A yw'n ddrwg bwyta chili yn ystod beichiogrwydd

Es Malo Comer Chile Durante El Embarazo

A yw'n ddrwg bwyta chili yn ystod beichiogrwydd ?. Os ydych chi fel fi, bwyd sbeislyd yw popeth. Mecsicanaidd ydw i, felly os nad yw'n sbeislyd, go brin fy mod i'n rhoi cynnig arni. Pupurau, cyri, sbeisys - dwi'n eu caru nhw i gyd yn gyfartal. Ond allwch chi fwyta bwyd sbeislyd wrth feichiog? A oes rhywbeth rhy dda? A yw'n ddrwg i chi neu'r babi?

A allaf fwyta bwyd sbeislyd wrth feichiog?

Mamau sbeislyd, gadewch imi dawelu'ch meddwl: gallwch chi fwyta bwyd sbeislyd. Nid oes unrhyw reswm meddygol pam na all menyw feichiog fwyta bwydydd sbeislyd. Mae'n hollol ddiogel i'r babi, ond gallai wneud i chi deimlo ychydig yn anghyfforddus yn eich ardal dreulio, yn enwedig os nad ydych chi'n ffan mawr eto.

Rwy’n caru bwyd sbeislyd cymaint nes fy mod yn cario potel o Tabasco yn fy mhwrs, meddai’r fam feichiog Bertha Tuskan. Rwyf hefyd yn cario pecyn o Boliau oherwydd yn bum mis yn feichiog, nid yw fy nghorff yn hoffi bwyd Mecsicanaidd fel rydw i'n ei wneud.

Y gwir yw bod menywod sy'n byw mewn rhanbarthau lle mae'r bwyd yn fwy sbeislyd yn parhau i fwyta bwyd sbeislyd yn ystod beichiogrwydd ac yn iawn. Cofiwch fod yn ofalus, bwyta'n gymedrol, a golchi'ch dwylo cyn cyffwrdd â'ch llygaid neu unrhyw ran sensitif arall o'ch corff.

Effeithiau Posibl Bwyta Bwyd Sbeislyd Yn ystod Beichiogrwydd

Mae yna lawer o straeon am hen ferched am ystyr beichiogrwydd gyda llawer o flas. Mae rhai menywod yn credu, os oes gennych losg calon, a achosir yn aml trwy fwyta bwydydd sbeislyd, y bydd eich babi yn cael ei eni â llawer o wallt.

Myth arall yw, os ydych chi'n bwyta bwydydd sbeislyd, gall eich babi yn y groth fynd yn ddall. Ddim yn wir, rhag ofn eich bod chi'n pendroni.

Mae Dr. Kirtly Parker Jones, obstetregydd a gynaecolegydd, yn chwalu'r anwiredd hwnnw: Oherwydd y gall hormonau beichiogrwydd a gwthio'r groth wrth iddo godi achosi adlif, gall bwydydd sbeislyd gael eu goddef yn llai, ond ni fyddant yn dallu'ch babi, ysgrifennodd. . ar y tudalen iechyd Prifysgol Utah.

Chwedlau o'r neilltu, dyma rai ffyrdd go iawn y gall bwyd sbeislyd eich gwneud chi'n anghyfforddus.

Asid stumog Mae llosg y galon yn eithaf cyffredin yn ystod beichiogrwydd a bydd bwydydd sbeislyd yn aml yn ffan o'r tanau llosg calon hynny, yn enwedig yn y tymor diwethaf. Wrth i'r babi dyfu, gall wthio asidau stumog i'r oesoffagws.

Salwch y bore Gall bwydydd sbeislyd waethygu salwch boreol, felly ceisiwch osgoi bwydydd sbeislyd yn y tymor cyntaf.

Alergeddau Gall bwyta pupur achosi symptomau alergaidd mewn rhai moms beichiog. Os ydych chi erioed wedi cael symptomau alergedd cyn beichiogrwydd, nid yn ystod beichiogrwydd yw'r amser i geisio curo'r ods hynny.

Felly a oes bwydydd sbeislyd i'w hosgoi yn ystod beichiogrwydd?

Ddim mewn gwirionedd, ond mae rheswm penodol dros osgoi bwyta bwydydd sbeislyd yn ystod beichiogrwydd: sensitifrwydd bwyd. Yn y trydydd tymor, gall rhai bwydydd gynyddu sensitifrwydd i rai bwydydd fel bwydydd sbeislyd, diodydd carbonedig, a bwydydd cyffredin eraill sy'n achosi diffyg traul. Gall y sensitifrwydd hyn achosi i famau beichiog osgoi hyd yn oed y bwydydd mwyaf meddal. Byddwch yn ofalus i beidio â bwyta bwydydd sbarduno.

Sut y gall Bwyta Bwydydd Sbeislyd fod yn fuddiol yn ystod beichiogrwydd

Ehangwch opsiynau bwyd eich plentyn yn y dyfodol Mae peth ymchwil yn dangos y gall bwyta bwydydd sbeislyd ehangu taflod babi yn y groth. Canfu'r astudiaeth fod blasau'n pasio o fam i fabi trwy hylif amniotig. Felly gall beth bynnag mae'r fam yn ei fwyta yn ystod beichiogrwydd ehangu taflod gourmet y babi.

Ymladd celloedd canser Yn ystod beichiogrwydd, efallai y byddwch chi'n profi difrod ocsideiddiol, a all arwain at ganser yn ddiweddarach mewn bywyd. Mae pupur yn cynnwys carotenoidau, sy'n gwrthocsidydd, a'r mae astudiaethau wedi dangos y gallai'r capsaicin a geir mewn pupurau poeth arafu lledaeniad canser yr ysgyfaint.

Ymladd acne Gall ac mae llawer o ferched beichiog yn dioddef o broblemau acne a chroen. Gall bwydydd sbeislyd helpu gyda hynny.

Mae'n helpu i ymladd annwyd a pheswch Mae oerfel yn ystod beichiogrwydd yn erchyll. Gall pupur helpu gyda hyn. Mae llawer o ddiwylliannau ledled y byd yn defnyddio pupur i drin eu annwyd a'u peswch.

A yw'n Ddiogel Bwyta Bwyd Sbeislyd yn ystod Beichiogrwydd?

Nid yw bwyd sbeislyd yn effeithio ar y babi na'r beichiogrwydd. Fodd bynnag, mae bwyta mwy o fwydydd sbeislyd nag y gall eich corff eu trin yn creu problemau sy'n gysylltiedig â threuliad, llosg y galon a llosg y galon.

Bwyd sbeislyd yn ystod y tymor cyntaf

Mae bwyta bwydydd sbeislyd yn y tymor cyntaf yn ddiogel ac nid yw'n effeithio ar ddatblygiad y babi. Mae'r risg o golli beichiogrwydd yn gynnar yn uchel yn y tymor cyntaf, a all beri i ferched beichiog boeni am sgîl-effeithiau bwyta bwydydd sbeislyd.

Bwyd sbeislyd yn ystod yr ail a'r trydydd tymor

Mae bwyta bwydydd sbeislyd yn ystod yr ail a'r trydydd tymor yn cynyddu'r siawns o losg y galon ac adlif asid. Yn y trydydd tymor, mae'r ffetws sy'n tyfu yn achosi i asidau stumog lifo'n ôl i'r oesoffagws, a gallai bwyta bwydydd sbeislyd waethygu'r cyflwr hwn.

Faint o sbeis sy'n ddiogel mewn bwyd?

Cyn belled â bod eich corff yn gallu treulio'r holl sbeisys, mae'n ddiogel bwyta bwydydd sbeislyd mewn symiau cyfyngedig. Ceisiwch osgoi bwyta bwydydd sbeislyd wedi'u coginio yn yr awyr agored. Yn lle hynny, prynwch sbeisys ffres a'u malu gartref er mwyn osgoi llygru â metelau a lliwiau trwm.

Beth yw risgiau a sgil effeithiau bwyta bwydydd sbeislyd?

Gall amlyncu bwydydd sbeislyd achosi problemau treulio sy'n achosi anghysur yn y fenyw feichiog. Rhestrir isod risgiau a sgil effeithiau bwyta bwydydd sbeislyd yn ystod beichiogrwydd:

 1. Salwch y bore: cyfog Mae'r bore yn gyffredin iawn yng nghyfnodau cynnar beichiogrwydd oherwydd newidiadau yn lefelau'r hormonau. Gellir gwaethygu salwch bore trwy fwyta bwydydd sbeislyd.
 2. Asid o stumog : yr Mae siawns o brofi llosg y galon a phroblemau treulio eraill yn uchel yn ystod beichiogrwydd. Bydd bwyd sbeislyd yn cynyddu adlif asid ac yn gwaethygu llosg y galon, yn enwedig yn ystod misoedd olaf beichiogrwydd.

Os penderfynwch fwyta bwyd sbeislyd, cyfunwch ef â gwydraid o laeth i leihau llosg y galon. Gall mêl hefyd helpu i atal llosg y galon ar ôl bwyta dysgl sbeislyd.

Mythau am fwyta bwydydd sbeislyd yn ystod beichiogrwydd

Mae yna chwedlau sy'n gysylltiedig â bwyta bwydydd sbeislyd yn ystod beichiogrwydd. Ymhlith y chwedlau heb unrhyw gefnogaeth wyddonol mae:

 • Gall bwyd sbeislyd gael effaith andwyol ar eich babi.
 • Gall bwyta bwydydd sbeislyd arwain at esgor cyn pryd.
 • Gall bwyta bwydydd sbeislyd yn ystod beichiogrwydd arwain at gamesgoriad ac anableddau cynhenid.

Nid oes gan yr un o'r chwedlau hyn gefnogaeth wyddonol, felly ni chredir hwy.

Awgrymiadau ar gyfer Bwyta Bwyd Sbeislyd y Ffordd Iawn

Er mwyn sicrhau nad yw peryglon bwydydd sbeislyd yn effeithio'n andwyol arnoch, mae angen i chi eu bwyta'n iawn.

 • Defnyddiwch sbeisys enw brand a gymeradwywyd gan awdurdodau ardystio bwyd.
 • Peidiwch â bwyta sbeisys sy'n cael eu gwerthu yn rhydd, oherwydd gallant gynnwys amhureddau fel llwch brics.
 • Os ydych chi'n bwyta sbeisys newydd, dechreuwch eu bwyta mewn symiau bach. Mae'n well prynu sbeisys ffres a'u malu gartref.
 • Gwiriwch y dyddiadau pecynnu a dod i ben cyn prynu sbeisys o dramor.
 • Cyfyngwch seigiau sbeislyd i un y pryd a newidiwch eich bwyd os yw bwyd sbeislyd Indiaidd yn rhoi llosg calon i chi.
 • Rhowch ffafriaeth i fwyd cartref, oherwydd gall reoleiddio ansawdd a maint y sbeisys a ddefnyddir mewn bwyd.

Sut Gallwch Chi Gynnwys Bwydydd Sbeislyd Yn Eich Diet

Rhaid i chi fod yn ofalus ac yn ddetholus wrth fwyta bwydydd sbeislyd yn ystod beichiogrwydd. Dyma rai o'r bwydydd sbeislyd y gellir eu cynnwys yn eich diet:

 • Pys Wasabi: Mae'r rhain yn bys poeth, crensiog sy'n ddiogel i'w bwyta ac yn achosi dim niwed.
 • Saws cyri: Defnyddir cymysgedd o winwnsyn, garlleg, chili, a'r holl sbeisys cyffredin, saws cyri yn helaeth mewn bwyd Indiaidd ac mae'n ddiogel i'w fwyta.
 • Saws Piri-Piri: Mae'n gymysgedd o winwnsyn, garlleg, tomato a'r prif gynhwysyn, chili llygad yr aderyn Affricanaidd 'hynod boeth'.
 • Sawsiau Coginio’r Dwyrain Canol: Sawsiau losin wedi'u gwneud o hadau nionyn du, chilis gwyrdd, tomato a choriander.

 • Picls sbeislyd: Ar gael mewn unrhyw siop gyfleus, mae ychydig bach o'r picls hyn ynghyd â'ch bwyd yn ddiogel a gallant ddychanu eich chwant sbeis.
 • Pupur: se Gallant roi cynnig ar gawliau pupur pryd bynnag y bydd annwyd arnoch oherwydd imiwnedd isel. Mae priodweddau gwrthfacterol pupur, ynghyd â'i effaith sbeislyd, yn ei wneud yn sbeis delfrydol yn ystod beichiogrwydd.

Mae'n well gwneud sawsiau gartref, er mwyn osgoi defnyddio gormod o sbeisys neu olewau, a all achosi llosg y galon.

Groth llidus oherwydd bwyd sbeislyd

Er bod bwyd sbeislyd yn ddiogel yn gyffredinol yn ystod beichiogrwydd, gall gormod o sbeisys neu system dreulio sensitif gael rhai sgîl-effeithiau i ferched beichiog. Mewn rhai menywod, gall bwyd sbeislyd lidio'r groth neu gythruddo'r coluddion. Yn gyffredinol, mae bwydydd sbeislyd yn mynd trwy'r llwybr gastroberfeddol yn gyflymach na bwydydd nad ydynt yn sbeislyd a gallant hyd yn oed achosi dolur rhydd, llosg y galon neu nwy.

Gall y problemau hyn beri i'r coluddion gyfyngu, sydd yn ei dro yn achosi llid i'r groth oherwydd ei agosrwydd at y coluddion. Prif symptom groth anniddig yw sbasmau anhrefnus yng nghyhyrau'r groth neu'r crampiau yn yr abdomen isaf, a all mewn achosion prin achosi cyfangiadau sy'n dechrau ymledu ceg y groth. Dylai menywod sy'n llai na 37 wythnos yn feichiog ac sy'n profi unrhyw un o'r symptomau hyn weld eu meddyg ar unwaith, a all ddarparu arweiniad pellach.

Y gwir yw bod bwyd sbeislyd yn wych am ba bynnag reswm. A dylech chi allu bwyta beth bynnag rydych chi ei eisiau, yn enwedig pan fyddwch chi'n feichiog. Ewch amdani! Cadwch lygad ar sut mae'n effeithio arnoch chi a'r babi, ac addaswch yn unol â hynny.

Cynnwys