Sut i dalu tocynnau cludo yn Efrog NewyddC Mo Pagar Tickets De Tr Nsito En New York

Sut i Dalu Tocynnau Tramwy Yn Efrog Newydd

Sut i dalu tocyn yn Efrog Newydd

Mae gan bob llys ei reolau talu ei hun, ond yn gyffredinol gellir talu dirwy mewn sawl ffordd: ar-lein, yn bersonol, dros y ffôn neu trwy'r post. Os ydych chi'n ansicr o'r dull talu, cysylltwch â'r llys. Fodd bynnag, os gwnaethoch gyflogi atwrnai tocyn traffig i ymladd y tocyn ar eich rhan, rhaid iddo ef neu hi roi'r wybodaeth dalu i chi.

CRYNODEB: Talu tocynnau cludo yn Efrog Newydd

Talu tocyn traffig. Os oes gennych docyn traffig gan y Swyddfa Troseddau Traffig (TVB), gallwch dalu'ch tocyn yn llinell , trwy'r post , dros y ffôn neu yn bersonol . Ar gyfer pob tocyn traffig arall, dilynwch y cyfarwyddiadau talu ar y tocyn, neu cysylltwch â'r llys priodol; gall dulliau talu amrywio.

Ar-lein

I dalu'ch tocyn traffig i mewn llinell , ymweld â'r gwefan talu ar-lein nodwch, nodwch y tocyn traffig gofynnol a gwybodaeth bersonol, a dilynwch awgrymiadau'r system.

Trwy'r post

I dalu am eich tocyn trwy'r post :

 • Dewiswch opsiwn euog a llofnodwch eich tocyn.
 • Paratowch yr opsiwn talu derbyniol.
  • Rhaid argraffu hwn ar eich tocyn.
 • Anfonwch y tocyn wedi'i gwblhau a'r taliad i:
  • Uned datgan troseddau traffig
  • Blwch Post 2950 ESP
  • Albany, NY 12220

Yn bersonol

Gallwch bledio'n euog a thalu'ch tocyn traffig NY yn bersonol mewn Lleoliad TVB .

Ystyriwch gysylltu â'r swyddfa yn gyntaf i gael gwybodaeth am:

 • Mathau o dderbyniad a dderbynnir.
 • Dyddiau ac oriau gweithredu.

Trosolwg

Mae tocyn traffig TVB yn ddirwy am dorri traffig nad yw'n droseddol a gyhoeddwyd ym mhum bwrdeistref Dinas Efrog Newydd.

Os oes gennych docyn gan TVB, gallwch:

 • Datgan 'euog' i'r ddirwy a thalu unrhyw ddirwyon, ffioedd a gordaliadau sy'n deillio o bledio'n euog ar unwaith.
 • Datgan 'Not Guilty' i'r ddirwy ac amserlennu gwrandawiad TVB yn yr awdurdodaeth lle rhoddwyd y ddirwy.
 • Talu dirwyon, ffioedd, a gordaliadau a ddeilliodd o euogfarn torri traffig blaenorol.
 • Newid ple blaenorol 'Not Guilty' i bled 'Euog' a thalu'r holl ddirwyon, ffioedd a gordaliadau sy'n deillio o bledio'n euog ar unwaith.
 • Aildrefnu gwrandawiad 'Not Guilty' (un tro).
 • Peidiwch â chymryd unrhyw gamau ar docyn.
 • Cais i gael eich hysbysu pan fydd eich tocyn traffig wedi'i nodi yn ein system.

Gallwch dalu am docyn TVB ar-lein, trwy'r post, neu mewn swyddfa TVB.

I ymateb i'ch tocyn TVB bydd angen

 • Rhif eich tocyn traffig. Os nad oes gennych rif eich tocyn traffig, darparwch yr holl wybodaeth y gofynnwyd amdani. Efallai y gallwn ddod o hyd i'r cofnod tocyn.
 • Eich rhif adnabod DMV neu'ch enw llawn, eich dyddiad geni a'ch rhyw fel y mae'n ymddangos ar y tocyn traffig.

Sut i dalu tocyn goryrru ar-lein - Efrog Newydd

Yn gallu talu a tocyn goryrru ar-lein yn y mwyafrif o awdurdodaethau Efrog Newydd. Unwaith y bydd eich tocyn wedi'i gyhoeddi, bydd yn rhaid i chi aros oddeutu diwrnod cyn bod rhif y tocyn ar gael ar wefan DMV Efrog Newydd. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dewis talu'r ddirwy yn awtomatig a chofrestru ar gyfer gyrru ysgol neu gymryd eu pwyntiau trwydded.

Er mai hwn yw'r llwybr hawsaf o bell ffordd, gallwch bob amser ddewis siarad ag atwrnai tocyn traffig goryrru.

Ymateb i'ch Tocyn Goryrru

Yn ôl iddo DMV Efrog Newydd , mae yna ychydig o ffyrdd i hawlio'ch tocyn goryrru. Gyda'ch TVB Dinas Efrog Newydd (Swyddfa Torri Tocynnau), gallwch ddewis rhwng:

 1. Plediwch yn ‘euog’ a thalu’r dirwyon sy’n ymateb i TVB
 2. Plediwch 'Not Guilty' ac trefnwch wrandawiad TVB dros y ffôn neu yn swyddfa TVB
 3. Talu tocynnau gyda phenderfyniad euog
 4. Newidiwch ddatganiad blaenorol ‘Not Guilty’ i ‘Guilty’ ar gyfer cofnodion nad oes angen eich ymddangosiad arnynt
 5. Aildrefnu Gwrandawiad 'Ddim yn Euog' (Un Amser)
 6. Cais i gael eich hysbysu trwy e-bost pan fydd eich tocyn traffig wedi'i nodi yn ein system
 7. Gofynnwch am amserlen TVB neu aildrefnwch eich tocynnau os nad oes dyddiadau ar gael

Gallwch hefyd ymateb i'ch tocyn ar-lein.

Ffioedd Tocynnau Goryrru yn Efrog Newydd

Gall y ffioedd am docyn goryrru fod yn niweidiol os oes gennych bwyntiau ar eich trwydded eisoes. Mewn gwirionedd, os ydych chi dros 6 oed, mae'n rhaid i chi dalu ffi gordal flynyddol o $ 100 yn awtomatig am hyd at dair blynedd. Yn ogystal â'r ffioedd hyn, byddwch hefyd yn ennill pwyntiau ar eich trwydded ac o bosibl amser carchar. Dyma pam ei bod mor bwysig ymgynghori ag atwrnai tocynnau traffig goryrru yn gyntaf. Gallant eich llywio i'r cyfeiriad cywir, hyd yn oed os yw hynny'n eich arwain yn ôl i dalu'ch tocyn goryrru ar-lein yn y pen draw.

Dyma gwmpas llawn y ffioedd am docyn goryrru yn Efrog Newydd:

Tocyn goryrru Pwyntiau Dirwyon Amser carchar posib
1-10 milltir dros y terfyn cyflymder3$ 90 - $ 150Hyd at 15 diwrnod
11-20 milltir dros y terfyn cyflymder4$ 180 - $ 300Hyd at 15 diwrnod
21-30 milltir dros y terfyn cyflymder6$ 180 - $ 300Hyd at 15 diwrnod
31-40 milltir dros y terfyn cyflymder8$ 360 - $ 600Hyd at 30 diwrnod
Mwy na 40 milltir dros y terfyn cyflymderun ar ddeg$ 360 - $ 600Hyd at 30 diwrnod
Mynd yn rhy gyflym am amodau3$ 45- $ 150

Sut i dalu tocyn goryrru ar-lein

Os ydych wedi penderfynu talu'ch tocyn yn syml a derbyn y dirwyon, dyma beth fydd angen i chi ei wneud:

 1. Sicrhewch fod eich TVB wrth law; Fe fydd arnoch chi angen rhif y tocyn traffig a fydd yn ymddangos ar eich bonyn.
 2. Sicrhewch eich trwydded, trwydded neu ID nad yw'n yrrwr Talaith Efrog Newydd ar gyfer y rhif DMV a'i nodi.
 3. Mewngofnodi i'r Cronfa ddata DMV
 4. Dewch o hyd i'ch tocyn heb ei ddatrys a dilynwch y cyfarwyddiadau.
 5. Amddiffyn eich achos.

Os penderfynwch bledio Not Guilty ar eich ffurflen ar-lein, bydd DMV Efrog Newydd yn anfon Rhybudd Gwrandawiad atoch. Byddwch chi eisiau siarad ag atwrnai profiadol yn Efrog Newydd am yr hyn sydd nesaf os penderfynwch beidio â thalu tocyn goryrru ar-lein.

Pam ddylech chi ymgynghori ag Atwrnai Tocyn Traffig Goryrru

Efallai na fydd eich pwyntiau goryrru a'ch tocynnau cyntaf yn ymddangos fel bargen fawr, ond os byddwch chi'n cael eich hun yn y sefyllfa hon yr eildro, mae'n bryd siarad ag atwrnai. Yn ogystal â dirwyon ac amser carchar, bydd troseddau goryrru lluosog yn cynyddu eich premiymau yswiriant, gan wneud eich camgymeriad sengl yn drafferth gyson.

Enghreifftiau o lysoedd â rheolau arbennig

Llys Tref Eastchester, Westchester NY yn caniatáu i yrrwr dalu ar-lein yn www.eastchestercourtpayments.com neu dros y ffôn: 1 (877) 793-9904.

Llys Newydd Rochelle City, Westchester, NY ddim yn caniatáu taliadau ar-lein neu dros y ffôn. Rhaid gwneud pob taliad yn bersonol a y ymgyfreithwyr pro se Rhaid iddyn nhw dalu'r un diwrnod cyn i'r llys gau. Mae atwrneiod yn eithriadau ac yn rhoi amser i'w cleientiaid dalu. Hynny yw, ni fydd yn rhaid gwneud y taliad yr un diwrnod, ond rhaid i'r taliadau gael eu gwneud yn bersonol o hyd.

Rye City Court, Westchester, NY yn cyhoeddi rhai cytundebau ple 0 pwynt, ond rhaid gwneud taliadau cyn i'r diffynnydd adael y llys.

Fodd bynnag, bydd y mwyafrif o lysoedd yn derbyn Visa, Mastercard, arian parod, siec ariannwr, neu orchymyn arian. NID yw'r mwyafrif o lysoedd yn derbyn sieciau personol. Mae'n bwysig cadw'ch derbynneb taliad (am flynyddoedd) oherwydd nid yw'n anhysbys i broblemau cyfrifiadurol ddigwydd ac efallai mai'ch derbynneb yw'r unig brawf y gwnaed taliad dirwy.

Mae'n bwysig bod pwyntiau torri traffig Talaith Efrog Newydd yn cael eu cofnodi am byth wrth yrru. Ie, rydych chi'n darllen hynny'n iawn, am byth. Camsyniad cyffredin yw y bydd pwyntiau'n dod i ffwrdd neu'n cwympo oddi ar eich record yrru ar ôl cyfnod penodol o amser. Oherwydd bod eich record gyrru oes yn bwysig, PEIDIWCH BYTH â phledio'n euog i docyn traffig heb ymgynghori'n gyntaf ag atwrnai tocyn traffig Talaith Efrog Newydd. Sicrhewch ef yn iawn trwy wneud penderfyniad hyddysg cyn fflagio neu glicio Euog.

Cynnwys