holl ffordd hyd at 100 %. Mae un o'ch apiau wedi mynd yn dwyllodrus ac mae'n dal y pedal i'r metel. Eich cenhadaeth, pe byddech chi'n dewis ei dderbyn, yw darganfod pa ap sy'n camymddwyn a rhoi stop arno.

Chi yw'r ditectif, a gwn y gallwch chi drin y swydd. Rydw i'n mynd i ddweud wrthych chi yn union sut i benderfynu pa app sy'n achosi i'ch iPhone orboethi a sut i roi stop arno. Byddwn yn dechrau gyda'r atebion symlaf yn gyntaf, ac os bydd y broblem yn parhau, byddaf yn dangos i chi sut i daro problem poeth yr iPhone gyda'r “morthwyl mawr” felly rydyn ni gwybod mae'n sefydlog am byth.

Sut I Ddiagnosio A Thrwsio iPhone Sy'n Cael Poeth

1. Caewch Eich Apiau

Pethau cyntaf yn gyntaf: Mae angen i ni ysgafnhau'r llwyth gwaith ar eich iPhone gymaint â phosib, felly gadewch inni cau eich apiau allan . Cliciwch ddwywaith ar y Botwm Cartref (y botwm crwn o dan arddangosfa eich iPhone), a swipeiwch bob app (ac eithrio'r un hwn, os ydych chi'n darllen ar eich iPhone) oddi ar ben y sgrin.

Os nad oes botwm Cartref ar eich iPhone, agorwch y switcher app trwy droi i fyny o waelod y sgrin i ganol y sgrin. Sychwch ap i fyny ac oddi ar ben y sgrin i'w gau ar eich iPhone.

Pan fyddwch chi wedi gwneud, tapiwch ar Safari a dewch yn ôl at yr erthygl hon!

2. Chwiliwch am Apiau Cwympo: Rhan 1

Faint o apiau sydd wedi bod yn chwilfriw ar eich iPhone?

Gofynnwch i'ch hun, “Pryd ddechreuodd fy iPhone orboethi gyntaf? A oedd yn iawn ar ôl i mi osod ap penodol? ” Os felly, efallai mai'r ap penodol hwnnw yw'r troseddwr.

Angen awgrym? Pennaeth i Gosodiadau -> Preifatrwydd -> Dadansoddeg a Gwelliannau -> Data Dadansoddeg am restr o bopeth sydd wedi bod yn chwilfriw ar eich iPhone.

siop app yn sownd wrth aros

Mae'n arferol gweld ychydig o gofnodion ar y rhestr hon oherwydd bod ffeiliau log yn gorffen yma hefyd, ond os ydych chi'n gweld yr un ap wedi'i restru drosodd a throsodd, mae gennych chi broblem gyda'r ap hwnnw. Nodyn: Os yw'r broblem wedi bod yn digwydd ers tro ac nad ydych chi'n gwybod pa ap ddechreuodd y broblem, mae hynny'n iawn hefyd - dim ond sgipio i lawr i'r cam nesaf.

Nid yw Pob Ap iPhone yn cael eu Creu'n Gyfartal

Gyda dros filiwn o apiau yn yr App Store, gallwch fod yn sicr bod yna ychydig sydd â nam neu ddau. Os gallwch chi, ceisiwch lawrlwytho ap gwahanol sy'n gwneud yr un peth yn y bôn. Er enghraifft, os gwnaethoch chi lawrlwytho “Bird Sounds Pro”, rhowch gynnig ar “Songbird” neu “Squawky”.

Os na allwch fforddio rhoi cynnig ar ap gwahanol, ceisiwch ei ddileu a'i ailosod o'r App Store. Pwyswch a daliwch eicon y app ar y sgrin Cartref nes bod y ddewislen gweithredu cyflym yn ymddangos. Yna, tap Dileu App -> Dileu App -> Dileu i ddadosod yr app.

I ailosod yr app, agorwch App Store a defnyddio'r tab Chwilio i ddod o hyd iddo. Yna, tapiwch eicon y cwmwl i ailosod yr app ar eich iPhone.

3. Chwiliwch am Apiau Cwympo: Rhan 2

Os mai CPU eich iPhone yw'r injan, ei batri yw'r nwy. Os yw ap yn defnyddio llawer o fywyd batri, mae'n trethu CPU eich iPhone. Gallai ap fod yn chwilfriw yng nghefndir eich iPhone os yw'n defnyddio swm anghymesur o uchel o fatri.

Mynd i Gosodiadau -> Batri ac edrychwch ar y rhestr o apiau yn yr adran Defnydd Batri i weld pa apiau sy'n defnyddio'r bywyd batri mwyaf a nodi apiau a allai fod yn achosi i'ch iPhone boethi.

4. Trowch Eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Mae'n ateb syml, ond gall troi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen ddatrys mân faterion sy'n cronni gydag amser. Os oedd un o'r materion meddalwedd hynny yn achosi i'ch iPhone boethi, datrys problemau.

Os oes gennych fodel iPhone 8 neu hŷn, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod “sleid i bweru i ffwrdd” yn ymddangos ar y sgrin. Os oes gennych iPhone X neu fodel mwy newydd, pwyswch a dal y botwm ochr a naill ai'r botwm cyfaint neu gyfaint i lawr ar yr un pryd nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos.Yna, defnyddiwch eich bys i swipe yr eicon pŵer ar draws y sgrin .

Mae'n arferol i'ch iPhone gymryd 20 neu 30 eiliad i ddiffodd yr holl ffordd. I droi eich iPhone yn ôl ymlaen, pwyswch a dal y pŵer (iPhone 8 a hŷn) neu'r botwm ochr (iPhone X a mwy newydd) nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin, ac yna gadewch i ni fynd.

5. Sicrhewch fod eich apiau'n gyfredol

Nid yw datblygwyr apiau (y term a ffefrir ar gyfer rhaglenwyr cyfrifiaduron sy'n gwneud apiau iPhone) bob amser yn rhyddhau diweddariadau i ychwanegu nodweddion newydd - llawer o'r amser, mae diweddariadau meddalwedd wedi'u cynllunio i drwsio chwilod. Fel rydyn ni wedi trafod, gall chwilod meddalwedd achosi i'ch iPhone orboethi, felly mae'n bwysig sicrhau bod eich apiau'n gyfredol.

Agorwch yr App Store a thapio eicon eich Cyfrif yng nghornel dde uchaf y sgrin. Sgroliwch i lawr i weld a oes unrhyw ddiweddariadau app ar gael. Tap diweddariad wrth ymyl unrhyw app rydych chi am ei ddiweddaru, neu dapio Diweddarwch Bawb i ddiweddaru pob app ar unwaith.

6. Diweddarwch Feddalwedd Eich iPhone

Cwestiwn nesaf: “A oes unrhyw ddiweddariadau meddalwedd ar gael ar gyfer fy iPhone?” Mae Apple o bryd i'w gilydd yn rhyddhau diweddariadau meddalwedd sy'n mynd i'r afael â materion sy'n codi, a gall rhai ohonynt beri i rai apiau gamymddwyn a'ch iPhone boethi. I wirio, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd .

Os oes diweddariad ar gael, ceisiwch ei osod - gallai ddatrys eich problem. Nodyn: Os yw'ch iPhone yn dweud na ellir gosod y diweddariad oherwydd nad oes digon o le storio, gallwch blygio'ch iPhone i mewn i gyfrifiadur gydag iTunes neu Finder a defnyddio'r cyfrifiadur i ddiweddaru'ch meddalwedd. Hynny yw, os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur i uwchraddio meddalwedd eich iPhone, does dim rhaid i chi ddileu unrhyw beth i ryddhau lle ar eich ffôn.

7. Ailosod Pob Gosodiad

Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar y camau uchod ac os yw'ch iPhone yn dal i boethi, Ailosod Pob Gosodiad trwy fynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod Pob Gosodiad .

Mae tapio ‘Ailosod Pob Gosodiad’ yn clirio cyfrineiriau Wi-Fi (felly gwnewch yn siŵr eich bod yn adnabod eich un chi cyn i chi ei wneud), yn ailosod eich papur wal, ac yn adfer gosodiadau eraill i’w ddiffygion o fewn yr app Gosodiadau. Nid yw'n dileu unrhyw ran o'r data ar eich iPhone. Rwyf wedi ei weld yn trwsio problemau gydag apiau camymddwyn.

8. Y Morthwyl Mawr: DFU Adfer Eich iPhone

Os ydych chi wedi gwneud yr holl gamau uchod a bod eich iPhone yn dal i boethi, mae'n bryd ichi daro'r broblem y morthwyl mawr. Mae gennych chi broblem feddalwedd ddyfnach y mae angen ei dileu. Rydyn ni'n mynd i wneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iCloud, DFU adfer eich ffôn gan ddefnyddio iTunes neu Finder, a'i adfer gan ddefnyddio'ch copi wrth gefn iCloud.

Fe allech chi hefyd ddefnyddio iTunes neu Finder i wneud copi wrth gefn ac adfer eich ffôn, ond rydw i wedi gweld canlyniadau gwell “yn y maes” gan ddefnyddio iCloud. Mae erthygl gefnogol Apple yn dangos sut i sefydlu ac adfer o gefn wrth gefn iCloud mewn 3 cham. Os ydych chi (fel cymaint o rai eraill) wedi rhedeg allan o ofod wrth gefn ar iCloud, rwyf wedi ysgrifennu erthygl arall sy'n egluro sut i drwsio copi wrth gefn iCloud fel na fyddwch byth yn rhedeg allan o'r gofod eto.

Nesaf, defnyddiwch iTunes (PCs a Mac yn rhedeg macOS 10.14 neu'n hŷn) neu Darganfyddwr (Macs yn rhedeg macOS 10.15 neu'n fwy newydd) i adfer eich iPhone i osodiadau ffatri . Ar ôl iddo wneud ac mae eich iPhone yn dweud Helo ar y sgrin, datgysylltwch eich iPhone o'r cyfrifiadur (ydy, mae hyn yn hollol iawn i'w wneud) a dilynwch y camau yn y

beth nad oes unrhyw sim yn ei olygu

9. Atgyweirio Eich iPhone

Os ydych chi wedi adfer eich iPhone ac mae'n dal i boethi, gallai problem caledwedd fod ar fai, yn enwedig os yw un o'r cydrannau mewnol wedi bod yn agored i ddŵr. Mae gan 99% o iPhones sydd wedi gorboethi broblem feddalwedd, felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhoi cynnig ar bob un o'r camau blaenorol cyn penderfynu atgyweirio'ch iPhone.

Os oes angen atgyweirio eich iPhone poeth, mae Apple yn opsiwn gwych os ydych chi o dan warant - gwnewch yn siŵr eich bod chi trefnu apwyntiad yn y Genius Bar cyn i chi fynd i mewn i'r siop.

Ahhhh ... Rwy'n Teimlo'n Well Eisoes!

Erbyn y pwynt hwn, mae eich iPhone wedi bod trwy'r asgell ac mewn 95% o achosion, nid yw'ch iPhone yn gorboethi mwyach. Mae'n ôl i'w hen hunan eto, yn rhyddhad nad oes rhaid i'w injan ddal i redeg ar 100%. I ddysgu sut i gael hyd yn oed mwy o fywyd batri allan o'ch iPhone, edrychwch ar fy erthygl yn ei gylch pam mae batris iPhone yn draenio mor gyflym.

Rwy'n dymuno'r gorau i chi ac edrychaf ymlaen at glywed gennych. Mae croeso i chi bostio unrhyw gwestiynau a byddaf yn gwneud fy ngorau i helpu ar y ffordd.