Pa mor hir y mae'n rhaid i mi aros i ddychwelyd i'r Unol Daleithiau?Cuanto Tiempo Tengo Que Esperar Para Regresar Estados Unidos

Cwestiwn: Pa mor hir y mae'n rhaid i mi aros i ddychwelyd i'r Unol Daleithiau? .Felly mae gennych chi a fisa ymwelydd i'r Unol Daleithiau. ( B1 / B2 ) ac eisiau ymweld ag ef gymaint o weithiau ag sy'n angenrheidiol.A yw'n wirioneddol bosibl?Dewch i ni ddarganfod.

Yr ateb yw:

Does dim un ateb i'r cwestiwn hwn , ond mae'n dangos y tensiwn rhwng dwy egwyddor sy'n berthnasol i mynediad i ymwelwyr .

Yr egwyddor gyntaf yw hynny UDA Mae nhw eisiau hyrwyddo twristiaeth a'r ymweliadau o wledydd eraill , felly nid oes rheol llinell ar gyfer sawl gwaith person gallwch ymweld UDA ymlaen blwyddyn sengl . Yn dibynnu ar y sefyllfa person , gall dwy daith mewn blwyddyn fod gormod , neu saith taith mewn blwyddyn gallant fod yn iawn .

Yr ail egwyddor yw bod y Arolygydd Mewnfudo rhaid gallu penderfynu bod y person, i bob pwrpas, yn dim ond ymweld , hynny yw, mae'r person yn cynnal ei adref (eich prif le preswyl, fel y dywedwn) mewn gwlad arall, a bod y pwrpas , hyd ac amlder teithiau i'r Unol Daleithiau yn gyson â'r ffaith bod y person yn byw dramor .

Pa fathau o ddigwyddiadau fydd yn penderfynu pa mor aml sy'n rhy aml?

Er enghraifft , os oes gan berson ychydig o gysylltiadau personol neu broffesiynol â'u mamwlad , yna'r siawns y bydd gwadu y mynediad Beth ymwelydd yn hŷn .

Er enghraifft, myfyriwr coleg beth sydd o'i le arno dau gyfnod gwyliau hir yn ystod eu cyfnodau ysgol a byddai dod i'r Unol Daleithiau yn ystod y cyfnodau gorffwys hynny yn llai tebygol o fod Gwadu mynediad na graddiodd yn ddi-waith yn ddiweddar (mae gennych chi ddigon o amser i ymweld, ond dim rheswm penodol i ddod adref) .

Yn yr un modd, person a ddaeth ddwywaith mewn blwyddyn ac aros mis ar y tro , gyda egwyl chwe mis , wedi llawer llai ods i gael a drafferth na rhywun a ddaeth ddwywaith mewn blwyddyn, ond a arhosodd am dri mis, a adawodd am wythnos, ac sydd bellach yn dychwelyd yr eildro ar ôl bron dim amser gartref.

Ar ddiwedd y dydd, mae'r Arolygydd Mewnfudo yn asesu gonestrwydd a dibynadwyedd pob ymwelydd wrth ei gyfweld yn ogystal â'r dystiolaeth y mae wedi dod gydag ef ohoni pwrpas eich taith , a chofnodion y gwasanaeth mewnfudo ei hun o deithiau mynediad ac allanfa'r unigolyn. Felly, beth bynnag yw'r rheswm dros deithio rhywun, gonestrwydd yw'r polisi gorau bob amser .

Tocynnau ymwelwyr yw'r math mwyaf cyffredin o docyn i'r Unol Daleithiau. , ac yn aml gallant fod yn gyflym ac yn hawdd. Fodd bynnag, mae yna derfynau pwysig, fel yr wyf wedi eu trafod yn y swydd hon, felly dylai darpar ymwelwyr sicrhau nad ydyn nhw'n dod i mewn mor aml fel eu bod wedi cefnu ar eu preswylfa dramor.

Sawl gwaith y gallaf deithio i'r Unol Daleithiau yn yr un flwyddyn?

Felly, rydych chi newydd adael yr Unol Daleithiau ar ôl ymweliad byr ac nawr rydych chi am fynd yn ôl ar unwaith. Mae'n bosibl?

Wel, yn dechnegol gallwch ymweld â phryd bynnag y dymunwch yn ystod eich cyfnod fisa (y deng neu bymtheng mlynedd a roddir i chi). Felly gadewch i ni ddweud ichi ymweld â'r Unol Daleithiau ym mis Ionawr 2019 a dychwelyd i'ch mamwlad ym mis Mehefin 2019.

Rydych chi wedi defnyddio'r chwe mis caniateir ymweliadau llawn (ar yr amod bod swyddog eich I94 wedi rhoi’r chwe mis i chi). Nawr os dewch yn ôl y mis nesaf (Gorffennaf 2019) dylech dderbyn mynd i mewn eto .

Fodd bynnag, cadwch hynny mewn cof ymweliadau mor aml yn cael ei ystyried gyda amheuaeth . Rheswm? Caniateir fisas B1 / B2 Teithiau pleser / busnes sydd ar y cyfan yn ymweliadau byr. Os dychwelwch yn olynol, mae'n anarferol a gallai olygu eich bod yn fwy na thebyg yn gwneud mwy na theithiau pleser yn unig.

Gofynnir i chi am eich rheswm dros ymweld â'r UD. Ar bob taith yn y porthladd mynediad (maes awyr lle rydych chi'n glanio) ac os nad yw'ch rheswm yn foddhaol i'r swyddog, mae ganddyn nhw'r hawl i'ch anfon yn ôl i'ch gwlad wreiddiol. ( Ffynhonnell )

Beth Mae'r Fisa Ymwelwyr B1 / B2 yn Caniatáu i Chi Ei Wneud?

Mae'r B1 / B2 yn fisa teithio i dwristiaid / busnes. Sy'n golygu y gallwch ymweld â'r Unol Daleithiau ar gyfer teithiau busnes neu bleser ar ymweliadau byr. Fel arfer rhoddir fisa ymweliad B1 / B2 am 10-15 mlynedd. A gallwch ymweld â'r Unol Daleithiau am y 10 neu 15 mlynedd hynny pryd bynnag y dymunwch, cyhyd â bod eich pasbort yn ddilys. Ond ar bob ymweliad, bydd y swyddog mewnfudo yn cynnal cyfweliad byr (yn y porthladd mynediad) ac yn caniatáu ichi aros yn yr UD am gyfnod penodol o amser.

Fe'i rhoddir fel arfer am oddeutu 6 mis ar y mwyaf, ond gall amrywio yn dibynnu ar bwrpas eich ymweliad. Mae'r dyddiad hwn wedi'i stampio ar eich pasbort neu ar yr hyn a elwir yn ffurflen I94. Byddai ganddo'r dyddiad ar stamp. Rydych i fod i adael yr Unol Daleithiau ar y dyddiad hwnnw neu cyn hynny. Os arhoswch y tu hwnt i'r dyddiad hwnnw, bydd yn aros yn hirach ac yn dod yn anghyfreithlon ar unwaith.

Os na allwch ddychwelyd i'ch gwlad am unrhyw reswm, rhaid i chi hysbysu'r awdurdodau.

Ymwadiad : Erthygl wybodaeth yw hon. Nid yw'n gyngor cyfreithiol.

Nid yw Redargentina yn rhoi cyngor cyfreithiol na chyfreithiol, ac ni fwriedir iddo gael ei ystyried yn gyngor cyfreithiol.

Ffynhonnell a Hawlfraint: Ffynhonnell y fisa uchod a gwybodaeth fewnfudo a deiliaid yr hawlfraint yw:

Dylai gwyliwr / defnyddiwr y dudalen we hon ddefnyddio'r wybodaeth uchod yn unig fel canllaw, a dylai bob amser gysylltu â'r ffynonellau uchod neu gynrychiolwyr llywodraeth y defnyddiwr i gael y wybodaeth fwyaf diweddar ar y pryd.

Cynnwys