Beth yw llythyr o gymorth ariannol ar gyfer fisa?Que Es Una Carta De Sostenimiento Econ Mico Para Visa

Beth yw llythyr o gymorth ariannol ar gyfer fisa?

Y person sy'n noddi a dangos B2 gan yr Unol Daleithiau Angen llythyr o nawdd fisa . Mae'r llythyr hwn yn angenrheidiol i ysgwyddo cyfrifoldebau cyfreithiol dros yr ymwelydd, gan gynnwys y cyfrifoldeb ariannol . Bydd llythyr y noddwr yn cynnwys manylion y noddwr, fel enw, perthynas â chi, incwm , y cyfeiriad a'r rheswm dros y nawdd. Yn ogystal, rhaid i'r noddwr sicrhau, ar ôl y daith, bydd yr ymgeisydd yn dychwelyd i'w wlad wreiddiol .

[Enw'r noddwr]
[Cyfeiriad y noddwr]
[Dyddiad]

Is-gennad Cyffredinol yr Unol Daleithiau
[Cyfeiriad y Gonswliaeth]

Parthed: Cyhoeddi fisa twristaidd B2 i [nodwch yr enw]

I bwy mae'n Efallai Pryder

Fi, [nodwch yr enw] , Gweithio fel [nodwch alwedigaeth] canys [nodwch y cwmni] wedi'i leoli yn [nodwch y ddinas a'r wladwriaeth] ac ar hyn o bryd rwy'n ennill [nodwch y cyflog] yn ôl blwyddyn. Hoffwn wahodd [nodwch ymwelydd / ymwelwyr ] i ymweld â'r Unol Daleithiau at ddibenion twristiaeth a threulio amser gyda mi. [Mewnosod ymwelydd] bydd yn aros gyda mi yn fy nghartref yn y cyfeiriad a grybwyllwyd uchod am 6 mis.

Sylwch hynny yn ystod ymweliad o [nodwch ymwelydd] , Byddaf yn amsugno'r holl gyfrifoldebau sy'n gysylltiedig ag arhosiad [nodwch ymwelydd / ymwelydd] yn yr Unol Daleithiau. Mae hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, rwymedigaethau ariannol, costau teithio awyr rhyngwladol, costau teithio domestig, yswiriant iechyd, tai a bwyd. Hefyd, rwy'n bersonol yn cyfrif ac yn sicrhau hynny [nodwch ymwelydd / ymwelydd] ni fydd yn dod yn arwystl cyhoeddus yn yr Unol Daleithiau, yn union fel y byddaf yn gadael yr Unol Daleithiau cyn i'r arhosiad awdurdodedig ddod i ben.

Beth yw llythyr cymorth mewnfudo?

Mae'r math o lythyr sy'n ofynnol ar gyfer cais penodol yn dibynnu ar y math o fisa rydych chi'n ei dderbyn. Er enghraifft, os gwnewch gais am fisa twristiaeth tymor byr i ymweld â ffrind mewn gwlad wahanol, gall y ffrind hwnnw anfon llythyr gwahoddiad manwl ar ran yr ymgeisydd. Mae hyn yn gyffredinol yn cynnwys yr union reswm, cyfeiriad a hyd arhosiad, lle mae'r gwesteiwr yn astudio neu'n gweithio yn y wlad honno, a llungopïau o ddogfennau ategol.

Enghreifftiau o lythyr cymorth ariannol ar gyfer fisa

(Llythyr Enghreifftiol ar gyfer Cymorth Cronfeydd Teulu / Llythyr affidafid)

DYDDIAD (Rhaid bod yn llai na 6 mis oed)

Rachel Burcin, Ms.
Y Sefydliad Roboteg
Prifysgol Carnegie Mellon
A423 Newell Simon Hall
Pittsburgh, PA 15213

Burcin Annwyl:

Myfi, [ENW] , am y [tad / mam / gwarcheidwad / perthynas] o [ENW YMWELWYR CMU] . Byddaf yn darparu
cymorth ariannol yn y swm o [$ USD] i dalu am gostau byw a chostau eraill am [ENW YMWELWYR CMU]
yn ystod eu cyfnod ymweld yn Sefydliad Roboteg Prifysgol Carnegie Mellon.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'm swyddfa yn PHONE / EMAIL / FAX

Yn gywir,

ENW


Llythyr Cymorth Ariannol ar gyfer Sampl Fisa

I bwy y gall bryderu,

Mae'r llythyr hwn yn cael ei ysgrifennu i gadarnhau y byddaf i, Winnie Woodridge, nain yr ymgeisydd am fisa Darnell McGee, yn darparu cefnogaeth ariannol lawn i Mr McGee yn ystod ei ymweliad â'r Unol Daleithiau, hyd nes y gall gynnal ei hun yn llawn, fel y gall ddim yn dod yn faich ariannol ar y genedl.

Gall cefnogaeth gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gynnal a chadw dyddiol, treuliau meddygol, dirwyon a rhwymedigaethau cyfreithiol eraill, a chostau angladd os bydd marwolaeth yn anffodus.

Cadarnhaodd fod y gefnogaeth ariannol a ddarperir i Daniel yn amhenodol ac y bydd yn sicrhau nad yw byth yn ddibynnol ar arian cyhoeddus.

Atodwch fy I-134 a'r wybodaeth ariannol ofynnol, gan gynnwys datganiadau banc a ffurflenni treth.

I fod yn onest,

Llofnodwyd

Cetrisen winnie Mrs.


Llythyr cymorth ariannol ar gyfer sampl coleg

Prifysgol Syracuse

Tŷ Tina T.

511 Ffordd Heather Sees
Syracuse, NY 74146

Tŷ Annwyl Mrs.

Byddaf i, Alvin S. Blodgett, yn darparu pob cymorth ariannol i Donald Blodgett yn ystod ei gwrs astudio ym Mhrifysgol Syracuse. Deallaf fod cost mynychu'r rhaglen Gwyddoniaeth Wleidyddol ym Mhrifysgol Syracuse oddeutu $ 20,000 y flwyddyn. Mae gen i ddigon o arian i gefnogi Donald Blodgett yn ei addysg ôl-uwchradd. Rwy'n atodi dogfennau ariannol perthnasol i wirio fy sefyllfa ariannol.

I fod yn onest,

Alvin S. Blodgett

Tachwedd 30, 2009.


Sampl Llythyr Cymorth Ariannol Rhieni

I bwy y mae'n Pryderu,

Rwyf i, Lindsey Liander, a anwyd yn Denver, Colorado, ar Awst 18, 1960, yn darparu’r llythyr hwn o gymorth ariannol a’r datganiad banc sy’n cyd-fynd ag ef, i gadarnhau cyllid fy mab, Ollie Liander, yn ystod ei astudiaeth ym Mhrifysgol Barth, o 09/20/2009 i 07/20/2013.

Rwy'n cadarnhau trwy hyn y gallaf ddarparu digon o arian i dalu'ch treuliau yn gyfrifol trwy gydol y rhaglen addysgol, gan gynnwys costau canolradd annisgwyl ac unrhyw gyllid brys ar gyfer cynnal a chadw personol a fydd fel arall yn ei gwneud hi'n anodd astudio.

Llofnodwyd

Lindsey Liander

Mam

Ymwadiad:

Erthygl wybodaeth yw hon. Nid yw'n gyngor cyfreithiol.

Daw'r wybodaeth ar y dudalen hon USCIS a ffynonellau dibynadwy eraill. Nid yw Redargentina yn rhoi cyngor cyfreithiol na chyfreithiol, ac ni fwriedir iddo gael ei ystyried yn gyngor cyfreithiol.

Ffynhonnell a Hawlfraint: Ffynhonnell y fisa uchod a gwybodaeth fewnfudo a deiliaid yr hawlfraint yw:

Dylai gwyliwr / defnyddiwr y dudalen we hon ddefnyddio'r wybodaeth uchod yn unig fel canllaw, a dylai bob amser gysylltu â'r ffynonellau uchod neu gynrychiolwyr llywodraeth y defnyddiwr i gael y wybodaeth fwyaf diweddar ar y pryd, cyn gwneud penderfyniad i deithio. i'r wlad neu'r cyrchfan honno.

Cynnwys