A ddylwn i brynu yswiriant ar gyfer fy iPhone? Esboniwyd Eich Opsiynau.Should I Purchase Insurance

Rydych chi'n prynu iPhone newydd ac mae'r cwmni gwerthu yn eich siop ffôn symudol leol yn gofyn a ydych chi am brynu yswiriant. Ydy, mae iPhones yn ddrud, ac mae'r gweithwyr yn y siop yn dweud y dylech chi yn bendant prynu yswiriant - ond maen nhw'n cael eu talu i ddweud hynny. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng yswiriant cludwr ac AppleCare + Apple ei hun? Faint mae yswiriant a dweud y gwir cost yn y tymor hir? Yn yr erthygl hon, byddaf yn eich helpu i ateb y cwestiwn, “A ddylwn i brynu yswiriant ar gyfer fy iPhone?” trwy egluro sut mae yswiriant AT&T, Verizon, a Sprint iPhone yn gweithio a y gwahaniaeth rhwng yswiriant cludwr ac AppleCare + .Mae’r erthygl hon yn canolbwyntio ar gynlluniau yswiriant cludwr “Big Three” ac “yswiriant” Apple’s AppleCare + ar gyfer iPhones, gan ddangos manteision ac anfanteision pob cynllun yswiriant.A yw Yswiriant iPhone yn Werth?

Mae'r hyn y mae yswiriant iPhone yn ei gwmpasu mewn gwirionedd yn amrywio o gynllun i gynllun. Fodd bynnag, mae bron pob cynllun yswiriant yn ymdrin â diffygion gwneuthurwr a difrod damweiniol. Ond a yw yswiriant iPhone yn werth chweil? Mae'n dibynnu arnoch chi.

iphone 7 ynghyd â sgrin gyffwrdd ddim yn gweithio

Er enghraifft, mae rhai pobl yn hynod ofalus gyda'u iPhones ac mae eraill yn byw mewn ardaloedd risg uchel ar gyfer dwyn symudol. Rwy'n prynu yswiriant iPhone oherwydd fy mod i'n dueddol o ollwng fy ffôn ac yn byw mewn dinas fawr gyda chyfradd troseddu eithaf uchel. Gallaf gyfiawnhau cost fisol cynllun yswiriant oherwydd mae'r ffactorau hyn yn fy ngadael mewn mwy o berygl am dorri fy iPhone a chael ei ddwyn.Yn y diwedd, ni allaf roi ateb pendant ichi a ddylech brynu yswiriant ar gyfer eich iPhone ai peidio. Mae'r cyfan yn dibynnu ar eich sefyllfa a faint rydych chi'n ymddiried ynddo'ch hun i beidio â gollwng eich iPhone yn y toiled.

Yswiriant iPhone: Y Cludwyr

Gadewch i ni ddweud eich bod wedi penderfynu prynu yswiriant iPhone. Un o'r ffyrdd mwyaf cyfleus i brynu yswiriant yw trwy eich cludwr. Mae hyn oherwydd bod yr holl daliadau yn cael eu rhoi ar eich bil misol ac yn gyffredinol gallwch chi stopio gan siop adwerthu leol eich cludwr i ffeilio hawliad yswiriant.Mae gan bob un o'r cludwyr symudol “tri mawr” (AT&T, Sprint, a Verizon) eu cynlluniau yswiriant eu hunain - pob un â nodweddion amrywiol. Rwyf wedi torri'r rhan hon o'r erthygl i lawr i dynnu sylw at y manteision, yr anfanteision a'r manylion prisio ar gyfer pob cynllun a gynigir gan ei gludwr priodol i'ch helpu i ddod o hyd i un sy'n diwallu'ch anghenion.

Yswiriant AT&T iPhone

Mae AT&T yn cynnig tri chynllun yswiriant iPhone gwahanol: Yswiriant Symudol, y Pecyn Diogelu Symudol, a'r Pecyn Diogelu Aml-Ddychymyg. Mae'r tri o'r cynlluniau hyn yn ymwneud â lladrad, difrod a chamweithio, gan roi darn o feddwl i chi wrth fynd o gwmpas eich iPhone.

Didyniadau:

Os byddwch chi'n torri i golli'ch iPhone, y didynnadwy yw $ 199 ar gyfer iPhones ac iPads modern. Fodd bynnag, mae'r pris hwn yn ddidynadwy yn gostwng yn y pris ar ôl chwe mis ac un flwyddyn o ddim hawliadau yswiriant. Ychwanegir y ffi ddidynadwy a misol at eich bil misol yn awtomatig.

Cynlluniau:

Mae cynlluniau AT & T yn amrywio o ran nodweddion a chwmpas. Rwyf wedi torri pob un i lawr i chi isod:

 • Yswiriant Symudol - $ 7.99
  • Dau hawliad am bob cyfnod o ddeuddeng mis.
  • Amddiffyn rhag colled, lladrad, difrod ac allan o ddiffygion gwarant.
  • Dirywiad Deductibles:
   • Chwe mis heb hawliad - arbed 25%
   • Blwyddyn heb hawliad - arbed 50%
 • Pecyn Diogelu Symudol - $ 11.99
  • Dau hawliad am bob cyfnod o ddeuddeng mis.
  • Amddiffyn rhag colled, lladrad, difrod ac allan o ddiffygion gwarant.
  • Dirywiad Deductibles:
   • Chwe mis heb hawliad - arbed 25%
   • Blwyddyn heb hawliad - arbed 50%
  • Cymorth technoleg wedi'i bersonoli.
  • Amddiffyn a Mwy - Meddalwedd sy'n cloi ac yn dileu'ch dyfais symudol.
 • Pecyn Amddiffyn Aml-Ddychymyg - $ 29.99
  • Chwe hawliad am bob cyfnod o ddeuddeng mis.
  • Amddiffyn rhag colled, lladrad, difrod ac allan o gamweithio gwarant.
  • Dirywiad Deductibles:
   • Chwe mis heb hawliad - arbed 25%
   • Blwyddyn heb hawliad - arbed 50%
  • Cymorth technoleg wedi'i bersonoli.
  • Amddiffyn a Mwy - Meddalwedd sy'n cloi ac yn dileu'ch dyfais symudol.
  • Yn cwmpasu tair dyfais wahanol gan gynnwys eich iPad neu dabled arall â chymorth.
  • Atgyweirio ac Amnewid tabledi anghysylltiedig cymwys, er enghraifft, gellir ychwanegu eich iPad Wi-Fi yn unig hefyd at eich cynllun yswiriant.

Adolygiad Yswiriant AT&T iPhone

Ar y cyfan, mae cynlluniau yswiriant symudol AT&T yn ymddangos fel bargen gadarn i’r rheini sydd am amddiffyn eu iPhone rhag difrod a lladrad. Er bod y didynnadwy ychydig yn uchel ar y dechrau, mae'n gostwng dros amser ac mae'n llawer mwy rhesymol ar ôl blwyddyn heb hawliadau. Ar ben hyn, nid yw'r ffi fisol $ 7.99 yn ofnadwy am amddiffyn eich iPhone newydd sgleiniog.

Mae'n werth nodi ei bod yn debygol na fydd y Pecyn Diogelu Symudol yn werth y $ 4 ychwanegol y mis dros Yswiriant Symudol. Mae cymhwysiad Find My iPhone rhad ac am ddim Apple yn gweithio cystal â Protect Plus, ac mae digon o ffynonellau cymorth technoleg am ddim ar y we (awgrym: rydych chi'n darllen un nawr).

t diweddariad lleoliad cludwr symudol

Yswiriant Sbrint iPhone

Mae gan Sprint ddau gynllun yswiriant symudol: Cyfanswm Diogelu Offer a Cyfanswm Amddiffyn Offer a Mwy. Mae'r cynlluniau hyn yn cynnig ychydig mwy o glychau a chwibanau na'u cystadleuwyr, ond maent hefyd am bris ychydig yn uwch. Ar yr ochr ddisglair, mae pob cynllun yn cynnig dyfeisiau amnewid cyflym ar gyfer iPhones sydd wedi torri, ar goll ac wedi'u dwyn.

Didyniadau:

Mae prisiau didynadwy yn amrywio rhwng $ 50 a $ 200 yr hawliad, er bod iPhones rhwng $ 100 a $ 200. Yn ôl y disgwyl, dim ond os yw'ch iPhone wedi'i ddifrodi neu ei ddwyn y codir y ffi hon. Mae prisiau didynnu fel a ganlyn:

$ 100

 • iPhone SE
 • iPhone 5C

$ 200

 • iPhone 7
 • iPhone 7 Plus
 • iPhone 6S
 • iPhone 6S Plus
 • Iphone 6
 • iPhone 6 Plus

Cynlluniau:

Fel y dywedais yn gynharach, mae gan gynlluniau yswiriant Sprint ychydig mwy o glychau a chwibanau dros opsiynau yswiriant symudol eraill y Big Three. Fodd bynnag, hyd yn oed gyda hyn mewn golwg, mae cynlluniau Sprint yn syml iawn. Rydw i wedi eu torri i lawr isod:

 • Cyfanswm Diogelu Offer - $ 9-11 y mis (yn dibynnu ar ddyfais)
  • Amddiffyn rhag colled, lladrad, difrod, a chamweithrediad iPhone arall.
  • Amnewid Drannoeth a hawliadau 24/7, felly ni fyddwch byth heb ffôn clyfar.
  • 20GB o storfa cwmwl ar gyfer eich lluniau a'ch fideos yng nghais Oriel Sprint ar gyfer Android ac iPhone.
 • Cyfanswm Diogelu Offer a Mwy - $ 13 y mis
  • Popeth y mae'r cynllun Diogelu Cyfanswm Offer yn ei gynnwys.
  • Mynediad at gymorth technoleg a mynediad at gymhwysiad cymorth symudol Sprint.

Adolygiad Yswiriant Sbrint iPhone

Mae'n braf bod cynlluniau Sprint yn dod â storfa cwmwl ar gyfer eich lluniau, ond nid wyf yn credu ei bod yn angenrheidiol o ystyried nifer y cymwysiadau storio cwmwl am ddim sydd ar gael ar yr App Store. Fodd bynnag, mae'r cynlluniau yswiriant hyn yn eich amddiffyn rhag unrhyw gamymddwyn y gallai eich iPhone redeg iddo, felly maen nhw'n werth edrych yn bendant os oes angen amddiffyniad colled a lladrad arnoch chi a defnyddio Sbrint.

Nid wyf yn credu bod y Cyfanswm Amddiffyn Offer a Mwy yn werth y ffi fisol ychwanegol, fodd bynnag. Bydd yr Apple Store yn eich helpu gyda'ch dyfais os yw o dan warant, ac mae digon o adnoddau am ddim ar-lein a fydd yn eich helpu gydag unrhyw wallau technegol y mae angen cymorth arnoch i weithio drwyddynt.

Yswiriant Verizon iPhone

Fel AT&T a Sprint, mae gan Verizon gynlluniau yswiriant lluosog gyda buddion amrywiol, prisio, a nodweddion arbennig. Fodd bynnag, mae dull Verizon yn wahanol oherwydd bod mwy o gynlluniau a siart didynadwy ychydig yn fwy cymhleth. Fodd bynnag, er mwyn ei gwneud ychydig yn haws i chi, rwyf wedi torri'r prisiau a'r buddion i lawr i chi isod.

Didyniadau:

Ar gyfer cynlluniau yswiriant Verizon, mae tair haen wahanol o brisio y gellir ei ddidynnu: $ 99, $ 149, a $ 199. Yn ôl y disgwyl, codir y ffioedd hyn pan fydd eich dyfais yn cael ei difrodi, ei dwyn, neu fel arall angen hawliad yswiriant. Ar gyfer iPhones, mae'r prisio y gellir ei ddidynnu fel a ganlyn:

$ 99:

 • iPhone 5
 • iPhone 4S

$ 149:

 • Iphone 6
 • iPhone 6 Plus

$ 199:

 • iPhone 6S
 • iPhone 6S Plus
 • iPhone 7
 • iPhone 7 Plus

Cynlluniau:

Mae prisiau cynllun symudol Verizon yn amrywio o $ 3 y mis y ddyfais i $ 11 y mis y ddyfais. Rwyf wedi dadansoddi'r pedwar opsiwn yswiriant Verizon isod:

 • Gwarant Estynedig Di-wifr Verizon - $ 3 y mis
  • Yn ymdrin â diffygion dyfeisiau ar ôl i warant y gwneuthurwr ddod i ben.
  • Nid yw difrod damweiniol, lladrad a cholled yn cael eu cynnwys.
 • Amnewid Ffôn Di-wifr - $ 7.15 y mis
  • Bydd Verizon yn disodli dyfeisiau sydd ar goll, wedi'u dwyn neu wedi'u difrodi ar y cyfraddau rhestredig y gellir eu tynnu uchod.
  • Mae dyfeisiau allan o warant yn ddim wedi'i orchuddio yn erbyn diffygion gwneuthurwr.
  • Dau amnewidiad bob cyfnod o ddeuddeng mis.
 • Cyfanswm Amddiffyn Symudol - $ 11.00 y mis
  • Bydd Verizon yn disodli dyfeisiau sydd ar goll, wedi'u dwyn, eu difrodi ac allan o warant ar y cyfraddau rhestredig y gellir eu tynnu uchod.
  • Mynediad i ap adfer ffôn coll Verizon.
  • Cefnogaeth ffôn diderfyn ar gyfer problemau technegol.
  • Dau amnewidiad bob cyfnod o ddeuddeng mis.

Adolygiad Yswiriant Verizon iPhone

Rwy’n gefnogwr o gynlluniau yswiriant Verizon oherwydd eu bod yn rhoi opsiynau ichi wrth ddewis faint o sylw sydd ei angen arnoch ar gyfer eich dyfais. Er enghraifft, os nad ydych yn dueddol o dorri ffonau ond yn tueddu i'w cadw heibio i gyfnod gwarant Apple, bydd y cynllun Gwarant Estynedig yn eich gwarchod rhag diffygion am bris cymharol isel.

mae iphone 6s yn cau i ffwrdd ar hap

Yn fy marn i, yr Amddiffyniad Ffôn Di-wifr yw'r fargen orau allan o'r tri chynllun. Mae ganddo gost fisol isel ac mae'n cynnwys colled, lladrad a difrod damweiniol. Ac er nad yw diffygion gwneuthurwr yn cael eu cynnwys, mae dyfeisiau Apple yn cynnwys blwyddyn o warant Apple, felly os ydych chi'n uwchraddio'ch ffôn rhywfaint yn aml, rwy'n dweud ei fod yn bet diogel i arbed yr arian dros y cynllun Diogelu Symudol Cyfanswm.

Yn yr un modd â'r cynlluniau eraill rydw i wedi'u trafod, dwi ddim yn meddwl bod ap adfer ffôn a chymorth technegol cynllun Amddiffyn Symudol Cyfanswm werth y gost fisol ychwanegol. Dylai blogiau Find My iPhone a chymorth technoleg ar-lein rhad ac am ddim Apple (fel PayetteForward!) Fod yn fwy na digon i'ch helpu chi gydag unrhyw anffodion symudol.

Yswiriant iPhone Apple’s In-House: AppleCare +

Yn olaf, rydym yn cyrraedd cynnyrch yswiriant symudol Apple: AppleCare +. Mae'r cynllun hwn yn wahanol i offrymau'r Big Three oherwydd nad ydych chi'n talu'n fisol: mae yna ffi sengl, $ 99 neu $ 129 am ddwy flynedd o sylw, yn dibynnu ar eich dyfais. Rhaid prynu sylw yn uniongyrchol gan Apple cyn pen chwe deg diwrnod ar ôl prynu'ch iPhone. Os caiff ei brynu ar-lein, bydd Apple yn rhedeg meddalwedd ddiagnostig o bell ar eich ffôn i sicrhau nad yw eisoes wedi'i ddifrodi.

Prisio:

Mae prisio AppleCare + yn syml iawn: mae iPhone 6S a defnyddwyr mwy newydd yn talu $ 129 am ddwy flynedd o sylw a difrod $ 99 yn ddidynadwy ac mae defnyddwyr iPhone SE yn talu $ 99 ymlaen llaw a $ 79 yn ddidynadwy. Fel y gallwch weld, mae hyn yn llawer is na chynlluniau yswiriant symudol y Big Three ac yn cymryd y pryder o dalu am wasanaeth bob mis.

Nodweddion:

 • Sylw i ddifrod damweiniol a diffygion gwneuthurwr.
 • Caniateir dau hawliad difrod damweiniol yn ystod y cyfnod gwarant o 24 mis.
 • Darperir cefnogaeth meddalwedd gan Apple dros y ffôn ac yn y siop.

Yr un anfantais fawr i AppleCare + yw nad yw'n cynnwys iPhones sydd ar goll neu wedi'u dwyn. Os byddwch chi'n colli'ch iPhone, ni fydd Apple yn ei ddisodli am brisiau hyrwyddo, p'un a wnaethoch chi brynu AppleCare + ai peidio. Yn anffodus, mae iPhone coll yn golygu bod yn rhaid i chi brynu un newydd am bris manwerthu llawn.

Fodd bynnag, os nad oes angen amddiffyniad colled neu ladrad arnoch chi, rwy'n credu mai AppleCare + yw'r opsiwn gorau i'r mwyafrif o ddefnyddwyr iPhone. Mae'r gost ymlaen llaw yn gymharol isel ac mae'r didyniadau difrod yn llawer is na'r gystadleuaeth gan y Tri Mawr. Yn ogystal, gall Apple Stores ddisodli'ch iPhone yn y fan a'r lle, felly nid ydych ar ôl yn aros i ffôn newydd gael ei gludo atoch gan eich cludwr.

Mwynhewch Fywyd iPhone Heb Bryder

Yno mae gennych chi: crynodeb o gynlluniau yswiriant iPhone o'r AT&T, Sprint, Verizon, ac Apple. Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu i ddod o hyd i'r sylw iPhone cywir ar gyfer eich anghenion. Yn y sylwadau, gadewch i mi wybod a ydych chi'n credu bod yswiriant iPhone werth yr arian - byddwn i wrth fy modd yn clywed eich cymryd!