Pam Mae Fy iPhone yn Dal i Ailgychwyn? Dyma The Fix!Why Does My Iphone Keep Restarting

Pam mae fy iPhone yn parhau i ailgychwyn, a beth ydw i'n ei wneud amdano? Rydym yn ymddiried yn ein iPhones ac mae angen iddynt weithio I gyd yr amser. Byddai'n wych pe bai un rheswm pam mae iPhones yn ailgychwyn drosodd a throsodd, ond nid oes bwled hud ar gyfer y broblem hon. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth sy'n achosi i iPhones barhau i ailgychwyn a byddaf yn dangos i chi sut i drwsio'r broblem ailgychwyn iPhone .Sylw perchnogion iPhone X: Os oes gennych iPhone X neu iPhone XS sy'n parhau i ailgychwyn, darllenwch fy erthygl newydd i ddarganfod sut i atal eich iPhone X rhag ailgychwyn drosodd a throsodd . Os nad yw'r atebion hynny'n gweithio, dewch yn ôl a dilynwch y canllaw hwn.Pam Mae Fy iPhone yn Dal i Ailgychwyn?

Yn gyffredinol, mae iPhones sy'n parhau i ailgychwyn yn disgyn i ddau gategori:

  1. iPhones sy'n ailgychwyn yn ysbeidiol: Gallwch ddefnyddio'ch iPhone am gyfnod heb unrhyw broblem o gwbl, ac yna mae eich iPhone yn ailgychwyn yn sydyn.
  2. Dolen ailgychwyn iPhone: Mae eich iPhone yn ailgychwyn yn barhaus ac mae'n gwbl na ellir ei ddefnyddio. Mae logo Apple yn ymddangos ac yn diflannu ar y sgrin, drosodd a throsodd.

Os yw'ch iPhone yn dod o fewn yr ail gategori, ewch ymlaen i gam 5. Mae'n amhosib gwneud yr ychydig gamau cyntaf os nad ydych chi'n gallu defnyddio'r feddalwedd ar eich iPhone. Gadewch i ni blymio i mewn, felly gallwch chi roi'r gorau i weiddi “Mae fy iPhone yn parhau i ailgychwyn!” wrth y gath.1. Yn Ôl Eich iPhone

Cyn i ni wneud unrhyw ddatrys problemau o gwbl, gwnewch yn siŵr bod copi wrth gefn o'ch iPhone. Os oes gan eich iPhone broblem caledwedd, gallai hyn fod eich cyfle olaf i ategu eich data. Os bydd angen, byddwn yn adfer eich iPhone yn nes ymlaen, ac mae angen copi wrth gefn arnoch cyn i chi adfer.

Os oes angen helpu wrth gefn eich iPhone , Mae gan erthygl gefnogaeth Apple daith gerdded ragorol. Ar ôl i chi gael copi wrth gefn, byddwch yn barod i ddechrau trwsio'r broblem os yw'ch iPhone yn parhau i ailgychwyn neu os yw'ch iPhone yn parhau i droi ymlaen ac i ffwrdd.

2. Diweddarwch Feddalwedd Eich iPhone (iOS)

Fel Windows ar gyfrifiadur personol neu OS X ar Mac, iOS yw system weithredu eich iPhone. mae diweddariadau iOS bob amser yn cynnwys llawer o atebion ar gyfer chwilod meddalwedd a phroblemau eraill. Weithiau, mae diweddariad meddalwedd yn datrys y broblem sy'n achosi i'ch iPhone barhau i ailgychwyn neu fynd i mewn i ddolen ailgychwyn.I wirio a oes unrhyw ddiweddariadau meddalwedd ar gael, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad ar gael, ei osod. Gallwch hefyd gysylltu eich iPhone â'ch cyfrifiadur a defnyddio iTunes i ddiweddaru meddalwedd eich iPhone. Os yw'ch iPhone yn ailgychwyn yn barhaus, efallai mai iTunes fydd eich bet orau.

3. Penderfynu a yw ap yn achosi i'ch iPhone ailgychwyn

Mae'n anghyffredin iawn i ap achosi i iPhone ailgychwyn neu droi ymlaen ac i ffwrdd dro ar ôl tro. Ar y cyfan, mae'r meddalwedd ar eich iPhone wedi'i gysgodi rhag apiau problemus. Wedi dweud hynny, mae dros 1.5 miliwn o apiau yn yr App Store ac nid ydyn nhw i gyd yn berffaith.

Os gwnaethoch osod app ychydig cyn i'ch iPhone fynd i mewn i ddolen ailgychwyn, dadosodwch yr ap hwnnw a gweld a yw'r broblem yn datrys ei hun.

Gosodiadau -> Preifatrwydd -> Dadansoddeg -> Data Dadansoddeg yn lle arall i wirio am apiau problemus. Mae'n arferol gweld sawl cofnod ar y rhestr hon. Sgroliwch yn gyflym trwy'r rhestr a chwiliwch am unrhyw apiau sydd wedi'u rhestru drosodd a throsodd. Os dewch chi o hyd i un, gall dadosod yr ap hwnnw drwsio'ch iPhone.

4. Ailosod Pob Gosodiad

Ailosod Pob Gosodiad nid yw'n fwled hud, ond gall ddatrys rhai materion meddalwedd. Mynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Pob Gosodiad i adfer gosodiadau eich iPhone i ddiffygion ffatri. Ni fyddwch yn colli unrhyw un o'ch apiau neu'ch data, ond bydd yn rhaid i chi nodi'ch cyfrinair Wi-Fi eto.

5. Tynnwch Eich Cerdyn SIM

Gall dolenni ailgychwyn iPhone gael eu hachosi gan broblemau gyda chysylltiad eich iPhone â'ch cludwr diwifr. Mae eich cerdyn SIM yn cysylltu'ch iPhone â'ch cludwr diwifr, felly ei dynnu yw'r ffordd orau i ddatrys problemau lle mae'ch iPhone yn parhau i ailgychwyn.

Peidiwch â phoeni: Ni all unrhyw beth fynd o'i le pan fyddwch chi'n tynnu'ch cerdyn SIM. Bydd eich iPhone yn ailgysylltu â'ch cludwr ar unwaith cyn gynted ag y byddwch chi'n ei roi yn ôl i mewn.

beth yw pwrpas breuddwydiwr

Erthygl gefnogol Apple am sut i gael gwared ar y cerdyn SIM o'ch iPhone yn dangos i chi yn union ble mae'r cerdyn SIM wedi'i leoli ar eich iPhone. Byddwch yn defnyddio clip papur i gael gwared ar yr hambwrdd SIM o'ch iPhone.

Os yw tynnu eich cerdyn SIM yn datrys y broblem, rhowch y cerdyn SIM yn ôl yn eich iPhone. Os daw'r broblem yn ôl ar ôl i chi roi eich cerdyn SIM yn ôl i mewn, bydd angen i chi adfer eich iPhone (cam 7) neu ddisodli'r cerdyn SIM gyda'ch cludwr.

Os nad yw tynnu'r cerdyn SIM yn trwsio'r broblem, peidiwch â rhoi eich cerdyn SIM yn ôl i mewn nes eich bod wedi cwblhau'r cam nesaf. Os hoffech chi ddysgu mwy am gerdyn SIM eich iPhone, edrychwch ar fy erthygl o'r enw “Pam fod fy iPhone yn dweud dim cerdyn SIM?” .

6. Ailosod Caled

Ni ddylech ailosod yn galed ar eich iPhone oni bai ei fod yn hollol angenrheidiol. Mae'n debyg i ddiffodd cyfrifiadur bwrdd gwaith trwy ei ddad-blygio o'r wal. Wedi dweud hynny, dolen ailgychwyn iPhone yw un o'r amseroedd hynny lle mae angen ailosod caled.

I berfformio ailosodiad caled, daliwch y botwm pŵer a Botwm cartref (y botwm crwn o dan y sgrin) ar yr un pryd nes bod sgrin eich iPhone yn mynd yn wag a logo Apple yn ailymddangos.

Ar iPhone 7 neu 7 Plus, mae'r botymau y mae angen i chi eu pwyso i weithredu ailosodiad caled ychydig yn wahanol. Pwyswch a dal yr botwm pŵer a'r botwm cyfaint i lawr.

Os oes gennych iPhone 8, 8 Plus, neu X, mae'r broses o ailosod caled hefyd yn wahanol. Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny , yna y botwm cyfaint i lawr , yna pwyswch a dal y botwm ochr .

Waeth pa fodel iPhone sydd gennych, gwnewch yn siŵr eich bod chi dal y ddau fotwm i lawr gyda'i gilydd am o leiaf 20 eiliad . Roedd pobl yn rhyfeddu pan ddaethant i mewn i'r Apple Store ac rwy'n trwsio eu iPhone marw yn gyflym gydag ailosodiad caled. Maent meddwl gwnaethant ailosodiad caled gartref, ond ni wnaethant ddal y ddau fotwm i lawr am amser digon hir.

Os gwnaethoch chi dynnu'r cerdyn SIM o'ch iPhone yn y cam blaenorol, nawr mae'n amser da ei roi yn ôl yn eich iPhone. Rydym wedi dileu'r posibilrwydd bod eich cerdyn SIM yn achosi i'ch iPhone ailgychwyn. Gobeithio y bydd yr ailosodiad caled yn datrys y broblem lle parhaodd eich iPhone i ailgychwyn, ond os bydd yn parhau, bydd yn rhaid i chi ailosod eich dyfais trwy ddilyn y cyfarwyddiadau isod.

7. Adfer Eich iPhone Gan ddefnyddio iTunes

Mae adfer eich iPhone yn dileu ac yn ail-lwytho meddalwedd yr iPhone (iOS) yn llwyr, a gall ddileu cyfres o faterion meddalwedd ar yr un pryd. Pan fyddwn yn adfer eich iPhone, byddwn yn dileu'r posibilrwydd y gallai mater meddalwedd fod yn achosi i'ch iPhone ailgychwyn - dyna pam mae technegau Apple yn ei wneud mor aml.

Mae angen cysylltu'ch iPhone â chyfrifiadur i'w adfer. Rwy'n argymell gwneud math arbennig o adferiad y mae technegau Apple yn ei wneud o'r enw a Adfer DFU , sy'n mynd yn ddyfnach nag adferiad rheolaidd ac sy'n gallu datrys mwy o broblemau. Nid ydych wedi dod o hyd iddo yn unrhyw le ar wefan Apple - darllenwch fy erthygl i ddysgu sut i DFU adfer eich iPhone .

Ar ôl i'r adferiadau ddod i ben, byddwch chi'n gallu ail-lwytho'ch holl wybodaeth bersonol o gefn eich iPhone yn iTunes neu iCloud. Os oes gennych broblem o hyd, dewch yn ôl yma a daliwch ati i ddarllen.

8. Gwiriwch Am Broblem Caledwedd

Mae problemau caledwedd yn rheswm cyffredin pam mae iPhones yn mynd yn sownd mewn dolen ailgychwyn. Os ydych chi'n defnyddio achos ar eich iPhone, tynnwch ef cyn i chi barhau.

Edrychwch yn ofalus ar y porthladd gwefru ar waelod eich iPhone. Gwiriwch i weld a oes unrhyw falurion yn sownd y tu mewn ac am arwyddion cyrydiad.

Os nad yw rhywbeth yn edrych yn iawn, cydiwch mewn brws dannedd nad ydych erioed wedi'i ddefnyddio a brwsiwch y porthladd gwefru yn ysgafn. Gall cylched fer neu broblem arall y tu mewn i'r porthladd gwefru achosi pob math o broblemau gyda'ch iPhone.

sut i gael siop app ar iphone

9. Efallai y bydd angen i chi Atgyweirio Eich iPhone

Rydym wedi dileu'r posibilrwydd bod mater meddalwedd yn achosi i'ch iPhone barhau i ailgychwyn ac rydym wedi gwirio am faterion caledwedd y tu allan i'ch iPhone. Os yw'ch iPhone mewn dolen ailgychwyn, mae'n debyg bod angen atgyweirio'ch iPhone.

Os dewiswch gael help yn eich Apple Store lleol, gwnewch yn siŵr bod gennych apwyntiad gyda'r Genius Bar felly does dim rhaid i chi aros o gwmpas. Dewis arall llai costus yw Pwls , gwasanaeth atgyweirio post-mewn sy'n gwneud gwaith gwych.

Ei lapio i fyny

Erbyn y pwynt hwn, rwy'n gobeithio ein bod wedi datrys y broblem a achosodd i'ch iPhone barhau i ailgychwyn. Hoffwn glywed eich profiad yn yr adran sylwadau isod, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi eu gofyn yn y Grŵp Facebook Payette Ymlaen.

Pob hwyl,
David P.