Fisa ar gyfer yr Unol Daleithiau dros 60 mlynedd

Visa Para Estados Unidos Mayores De 60 Os

Fisa ar gyfer yr Unol Daleithiau dros 60 oed .Sut i ofyn am Fisa Americanaidd ar gyfer pobl hŷn?. Bydd yr erthygl hon yn eich helpu i ateb rhai o'r cwestiynau sylfaenol a allai fod gennych. Fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod yn siarad ag a cyfreithiwr profiadol ar eich achos penodol i osgoi problemau a chymhlethdodau posibl.

Os yw'ch rhieni eisiau ymweld dros dro (a ddim yn byw yn barhaol ) ymlaen rhaid i'r Unol Daleithiau gael fisa ymwelydd yn gyntaf ( categori fisa B-1 / B-2 ) . Fisâu nad ydynt yn fewnfudwyr yw fisâu ymwelwyr ar gyfer pobl sydd am fynd i mewn i'r Unol Daleithiau dros dro ar gyfer busnes. (categori fisa B-1) , twristiaeth, pleser neu ymweliadau (categori fisa B-2) , neu gyfuniad o'r ddau bwrpas (B-1 / B-2) .

Mae rhai enghreifftiau o weithgareddau a ganiateir gyda fisa busnes B-1 yn cynnwys: ymgynghori â phartneriaid busnes; mynychu confensiwn neu gynhadledd wyddonol, addysgol, broffesiynol neu fusnes; diddymu fferm; negodi contract.

Mae rhai enghreifftiau o weithgareddau a ganiateir gyda fisa twristaidd ac ymweliad B-2 yn cynnwys: golygfeydd; gwyliau); ymweld â ffrindiau neu deulu; triniaeth feddygol; cymryd rhan mewn digwyddiadau cymdeithasol a drefnir gan sefydliadau brawdol, cymdeithasol neu wasanaeth; cyfranogiad cefnogwyr mewn digwyddiadau neu gystadlaethau cerddorol, chwaraeon neu debyg, os na chânt eu talu i gymryd rhan; cofrestru ar gwrs astudio hamdden byr, i beidio ag ennill credyd tuag at radd (er enghraifft, dosbarth coginio deuddydd tra ar wyliau).

Rhai enghreifftiau o weithgareddau sy'n gofyn am wahanol gategorïau o fisâu a Dydw i ddim yn gwybod gellir ei wneud gyda fisa ymwelydd yn cynnwys: astudio; swydd; perfformiadau taledig, neu unrhyw berfformiad proffesiynol gerbron cynulleidfa â thâl; cyrraedd fel aelod o'r criw ar long neu awyren; yn gweithio fel gwasg dramor, radio, sinema, newyddiadurwyr a chyfryngau gwybodaeth eraill; preswylfa barhaol yn yr Unol Daleithiau.

A) A oes angen fisa ar fy rhieni?

Os yw'ch rhieni yn ddinasyddion un o'r 38 gwlad wedi'u dynodi ar hyn o bryd, gallant ymweld â'r Unol Daleithiau gyda'r hepgor fisa . Mae'r Rhaglen Hepgor Fisa yn caniatáu i ddinasyddion rhai gwledydd ddod i'r Unol Daleithiau heb fisa am arhosiad o 90 diwrnod neu lai. I gael mwy o wybodaeth ac i weld rhestr o wledydd dynodedig, ewch i https://travel.state.gov/content/travel/cy/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html .

Os nad yw gwlad dinasyddiaeth eich rhieni ar y rhestr, neu os ydyn nhw am ymweld â'r Unol Daleithiau am fwy na 3 mis, bydd angen iddyn nhw wneud cais am fisa ymwelydd.

B) Sut i wneud cais am fisa ymwelydd (categori fisa B-1 / B-2)?

I wneud cais am fisa ymwelydd, bydd angen i'ch rhieni gwblhau'r Cais am Fisa Di-fimim Ar-lein ( Ffurflen DS-160 ) . Rhaid ei gwblhau a'i gyflwyno ar-lein ac mae ar gael ar wefan yr Adran Wladwriaeth: https://ceac.state.gov/genniv/ .

C) Beth i'w ddisgwyl ar ôl gwneud cais am y fisa?

Ar ôl i'ch rhieni wneud cais am fisa ymwelydd ar-lein, byddant yn mynd i Lysgenhadaeth neu Gonswliaeth yr Unol Daleithiau yn y wlad lle maen nhw'n byw am gyfweliad fisa.

Os oes gan eich rhieni 80 mlynedd neu fwy , yn gyffredinol nid oes angen cyfweliad . Ond os oes gan eich rhieni llai na 80 mlynedd, mae angen cyfweliad fel arfer (gyda rhai eithriadau ar gyfer adnewyddu) .

Dylai eich rhieni wneud apwyntiad ar gyfer eich cyfweliad fisa, fel arfer yn Llysgenhadaeth neu Gonswliaeth yr Unol Daleithiau yn y wlad lle maen nhw'n byw. Er y gall ymgeiswyr am fisa drefnu eu cyfweliad mewn unrhyw lysgenhadaeth neu is-gennad yr Unol Daleithiau, gall fod yn anodd bod yn gymwys i gael fisa y tu allan i fan preswyl parhaol yr ymgeisydd.

Mae Adran y Wladwriaeth yn annog ymgeiswyr, gan gynnwys eu rhieni, i wneud cais am eu fisa yn gynharach oherwydd bod amseroedd aros am gyfweliadau yn amrywio yn ôl lleoliad, tymor a chategori fisa.

Cyn y cyfweliad, rhaid i'ch rhieni gasglu a pharatoi'r dogfennau a ganlyn sy'n ofynnol gan Lysgenhadaeth neu Gonswliaeth yr Unol Daleithiau: (1) pasbort dilys (rhaid iddo fod yn ddilys am o leiaf chwe mis ar ôl eich cyfnod aros yn yr Unol Daleithiau); (2) tudalen cadarnhau cais fisa anfimychol (Ffurflen DS-160) ; (3) derbyn taliad o'r ffi ymgeisio; (4) llun.

D) Beth i'w ddisgwyl yn ystod y cyfweliad fisa ymwelwyr?

Yn ystod cyfweliad fisa eich rhieni, bydd swyddog consylaidd yn penderfynu a yw'n gymwys i dderbyn fisa ac, os felly, pa gategori fisa sy'n briodol yn seiliedig ar eich pwrpas teithio.

I gael eich cymeradwyo ar gyfer fisa ymwelydd, bydd angen i'ch rhieni ddangos:

  1. Maen nhw'n dod i'r Unol Daleithiau dros dro at bwrpas awdurdodedig, fel ymweld â theulu, teithio, ymweld â safleoedd twristiaeth, ac ati.
  2. Ni fyddant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau diawdurdod fel cyflogaeth. Weithiau gellir ystyried hyd yn oed gofalu am blant perthynas yn gyflogaeth anawdurdodedig. Er enghraifft, er bod eich mam yn cael ymweld â'i phlentyn, ei hwyrion, a threulio amser gydag ef neu hi, ni all ddod yn benodol at ddibenion gofalu amdano.
  3. Mae ganddyn nhw breswylfa barhaol yn eu gwlad wreiddiol, a byddan nhw'n dychwelyd iddi. Dangosir hyn trwy ddangos cysylltiadau agos â'ch mamwlad, megis perthnasoedd teuluol, cyflogaeth, eiddo busnes, presenoldeb ysgol, a / neu eiddo.
  4. Mae ganddyn nhw fodd ariannol digonol i dalu'r costau teithio a threuliau'r gweithgareddau a gynlluniwyd. Os na all eich rhieni dalu holl gostau eich taith, gallant ddangos tystiolaeth y byddwch chi neu rywun arall yn talu rhywfaint neu holl gostau eich taith.

Er mwyn sefydlu bod eich rhieni'n gymwys i gael fisa, rhaid iddynt baratoi dogfennaeth i ddangos eu bod yn cwrdd â'r gofynion uchod. Am y rheswm hwnnw, mae'n bwysig bod eich rhieni'n paratoi'n drylwyr ar gyfer eu cyfweliad ac yn casglu'r holl ddogfennau angenrheidiol. Gall atwrnai da eich tywys trwy'r broses hon.

E) Beth sy'n digwydd ar ôl y cyfweliad fisa ymwelydd?

Yng nghyfweliad fisa eich rhieni, efallai y bydd eich ceisiadau yn cael eu cymeradwyo, eu gwadu, neu efallai y bydd angen prosesu gweinyddol ychwanegol arnynt.

Os cymeradwyir fisâu eich rhieni, cânt eu hysbysu sut a phryd y bydd eu pasbortau gyda fisâu yn cael eu dychwelyd atynt.

Os gwrthodir fisâu eu rhieni, gallant ailymgeisio ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, oni bai bod newid sylweddol yn eich amgylchiadau, bydd yn anodd iawn derbyn fisa ar ôl gwadu. Am y rheswm hwnnw, mae'n well ymgynghori ag atwrnai profiadol cyn i'ch rhieni wneud cais am fisa i ddechrau i wella'ch siawns o gael eich cymeradwyo.

F) Beth sy'n digwydd ar ôl i'r fisa gael ei gymeradwyo?

Pan fydd eich rhieni yn dod i mewn i'r Unol Daleithiau ar fisa ymwelydd, yn gyffredinol caniateir iddynt aros yn yr Unol Daleithiau am hyd at 6 mis, er y bydd yr amser penodol y caniateir iddynt aros yn cael ei bennu ar y ffin a'i nodi ar y Ffurflen I-94 . Os yw'ch rhieni'n dymuno aros y tu hwnt i'r amser a nodir ar Ffurflen I-94, gallant ofyn am estyniad neu newid statws.

I gael mwy o wybodaeth am fisâu ymwelwyr a'r broses ymgeisio, ewch i wefan yr Adran Wladwriaeth: https://travel.state.gov/content/travel/cy/us-visas/tourism-visit/visitor.html .

Mae'n bwysig cysylltu ag atwrnai mewnfudo da yn yr Unol Daleithiau cyn gynted â phosibl er mwyn osgoi problemau posibl a chynllunio'r strategaeth fewnfudo orau i'ch teulu.

Ymwadiad : Erthygl wybodaeth yw hon. Nid yw'n gyngor cyfreithiol.

Nid yw Redargentina yn rhoi cyngor cyfreithiol na chyfreithiol, ac ni fwriedir iddo gael ei ystyried yn gyngor cyfreithiol.

Ffynhonnell a Hawlfraint: Ffynhonnell y fisa uchod a gwybodaeth fewnfudo a deiliaid yr hawlfraint yw:

Dylai gwyliwr / defnyddiwr y dudalen we hon ddefnyddio'r wybodaeth uchod yn unig fel canllaw, a dylai bob amser gysylltu â'r ffynonellau uchod neu gynrychiolwyr llywodraeth y defnyddiwr i gael y wybodaeth fwyaf diweddar ar y pryd.

Cynnwys