Sut i Ddod o Hyd i Ddeintyddion Rhad Am Ddim: Pobl Heb YswiriantC Mo Buscar Dentistas Baratos Gratis

Deintyddion rhad Am ddim

Sut i ddod o hyd i ddeintyddion rhad neu am ddim. Mae pob gwladwriaeth yn cynnig o leiaf rai clinigau deintyddol cost isel neu ddim cost. Os ydych chi'n byw mewn ardal wledig, efallai y bydd yn rhaid i chi deithio i gael mynediad i un, mae llawer o'r clinigau mewn dinasoedd, yn enwedig dinasoedd ag ysgolion deintyddol. Mae rhai deintyddion hefyd yn cynnig triniaethau sydd wedi'u prisio ar raddfa symudol, sy'n golygu y byddant yn addasu eu ffioedd i'ch incwm.

Gwiriwch â'ch ysbyty cyhoeddus lleol, efallai y bydd gan ysbytai mwy clinig deintyddol cymunedol neu gallant eich cyfeirio at un. Gallwch hefyd wirio gyda'ch cymdeithas ddeintyddol wladwriaeth, sydd i'w gweld ar wefan y Cymdeithas Ddeintyddol America (MAE YNA). Mae'r ADA hefyd yn darparu ( Map ) rhestru defnyddiol o'r holl raglenni triniaeth ddeintyddol rhad ac am ddim a rhad ym mhob gwladwriaeth.

Mae'r map yn cynnwys clinigau ysgolion deintyddol, rhaglenni mynediad gofal deintyddol, clinigau deintyddol, a sefydliadau sy'n ymroddedig i helpu pobl i gael mynediad at ofal deintyddol fforddiadwy.

Clinigau Ysgol Ddeintyddol

Gall clinigau ysgolion deintyddol fod yn opsiwn rhagorol ar gyfer trin problemau iechyd deintyddol helaeth. Rhaid i fyfyrwyr deintyddol ennill hyfforddiant a phrofiad yn y gwaith cyn y gellir eu trwyddedu. Efallai na fydd y gofal yn rhad ac am ddim, mae'r rhan fwyaf o ysgolion yn gweithredu ar raddfa symudol, ond mae bob amser yn fforddiadwy iawn.

Y cyfaddawd yw y byddwch yn debygol o dreulio mwy o amser yng nghadair y deintydd, gan fod myfyrwyr yn gweithio dan oruchwyliaeth deintydd trwyddedig y mae angen iddo adolygu ei waith yn ofalus a threulio llawer o amser yn unigol gyda phob myfyriwr a chlaf. ac efallai y bydd angen i chi ymweld â'r clinig sawl gwaith i gwblhau eich cynllun triniaeth. Gallwch ddod o hyd i restr o ysgolion deintyddol yma .

Sefydliadau hygyrchedd gofal deintyddol

Mae sefydliadau eraill a all eich helpu i ddod o hyd i glinig neu ofal deintyddol fforddiadwy yn cynnwys Ffordd Unedig , clymblaid gymunedol o elusennau.

Gallwch hefyd wirio'r Gweinyddu Adnoddau a Gwasanaethau Iechyd (HRSA), prif adnodd y genedl ar gyfer dinasyddion heb yswiriant neu'r rheini sydd â risg uchel o ddatblygu problemau iechyd os nad ydyn nhw'n derbyn gofal meddygol / deintyddol cyn gynted â phosib.

Deintyddiaeth O'r Galon yn cynnal digwyddiadau gofal deintyddol am ddim, lle mae deintyddion yn rhoi eu hamser i ddarparu triniaeth ddeintyddol i'r rhai na allant ei fforddio fel arall.

Cenhadaeth Trugaredd yn cynnig triniaeth ddeintyddol am ddim i'r rheini nad oes ganddynt yswiriant deintyddol digonol neu nad oes ganddynt yswiriant deintyddol yn Arizona, Maryland, Pennsylvania a Texas.

Astudiaethau meddygol

Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Ddeintyddol a Chraniofacial (NIDCR), un o'r Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol Weithiau bydd y llywodraeth ffederal yn ceisio gwirfoddolwyr sydd â chyflyrau deintyddol, llafar a chraen-wyneb penodol i gymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil, a elwir hefyd yn dreialon clinigol.

Gall ymchwilwyr ddarparu triniaeth ddeintyddol rhad ac am ddim neu gost isel i gyfranogwyr yr astudiaeth ar gyfer y cyflwr penodol y maent yn ei astudio. I ddarganfod a oes treialon clinigol NIDCR a allai ddiwallu eich anghenion, ewch i wefan NIDCR. NIDCR a chlicio Treialon Clinigol. I gael rhestr gyflawn o'r holl dreialon clinigol a ariennir gan ffederal, ewch i y wefan hon .

Gochelwch rhag gwefannau gwael

Byddwch yn wyliadwrus o wefannau sy'n addo darparu rhestrau o ddarparwyr gofal deintyddol rhad ac am ddim neu gost isel i chi yn eich ardal. Byddwch yn ofalus os ydyn nhw'n gofyn am eich gwybodaeth gyswllt neu'n gofyn i chi greu cyfrif (gydag e-bost a chyfrinair) cyn y gallwch chi gyrchu eu cronfa ddata. Mewn rhai achosion, mae'r gwefannau hyn yn syml yn casglu data y gallant ei ddefnyddio (neu ei werthu) i gwmnïau marchnata.

Mewn eraill, efallai eu bod yn chwilio am wybodaeth y gallant ei defnyddio i ddwyn eich hunaniaeth, gan fod llawer o bobl yn defnyddio'r un e-bost a chyfrinair i fewngofnodi i wefannau lluosog neu wasanaethau Rhyngrwyd sy'n cynnwys gwybodaeth ariannol. Anaml y mae'n angenrheidiol rhoi mwy na chod zip i dod o hyd i ddeintydd neu glinig deintyddol yn agos atoch chi.

Awgrymiadau i arbed arian ar ofal deintyddol

Ni ddylech anobeithio os nad oes gennych yswiriant deintyddol ac nad oes gennych yr arian i'w dalu o'ch poced. Mae yna lawer o ffyrdd i arbed arian ar ofal deintyddol, gan gynnwys y dulliau canlynol:

1. Cymryd rhan mewn astudiaethau meddygol
Mae llawer o brifysgolion a sefydliadau yn ymchwilio i gyflyrau deintyddol a dulliau triniaeth penodol. Er enghraifft, mae treialon clinigol yn aml yn cael eu datblygu i brofi ansawdd cyffuriau triniaeth newydd, ac i werthuso cyffuriau, mae angen gwirfoddolwyr ar ymchwilwyr. Felly, efallai y byddwch chi'n ystyried cymryd rhan mewn astudiaeth feddygol yn gyfnewid am ofal deintyddol am ddim, fel glanhau neu dynnu dannedd doethineb.

Fodd bynnag, dylech gofio bod natur y gofal rydych chi'n ei dderbyn yn aml yn berthnasol i'r maes rydych chi'n ei astudio, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod o hyd i dreial clinigol sy'n barod i ddarparu'r math o waith sydd ei angen arnoch chi. Gallwch ddod o hyd i restr o dreialon clinigol yn eich ardal drwodd gan y Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Deintyddol a Chraniofacial .

2. Defnyddiwch ddarparwyr deintyddol rhad ac am ddim neu gost isel
Mae llawer o ddeintyddion yn gwasanaethu cleifion sydd heb yswiriant ac yn gweithredu ar raddfa symudol, sy'n golygu y byddant yn gosod eu ffioedd yn seiliedig ar eich incwm.

Mae sawl ffordd o ddod o hyd i ddeintyddion sy'n gweithredu ar raddfa symudol. Cysylltwch â'ch cangen leol o Ffordd Unedig , clymblaid o sefydliadau elusennol sy'n helpu i wella cymunedau lleol. Dewis arall yw cysylltu â'ch cymdeithas ddeintyddol wladwriaeth; Gellir dod o hyd i'w gwybodaeth gyswllt ar wefan y Cymdeithas Ddeintyddol America (MAE YNA).

Os na allwch ddod o hyd i ddeintydd neu dalu amdano sy'n gweithredu ar raddfa symudol, efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn gwasanaeth clinig meddygol am ddim. Yn gyffredinol, mae cymhwysedd wedi'i gyfyngu i gleifion incwm isel.

3. Chwiliwch am gwponau ac arbedion ar-lein
Os ydych chi'n ceisio arbed arian ar ofal deintyddol, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar wefannau'r bargeinion dyddiol. Weithiau mae'r safleoedd hyn yn cynnig cwponau a bargeinion ar wasanaethau gofal deintyddol, fel glanhau neu lenwi. Gall ymweld â'r gwefannau hyn arbed eich bywyd os nad oes gennych yswiriant, gan ystyried y gall bil deintyddol ychwanegu hyd at gannoedd neu filoedd o ddoleri.

4. Cofrestrwch mewn cynllun deintyddol disgownt
Am ffi aelodaeth flynyddol, gallwch ymuno â chynllun deintyddol disgownt, sy'n eich galluogi i gael gostyngiadau sylweddol (rhwng 15% a 60%) ar gostau deintyddol, cyn belled â'ch bod yn defnyddio deintyddion sy'n derbyn y cynlluniau hyn. Chwiliwch am gynlluniau yn eich ardal chi ar DentalPlans.com i weld a yw'n iawn i chi.

5. Defnyddiwch wasanaethau myfyrwyr deintyddol.
Rhaid i fyfyrwyr deintyddol ennill profiad cyn y gallant raddio a dod yn drwyddedig. Gall eu helpu i ennill profiad wrth dderbyn gofal deintyddol ar gost is o lawer, ac mae myfyrwyr yn gweithredu o dan oruchwyliaeth deintydd trwyddedig neu hylenydd deintyddol. Ewch i'r ADA ar-lein i ddod o hyd i ysgolion deintyddol yn eich ardal chi.

6. Gweld a oes gostyngiad ar gael
Mae llawer o ddeintyddion yn deall nad oes gan rai cleifion yswiriant. Er mwyn peidio â throi cleientiaid sy'n talu i ffwrdd, efallai y byddan nhw'n dueddol o'ch helpu chi, yn enwedig os ydyn nhw'n cydymdeimlo â'ch swydd. Felly, rhowch wybod i'r deintydd am eich sefyllfa yswiriant neu ariannol a cheisiwch drafod eich bil ymlaen llaw. Gall defnyddio technegau negodi da ac, os yn bosibl, archebu apwyntiad yn ystod cyfnod busnes araf gynyddu eich siawns o dderbyn gostyngiad.

7. Byddwch yn barod i dalu ymlaen llaw
Dyma awgrym bach a all ennill gostyngiadau rheolaidd i chi. Yn ôl astudiaeth a gynhaliwyd yng Nghaliffornia, mae'r rhan fwyaf o ddeintyddion yn barod i dorri'r pris 5% os yw cleifion yn barod i dalu ymlaen llaw.

8. Cymerwch dwristiaeth ddeintyddol
Gall teithio i wledydd eraill fod yn ddrud iawn, ond gall fod yn werth chweil os oes angen llawdriniaeth ddrud iawn arnoch chi. Fodd bynnag, gall fod yn anodd derbyn triniaeth ddeintyddol dramor; Yn ychwanegol at y trefniadau teithio y bydd angen i chi eu gwneud, dylech hefyd ystyried y rheoliadau a'r safonau gofal a gynigir dramor. Os yn bosibl, ymgynghorwch â deintydd yn yr Unol Daleithiau i benderfynu ai teithio i wlad arall i gael gwasanaeth deintyddol yw'r penderfyniad cywir ar gyfer eich anghenion penodol chi.

9. Cynnig gwasanaethau cyfnewid
Os oes gennych set sgiliau unigryw, gallai bartio fod yn opsiwn. Os yw deintydd yn berchen ar ei bractis ei hun, efallai y bydd angen rhywun arno a all helpu'r busnes i gael gwelededd neu redeg yn fwy effeithlon. Er enghraifft, os ydych chi'n gyfrifydd cymwys, datblygwr gwe, dylunydd graffig, neu ymgynghorydd marchnata, efallai y gallwch fasnachu'ch gwasanaethau am ofal deintyddol. Chwilio gwefannau ffeirio i ddod o hyd i gyfleoedd posib.

10. Dewch o hyd i swydd ran-amser gyda budd-daliadau deintyddol
Er bod llawer o swyddi yn gofyn ichi fod yn weithiwr amser llawn i dderbyn budd-daliadau yswiriant, mae eraill yn fwy hyblyg. Efallai yr hoffech chi chwilio am swydd ran-amser gyda buddion yswiriant iechyd. Cyn belled â'ch bod yn cwrdd â'r nifer lleiaf o oriau sy'n ofynnol bob mis, efallai y byddwch yn gymwys i gael yswiriant iechyd a deintyddol.

11. Defnyddiwch adnoddau'r
llywodraeth Mae llawer o sefydliadau'r llywodraeth wedi'u sefydlu i helpu pobl incwm isel a heb yswiriant i gael y gofal iechyd sydd ei angen arnynt. Mae'r sefydliadau hyn yn cynnwys y Gweinyddu Adnoddau a Gwasanaethau Iechyd (HRSA), sef y prif adnodd ar gyfer dinasyddion heb yswiriant neu'r rheini sydd â risg uchel o ddatblygu problemau iechyd i ddod o hyd i help. Mae HRSA yn darparu rhestrau o ddarparwyr deintyddol cost isel yn eich ardal y gallech fod yn gymwys ar eu cyfer.

Os ydych chi'n rhiant, efallai y gallwch chi fanteisio ar y Rhaglen yswiriant Meddyg plant (CHIP Medicaid), a fydd yn helpu i dalu am ofal meddygol a deintyddol eich plant.

12. Mynnwch ail farn
Efallai na fyddwch bob amser yn gallu arbed arian ar eich biliau deintyddol. Felly, dylech ofyn am ail farn rhag ofn bod eich deintydd yn argymell swydd bwysig neu ddrud. Gallwch arbed llawer iawn o arian trwy beidio â thalu am rywbeth nad yw'n hanfodol.

13. Ymweld â sefydliad dielw
Mae yna sawl sefydliad dielw cofrestredig sy'n cynnig triniaeth ddeintyddol am ddim. Er enghraifft, Deintyddiaeth O'r Galon yn cynnal digwyddiadau lle mae deintyddion yn rhoi eu hamser a'u hoffer i ddarparu triniaeth ddeintyddol i'r rhai na allant ei fforddio fel arall.

Cenhadaeth Trugaredd yn sefydliad dielw arall sy'n cynnig triniaeth ddeintyddol am ddim (ynghyd â gofal meddygol am ddim a phresgripsiynau am ddim) i'r rhai nad oes ganddynt yswiriant deintyddol digonol neu nad oes ganddynt unrhyw yswiriant deintyddol. Fodd bynnag, mae gwasanaethau Mission of Mercy wedi'u cyfyngu i gleifion yn Arizona, Maryland, Pennsylvania, a Texas.

Gair olaf

Er bod arbed arian ar ofal deintyddol yn wych, dylai eich blaenoriaeth fod yn gofalu am eich dannedd yn ddyddiol. Er y gallai llawer o broblemau deintyddol, fel dannedd doethineb yr effeithir arnynt ac ceudodau achlysurol, fod yn anorfod, gallwch leihau tebygolrwydd a chost y mwyafrif o broblemau trwy ddefnyddio arferion gofal ataliol.

Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio gofalu am broblemau deintyddol pryd bynnag y bo angen mewn modd amserol. Y peth olaf rydych chi am ei wneud yw gadael i'ch problemau waethygu trwy eu hanwybyddu; Gall hyn achosi dioddefaint tymor hir a phroblemau iechyd ychwanegol, a bydd yn debygol o gostio llawer mwy i chi yn y tymor hir.

Cynnwys