Smotiau Tywyll Ar Ddannedd Sy'n Heb Geudod? - Achosion, a thriniaethDark Spots Teeth That Aren T Cavities

Smotiau Tywyll Ar Ddannedd Sy'n Aren

Du tywyll smotiau ar ddannedd nad ydyn nhw'n geudodau? . ✅ Oeddech chi'n gwybod nad yw pob smotyn tywyll yn geudodau ?. Mae pobl yn mynd yn bryderus iawn i'r deintydd oherwydd ei fod wedi gweld a staen tywyll ar y dannedd y maent yn eu cysylltu â cheudodau. Dyna pam heddiw, rydym am egluro ei fod yn geudod ac y gall smotiau eraill ymddangos.

Beth yw ceudodau?

Felly gadewch inni ddechrau gyda'r diffiniad; Caries yw dinistrio meinweoedd y dant a achosir gan asidau'r plac bacteriol. Mae'n glefyd o darddiad amlffactoraidd sy'n ymwneud ag ef, diet ( bwyta gormod o siwgrau ), hylendid deintyddol, annormaleddau enamel, geneteg a morffoleg, a chamosodiad deintyddol.

Mewn geiriau eraill, os yw rhywun na all osgoi bwyta llawer o siwgr yn cymryd gofal rhagorol o’u hylendid deintyddol ac yn cywiro orthodonteg camweddiad deintyddol, mae’n debygol na fyddant yn datblygu ceudodau.

Beth yw smotiau duon ar ddannedd?

Mae hylendid deintyddol da yn hanfodol o ran cael dannedd iach a chryf. Pan fydd smotiau duon yn ymddangos ar y dannedd neu arall gwahanol arlliwiau a all amrywio o wyn i frown tywyll , mae'n golygu bod gennym broblem ac y dylem ymgynghori â'n deintydd.

Hefyd, gall staenio ar y dannedd fod yn annifyr ac yn anghyfforddus. A dweud y gwir, mae hyn problem fwy cyffredin nag yr ydym yn ei feddwl . Nid problem esthetig yn unig mohono ond gall guddio y tu ôl i gwestiwn sy'n ymwneud â phlac bacteriol neu ddeiet sy'n brin o faetholion penodol neu nad yw'n ddigonol.

Pam mae smotiau duon yn ymddangos ar fy nannedd?

Mae llawer o wahanol ffactorau yn gweithredu ar yr enamel ac yn staenio'r dant. Yn dibynnu ar naws y staen, gellir dod o hyd i'r achosion mewn un rheswm neu'i gilydd:

Smotiau gwyn:

Mae'r dadwaddoliad o'r darnau deintyddol yn gallu eu hachosi. Mae hefyd yn digwydd pan mae offer orthodonteg yn cael eu tynnu , ac ni ddilynwyd hylendid deintyddol priodol.

Smotiau melyn:

Gall fod oherwydd amryw o achosion yn amrywio o fwyta bwydydd asidig, bruxism, neu frwsio rhy ymosodol . Nid yn unig mae'n annifyr oherwydd y newid lliw, ond gall hefyd effeithio ar sensitifrwydd y dannedd. Gallant achosi dirywiad yn yr enamel, sef yr haen amddiffynnol. Felly, gall y staeniau hyn hefyd effeithio'n arbennig ar sensitifrwydd wrth fwyta bwydydd oer neu gochlyd iawn.

Smotiau brown neu ddu:

Er eu bod yn fwy gweladwy na staeniau melyn, du ar ddannedd fel arfer yn haws eu tynnu oherwydd eu bod yn staeniau mwy arwynebol . Gallant gael eu hachosi gan yfed coffi neu dybaco, yn ogystal â chan win neu de. Y sylweddau hyn ffafrio'r posibilrwydd o bydredd , felly mae'n hanfodol mynd at y deintydd i wneud gwaith glanhau dwfn a'u tynnu.

Sut i atal ymddangosiad staeniau ar y dannedd

Y ffordd orau i osgoi ymddangosiad smotiau duon ar y dannedd, neu liwiau eraill gwybod yr achosion a chymryd y mesurau priodol i'w hatal . Yn gyntaf oll, mae'n hanfodol cael hylendid deintyddol da, sy'n cynnwys brwsio'ch dannedd ar ôl pob pryd bwyd, gan ddefnyddio fflos deintyddol yn ychwanegol at y brwsh. Hefyd, mae'n hanfodol hefyd ymweld â'r deintydd o leiaf unwaith y flwyddyn i gynnal yr adolygiad blynyddol a'r glanhau.

Sut i gael gwared â smotiau duon ar ddannedd

I gael gwared â staeniau, yn gyntaf mae angen i chi wybod yr achos. Yn yr ystyr hwn, mae'n hanfodol i gwyliwch pa bast dannedd rydyn ni'n ei ddefnyddio , gan y gall rhai fod hefyd ymosodol efo'r enamel , a fyddai yn y diwedd yn wrthgynhyrchiol o ran staeniau.

Gall y deintydd ein helpu gydag a glanhau deintyddol , a fydd yn caniatáu tynnu staeniau o'r dannedd cyhyd â'u bod yn staeniau arwynebol. Dewis arall yw lleoliad argaenau deintyddol , sy'n caniatáu dileu y staeniau mwyaf gweladwy sy'n effeithio ar estheteg y geg , yn enwedig os ydyn nhw'n ymddangos fel dannedd llwyd ac yn peri problem o ran gwenu neu achosi embaras yn y claf.

Pwysigrwydd cael gwared â staeniau

Wedi dweud hynny, nid yw pob staen tywyll ar eich dannedd yn pydredd dannedd. Er mwyn iddo fod yn geudodau, mae'n rhaid iddo gynnwys dinistrio'r dant. Er enghraifft, mae rhigolau bach ar eu wyneb cnoi bob amser i molars i falu bwyd yn well. A sawl gwaith, mae'r rhigolau hyn mor gul fel y gellir eu staenio dros y blynyddoedd ond maent staeniau arwynebol yn unig nad ydynt yn dinistrio meinwe ddeintyddol. Achos arall o staeniau tywyll y gellir eu gweld ar ddannedd yw tartar, a dim ond trwy lanhau neu y gellir tynnu hyn proffylacsis yn y swyddfa ddeintyddol.

Mae hefyd yn hanfodol gwybod nad yw pob ceudod yn dywyll; mae gwyn a brown. Y rhai gwynion, mewn gwirionedd, yw'r rhai mwyaf ymosodol, felly mae'n gyfleus eu canfod cyn gynted â phosibl.

Beth all achosi ymddangosiad smotiau duon ar y dannedd?

Ar wahân i broblemau enamel, neu gronni deintyddol tartar , gallant ymddangos am resymau eraill.

Yfed llawer o coffi, te du, neu win, yn ogystal ag ysmygu , yn gwneud eich dannedd wedi'i staenio . Fe ddylech chi hefyd osgoi'r rheini bwydydd sy'n staenio'ch dannedd lawer .

Mewn llawer o achosion, gall smotiau duon fod pydredd dannedd mae hynny'n dod yn ei flaen, a'r enamel dannedd wedi'i ddinistrio.

Achos aml arall sy'n achosi smotiau duon ar ddannedd yw'r defnydd hirfaith o cegolch sydd â clorhexidine .

Ar ôl i'r achosion hyn gael eu tynnu a bod y staeniau wedi'u glanhau, gallwch chi wneud gwynnu dannedd i gyflawni gwên hyfryd.

Sut i gael gwared â smotiau duon a tartar?

Mae yna triniaethau amrywiol i gael gwared â staeniau ar y dannedd. Er mai'r peth cyntaf yw gwybod ei achos. Gwneir triniaeth gynnar o'r staeniau neu'r tartar hyn trwy lanhau deintyddol ac mae'n osgoi problemau mwy difrifol i'ch iechyd deintyddol.

Wel, dim ond dechrau'r dinistr posib o'r asgwrn lle mae ein dannedd yn setlo yw hwn. Ers, fel y dywedasom, nid yw'r staeniau hyn yn ddim mwy na tartar ar y dannedd, a gall hynny symud ymlaen i'r gwm achosi periodontitis .

Maent yn a clwstwr o facteria mae hynny'n glynu wrth y dant, ac er nad ydym yn eu gweld na'u dirnad. Mae'r bacteria hyn, ar ôl eu cysylltu â'r dant, yn ffurfio tartar deintyddol, sy'n cychwyn ar ei daith tuag at y tu mewn ac yn tynnu'r gwm yn raddol nes iddo gyrraedd yr asgwrn a'i ddinistrio. I gael gwared arno, techneg o'r enw iachâd dannedd , a defnyddir plannu gwreiddiau .

Efallai ei fod yn ymddangos yn gymhleth yn ôl enw, ond mae'n dechneg syml a manwl iawn lle mae'r deintydd, a ddarperir gyda chyfres o offerynnau bach, yn tynnu'r tartar yn raddol heb niweidio'r deintgig.

Dylid cofio na fydd glanhau llafar arferol yn cael gwared ar y broblem ac ni waeth faint o lanhau a wnawn, os na fyddwn yn trin croniad bacteria, gallwn hyd yn oed golli dant.

Beth yw'r holl staeniau hyn oherwydd?

Mae hefyd yn hanfodol gwybod yr achosion. Beth yw'r holl staeniau hyn oherwydd?

Mae geneteg yn dylanwadu ar eu datblygiad, ac felly gwnewch eich arferion. Ysmygu, er enghraifft, yw un o brif achosion staeniau dannedd. Bwydydd fel coffi neu win coch hefyd achosi iddo ymddangos.

Mae hefyd yn hanfodol gwybod pa fath o staen ydyw, oherwydd gall y driniaeth amrywio. Y staeniau mwyaf cyffredin yw rhai arwynebol. Mae naws dywyll iddyn nhw a oherwydd hylendid y geg yn wael neu rai bwydydd fel coffi.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n hawdd tynnu'r staeniau hyn gyda glanhau deintyddol proffesiynol. Mewn achosion eraill, gall y smotiau fod yn ddyddodion meddal neu gynhenid, sy'n datblygu rhwng y deintgig ac yn anoddach eu tynnu.

Allweddi i gael gwared â staeniau ar ddannedd

Hylendid da gartref a thriniaeth broffesiynol fydd yr allweddi i gael gwared â staeniau:

Hylendid y geg yn effeithiol

Y ffactor mwyaf hanfodol wrth atal staeniau yw hylendid y geg yn dda. Argymhellir brwsio'ch dannedd o leiaf ddwywaith y dydd. Hefyd, defnyddiwch ddyfrhau’r geg, cegolch, a fflos deintyddol.

Triniaethau proffesiynol i gael gwared â staeniau

Gweithiwr proffesiynol glanhau deintyddol yn gallu osgoi ymddangosiad staeniau. Dewis arall yw cael gwynnu dannedd, sy'n ysgafnhau'r wên mewn arlliwiau amrywiol.

Mewn clinigau Propdental, rydym yn cynnal dannedd yn gwynnu gyda golau dan arweiniad, fel ei fod yn ymledol cyn lleied â phosibl i'ch gwên.

Cynhyrchion Whitening

Er nad ydynt yn driniaeth wyrthiol, gallant wasanaethu fel techneg cynnal a chadw.

Mae yna amrywiaeth eang o bast dannedd ar y farchnad ar gyfer gwynnu dannedd. Cyn eu defnyddio, ymgynghorwch â'ch deintydd, fel rhai gall fod yn sgraffiniol iawn i'ch dannedd .

Bwyd digonol

Mae coffi yn apelio’n fawr yn y bore, ond gall achosi i staeniau ymddangos.

Argymhellir cyfyngu ar y defnydd o fwydydd sy'n ffafrio eu ffurfio. Gall gwin coch, te du, beets staenio'ch dannedd yn hawdd.

Ymweld â'r deintydd yn rheolaidd

Nid yw llawer o batholegau yn weladwy i'r llygad noeth gan gleifion. Mae hefyd yn gyfleus trosglwyddo pob amheuaeth i'ch deintydd.

Bydd Destist yn cynnal astudiaeth wedi'i phersonoli i addasu'r driniaeth i'ch anghenion, a gallwch wenu eto heb gyfadeiladau.

Oes gennych chi smotiau duon ar eich dannedd a ddim yn gwybod pam? Byddai'n ddefnyddiol pe baech chi'n mynd at eich deintydd i wneud diagnosis a thriniaeth i'w dynnu.

Cyfeiriadau:

Cynnwys