Pam fod fy iPhone mor araf? Dyma The Fix! (Ar gyfer iPad Rhy!)Why Is My Iphone Slow

Os ydych chi'n credu bod eich iPhone a'ch iPad wedi bod yn arafach dros amser, mae'n debyg eich bod chi'n iawn. Mae'r dirywiad mewn cyflymder yn digwydd mor raddol nes ei fod bron yn ganfyddadwy, ond un diwrnod rydych chi'n sylweddoli bod eich mae apiau'n ymateb yn araf, mae bwydlenni'n swrth, ac mae Safari yn cymryd am byth i lwytho gwefannau syml. Yn yr erthygl hon, byddaf yn esbonio'r rhesymau go iawn pam fod eich iPhone mor araf a dangos i chi y atgyweiriadau a fydd yn gwneud i'ch iPhone, iPad, neu iPod redeg mor gyflym â phosibl.Cyn i Ni Ddechrau: A Ddylwn i Brynu iPhone neu iPad Newydd?

Mae gan iPhones ac iPads newydd broseswyr mwy pwerus, ac mae'n wir eu bod yn gyflymach na modelau hŷn. Y rhan fwyaf o'r amser, fodd bynnag, nid oes angen prynu iPhone neu iPad newydd os yw'ch un chi yn rhedeg yn araf. Fel arfer, a problem meddalwedd ar eich iPhone neu iPad yw'r hyn sy'n achosi iddo redeg yn araf a gall trwsio'ch meddalwedd wneud byd o wahaniaeth. Dyna'n union hanfod yr erthygl hon.Y Rhesymau Go Iawn Pam Mae Eich iPhone Mor Araf

Mae'r holl atebion yr wyf yn eu disgrifio yn yr erthygl hon yn gweithio cystal ar gyfer iPhones, iPads, ac iPods, oherwydd maen nhw i gyd yn rhedeg system weithredu iOS Apple. Fel y byddwn yn darganfod, mae'n meddalwedd , nid caledwedd, dyna wraidd y broblem.

1. Mae'ch iPhone Allan o'r Lle Storio sydd ar GaelFel pob cyfrifiadur, ychydig o le storio sydd gan iPhones. Daw'r iPhones cyfredol mewn mathau 16GB, 64GB, a 128GB. (Mae Prydain Fawr yn sefyll am gigabeit, neu 1000 megabeit). Mae Apple yn cyfeirio at y symiau storio hyn fel “capasiti” yr iPhone, ac yn hyn o beth, ac mae gallu iPhone fel maint gyriant caled ar Mac neu gyfrifiadur personol.

Ar ôl i chi fod yn berchen ar eich iPhone am gyfnod a chymryd llawer o luniau, lawrlwytho cerddoriaeth, a gosod criw o apiau, mae'n hawdd rhedeg allan o'r cof sydd ar gael.

Mae problemau'n dechrau codi pan fydd maint y lle storio sydd ar gael yn cyrraedd 0. Rwy'n mynd i osgoi trafodaeth dechnegol ar y pwynt hwn, ond mae'n ddigon dweud bod angen ychydig bach o “ystafell wiglo” ar bob cyfrifiadur i gadw'r feddalwedd i redeg yn esmwyth.Sut Ydw i'n Gwirio Faint o Le Am Ddim sydd Ar Gael Ar Fy iPhone?

Pennaeth i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Amdanom ac edrych ar y rhif i’r dde o ‘Ar gael’. Os oes gennych fwy nag 1GB ar gael, ewch i'r cam nesaf - nid dyma'ch problem.

Faint o Gof Ddylwn i Gadael Ar Gael Ar Fy iPhone?

Mae'r iPhone yn ddyfais effeithlon iawn o ran cof. Yn fy mhrofiad i, nid oes angen llawer o gof ar gael arnoch i gadw pethau i redeg yn esmwyth. Fy nghyngor i osgoi iPhone araf yw hyn: Cadwch 500MB yn rhad ac am ddim o leiaf, ac 1GB am ddim os hoffech chi fod yn hollol ddiogel.

Sut Alla i Ryddhau Cof Ar Fy iPhone?

Yn ffodus, mae'n hawdd olrhain yr hyn sy'n cymryd lle ar eich iPhone. Pennaeth i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Storio iPhone a byddwch yn gweld rhestr ddisgynnol o'r hyn sy'n cymryd y mwyaf o le ar eich iPhone.

Rhaid dileu lluniau gan ddefnyddio'r app Lluniau neu iTunes, ond mae'n hawdd tynnu Music and Apps o'r sgrin hon. Ar gyfer apiau, dim ond tapio ar enw’r ap a thapio ‘Delete App’. Ar gyfer Cerddoriaeth, trowch eich bys o’r dde i’r chwith ar yr eitemau yr hoffech eu dileu, a thapio ‘Delete’.

Gallwch chi wneud y gorau o'ch storfa iPhone yn gyflym trwy alluogi rhai o'r nodweddion o dan y Argymhellion submenu. Er enghraifft, os ydych chi'n galluogi Dileu Auto Hen Sgyrsiau , bydd eich iPhone yn dileu unrhyw negeseuon neu atodiadau a anfonoch neu a dderbyniwyd gennych dros flwyddyn yn ôl yn awtomatig.

2. Mae Eich Holl Apiau Yn Cael eu Llwytho Er Cof Ar Unwaith (Ac Nid ydych yn Ei Wybod)

Beth fydd yn digwydd os byddwch chi'n agor criw cyfan o raglenni ar yr un pryd ar eich Mac neu'ch PC? Mae popeth yn arafu. Nid yw eich iPhone yn ddim gwahanol. Rwyf wedi ymdrin â'r pwynt hwn mewn erthyglau eraill, gan gynnwys fy erthygl am sut i arbed bywyd batri iPhone , ond mae angen rhoi sylw yma hefyd.

Pryd bynnag y byddwch chi'n agor ap, mae wedi'i lwytho i mewn i gof y rhaglen ar eich iPhone. Pan ewch yn ôl i'r sgrin gartref, mae'r app yn cau, dde? Anghywir!

mae fy ffôn yn dal i ddiffodd

Pan fyddwch yn gadael unrhyw ap, mae gan yr ap hwnnw amser penodol i fynd i gyflwr crog, ac yn ddamcaniaethol, ychydig iawn o effaith y dylai apiau ei gael ar eich iPhone pan fyddant wedi'u hatal.

Mewn gwirionedd, hyd yn oed ar ôl i chi adael ap, mae'r ap hwnnw'n aros wedi'i lwytho i mewn i RAM eich iPhone. Mae gan bob model iPhone 6 ac iPhone 6 Plus 1GB RAM. Fel y soniais uchod, mae'r iPhone yn rheoli cof yn dda iawn, ond gall cael llawer o apiau ar agor ar yr un pryd achosi i'ch iPhone arafu.

Pa apiau sy'n cael eu hatal ar fy iPhone? A Sut Ydw i'n Cau Nhw?

I weld yr apiau sydd wedi'u hatal yn y cof ar eich iPhone, cliciwch ddwywaith ar y botwm cartref a byddwch yn gweld yr olygfa Multitasking. Mae amldasgio yn caniatáu ichi newid rhwng apiau ar eich iPhone yn gyflym, ac mae hefyd yn caniatáu ichi eu cau.

I gau ap, defnyddiwch eich bys i'w droi oddi ar ben y sgrin. Nid yw hyn yn dileu'r app, ond mae'n yn gwneud clirio'r app o gof crog ar eich iPhone. Rwy'n argymell cau eich holl apiau o leiaf unwaith bob ychydig ddyddiau i gadw pethau i redeg yn esmwyth.

Rwyf wedi gweld iPhones gyda dwsinau o apiau wedi'u hatal yn y cof, ac mae eu clirio allan yn gwneud gwahaniaeth enfawr. Dangoswch i'ch ffrindiau, hefyd! Os nad oeddent yn gwybod bod eu holl apiau yn dal i gael eu llwytho yn y cof, byddant yn ddiolchgar am eich help.

3. Mae angen i chi Ddiweddaru Eich Meddalwedd

Pennaeth i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd , ac os oes diweddariad meddalwedd ar gael, lawrlwythwch ef a'i osod.

Ond ni all diweddariadau meddalwedd achos arafu?

Gallant, gallant, ond dyma beth sy'n digwydd yn nodweddiadol ar ôl diweddariad meddalwedd a pham mae diweddariad meddalwedd arall yn datrys materion yr un cyntaf a achoswyd. Gadewch i ni ddarlunio defnyddio ein ffrind y byddwn ni'n ei alw'n Bob:

  1. Mae Bob yn diweddaru ei iPad 2 i iOS 8. Mae'n araf iawn. Mae Bob yn drist.
  2. Mae Bob a'i ffrindiau i gyd yn cwyno wrth Apple am ba mor araf yw ei iPad 2.
  3. Mae peirianwyr Apple yn sylweddoli bod Bob yn iawn ac yn rhyddhau iOS 8.0.1 i fynd i’r afael â “materion perfformiad” gyda Bob’s iPad.
  4. Mae Bob yn diweddaru ei iPad. Nid yw ei iPad mor gyflym ag yr oedd ar un adeg, ond mae llawer yn well nag o'r blaen.

4. Mae Rhai o'ch Apiau Still Rhedeg Yn Y Cefndir

Mae'n bwysig bod rhai apiau'n parhau i redeg hyd yn oed ar ôl iddyn nhw gau. Os ydych chi'n defnyddio ap fel Facebook Messenger, mae'n debyg y byddech chi eisiau cael eich rhybuddio pryd bynnag y byddwch chi'n derbyn neges newydd. Mae hynny'n ddigon da, ond credaf ei bod yn bwysig ichi ddeall dau beth o ran apiau y caniateir iddynt redeg yn y cefndir:

  1. Nid yw pob ap yn cael ei godio gan ddatblygwyr o'r un sgil. Efallai y bydd un ap sy'n rhedeg yn y cefndir yn arafu'ch iPhone yn fawr tra gallai un arall gael effaith annirnadwy. Nid oes unrhyw ffordd dda o fesur effaith pob ap, ond rheol gyffredinol yw y gallai apiau llai adnabyddus â chyllidebau llai fod yn fwy o broblem nag apiau cyllideb fawr, dim ond oherwydd faint o adnoddau sydd eu hangen i ddatblygu ap o safon fyd-eang.
  2. Rwy’n credu ei fod yn bwysig iawn ar gyfer ti i ddewis pa apiau yr hoffech eu caniatáu i barhau i redeg yng nghefndir eich iPhone.

Pa apiau y caniateir iddynt barhau i redeg yng nghefndir fy iPhone?

Pennaeth i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Adnewyddu Ap Cefndir i weld rhestr o apiau ar eich iPhone y caniateir iddynt barhau i redeg hyd yn oed pan nad ydyn nhw ar agor.

Nid wyf yn argymell diffodd Background App Refresh yn llwyr, oherwydd fel y dywedasom o'r blaen, mae caniatáu i rai apiau redeg yn y cefndir yn bendant yn beth da. Yn lle, gofynnwch y cwestiwn hwn i'ch hun ar gyfer pob app:

“A oes angen yr ap hwn arnaf i fy rhybuddio neu anfon negeseuon ataf pan nad wyf yn ei ddefnyddio?”

dim ond ar siaradwr y mae iphone 6 plws yn gweithio

Os na fydd yr ateb, yna argymhellaf ichi ddiffodd Cefndir Adnewyddu App ar gyfer yr ap penodol hwnnw. Ewch i lawr trwy'r rhestr, ac os ydych chi fel fi, dim ond ychydig o apiau sydd gennych ar ôl erbyn y diwedd.

I ddysgu mwy am y swyddogaeth hon, erthygl gefnogaeth Apple am Adnewyddu Ap Amldasgio a Chefndirol Mae rhywfaint o wybodaeth dda. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol bod erthyglau ategol ar wefan Apple yn tueddu i gael eu hysgrifennu o safbwynt delfrydol, tra fy mod i'n cymryd agwedd fwy pragmatig.

5. Trowch Eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen eto

A all ailgychwyn eich iPhone wneud cymaint â hynny o wahaniaeth? Ie! Yn enwedig os ydych chi wedi cwblhau'r holl gamau blaenorol, mae diffodd eich iPhone (y ffordd gywir, nid ailosodiad caled) yn glanhau cof yr iPhone ac yn rhoi dechrau ffres a glân iddo.

Sut Ydw i'n Ailgychwyn Fy iPhone?

I ailgychwyn eich iPhone, pwyswch a dal y botwm Cwsg / Deffro (y cyfeirir ato hefyd fel y botwm pŵer) nes bod “Sleid i bweru” yn ymddangos. Llithro'ch bys ar draws yr arddangosfa ac aros wrth i'ch iPhone bweru'r holl ffordd i ffwrdd. Peidiwch â synnu os yw'n cymryd 30 eiliad fwy neu lai i'r cylch bach gwyn roi'r gorau i nyddu.

Ar ôl i'ch iPhone ddod i ffwrdd, pwyswch a dal y botwm Cwsg / Deffro eto nes i chi weld logo Apple yn ymddangos, ac yna gadewch i ni fynd. Os ydych chi wedi cwblhau'r camau uchod, fe welwch gynnydd amlwg mewn cyflymder ar ôl iddo ailgychwyn. Rydych chi wedi ysgafnhau'r llwyth ar eich iPhone, a bydd eich iPhone yn dangos ei ddiolchgarwch gyda chyflymder uwch.

Awgrymiadau Bonws Ar gyfer iPhone Cyflymach

Ar ôl ysgrifennu'r erthygl hon i ddechrau gyda phum prif bwynt, mae yna gwpl o senarios llai cyffredin yr wyf yn teimlo bod angen i mi fynd i'r afael â nhw.

Cyflymu Safari Trwy Glirio Data Gwefan Wedi'i Gadw

Os yw Safari yn rhedeg yn araf, un o'r rhesymau mwyaf cyffredin dros gyflymder swrth yw eich bod wedi cronni llawer a llawer o ddata gwefan sydd wedi'i arbed. Mae hon yn broses arferol, ond os hefyd mae llawer o ddata'n cronni dros gyfnod hir o amser, gall Safari arafu. Yn ffodus, mae'n hawdd clirio'r data hwn.

Pennaeth i Gosodiadau -> Safari a thapio ‘Clear History and Website Data’ ac yna ‘Clear History and Data’ eto i gael gwared ar hanes, cwcis, a data pori eraill o’ch iPhone.

Ailosod Pob Gosodiad I Gyflymu Popeth

Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar bopeth uchod a'ch iPhone o hyd yn rhy araf, mae “Ailosod Pob Gosodiad” yn aml yn fwled hud a all gyflymu pethau.

Weithiau, gall ffeil gosodiadau llygredig neu gam-gyflunio ap penodol ddryllio llanast ar eich iPhone, a gall olrhain y math hwnnw o broblem fod yn anodd iawn, iawn.

Mae “Ailosod Pob Gosodiad” yn ailosod eich iPhone a phob un o'ch apiau i'w gosodiadau diofyn, ond nid yw'n tynnu unrhyw apiau na data o'ch iPhone. Dim ond os ydych chi wedi disbyddu'ch holl opsiynau eraill yr wyf yn argymell gwneud hyn. Bydd yn rhaid i chi fewngofnodi i'ch apiau eto, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod eich enwau defnyddwyr a'ch cyfrineiriau pwysig cyn i chi eu gwneud.

Os ydych chi wedi penderfynu yr hoffech roi cynnig arni, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Pob Gosodiad i adfer eich iPhone yn ôl i'w osodiadau diofyn ffatri.

Ei lapio i fyny

Os ydych chi wedi bod yn pendroni pam fod eich iPhone mor araf, rwy'n mawr obeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu i gyrraedd craidd y mater. Rydyn ni wedi mynd dros y rhesymau pam mae iPhones, iPads, ac iPods yn mynd yn arafach gydag amser, ac rydyn ni wedi trafod sut i wneud eich iPhone yn gyflymach. Byddwn i wrth fy modd yn clywed gennych chi yn yr adran sylwadau isod, ac fel bob amser, byddaf yn gwneud fy ngorau i'ch helpu chi ar hyd y ffordd.

Diolch am ddarllen a phob hwyl,
David P.