Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn talu fy ngherdyn credyd?

Que Pasa Si No Pago Mi Tarjeta De Cr Dito

Os na fyddwch yn talu eich bil cerdyn credyd, mae'n debygol y codir tâl arnoch a ffi hwyr , colli'ch cyfnod gras a gorfod talu llog ar gyfradd gosb . Eich sgôr bydd credyd hefyd yn gostwng os caiff ei oedi o leiaf 30 diwrnod wrth dalu'r bil cerdyn credyd. Os byddwch yn parhau heb dalu, gall y cyhoeddwr gau eich cyfrif, er y byddwch yn parhau i fod yn gyfrifol am yr anfoneb.

Os na fyddwch chi'n talu'r bil yn ddigon hir , gallai'r cyhoeddwr yn y pen draw siwio ef i dalu neu werthu eich dyled i a asiantaeth gasglu (pwy allai siwio chi). Ond nid taliadau cerdyn credyd yw'r cyfan neu ddim byd. Mae'n stori hollol wahanol os ydych chi'n talu'r isafswm maint sy'n ofynnol .

Os ydych chi bob amser yn talu o leiaf yr isafswm sy'n ofynnol cyn y dyddiad dyledus , bydd eich cyfrif yn aros mewn cyflwr da Ac ni fydd yn rhaid i chi wynebu ffioedd hwyr, ffioedd cosb, na difrod sgôr credyd. Dim ond ar gyfradd reolaidd eich cerdyn y bydd yn rhaid i chi dalu llog ar y balans sy'n weddill.

Dyma beth sy'n digwydd os na fyddwch chi'n talu'ch cerdyn:

 • Os ydych chi'n talu'r isafswm sy'n ofynnol ond nid y balans llawn sy'n ddyledus: Bydd cyfanswm eich balans di-dâl yn cronni llog yn seiliedig ar APR arferol eich cerdyn. Byddwch hefyd yn colli eich cyfnod gras, felly bydd pryniannau newydd yn cronni llog ar unwaith hefyd.
 • Os na thalwch ddim: Adroddir eich cyfrif yn hwyr i'r canolfannau credyd ar ôl i ddau ddyddiad dod i ben fethu. Bydd hynny'n brifo'ch sgôr credyd. Yn ogystal, gellir ychwanegu gordal o hyd at $ 38 at eich balans (ond ni all fod yn fwy na'ch isafswm taliad). Gall eich cyhoeddwr hefyd gymhwyso APR cosb i bryniannau newydd, er bod yn rhaid iddo ddweud wrthych 45 diwrnod ymlaen llaw.
 • Os ydych 60 diwrnod yn hwyr ar isafswm taliadau: gall y cyhoeddwr gymhwyso APR cosb i'ch balans cyfan presennol.
 • Os ydych chi 180 diwrnod yn hwyr ar isafswm taliadau: bydd yn rhaid i'r cwmni cardiau credyd ddileu eich dyled (ystyriwch ei bod yn golled trethi). Ond nid yw hynny'n golygu y byddant yn rhoi'r gorau i geisio'ch cael chi i dalu. Gallant werthu eich dyled i asiantaeth gasglu neu gallant ddewis erlyn chi.
 • Os na fyddwch yn talu rhwng 3 a 15 mlynedd: rydych chi'n agored i achos cyfreithiol, yn dibynnu ar y wladwriaeth rydych chi'n byw ynddi. Nid yw dyled presgripsiwn yn amddiffyniad dilys nes bod statud cyfyngiadau eich gwladwriaeth yn dod i ben. Os byddwch chi'n colli achos cyfreithiol ac yn cael gorchymyn i dalu, mae'n bosib y bydd eich cyflog neu'ch cyfrif banc yn cael ei addurno.

Felly'r gwir yw y dylech bob amser geisio gwneud y taliad lleiaf o leiaf ar eich cerdyn credyd. Yn sicr, bydd llog arnoch o hyd, ond ni fydd yn rhaid i chi ddelio â chanlyniadau negyddol eraill peidio â thalu eich cerdyn credyd.

Os ydych wedi bod yn hwyr, y peth pwysicaf yw dal i fyny ar eich isafswm taliadau a gollwyd a chael eich cyfrif yn ôl i'w statws cyfredol. Ar ôl hynny, eich nod ddylai fod i dalu'r balans llawn sy'n ddyledus am ddau fis yn olynol. Er ei fod yn haws dweud na gwneud, bydd gwneud hynny yn adfer eich cyfnod gras ac yn atal y diddordeb newydd rhag cronni.

Beth i'w wneud pan na allwch dalu

Beth sy'n digwydd pan fydd cwrdd â'r isafswm taliadau y tu hwnt i'ch modd yn unig ac rydych wedi penderfynu na allwch dalu biliau eich cerdyn credyd?

Dim ond hyn: Pan fydd realiti ariannol yn dileu ein bywydau beunyddiol, mae'n bryd gweithredu. Gweithredu craff, penderfynol a newid bywyd.

Po hiraf y byddwch chi'n aros i fynd i'r afael â phroblem cerdyn credyd, y mwyaf drud y gall eich sefyllfa fod, meddai Bruce McClary, is-lywydd y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Cwnsela Credyd. Gall cwympo ar ôl ar eich taliadau arwain at gyfraddau llog uwch, cosbau ychwanegol, a gostyngiad yn eich sgôr credyd.

Gall yr holl ganlyniadau anffodus hynny gael effaith cryfach sy'n peryglu blaenoriaethau ariannol eraill. Er nad amser yw eich ffrind pan fyddwch mewn argyfwng credyd, ni ddylech fyth feddwl ei bod yn rhy hwyr i ofyn am help.

Ble a sut i gael help

Y newyddion da yw bod yna gamau - ar unwaith, canolradd a thymor hir - y gallwch chi eu cymryd i wneud yn iawn. O hyn ymlaen:

Cysylltwch â'r rhai sy'n rhoi cardiau

Rheol n. # 1 yw bod angen i chi ddweud wrth eich credydwyr eich bod mewn trafferthion ariannol. Esboniwch eich sefyllfa. Os ydych chi'n cael trafferthion ariannol (rydych chi wedi cael eich diswyddo neu os oes gennych chi gostau annisgwyl), rydych chi'n fwy tebygol o leihau'ch llac trwy nodi'r ffeithiau. Hyd yn oed os yw'n broblem o orwario, os ydych chi wedi bod ar amser hyd yn hyn, efallai y byddan nhw'n gwenu arnoch chi.

Efallai y byddan nhw'n gallu rhoi rhywfaint o ryddhad i chi wrth i chi ddatrys eich sefyllfa ariannol, meddai McClary. Ond os na ofynnwch, ni fyddwch byth yn gwybod beth y gallant ei wneud i'ch helpu i osgoi cwympo ar ôl ar eich taliadau.

Er nad oes unrhyw sicrwydd sut y gallent helpu, gallant ganiatáu mis o daliad llog neu hyd yn oed ganiatâd i hepgor taliad.

Nid chi fydd y cwsmer cyntaf mewn trallod i gysylltu â'ch credydwr. Gofynnwch beth maen nhw'n ei wneud yn nodweddiadol i eraill yn eich sefyllfa chi.

Wrth i chi wneud hynny, ceisiwch drafod rhywfaint o drugaredd. Ni fydd anfon taliad rhannol heb eglurhad yn helpu; Yn cynnig ei wneud wrth siarad â chynrychiolydd eich credydwr.

Wrth geisio datrys pethau, peidiwch â gwneud addewidion na allwch eu cadw.

Sicrhewch gymorth allanol

Yr hyn sydd ei angen arnoch chi yw llaw. Anaml y bydd arbenigwyr yn ei wneud ar eu pennau eu hunain. Mae'r golffwyr proffesiynol gorau yn ymddiried yn eu hyfforddwyr. Felly hefyd y chwaraewyr tenis gorau, quarterbacks Pro Bowl, a chwaraewyr pêl fas All-Star. Mae ymgeiswyr arlywyddol yn dibynnu ar bob math o strategwyr.

Pam na ddylai pobl sy'n aflwyddiannus ym maes rheoli arian recriwtio arbenigwyr hefyd?

Siaradwch ag arbenigwr cyllid personol fel cynghorydd credyd dielw, meddai McClary. Gallant roi arweiniad wedi'i bersonoli i chi i'ch helpu i oresgyn eich heriau cardiau credyd a mynd yn ôl ar y trywydd iawn tuag at eich nodau ariannol.

Mae Biwro Diogelu Ariannol Defnyddwyr y llywodraeth ffederal yn cytuno, gan ychwanegu: Cyn i chi arwyddo, gofynnwch a fydd yn rhaid i chi godi, faint, a pha wasanaethau fydd yn cael eu darparu.

Osgoi cwmnïau rhyddhad dyledion er elw a rhedeg os ydych chi'n clywed unrhyw un o'r canlynol:

 • Ffioedd a gesglir cyn ad-dalu'ch dyledion
 • Gwarantau a all beri i'ch dyled ddiflannu
 • Argymhellir rhoi'r gorau i gyfathrebu â chredydwyr.
 • Maen nhw'n dweud wrthych chi am roi'r gorau i wneud taliadau lleiaf

Yn yr un modd ag y mae Marie Kondo yn dal ei chleientiaid yn atebol am ymrwymo i archebu eu bywydau wrth geisio rhyddid a llawenydd, bydd cofrestru mewn rhaglen rheoli dyled gyda chynghorydd credyd dielw yn eich tywys o'ch mynydd o annibendod dyledion tuag at ryddid ariannol.

Ystyried y gair B: Methdaliad

Meddyliwch yn ofalus am hyn, oherwydd unwaith y byddwch chi'n ymrwymo i'r methdaliad , bydd y pen mawr yn parhau am ychydig: saith mlynedd os dewiswch Bennod 7, methdaliad uniongyrchol lle mae'r rhan fwyaf o'ch asedau'n cael eu diddymu i dalu'ch dyledion, gyda'r gweddill yn cael ei ryddhau; 10 mlynedd os dewiswch ad-drefnu Pennod 13, lle byddwch yn cynnig cynllun i dalu'ch credydwyr, trwy ddyn canol, am dair i bum mlynedd.

Mae methdaliad, meddai Dan Grote, partner yn y Latitude Financial Group yn Denver, yn fath o sefyllfa olaf, ond mae'n briodol ar gyfer rhai sefyllfaoedd ac nid yw'n golygu ei bod hi'n ergyd angheuol. Mae'n newid sy'n briodol pan nad oes dewis arall mewn gwirionedd.

Archwiliwch eich gwariant; Ailasesu eich cyllideb

Mae gennych chi gyllideb, iawn? Fel arall, gallwch sefydlu un gan ddefnyddio unrhyw nifer o apiau cyllidebu am ddim neu raglenni cyllidebu ar-lein. Yr allwedd, meddai Cecilia Case, hyfforddwr arian o Portland, sydd wedi'i leoli yn Oregon, yw atal y gwaedu. … Mae angen i [bobl] ddod o hyd i ffordd i roi'r gorau i fynd i fwy o ddyled.

Ar hyd y llinellau hyn, mae Alexandra Tran, blogiwr ariannol ac arbenigwr marchnata digidol gyda chwmni e-fasnach a logisteg cenedlaethol, yn eich annog i obsesiwn dros eich cyfrifon banc. Mae hi'n olrhain hi bob dydd gan ddefnyddio Credit Karma ac apiau bancio.

Pan welaf fy arian, meddai Tran, gwn pryd na ddylwn wario.

O ganlyniad, byddai hwn yn amser da i wirio'ch cardiau credyd a'ch datganiadau banc am daliadau tanysgrifio awtomatig nad ydych yn aml yn eu defnyddio neu y gallech eu gwneud hebddynt. Mae hwn hefyd yn amser da i edrych yn dda ar ble mae'ch arian yn mynd.

Yn y pen draw, mae ennill gydag arian yn dibynnu ar chwarae tramgwydd da, amddiffyn da a thimau arbennig - mae hynny'n olrhain, meddai Grote. Rydych chi'n cyflawni'r hyn rydych chi'n ei olrhain.

Ychwanegwch ffrydiau incwm

Yn ogystal â thorri'ch treuliau, cadwch lygad am ffyrdd i gynyddu eich incwm. Ydych chi'n haeddu codiad? Darganfyddwch pam rydych chi'n ei haeddu (Awgrym: Ni all y rheswm fod oherwydd bod angen mwy o arian arnoch chi - mae pawb yn gwneud hynny), ysgrifennwch gynnig ynghlwm wrth eich gwerth ar y farchnad, a siaradwch â'ch goruchwyliwr.

Gweld ble y gallech chi gael troedle fel gweithiwr llawrydd neu yn yr economi gig. Archwiliwch Upwork, Guru, a TaskRabbit, i enwi tri, sy'n cysylltu ceiswyr gwaith â'r rhai sydd angen swyddi llawn.

Y peth gorau yw bod yn hunangyflogedig mewn maes y mae gennych brofiad ynddo, ond nid yw'n hanfodol, meddai Priyanka Prakash, uwch awdur yn Fundera yn Efrog Newydd. Gallwch chi ddechrau trwy godi cyfradd isel yr awr i ddenu cwsmeriaid. Os gwnewch chi waith da, fe gewch chi adolygiadau da gan gwsmeriaid a gallwch chi gynyddu eich cyfradd.

Mae yna rai ffyrdd anhygoel o fynd allan o ddyled a chael trefn ar eich cyllid, meddai Vicky Eves, blogiwr ariannol o Wiltshire, UK (ibeatdebt.com), felly peidiwch â mynd yn sownd mewn rhigol gan feddwl eich bod yn gyfyngedig i un neu dau opsiwn!

Mae'r hyn a wnaeth Eves yn wirioneddol newydd, mae'n ymddangos ar sioe deledu ac yn ennill digon i ddileu hanner ei ddyled. Anghonfensiynol, wrth gwrs. Y Tu Allan i'r Blwch? Yn hollol? Sylweddol? Rydym wedi clywed syniadau gwaeth.

Oes gennych chi bethau i'w gwerthu ar-lein? O eBay i Craigslist i Poshmark a mwy, ni fu erioed amser gwell i gael y pris gorau am bethau y gallwch chi fyw hebddyn nhw.

Yn anad dim, peidiwch â thynnu'n ôl. Mae osgoi cysylltiadau credydwyr yn gwneud eich materion ariannol yn waeth. Gall osgoi cyswllt â phobl arferol arwain at iselder ysbryd a theimladau o anobaith.

Mae yna lawer o straen gydag anawsterau ariannol, felly mae gwneud pethau i gadw'ch ysbryd i fyny hefyd yn bwysig, meddai Olga Kirshenbaum, perchennog Rags to Riches Consulting. Gall mynychu digwyddiadau rhwydweithio a gwirfoddoli fod yn ffordd i ddal sylw a chysylltu, efallai y gall arwain at eich swydd nesaf.

Gallwch chi fynd yn ôl ar eich traed. Ac mae'n debyg y gallwch chi ei wneud yn gyflymach nag yr oeddech chi'n meddwl yn bosibl. Gweithredu, cyfathrebu, ymgynghori ag arbenigwyr, aros yn gysylltiedig a chymryd rheolaeth. Byddwch chi'n synnu ble rydych chi yr adeg hon y flwyddyn nesaf.

Canlyniadau peidio â thalu

Gwrandewch, mae'n digwydd. Mae cost argyfwng yn ymddangos. Mae argyfwng meddygol neu drychineb naturiol yn ymosod arnoch chi. Mae'r llywodraeth ffederal yn cau am fwy na mis. Neu efallai eich bod ychydig dros y gyllideb. Beth bynnag yw'r rheswm, ni ddaw dim byd da o beidio â thalu biliau eich cerdyn credyd. Mae popeth yno yng nghytundeb ei gyhoeddwr.

Dim ond i ychwanegu at yr arswyd: Os ydych chi ar ei hôl hi o ran eich taliadau, peidiwch â meddwl am geisio casglu eich milltiroedd neu'ch pwyntiau gwobr hyd yn oed.

Taliadau talu hwyr

Gall talu'n hwyr arwain at ffi hwyr o hyd at $ 25 am y drosedd gyntaf. Ac mae'n cael ei ychwanegu'n uniongyrchol at eich balans, gan roi mwy fyth i chi dalu amdano. Gall taliadau hwyr diweddarach arwain at ffioedd hyd yn oed yn uwch, hyd at $ 35.

Y newyddion da yw na all ffi talu'n hwyr fod yn uwch na'r isafswm taliad sy'n ddyledus. Os ydych chi'n hwyr gydag isafswm o $ 10, ni all eich ffi hwyr fod yn fwy na $ 10. O ganlyniad, mae llawer o gyhoeddwyr cardiau credyd yn gosod eu taliadau isaf ar $ 25 neu fwy.

Effaith ar eich APR

Rheswm arall dros gadw i fyny: mae cyfrifon sy'n hwyr yn y 60 diwrnod diwethaf yn arwain at godiadau cyfradd llog serth, hyd at 30% mewn rhai achosion.

Mae hynny'n ddrwg, iawn? Yn waeth, efallai y bydd eich cytundeb yn nodi, er y byddwch yn gymwys i wrthdroi APR ar bryniannau cyn cosb os gwnewch daliadau ar amser am chwe mis, gall y gyfradd gosb barhau ar bryniannau newydd am gyfnod amhenodol.

Os ydych chi'n jyglo biliau cardiau credyd, ychydig o bethau i'w cofio:

 • Nid oes cyfraddau cosb gan rai rhoddwyr cardiau fel rhan o'u cytundebau. Gwiriwch eich cytundebau i weld a yw hynny'n wir gydag unrhyw un o'ch cardiau.
 • Os oes gennych gerdyn llog sero, gwnewch yn siŵr ei fod yn gyfredol, neu efallai y byddwch chi'n colli'ch cyfradd ragarweiniol.
 • Os oes gennych fwy nag un cerdyn gan gyhoeddwr yn eich waled, gall bod yn hwyr i un o'r cardiau hynny gynyddu'r APR ar y lleill.

Effaith ar sgôr credyd

Ynghyd â ffioedd uwch ac APRs, gall taliadau hwyr neu hwyr ostwng eich sgôr credyd. Yn ddiddorol, mae gan gyhoeddwyr cardiau ac asiantaethau adrodd credyd wahanol ddiffiniadau o oedi. Er y gall y credydwr gychwyn ffioedd a thaliadau eraill ar y diwrnod cyntaf ar ôl y dyddiad dyledus, nid yw eich cyfrif yn dramgwyddus yng ngolwg y canolfannau credyd nes bod 30 diwrnod wedi mynd heibio.

Mae taliadau ar amser yn cyfrif am 35% o sgôr credyd defnyddiwr, felly gall taliadau hwyr dynnu cosb sylweddol. Gallai rhywun sydd â chofnod hyfryd gael hyd at 100 pwynt am un taliad hwyr. Mae'r rhai sydd â hanes credyd llai serol yn colli llai o bwyntiau am daliadau hwyr; mae annibynadwyedd eisoes wedi'i ymgorffori yn eich sgorau.

MyFICO.com Mae'n ei ddweud yn blaen: gall taliadau hwyr ychwanegol, yn ogystal â thaliadau sy'n ddyledus mewn 60 neu 90 diwrnod neu fwy, gau sgôr credyd, fel y gallant ymrwymo i setliad dyled (lle mae'r credydwr yn derbyn llai na'r swm sy'n ddyledus)

Myth taliad rhannol

Nid yw cyhoeddwyr cardiau credyd yn dyfarnu gwobrau am eich cyfranogiad. Hynny yw, ni fyddant yn rhyddhau talwyr hwyr am anfon llai na'r isafswm sy'n ddyledus. Yn absenoldeb cytundebau blaenorol, bydd eich credydwr yn ystyried taliad rhannol sydd yn ei hanfod yn hafal i daliad hwyr.

Un cafeat: bydd taliadau rhannol lluosog sy'n cwrdd neu'n uwch na'r isafswm ac yn cyrraedd cyn y dyddiad dyledus yn cynnal eich enw da.

Diddymiad

Mae cansladau yn digwydd pan ddaw cyhoeddwr y cerdyn i'r casgliad na ellir casglu dyled, sy'n digwydd yn gyffredinol pan fydd cyfrif 180 diwrnod yn ddyledus, hynny yw, chwe mis heb daliad lleiaf. Mae gostyngiad yn caniatáu i'r credydwr hawlio didyniad treth am ddyled ddrwg; nid yw hyn, fodd bynnag, yn golygu bod y dyledwr oddi ar y bachyn.

Gall y cyhoeddwr barhau i geisio'r hyn sy'n ddyledus trwy asiantaeth gasglu, neu gall werthu'r cyfrif am ostyngiad mawr; byddwch chi, fodd bynnag, yn aros ar y bachyn am y swm llawn.

Os yw'ch dyled yn cael ei gwerthu, gwnewch yn siŵr, os ydych chi'n barod ac yn gallu gwneud trefniadau talu, rydych chi'n anfon arian at berchennog gwirioneddol newydd eich cyfrif. Mae sgamiau casglu yn ddigonol ac yn ysglyfaethu dyledwyr anwirfoddol.

Hefyd, gallwch chi ddibynnu ar eich sgôr credyd yn cael llygad du a fydd yn para hyd at saith mlynedd. Bydd gostyngiad, ynghyd â'r record o daliadau hwyr, yn ei gwneud hi'n anodd bod yn gymwys i gael credyd newydd, o forgeisiau i fenthyciadau ceir a phersonol i gardiau credyd newydd. Gallwch gael un o hyd, ond bydd cyfradd llog uchel iawn ynddo.

Cadwch hyn mewn cof hefyd: Os gallwch chi negodi setliad am lai na'r swm sy'n ddyledus, fe allech chi fod yn atebol i'r IRS am y swm a faddeuwyd. Ymgynghorwch ag arbenigwr treth incwm ynghylch goblygiadau.

Yn fyr, o ran canslo, nid ydych am fynd yno o gwbl.

Casglwyr dyledion a liens

Sicrhewch fod gennych ddiogelwch: Ar ôl iddynt gaffael yr hawliau i'ch dyled, bydd yr asiantaethau casglu yn mynd ar eich ôl. Dyma'r hyn maen nhw'n ei wneud.

Er eu bod wedi'u cyfyngu gan y gyfraith i aflonyddu uniongyrchol, bygythiadau, neu ddatganiadau ffug, bydd asiantaethau casglu yn barhaus, i raddau, a byddant yn cysylltu â chi mewn sawl ffordd: ffôn, testun, e-bost, post rheolaidd, nes ei gyfleu iddo yn ysgrifenedig. , i'w fwrw allan. Llythyr stopio a gwrthod anfon trwy bost ardystiedig yw'r ffordd orau i atal cyfathrebiadau.

Ar ôl hynny, rydych yn debygol o glywed ganddynt ddwywaith yn unig: unwaith i ddweud wrthych y byddant yn rhoi’r gorau i gysylltu ac unwaith i ddweud wrthych (neu eich atwrnai, os ydych yn cael eich cynrychioli yn y mater) eu bod wedi siwio mewn ymgais i wella. Dyled.

Os ydych chi'n derbyn subpoena, rhowch ef ar eich calendr. Mae peidio â dangos am ddyddiad llys yn golygu eich bod chi'n colli'n awtomatig.

Os bydd y cyhoeddwr cardiau neu'r asiantaeth gasglu yn ennill dyfarniad yn y llys, sy'n golygu bod y barnwr yn gorchymyn i chi dalu, bydd y canlyniad yn cael ei riportio i'r canolfannau credyd, gan ostwng eich sgôr credyd.

Os cewch orchymyn i dalu, gallwch addurno'ch cyflog a / neu rewi'ch cyfrifon banc. Yn ogystal, efallai y codir tâl arnoch am ffioedd cyfreithiol a godir gan y cyhoeddwr cardiau neu'r asiantaeth gasglu am y camau sy'n ofynnol i geisio casglu.


Ymwadiad:

Erthygl wybodaeth yw hon.

Nid yw Redargentina yn rhoi cyngor cyfreithiol na chyfreithiol, ac ni fwriedir iddo gael ei ystyried yn gyngor cyfreithiol.

Dylai gwyliwr / defnyddiwr y dudalen we hon ddefnyddio'r wybodaeth uchod yn unig fel canllaw, a dylai bob amser gysylltu â'r ffynonellau uchod neu gynrychiolwyr llywodraeth y defnyddiwr i gael y wybodaeth fwyaf cyfredol ar y pryd, cyn gwneud penderfyniad.

Ffynonellau:

Porter, T. (2018, Tachwedd 17) Mae dyled cartref America bron i $ 1 triliwn yn uwch nag yr oedd cyn dirwasgiad 2008. Adenillwyd o https://www.newsweek.com/american-household-debt-nearly-trillion-dollars-higher-it-was-2008-recession-1220615

Richter, W. (Tachwedd 20, 2018) Heiciau Risg Uchel: Fe wnaeth tramgwyddiadau cardiau credyd daro uchafbwynt yr argyfwng ariannol yn 4,705 o fanciau lleiaf yr UD. Adenillwyd o https://wolfstreet.com/2018/11/20/subprime-rises-credit-card-delinquencies-spike-past-financial-crisis-peak-at-smaller-banks/

Saad, L. (Mai 3, 2018) Talu argyfyngau meddygol, ofnau ymddeol ariannol. Adenillwyd o https://news.gallup.com/poll/233642/paying-medical-crises-retirement-lead-financial-fears.aspx?

Irby, L. (2019, Ionawr 7) Pan na Allwch Chi Wneud Eich Isafswm Taliad Cerdyn Credyd. Adenillwyd o https://www.thebalance.com/cant-make-minimum-credit-card-payment-961000

Fontinelle, A. (Tachwedd 21, 2018) 6 Gwallau Cerdyn Credyd Mawr. Adenillwyd o https://www.investopedia.com/articles/pf/07/credit-card-donts.asp

O'Shea, B. (2018, Awst 7) ​​Sut mae taliad hwyr yn effeithio ar eich credyd? Adenillwyd o https://www.nerdwallet.com/blog/finance/late-bill-payment-reported/

Cynnwys