Beth mae'n ei olygu pan fydd aderyn yn taro'ch ffenestr?

What Does It Mean When Bird Hits Your Window

Beth mae'n ei olygu pan fydd aderyn yn taro'ch ffenestr?. Yn amlach na pheidio, mae'r adar yn chwalu trwy'r ffenestri, gan achosi cynnwrf ymhlith y trigolion. Yn aml, mae pobl yn ofni, yn y modd hwn, bod problemau yn taro gartref, ac yn dechrau paratoi ar gyfer digwyddiadau niweidiol.

Heddiw, mae'r arwydd hwn wedi'i ystumio yn fawr.

Ystyr ysbrydol tapio adar ar y ffenestr. Dywed cred boblogaidd, os yw aderyn yn taro’r ffenestr, ei fod yn dod â lles a chyfoeth. Mae arwyddion yr omens yn dibynnu ar ba aderyn a geisiodd hedfan tuag at y tŷ.

O ran y colomennod, mae dwy farn gyffredin.

  1. Aderyn sydd â chysylltiad agos â byd y byw a'r llall yw colomen. Mae rhai yn credu mai colomen yw enaid perthynas ymadawedig, a fethodd eu hanwyliaid ac a anfonodd signal i'w gofio.
  2. Mae eraill yn credu bod y golomen yn arwydd marwolaeth ac yn curo ar ffenest y tŷ, lle gall digwyddiad trist ddigwydd yn fuan. Ar yr un pryd, mae'r siamaniaid yn sicr, os ydyn nhw'n llwyddo i ddychryn yr aderyn heb gyswllt llafar, mae'n bosib niwtraleiddio'r rhaglen niweidiol.

Mae colomennod yn greadigaethau anhygoel, ac mae llawer o gredoau yn gysylltiedig â nhw. I ddehongli'r ffenomen yn fwy cywir, rhowch sylw i weld a oedd yr aderyn yn eistedd ar sil y ffenestr, ar ei ben ei hun neu mewn parau, sut roedd yn ymddwyn.

Gall y ffeithiau hyn sy'n ymddangos yn ddibwys newid y rhagfynegiad yn sylweddol.

Arwyddion cadarnhaol

Momen ffenestr taro adar. Beth mae'n ei olygu pan fydd aderyn yn tapio ar eich ffenestr.Gall pob arwydd sy'n ymwneud ag adar fod yn gadarnhaol ac yn negyddol. Mae llawer yn dibynnu ar ba aderyn sy'n curo ar y ffenestr.

Pe bai'r tresmaswr yn a aderyn y to , mae'n aros am bethau pwysig, a fydd yn dibynnu ar gynnydd ei yrfa a'i fywyd personol.

Mae'n debyg y cewch gynnig hael na allwch ei wrthod. Os gwnewch y dewis cywir, gallwch newid eich bywyd yn sylweddol er gwell.

Daw newyddion da llyncu . Yn fwyaf tebygol, perthynas agos, bydd ffrind yn eich colli chi, ac argymhellir eich bod chi'n cwrdd â'r person hwn cyn gynted â phosib, bydd yn dod â newyddion da i chi.

Yn yr un modd, ystyr yr arwyddion, os cânt eu torri yn y ffenestr wedi'i thorri. Mae'r aderyn hwn yn rhagweld cyfarfod gyda hen ffrindiau, beichiogrwydd naturiol a genedigaeth.

Hefyd, nodwch a dorrodd y ffrind pluog y ffenestr ai peidio. Yn dibynnu ar hyn, gall gwerth cred newid er gwell.

Y rhan fwyaf o'r amser, mae hyn yn awgrymu y bydd bywyd dynol yn llawn digwyddiadau amrywiol, yn cwrdd â phobl newydd ac yn derbyn newyddion pwysig.

Os bydd y gwydr yn damweiniau tit , gall fod yn bwyllog. Roedd ein cyndeidiau'n siŵr bod hwn yn berthynas bell i'r Adar Gleision gwych.

Mae hi'n dod â hapusrwydd a ffyniant adref. Mae arwydd yn cael yr ystyr gadarnhaol fwyaf os yw'r aderyn nid yn unig yn taro'r ffenestr ond hefyd yn hedfan i'r tŷ.

Nid yw pan oedd yr aderyn yn rhedeg trwy'r ffenestr yn dda.

Os ydych chi'n credu yn yr arwyddion, nid oes unrhyw beth da yn rhagweld ymddangosiad adar y goedwig. Daeth y gog â'r newyddion bod y teulu'n wynebu anawsterau a phrofiadau.

Yn fwyaf tebygol, mae problemau iechyd difrifol yn digwydd yn un o aelodau'r teulu. Yn aml, roedd yr adar hyn yn rhagflaenwyr epidemigau difrifol neu afiechydon eraill a oedd yn peryglu bywyd.

Ond ni ellir ystyried axiom yn arwydd anffafriol. Efallai i'r aderyn fynd ar goll, eistedd ar sil y ffenestr a tharo'r gwydr yn ddamweiniol.

Pe bai ardal goediog heb fod ymhell o'r tŷ, a ddechreuwyd ei thorri i lawr, gallai'r aderyn golli tŷ ac adeiladu nyth o dan ei do.

Os ydym yn ystyried y ffenomen hon nid o safbwynt cyfriniol, ond o safbwynt gwyddonol, mae'r adar yn gweld eu hadlewyrchiad fel unigolyn arall ac yn ceisio cael eu sylw gyda ffrwydrad, ac nid ydynt yn rhybuddio am y newidiadau ofnadwy yn eu bywyd.

Pe bai'r aderyn yn eistedd ar sil y ffenestr, yn taro'r ffenestr, yn hedfan allan y ffenestr neu'n cerdded ar hyd ymyl y silff, ni ddylech ystyried y ffenomen hon ar unwaith o safbwynt cyfriniol, dychryn gyda chredoau ofnadwy a pharatoi am y gwaethaf. Nid yw ffrindiau plu bob amser yn rhagflaenu anffawd.

Tiwniwch i mewn i'r gorau, meddyliwch am yr adar sy'n dod â newyddion da a dim ond yn denu egni cadarnhaol i'ch bywyd.

Cynnwys