Deintyddion fforddiadwy ym Miami - Clinigau deintyddol cymunedolDentistas En Miami Economicos Cl Nicas Comunitarias Odontol Gicas

Deintyddion ym Miami

Deintyddion rhad ac am ddim, Sylwch nad yw pob un clinigau yn hollol rhad ac am ddim . Mae gan rai dinasoedd nifer isel o glinigau hefyd, felly mewn sawl achos rydym wedi eu cynnwys clinigau cyfagos yn y canlyniadau chwilio.

Os ydych chi'n gwybod am unrhyw glinig sy'n cynnig gwasanaethau rhad neu am ddim i gleifion sydd angen gofal deintyddol, cysylltwch â ni. Hefyd, os ydych chi'n berchennog clinig neu'n gweithio mewn clinig a restrir ar y wefan hon a'ch bod am ddiweddaru ein gwefan, cysylltwch â ni.

Darperir y gofal deintyddol am ddim a ddarperir ar ein tudalen Miami, Florida yn bennaf gan ddefnyddwyr fel chi sy'n helpu i wella ansawdd y cynnwys ar y wefan rhad ac am ddim hon. Os ydych chi'n byw ym Miami, Florida ac yn methu â fforddio darpariaeth ddeintyddol, mae yna raglenni llywodraeth a dielw gwasanaethu trigolion lleol mewn angen.

Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys: glanhau, gwirio, capiau, dannedd gosod, bresys.

Y 9 clinig gorau ym Miami neu'n agos ato

Clinigau deintyddol ym Miami. cymorth deintyddol am ddim Miami. Deintyddion ym Miami.

1. Smiles Cymunedol Sir Dade

750 NW 20th St.
Miami, FL - 33127 (305) 363-2222
Clinig deintyddol ym Miami . Mae Community Smiles yn glinig deintyddol di-elw, achrededig yn y gymuned, y mae ei weithwyr proffesiynol yn ymroddedig i addysg iechyd y geg a gwella mynediad at ofal deintyddol i blant a theuluoedd sydd wedi'u tan-gyflenwi ledled Sir Miami.

2. Gofalu am Miami

8900 SW 168 Street
Miami, FL - 33157 (786) 430-1051
Mae'r Uned Gofalu am Miami - Iechyd Symudol yn cynnig dangosiadau iechyd am ddim a gwasanaethau deintyddol cyfyngedig i'r rhai heb yswiriant a heb ddigon o adnoddau. Mae dangosiadau iechyd yn cynnwys pwysedd gwaed a glwcos yn y gwaed. Mae gwasanaethau deintyddol yn cynnwys glanhau, llenwi a thynnu.

3. Adnodd Gofal

3510 Biscayne Boulevard
Miami, FL - 33137 (305) 576-1234
Mae'r gwasanaethau'n cynnwys: arholiadau deintyddol a phelydrau-x o wasanaethau ataliol (glanhau) adferol (llenwadau) - gwarchodwyr nos cyfansawdd (gwyn) ac amalgam (arian) a channu coronau a phontydd dannedd gosod (partials a dannedd gosod) o lawdriniaeth geg Gwraidd a ddewiswyd yn is therapi camlas.

4. Pryder Iechyd Camillus

336 Gogledd-orllewin 5th Street
Miami, FL - 33128 (305) 577-4840
Noddir Camillus Health Concern, Inc. (CHC) gan y Good Shepherd Brothers, dan adain yr Eglwys Gatholig yn yr Unol Daleithiau, ac mae wedi bod yn arweinydd wrth ddarparu gwasanaethau gofal iechyd sylfaenol i unigolion yn Sir Miami-Dade sydd yn ddigartref. neu sydd ag incwm isel.

5. Canolfan Gofal Iechyd Borinquen

3601 Hwy Ffederal.
Miami, FL - 33137 (305) 576-6611
Mae'r gwasanaethau'n cynnwys: Arholiadau cynhwysfawr: Pelydrau-X, diagnosis, cynllunio triniaeth Glanhau a fflworid Selwyr adferol (llenwadau lliw dannedd) Echdyniadau (neu ffordd osgoi os oes angen) Deintyddion y Goron a'r bont Camlesi gwreiddiau (neu ffordd osgoi os oes angen) Dannedd gwynnu Gwasanaethau brys.

6. Clinig St John Bosco, Inc.

730 NW 34th Street
Miami, FL - 33127 (305) 635-1335
Mae Clinig St John Bosco yn gwasanaethu plant ac oedolion sydd ar neu'n is na'r lefel tlodi ffederal 200% ac nad oes ganddynt fynediad arall at ofal iechyd. Mae'r gwasanaethau'n cynnwys gofal iechyd sylfaenol a gofal arbenigol. Oriau: 1:00 yh-2: 30pm dydd Llun

7. Canolfan Iechyd Deintyddol Jessie Trice

5607 NW 27th Avenue
Miami, FL - 33142 (305) 636-3336
Gwasanaethau Canolfan Iechyd Deintyddol Trice Jessie: arholiadau, pelydrau-X, glanhau, llenwadau, echdynnu, coronau a phontydd, dannedd gosod, triniaeth camlas gwreiddiau, dangosiadau canser y geg, triniaeth periodontol, atal afiechydon, hybu iechyd, addysg.

8. Partneriaeth Chapman, Inc.

1550 Rhodfa Gogledd Miami
Miami, FL - 33136 (305) 329-3000
Mae gan Uned Ddeintyddol Symudol Chapman Partnership Inc Inc ddau weithredwr â chyfarpar llawn gyda'r holl offer gradd fasnachol a geir mewn swyddfa ddeintyddol nodweddiadol ac mae ganddo ddeintydd amser llawn a dau gynorthwyydd deintyddol sy'n darparu dros 9,300 o driniaethau iechyd y geg bob blwyddyn.

9. Iechyd Cymunedol De Florida - Canolfan Iechyd Doris Ison

10300 SW 216th St.
Miami, FL - 33190 (305) 253-5100
Mae gan Iechyd Cymunedol South Florida Inc. ystod eang o wasanaethau deintyddol ym mron pob un o'i leoliadau er hwylustod i chi ac i roi'r wên hyfryd, sgleinio yr ydych chi'n ei haeddu i chi. Mae'r gwasanaethau'n cynnwys archwiliad a diagnosis cychwynnol, gofal ataliol, adfer, llawfeddygaeth.


Ymwadiad: Erthygl wybodaeth yw hon.

Nid yw Redargentina yn rhoi cyngor cyfreithiol na chyfreithiol, ac ni fwriedir iddo gael ei ystyried yn gyngor cyfreithiol.

Dylai gwyliwr / defnyddiwr y dudalen we hon ddefnyddio'r wybodaeth uchod yn unig fel canllaw, a dylai bob amser gysylltu â'r ffynonellau uchod neu gynrychiolwyr llywodraeth y defnyddiwr i gael y wybodaeth fwyaf diweddar ar y pryd, cyn gwneud penderfyniad.

Cynnwys