Faint mae'r drwydded CDL yn ei gostio ym Miami? - Pawb ymaCuanto Cuesta La Licencia Cdl En Miami

Beth yw cost cael CDL ym Miami Florida? .

Ar hyn o bryd mae'r Is-adran Trwyddedu Gyrwyr yn codi'r ffioedd CDL Florida canlynol am drwyddedau gyrwyr masnachol a dogfennau cysylltiedig:

 • Trwydded Yrru Fasnachol (gwreiddiol neu adnewyddiad): $ 75.
 • Ardystiadau: $ 7 yr un.
 • Prawf Arholiad Gwybodaeth: $ 10.
 • Arholiad Prawf Sgil: $ 20.

Gellir dod o hyd i wybodaeth swyddogol ar sut i gael trwydded yrru fasnachol yn Florida yn Tudalen CDL o Adran Diogelwch Priffyrdd a Cherbydau Modur Florida.

Yma gallwch lawrlwytho arholiad y drwydded CDL yn Sbaeneg.

Sut ydych chi'n cael trwydded gyrrwr masnachol Florida?

Sut i gael trwydded CDL Florida

Gofynion i wneud cais: Rhaid bod gan bob ymgeisydd am drwydded yrru fasnachol drwydded gweithredwr a phasio gofynion golwg. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed o leiaf. Os ydynt o dan 21 oed, byddant yn gyfyngedig i weithrediad intrastate yn unig.

Trwydded ddysgu amodol Cyn symud ymlaen i ran CDL o'r broses, rhaid i bawb sy'n ceisio CDL newydd gael trwydded dysgwr amodol. Mae CLP yn caniatáu ichi ymarfer gyrru ar ffyrdd cyhoeddus gyda deiliad CDL cymwys yn teithio gyda chi. I gaffael un mae angen i chi:

 • Meddu ar drwydded yrru Florida.
 • Pasio'r profion gwybodaeth priodol.
 • Pasio prawf golwg.
 • Darparu prawf adnabod a phreswylio. Mae'n debyg mai dyma'ch trwydded yrru gyfredol, ond gwiriwch gyda swyddfa'r Is-adran Trwyddedu Gyrwyr i sicrhau beth sydd ei angen arnynt.
 • Cymeradwyo'r archwiliad meddygol o Is-adran Trwyddedau Gyrwyr.
 • Anfonwch am adolygiad cofnod gyrru. Bydd eich record yrru am y 10 mlynedd diwethaf yn destun adolygiad.
 • Talwch y ffi gyfatebol.

Ar ôl cwblhau'r holl ofynion ar gyfer y CLP a chyfnod aros o 14 diwrnod yn llwyddiannus, gallwch ennill eich CDL trwy sefyll y Prawf Sgiliau Gyrru Cerbydau; pa ymrwymiadau:

 • Profion archwilio cerbydau.
 • Profion rheolaethau sylfaenol.
 • Prawf gyrru masnachol ymarferol.

Ewch i'r dudalen Safleoedd Sgiliau CDL Talaith Florida am restr o safleoedd prawf.

Pwy sy'n ofynnol i gael trwydded CDL Florida?

Bydd angen CDL arnoch i weithredu unrhyw un o'r cerbydau canlynol:

Gofynion arholiad Dosbarth B. - Er mwyn gweithredu tryciau a bysiau syth o 26,001 pwys neu fwy, mae angen trwydded Dosbarth B. Mae angen y profion canlynol:

Gofynion arholiad Dosbarth C. - Er mwyn gweithredu cerbydau sy'n cludo meintiau placardedig o ddeunyddiau peryglus, neu gerbydau sydd wedi'u cynllunio i gludo mwy na 15 o bobl, gan gynnwys y gyrrwr sydd â sgôr pwysau cerbyd gros o lai na 26,001 pwys, mae angen trwydded Dosbarth C sy'n gofyn am y profion canlynol:

Mae angen ardystiadau i yrru dyblau / triphlyg, tanciau, teithwyr a deunyddiau peryglus.

Gofynion Meddygol i Gael Trwydded CDL Florida

Rhaid i bob gyrrwr cerbyd masnachol mewn masnach ryng-ddatganol sydd â sgôr pwysau cerbyd gros uchaf o fwy na 10,000 o bunnoedd sicrhau a chynnal Tystysgrif Archwiliwr Meddygol dilys (Tystysgrif ME). Rhaid i ddeiliaid CDL Florida ddarparu copi o'u Tystysgrif ME i'w SDLA.

Hunan ardystio

Rhaid i holl ddeiliaid CDL Florida ddatgan i'w Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr y Wladwriaeth (SDLA) eu bod ond yn gweithredu neu'n disgwyl gweithredu'n fasnachol mewn 1 o 4 categori posibl gyda'u CDL. Gelwir y broses hon yn hunan-ardystiad. Y pedwar categori yw:

Gofynion clyweliad

Mae gan berson gymwysterau corfforol i gynnal CMV os yw'r person hwnnw: Yn gyntaf yn sylwi ar lais sibrwd gorfodol yn y glust well heb fod yn agosach na phum troedfedd gyda neu heb ddefnyddio teclyn clyw neu os caiff ei brofi trwy ddefnyddio dyfais awdiometreg, na mae ganddo golled clyw ar gyfartaledd yn y glust orau sy'n fwy na 40 desibel ar 500Hz, 1000Hz, a 2,000Hz gyda chymorth clyw neu hebddo pan fydd y ddyfais awdiometreg wedi'i graddnodi i Safon Genedlaethol America Z24.5-1951.

Gofynion gweledigaeth

Rhaid i chi fodloni'r gofynion gweledigaeth canlynol:

Gofynion pwysedd gwaed

 1. Dylai eich pwysedd gwaed fod yn is na 140/90.
 2. Rhaid adnewyddu gorbwysedd Cam 1, pwysedd gwaed rhwng 140/90 - 159/99: tystysgrif feddygol blwyddyn, bob 12 mis.
 3. Gorbwysedd Cam 2, pwysedd gwaed rhwng 160/100 - 179/109: Ardystiad meddygol 3 mis. Cyfanswm gwaharddiad os nad yw o dan reolaeth ar ôl 3 mis, nes ei reoli. Bydd angen adnewyddu bob 12 mis.
 4. Gorbwysedd Cam 3, Pwysedd Gwaed ar 180/110 neu'n uwch - Rhaid adnewyddu gwaharddiad awtomatig, ardystiad 6 mis unwaith y bydd pwysedd gwaed dan reolaeth, bob 6 mis.
 5. Gellir rheoli pwysedd gwaed gyda meddyginiaeth neu hebddi.

Prawf wrinalysis

Bydd eich sampl wrin yn cael ei brofi mewn labordy ar gyfer gwaed, siwgr a phrotein, a allai ddynodi problemau iechyd cudd.

Diffygion corfforol

Rhaid i yrwyr â nam corfforol, sy'n effeithio ar eu gallu i weithredu CMV yn ddiogel, gael amrywiant o dalaith Florida i gael eu cymeradwyo i yrru'n fasnachol. Rhaid cario'r ddogfen amrywiant gyda'r gyrrwr masnachol pryd bynnag y mae'n gweithredu cerbyd modur masnachol. Mae Asesiad Perfformiad Sgiliau (SPE) yn fath arbennig o amrywiad sy'n ofynnol ar gyfer gyrwyr sydd ag aelodau sydd wedi'u difrodi neu sydd ar goll (er enghraifft, llaw neu fys, braich, troed neu goes). Rhaid i yrwyr sydd ag aelodau ar goll, os ydynt yn gymwys, gael tystysgrif SPE. Rhaid i'r gyrrwr masnachol gario'r dystysgrif SPE bob amser.

Ynglŷn â'r Rhaglen Asesu Perfformiad Sgiliau (SPE)

Mae'r rhaglen Asesu Perfformiad Sgiliau ar gyfer gyrwyr CMV sy'n gweithredu mewn masnach ryng-ddatganol. Mae'r ardystiad SPE yn caniatáu i yrwyr sydd â breichiau ar goll neu wedi'u difrodi yrru CMV ar draws llinellau'r wladwriaeth os ydynt wedi cael y ddyfais brosthetig briodol (ac yn gwisgo), a gall y gyrrwr ddangos y gallu i yrru'r lori yn ddiogel trwy gwblhau'r ymlaen ac i ffwrdd - Gweithgareddau ffordd. Os yw'r gyrrwr yn pasio Prawf Cerbyd Masnachol Florida, byddant yn derbyn tystysgrif SPE. Dros y blynyddoedd, mae FMCSA wedi dyfarnu mwy na 3,000 o dystysgrifau SPE i lorïau sydd wedi profi eu bod yn gallu gyrru’n ddiogel ar briffyrdd y genedl.

Caniatâd ymhlyg ar gyfer profi alcohol

Bernir bod unrhyw berson sy'n dal CDL yn Florida wedi cydsynio i brofion sy'n ofynnol gan dalaith Florida neu unrhyw wladwriaeth neu awdurdodaeth wrth gymhwyso i fod o dan ddylanwad sylwedd rheoledig neu'n defnyddio alcohol, o dan ddylanwad alcohol, neu fesur unrhyw crynodiad alcohol neu ganfod presenoldeb alcohol, tra ar ddyletswydd, neu'n gweithredu, neu o dan reolaeth gorfforol cerbyd masnachol. Mae caniatâd yn ymhlyg wrth yrru cerbyd modur masnachol.

Cyffuriau presgripsiwn

Er bod gan y gyrrwr bresgripsiwn cyfreithiol, gellir ei ddiarddel os gallai'r feddyginiaeth effeithio'n andwyol ar allu'r gyrrwr i yrru CMV yn ddiogel.

Deiliaid CDL yn trosglwyddo i Florida o wladwriaeth arall

Byddwn yn cyfateb â thrwydded gyrrwr masnachol y tu allan i'r wladwriaeth neu Ganada. Fodd bynnag, bydd angen i ymgeisydd y tu allan i'r wladwriaeth sydd â chymeradwyaeth deunyddiau peryglus ailymgeisio am ardystiad deunyddiau peryglus, a fydd yn cynnwys gwiriadau cefndir, archwiliadau priodol, a ffioedd.

Aelodau milwrol sydd â CDL milwrol

Rhaid i gyn-gwsmeriaid milwrol neu filwrol sy'n gofyn am gael CDL oherwydd cymwysterau profiad yn ystod gwasanaeth milwrol:

Erbyn hyn dim ond sefyll y profion sgiliau y mae'r fyddin wedi'u heithrio. Rhaid cwblhau'r broses a rhaid cyhoeddi'r CDL cyn pen 120 diwrnod ar ôl gwahanu oddi wrth wasanaeth. Gellir darparu Tystysgrif Eithriad y Ffurflen Prawf Sgil Personél Milwrol i'r cleient.

Beth sydd angen i chi ei wybod am y gofyniad ardystio meddygol

Mae Rheoliadau Diogelwch Cerbydau Modur Ffederal yn ei gwneud yn ofynnol i bob deiliad Trwydded Yrru Fasnachol ardystio gydag Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr y Wladwriaeth yn un o'r pedwar categori isod cyn cyhoeddi neu adnewyddu CDL.

Rhaid i'r rhai sy'n ardystio mewn masnach groestoriadol neu fasnach intrastate heb ei eithrio (Categori A neu C) hefyd sicrhau bod eu dogfennaeth feddygol ar ffeil gydag asiantaeth gyhoeddi'r wladwriaeth a'i bod yn parhau i fod yn gyfredol. Bydd methu â chyflwyno dogfennaeth feddygol ddilys, pan fydd angen, yn arwain at wrthod cyhoeddi neu adnewyddu CDL. Gall methu â chadw dogfennau meddygol cyfredol ar ffeil arwain at waharddiad o CDL.

 • Interstate yn ddieithriad : Rwy'n gweithredu neu'n disgwyl gweithredu mewn masnach ryng-ddatganol ac mae'n ofynnol i mi gynnal ardystiad meddygol ffederal. (Angen cerdyn meddygol)
 • Eithrio Interstate : Rwy'n gweithredu neu'n disgwyl gweithredu mewn masnach ryng-ddatganol, ond rwy'n cymryd rhan yn unig mewn gweithrediadau sy'n fy nghymhwyso am yr eithriad i'r gofyniad i gynnal ardystiad meddygol ffederal.
 • O fewn y wladwriaeth heb ei eithrio : Rwy'n gweithredu neu'n disgwyl gweithredu mewn masnach yn y wladwriaeth yn unig ac mae'n ofynnol i mi fodloni gofynion ardystio meddygol talaith Florida. (Angen cerdyn meddygol)
 • Intrastado eithrio : Rwy'n gweithredu neu'n disgwyl gweithredu mewn masnach intrastate yn unig, ond rwy'n cymryd rhan yn unig mewn gweithrediadau sy'n fy nghymhwyso ac eithrio gofynion ardystio meddygol talaith Florida.

Ni all deiliaid CDL hawlio eithriad rhag gofynion ardystio meddygol mwyach oherwydd nad ydynt ar hyn o bryd yn gweithredu mewn masnach groestoriadol neu fasnach intrastate heb ei eithrio. Os na chânt eu cynnwys yn benodol yng nghategorïau B neu D uchod, rhaid iddynt gynnal eu hardystiad meddygol neu eu hisraddio i drwydded anfasnachol.

Nodyn : Os ydych chi'n hunan-ardystio mewn categori sydd wedi'i eithrio o ofynion ardystio meddygol (Categori B neu D) ac yna'n newid i fath o weithrediad heb ei eithrio (Categori A neu C), rhaid i chi ail-ardystio yn y categori priodol a chyflwyno prawf dilys. ardystiad meddygol i osgoi camau gorfodi posibl.

Ysgolion Cdl ym Miami

Ysgol Cdl miami Sefydliad Trycio a Thechnegol Metropolitan

398 NE 79th St. Miami, FL 33138 Yr Ysgol CDL

7900 NW 27TH Avenue, Gofod D-3 Miami, FL 33147 Canolfan Addysg Llynnoedd Miami

5780 NW 158th St. Llynnoedd Miami, FL 33014 Adran Oedolion Canolfan Addysg Miami Lakes

5780 NW 158th St. Llynnoedd Miami, FL 33014 Ysgol Gyrru Technegol a Beic Modur CDL

14420 NW 107fed Ave. Gerddi Hialeah, FL 33018 Coleg Technegol Sheridan

5400 Sheridan St. Hollywood, FL 33021 Canolfan Dechnegol Sheridan

20251 Stirling Road Pines Penfro, FL 33332

Cynnwys