Twitter Ddim yn Gweithio Ar Eich iPhone Neu iPad? Dyma The Real Fix!

Twitter Not Working Your Iphone

Nid yw Twitter yn llwytho ar eich iPhone neu iPad ac nid ydych yn gwybod beth i'w wneud. Gall methu â chysylltu â'ch ffrindiau a'ch teulu ar gyfryngau cymdeithasol fod yn rhwystredig iawn, yn enwedig pan fydd eich dyfais yn dweud ei bod wedi'i chysylltu â'ch cynllun data neu'ch rhwydwaith Wi-Fi. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam nad yw Twitter yn gweithio ar eich iPhone neu iPad a dangos i chi sut i ddatrys y broblem er daioni.

Ailgychwyn Eich iPhone Neu iPad

Os nad ydych chi eisoes, trowch eich dyfais i ffwrdd ac yn ôl ymlaen. Weithiau gall y cam datrys problemau sylfaenol hwn drwsio mân wall meddalwedd a allai fod y rheswm pam nad yw Twitter yn gweithio ar eich iPhone neu iPad.I ailgychwyn eich dyfais, pwyswch a dal y Cwsg / Deffro botwm, a elwir yn fwy cyffredin fel y pŵer botwm. Rhyddhewch y Cwsg / Deffro botwm pan fydd “Sleid i bweru i ffwrdd” a'r eicon pŵer coch yn ymddangos ger pen y sgrin. Sychwch yr eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone neu iPad.Arhoswch tua munud cyn troi eich iPhone neu iPad yn ôl ymlaen, dim ond i sicrhau bod pob un o'r rhaglenni a oedd yn rhedeg ar eich dyfais yn cael cyfle i gau i lawr yn llwyr. I droi eich dyfais yn ôl ymlaen, pwyswch a dal y Cwsg / Deffro botwm nes i chi weld logo Apple yn ymddangos yng nghanol arddangosfa eich iPhone neu iPad.Pam nad yw Twitter yn gweithio ar fy iPhone neu iPad?

Ar y pwynt hwn, ni allwn fod yn sicr os nad yw Twitter yn gweithio ar eich iPhone neu iPad oherwydd yr ap ei hun, cysylltiad eich dyfais â Wi-Fi, neu broblem caledwedd bosibl. Byddaf yn mynd i’r afael â phob un o’r posibiliadau hyn isod gyda chanllaw cam wrth gam, gan ddechrau gyda datrys problemau app Twitter, yna datrys problemau Wi-Fi, a gorffen gyda’ch opsiynau atgyweirio os oes problem caledwedd.

Nid yw sgrin iphone yn cylchdroi

Cam Datrys Problemau'r Ap Cyntaf: Caewch Allan o'ch Holl Apiau

Mae cau eich apiau yn caniatáu iddynt gau i lawr yn normal ac mae ganddo'r potensial i drwsio mân wall meddalwedd. Meddyliwch amdano fel ailgychwyn unrhyw ddyfais electronig, ond ar gyfer apiau!

Rwy'n argymell eich bod chi'n cau allan o'ch holl apiau, nid yr app Twitter yn unig. Os yw ap arall wedi damwain yng nghefndir eich iPhone neu iPad, gallai arwain at faterion meddalwedd a allai fod y rheswm pam nad yw Twitter wedi llwytho.I gau allan o'ch apiau, dwbl-wasgu'r botwm Cartref i agor y Switcher App , sy'n dangos i chi bob un o'r apiau sydd ar agor ar eich iPhone neu iPad ar hyn o bryd. I gau allan o ap, defnyddiwch eich bys i newid ar yr ap nes iddo ddiflannu o'r App Switcher. Fe wyddoch fod eich holl apiau ar gau pan welwch y sgrin Cartref yn yr App Switcher yn unig.

Pro tip: Gallwch chi gau dau ap ar yr un pryd trwy ddefnyddio bysedd i newid dau ap!

Diweddarwch Yr Ap Twitter

Mae datblygwyr apiau yn aml yn diweddaru eu apps er mwyn trwsio materion diogelwch, ychwanegu nodweddion newydd, a datrys unrhyw fylchau meddalwedd. Os nad yw'r fersiwn ddiweddaraf o Twitter wedi'i gosod ar eich iPhone neu iPad, efallai na fydd yn llwytho nac yn gweithio'n iawn.

I weld a oes diweddariad ar gael, agorwch yr App Store a tap Diweddariadau yng nghornel dde isaf y sgrin i weld rhestr o'r diweddariadau sydd ar ddod sydd ar gael. Os oes diweddariad ar gael ar gyfer yr app Twitter, tapiwch y glas Diweddariad botwm i'r dde o'r app.

Os oes sawl diweddariad ar gael ar eich iPhone neu iPad, gallwch dapio Diweddarwch Bawb yng nghornel dde uchaf y sgrin i ddiweddaru'ch holl apiau ar unwaith - er mai dim ond un y byddan nhw'n ei ddiweddaru ar y tro!

Dadosod a Ailosod Ap

Pan fydd yr app Twitter yn methu â gweithio ar eich iPhone neu iPad yn gyson, weithiau mae'n haws dadosod yr app, yna ei ailosod fel newydd. Pan fyddwch yn dadosod yr app Twitter, bydd yr holl ddata a arbedodd Twitter ar eich iPhone neu iPad yn cael ei ddileu. Felly, pe bai'r ap yn arbed ffeil feddalwedd lygredig, byddai'r ffeil lygredig honno'n cael ei dileu o'ch dyfais.

I ddadosod yr app Twitter, dechreuwch trwy wasgu a dal eicon yr app Twitter yn ysgafn. Bydd pob un o'ch apiau'n dechrau ysgwyd, a bydd ychydig o X yn ymddangos yng nghornel chwith uchaf y rhan fwyaf o'ch apiau. Tapiwch yr X yng nghornel yr app Twitter, yna tapiwch Dileu pan gaiff eich annog ar sgrin eich iPhone neu iPad.

pam mae fy ffôn yn curo

I ailosod yr app Twitter, agorwch yr App Store a thapiwch y tab chwilio (edrychwch am yr eicon chwyddwydr) ar waelod arddangosfa eich iPhone neu iPad. Tapiwch y maes chwilio a theipiwch “Twitter.”

Yn olaf, tap Cael , yna Gosod i ailosod yr app Twitter. Ers i chi osod yr app Twitter o'r blaen, efallai y gwelwch eicon sy'n edrych fel cwmwl gyda saeth yn pwyntio i lawr. Os gwelwch yr eicon hwn , tapiwch ef a bydd y gosodiad yn dechrau.

A fydd fy Nghyfrif Twitter yn cael ei ddileu os byddaf yn dadosod yr ap?

Peidiwch â phoeni - eich cyfrif Twitter ni fydd cael ei ddileu os byddwch chi'n dileu'r app o'ch iPhone neu iPad. Fodd bynnag, bydd yn rhaid i chi fewngofnodi eto pan fyddwch yn ailosod yr app Twitter, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod eich cyfrinair!

Diweddariad I'r Fersiwn Ddiweddaraf O iOS

Yn debyg i ddatblygwyr apiau yn diweddaru eu apps, mae Apple yn aml yn diweddaru'r feddalwedd sy'n gweithredu'ch iPhone a'ch iPad, a elwir yn iOS. Os nad ydych wedi gosod y diweddariad iOS diweddaraf, efallai y bydd eich iPhone neu iPad yn profi rhai materion meddalwedd y gellid eu datrys gan y diweddariad iOS diweddaraf.

I wirio am ddiweddariad iOS ar eich iPhone neu iPad, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad ar gael, tapiwch Dadlwytho a Gosod . Sicrhewch fod eich iPhone neu iPad wedi'i gysylltu â ffynhonnell bŵer neu fod ganddo dros 50% o fywyd batri, fel arall ni fydd y diweddariad yn gallu dechrau.

Os ydych chi eisoes wedi gosod y fersiwn ddiweddar o iOS, fe welwch y neges “Mae eich meddalwedd yn gyfredol.” ar arddangosfa eich iPhone neu iPad.

Datrys Problemau Wi-Fi Ar Eich iPhone A iPad

Os gwnaethoch chi ddatrys problemau ar gyfer yr ap, ond ni fydd Twitter yn llwytho ar eich iPhone neu iPad o hyd, yna mae'n bryd symud ymlaen i ran nesaf ein canllaw a fydd yn eich helpu i ddarganfod ai cysylltiad eich iPhone neu iPad â Wi-Fi yw'r achos o'r broblem. Mae defnyddwyr iPhone ac iPad yn aml yn dibynnu ar Wi-Fi i ddefnyddio Twitter, yn enwedig os nad oes ganddyn nhw gynllun data diderfyn. Pan fydd y cysylltiad Wi-Fi hwnnw'n methu, nid yw Twitter yn gweithio ac rydych chi'n cael eich gadael yn rhwystredig.

pam na fydd fy ffôn yn diffodd

Trowch Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Mae troi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen yn rhoi cyfle i'ch iPhone neu iPad roi cynnig arall arni os aeth rhywbeth o'i le y tro cyntaf i chi geisio ei gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi. Weithiau, gall mân wall meddalwedd ddigwydd pan geisiwch gysylltu'ch dyfais â Wi-Fi, a allai beri i'ch iPhone neu iPad gamweithio pan geisiwch wneud rhywbeth ar-lein.

Un o'r ffyrdd cyflymaf i droi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen yw yn y Ganolfan Reoli, y gallwch ei hagor trwy droi i fyny o dan waelod y sgrin ar eich iPhone neu iPad.

Cymerwch gip ar yr eicon Wi-Fi - os yw'r eicon yn wyn y tu mewn i gylch glas , mae hynny'n golygu bod Wi-Fi ymlaen. Er mwyn ei ddiffodd Wi-Fi, tapiwch y cylch. Fe fyddwch chi'n gwybod bod Wi-Fi i ffwrdd pan fydd yr eicon yn ddu y tu mewn i gylch llwyd . Yna, i droi Wi-Fi yn ôl, tapiwch y cylch eto.

Gallwch hefyd ddiffodd Wi-Fi trwy agor y Gosodiadau ap a thapio Wi-Fi . I'r dde o Wi-Fi, fe welwch switsh bach a fydd yn wyrdd os yw Wi-Fi ymlaen. I ddiffodd Wi-Fi, tapiwch y switsh - byddwch chi'n gwybod bod Wi-Fi i ffwrdd pan fydd y switsh yn llwyd. I droi Wi-Fi yn ôl ymlaen, tapiwch y switsh eto.

Ceisiwch Gysylltu â Rhwydwaith Wi-Fi Gwahanol

Weithiau, efallai mai dim ond materion sy'n gysylltiedig â'ch rhwydwaith Wi-Fi yn benodol sydd gan eich iPhone neu iPad, sydd fel arfer yn golygu y gallai fod problem gyda'ch llwybrydd diwifr ac nid eich dyfais.

I wirio a yw hyn yn wir, ceisiwch gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi ffrind, neu ymwelwch â'ch llyfrgell leol, Starbucks, neu Panera, y mae gan bob un ohonynt Wi-Fi cyhoeddus am ddim.

Os gwelwch nad yw Twitter ond yn llwytho pan fydd eich iPhone neu iPad yn ceisio cysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi, yna rydych wedi nodi bod y mater yn ôl pob tebyg yn cael ei achosi gan eich llwybrydd. Ceisiwch droi eich llwybrydd i ffwrdd ac yn ôl ymlaen, yna cysylltwch â'ch Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd i gael help os yw'r broblem yn parhau.

Anghofiwch Eich Rhwydwaith Wi-Fi

Pan fyddwch chi'n cysylltu'ch iPhone neu iPad â rhwydwaith Wi-Fi am y tro cyntaf, mae'ch dyfais yn arbed data yn union Sut i gysylltu â'r rhwydwaith Wi-Fi hwnnw. Weithiau, bydd proses y cysylltiad hwnnw'n newid. Os yw'r data a arbedwyd ar eich iPhone neu iPad wedi dyddio, gallai arwain at faterion cysylltedd. Bydd anghofio’r rhwydwaith yn dileu’r data hwnnw a arbedwyd, felly pan fyddwch yn ailgysylltu eich iPhone neu iPad â’r rhwydwaith Wi-Fi, rhoddir cyfrif am y broses newydd o gysylltu.

I anghofio rhwydwaith Wi-Fi, dechreuwch trwy agor yr app Gosodiadau a thapio Wi-Fi . Wrth ymyl y rhwydwaith Wi-Fi rydych chi am ei anghofio, tapiwch yr eicon mwy o wybodaeth, sy'n edrych fel “i” glas y tu mewn i gylch tenau. Ar ben y sgrin, tapiwch Anghofiwch y Rhwydwaith hwn .

chwyddo fideo ddim yn gweithio mac

Ar ôl i chi anghofio'r rhwydwaith Wi-Fi ar eich dyfais, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Wi-Fi unwaith eto. Tap ar y rhwydwaith Wi-Fi y mae eich iPhone neu iPad newydd anghofio ei ailgysylltu.

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Ein cam olaf datrys problemau Wi-Fi pan nad yw Twitter yn gweithio ar eich iPhone neu iPad yw Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith, a fydd yn dileu holl leoliadau Wi-Fi, VPN (Rhwydwaith Preifat Rhithwir) eich dyfais, a gosodiadau Bluetooth. Gall fod yn anhygoel o anodd olrhain union ffynhonnell mater meddalwedd ar eich iPhone neu iPad, felly rydyn ni'n mynd i ddileu I gyd o'r gosodiadau rhwydwaith sydd wedi'u cadw ar eich iPhone neu iPad.

Cyn dechrau ar yr ailosodiad hwn, gwnewch yn siŵr eich bod wedi ysgrifennu'ch holl gyfrineiriau Wi-Fi i lawr oherwydd bydd angen i chi ail-ymddangos y wybodaeth pan fyddwch chi'n ailgysylltu!

I Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith ar eich iPhone neu iPad, agorwch yr app Gosodiadau a tapiwch General -> Ailosod. Nesaf, tap Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith a nodwch eich cod post. Pan fydd rhywun yn eich annog eto, tapiwch Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith i ddechrau'r ailosod. Bydd eich iPhone neu iPad yn ailgychwyn pan fydd yr ailosod wedi'i gwblhau.

Gwiriwch Statws Gweinyddwyr Twitter

Bob hyn a hyn, bydd gweinydd Twitter yn chwalu, neu bydd eu tîm datblygu yn gwneud gwaith cynnal a chadw arferol i wella eu gweinyddwyr ar gyfer eu miliynau o ddefnyddwyr gweithredol bob dydd. Os nad yw Twitter yn gweithio ar eich iPhone, gwnewch chwiliad cyflym gan Google am “statws gweinydd Twitter” i weld a yw llawer o bobl eraill yn profi’r broblem.

Os oes llawer o adroddiadau bod Twitter ar i lawr, mae'n debygol iawn eu bod yn gwneud gwaith cynnal a chadw arferol ac y bydd Twitter ar waith eto mewn cyfnod byr.

Archwilio Eich Opsiynau Atgyweirio

Fel y soniais yn gynharach, mae siawns fach iawn bod gan eich iPhone neu iPad broblem caledwedd. Mae gan iPhones ac iPads antena fach sy'n eu galluogi i gysylltu â rhwydweithiau Wi-Fi, yn ogystal â pharu â dyfeisiau Bluetooth. Os ydych chi'n profi naill ai (neu'r ddau) o'r materion hyn yn aml, efallai y bydd problem caledwedd gyda'r antena.

Rwy'n argymell sefydlu apwyntiad yn y Genius Bar o'ch Apple Store lleol cyn gynted â phosibl. Byddant yn eich helpu i benderfynu a oes angen atgyweiriad ai peidio.

#Fixed!

Rydych chi wedi gwneud diagnosis o'r rheswm pam nad oedd Twitter yn gweithio ar eich iPhone ac rydych chi wedi datrys y broblem yn llwyddiannus. Nawr bod Twitter yn llwytho eto, gobeithiwn y byddwch yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol a dilynwch gyfrif Twitter Payette Forward . Mae croeso i chi adael sylw i lawr isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone neu iPad, ac fel bob amser, diolch am ddarllen!