Mae fy iPhone yn Dweud Dim Gwasanaeth. Dyma The Real Fix!My Iphone Says No Service

Os yw'ch iPhone yn dweud “Dim Gwasanaeth”, ni allwch wneud na derbyn galwadau ffôn, anfon negeseuon testun, na chysylltu â'r rhyngrwyd oni bai eich bod yn defnyddio Wi-Fi. Mae'n hawdd anghofio pa mor annatod yw ein iPhones wedi dod yn ein bywydau - nes nad ydyn nhw'n gweithio. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam mae eich iPhone yn dweud Dim Gwasanaeth a dangos i chi yn union sut i ddatrys y broblem .Pam fod fy iPhone yn dweud dim gwasanaeth?

Efallai bod eich iPhone yn dweud Dim Gwasanaeth oherwydd problem meddalwedd, problem caledwedd, neu broblem gyda'ch cynllun ffôn symudol. Yn anffodus, nid oes unrhyw ateb un-maint-i-bawb i'r broblem hon, felly byddaf yn eich cerdded gam wrth gam trwy'r camau datrys problemau a welais yn fwyaf effeithiol pan oeddwn yn gweithio yn Apple.Os ydych chi ar ben mynydd, chi gall yn dymuno dychwelyd i'r gymdeithas cyn i chi barhau. Os nad ydych chi, gadewch i ni atal eich iPhone rhag dweud Dim Gwasanaeth am byth.

pam mae fy iphone yn dweud efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi1. Gwiriwch Gyda'ch Cludwr Ynglŷn â'ch Cyfrif

Mae cludwyr yn canslo cyfrifon cwsmeriaid am bob math o resymau. Rwyf wedi clywed am achosion lle cafodd iPhones eu datgysylltu oherwydd bod y cludwr yn amau ​​gweithgaredd twyllodrus, roedd taliad y cwsmer yn hwyr, ac am briod anfodlon a oedd a dweud y gwir doeddwn i ddim eisiau clywed gan eu cyn.

Os yw unrhyw un o'r rhesymau hyn yn atseinio gyda chi, rhowch alwad i'ch cludwr, dim ond i sicrhau bod popeth yn iawn. Bydd eich iPhone yn dweud Dim Gwasanaeth os cafodd eich cyfrif ei ganslo, ac mae hwn yn rheswm cyffredin, ond hawdd ei anwybyddu, dros y broblem hon.

Os byddwch chi'n darganfod y broblem Dim Gwasanaeth yn yn cael ei achosi gan eich cludwr, edrychwch ar fy offeryn cymharu cynllun ffôn symudol i ddysgu sut y gallech chi arbed cannoedd o ddoleri y flwyddyn trwy newid pethau. Os nad eich cludwr chi sydd ar fai (a’r rhan fwyaf o’r amser nid yw’r broblem hon), mae’n bryd edrych ar feddalwedd eich iPhone.2. Diweddarwch Gosodiadau Meddalwedd a Chludwr Eich iPhone

Llawer Dywedodd iPhones o bobl Dim Gwasanaeth ar ôl i Apple ryddhau iOS 8. Er bod y broblem honno wedi’i datrys ers amser maith, mae diweddariadau iOS bob amser yn cynnwys cyfres o atebion ar gyfer bygiau meddalwedd llai cyffredin a all achosi’r broblem Dim Gwasanaeth. Gallwch symud ymlaen mewn un o ddwy ffordd:

  • Os gallwch chi gysylltu â Wi-Fi , gallwch wirio a oes diweddariad meddalwedd ar gyfer eich iPhone ar gael trwy fynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd .
  • Os nad yw diweddariad iOS ar gael, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Amdanom i wirio am a diweddariad gosodiadau cludwr . Nid oes botwm i wirio am y diweddariadau hyn - dim ond aros ar y dudalen About am 10 eiliad, ac os nad oes unrhyw beth yn ymddangos, mae eich gosodiadau cludwr yn gyfredol.
  • Os nad oes gennych fynediad i Wi-Fi , cysylltu eich iPhone â'ch cyfrifiadur a defnyddio iTunes neu Finder (dim ond ar Macs sy'n rhedeg Catalina 10.15 neu'n fwy newydd) i wirio a oes diweddariad meddalwedd ar gael ar gyfer eich iPhone. Byddwch yn gofyn yn awtomatig a hoffech chi ddiweddaru'ch iPhone os oes un ar gael. Mae iTunes a Finder hefyd yn gwirio am ddiweddariadau gosodiadau cludwyr yn awtomatig, felly os yw'n gofyn, mae'n syniad da diweddaru hynny hefyd.

diweddaru iphone i ios 12

Os yw'ch iPhone yn dweud Dim Gwasanaeth ar ôl i chi ddiweddaru'ch meddalwedd, neu os yw'ch meddalwedd eisoes yn gyfredol, mae'n bryd plymio i mewn a gwneud rhywfaint o ddatrys problemau.

3. Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Gall ailosod gosodiadau rhwydwaith eich iPhone i ddiffygion ffatri drwsio pob math o broblemau cellog a Wi-Fi ar eich iPhone. Mae hyn yn “anghofio” eich holl rwydweithiau Wi-Fi, felly bydd yn rhaid i chi ailgysylltu â nhw ac ail-nodi'ch cyfrineiriau Wi-Fi. Efallai y bydd y broblem Dim Gwasanaeth yn diflannu ar ôl i'ch iPhone ailgychwyn.

sut i gylchdroi'r sgrin ar ipad aer 2

I Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith, agorwch Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Rhowch god post eich iPhone, yna tapiwch ymlaen Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith pan fydd y naidlen gadarnhau yn ymddangos ger gwaelod arddangosfa eich iPhone.

4. Gwiriwch Gosodiadau Cellog Ar Eich iPhone

Mae yna nifer o osodiadau data cellog ar eich iPhone, ac os nad yw rhywbeth wedi'i sefydlu'n gywir, efallai y bydd eich iPhone yn dweud Dim gwasanaeth. Gall gosodiadau newid yn ddamweiniol, ac weithiau gellir datrys y broblem dim ond trwy droi gosodiad i ffwrdd ac yn ôl ymlaen.

Y broblem gyda gwneud diagnosis o osodiadau cellog ar eich iPhone yw hynny mae'r hyn a welwch yn Gosodiadau -> Cellog yn amrywio o gludwr i gludwr. Os na welwch leoliad y soniaf amdano yn yr adran hon, symudwch ymlaen at yr awgrym nesaf - nid ydych chi'n colli unrhyw beth. Dyma fy awgrymiadau:

  • Mynd i Gosodiadau -> Cellog , a gwnewch yn siŵr Data Cellog ar. Os ydyw, ceisiwch ei ddiffodd ac yn ôl ymlaen eto.
  • Ewch i Cellog Dewisiadau Data -> Crwydro a gwnewch yn siŵr Crwydro Llais yn cael ei droi ymlaen. Dylai Crwydro Llais fod ymlaen i'r mwyafrif o bobl yn yr Unol Daleithiau . Nid yw cludwyr yn codi tâl am grwydro cellog fel yr arferent. Os oes gennych ddiddordeb, ysgrifennodd un o'n llenorion erthygl sy'n esbonio sut mae crwydro llais a data yn gweithio ar eich iPhone . Gair o rybudd : Mae'n syniad da diffodd Crwydro Llais pan fyddwch chi'n teithio'n rhyngwladol i osgoi a enfawr bil ffôn pan ddewch adref.
  • Mynd i Gosodiadau -> Cludwyr a diffodd dewis cludwr awtomatig. Efallai y bydd eich iPhone yn rhoi'r gorau i ddweud Dim Gwasanaeth os byddwch chi'n dewis â llaw pa rwydwaith cellog i gysylltu ag ef. Llawer o ddarllenwyr ni fydd gweld yr opsiwn hwn ar eu iPhones, ac mae hynny'n hollol normal. Mae'n berthnasol i rai cludwyr yn unig.

gwirio gosodiadau cellog iphone

5. Tynnwch Eich Cerdyn SIM

Mae cerdyn SIM eich iPhone yn cysylltu eich iPhone â rhwydwaith cellog eich cludwr. Dyma sut mae'ch cludwr yn gwahaniaethu'ch iPhone oddi wrth y lleill i gyd. Weithiau, bydd eich iPhone yn rhoi'r gorau i ddweud Dim Gwasanaeth dim ond trwy dynnu'ch cerdyn SIM o'ch iPhone a'i roi yn ôl i mewn eto.

Os nad ydych yn siŵr sut i dynnu'ch cerdyn SIM, darllenwch gamau 1-3 o fy erthygl pam mae iPhones weithiau'n dweud 'Dim SIM.' I dynnu'ch cerdyn SIM, gallwch chi godi a

6. Gwiriwch am Niwed Dŵr

Mae'n hawdd deall pam y gallai iPhone ddweud “Dim Gwasanaeth” os yw wedi malu, ond gall difrod dŵr fod yn anweledig ac yn llechwraidd. Os dechreuodd eich iPhone ddweud “Dim Gwasanaeth” ar ôl iddo wlychu, mae siawns dda bod difrod dŵr yn achosi’r broblem.

Nid yw Apple yn atgyweirio iPhones sydd wedi'u difrodi gan ddŵr - maen nhw'n eu disodli. Os oes gennych AppleCare +, mae'r gost o ailosod iPhone sydd wedi'i ddifrodi yn ddibwys o'i gymharu â'r hyn y mae'n ei gostio os nad oes gennych chi hynny. Os ydych chi'n chwilio am ddewis arall llai costus, gwiriwch y Opsiynau Atgyweirio adran isod.

ble mae'r meic ar iphone 5

7. Yn ôl i fyny ac adfer eich iPhone, ond darllenwch y rhybudd yn gyntaf!

Gall llygredd meddalwedd achosi popeth o draen batri gormodol i iPhones yn mynd yn rhy boeth i broblemau fel yr un hon. Gwnewch yn siŵr eich bod chi wrth gefn eich iPhone i iTunes neu iCloud os dewiswch barhau, oherwydd mae adfer eich iPhone yn dileu popeth arno.

An Eithaf Rhybudd Pwysig

Mae adfer eich iPhone pan na all gysylltu â rhwydwaith cellog yn peryglus iawn , am y rheswm hwn: iPhone wedi i'w actifadu cyn y gellir ei ddefnyddio ar ôl adfer. Os ydych chi'n adfer eich iPhone a'i fod yn dal i ddweud Dim Gwasanaeth, bydd yn gwbl na ellir ei ddefnyddio. Ni fyddwch yn gallu gwneud unrhyw beth: peidio ag adfer eich iPhone, peidio â defnyddio dim ar eich apiau.

Os oes gennych ffôn wrth gefn ar gael a'ch bod yn barod i fentro, gan adfer eich iPhone can datrys y mater hwn, ond nid oes unrhyw warantau. Nid wyf yn argymell ichi geisio adfer eich iPhone oni bai bod gennych Apple Store gerllaw.

8. Cysylltwch â'ch Cludwr neu Atgyweirio Eich iPhone

Weithiau mae gan gludwyr godau actifadu arbennig a all ddatrys y broblem pan fydd eich iPhone yn dweud Dim Gwasanaeth. Mae'r codau hyn yn newid yn rhy aml ac mae gormod o gludwyr i restru codau penodol yma, ond mae siawns y gall eich cludwr eich helpu chi dros y ffôn. Os nad yw hynny'n gweithio, bydd eich cludwr yn eich anfon i Apple Store i gael technegydd i ddiagnosio'ch iPhone.

Opsiynau Atgyweirio

Os dewiswch fynd i Apple Store, mae'n syniad da galw ymlaen neu fynd ar-lein i wneud apwyntiad yn y Genius Bar cyn i chi gyrraedd. Fe allech chi sefyll o gwmpas am ychydig (neu brynu Mac newydd) os na wnewch chi hynny.

Os hoffech arbed rhywfaint o arian, Pwls yn cwrdd â chi mewn lleoliad o'ch dewis, yn trwsio'ch ffôn heddiw, ac yn gwarantu eu gwaith am oes.

Syniadau Da a Datrysiadau Amgen

Un o'r sgîl-effeithiau mwyaf pan fydd eich iPhone yn dweud Dim Gwasanaeth yw bod ei batri yn dechrau marw'n gyflym iawn. Os yw hynny'n digwydd i chi (neu os hoffech chi gael gwell bywyd batri yn gyffredinol), fy erthygl am sut i arbed bywyd batri iPhone yn gallu gwneud byd o wahaniaeth.

Os nad hwn yw'r tro cyntaf i chi redeg i mewn i'r mater Dim Gwasanaeth a'ch bod wedi cael llond bol, edrychwch ar UpPhone's mapiau darpariaeth cludwyr neu ddefnyddio fy offeryn cymharu cynllun ffôn symudol i ddysgu faint o arian y gallai eich teulu ei arbed trwy newid i gludwr arall.

Dim Gwasanaeth? Dim mwy.

20 mlynedd yn ôl, gallai cwyn am ein hanallu i wneud galwadau ffôn o ble bynnag yr ydym yn cael ei hystyried yn “broblem foethus”, ond mae pethau wedi newid, ac mae ein gallu i aros yn gysylltiedig yn hanfodol bwysig i’n bywydau beunyddiol. Yn yr erthygl hon, fe wnaethoch chi ddysgu pam mae'ch iPhone yn dweud Dim Gwasanaeth a sut yn union i'w drwsio. Mae gen i ddiddordeb clywed pa atgyweiriad a ddatrysodd y broblem Dim Gwasanaeth i chi yn yr adran sylwadau isod.