Ble Yn Y Beibl A Mae'n Dweud Na Mae Pechod Yn Fwy nag Un arall?Where Bible Does It Say No Sin Is Greater Than Another

Lle Yn Y Beibl Ydy Mae'n Dweud Nid oes unrhyw Bechod yn Fwy nag Un arall

Ble yn y Beibl y mae'n dweud nad oes unrhyw bechod yn fwy nag un arall?

A yw pob pechod yr un peth i Dduw?

Mae'r chwedl hon yn gyffredin ymhlith Cristnogion wrth gadarnhau bod gan bob pechod, yng ngolwg Duw, yr un lefel.

Mae'n bryd gwrthweithio'r chwedl hon oherwydd bod y gred hon yn Gatholig. Trwy etifeddiaeth, fe’i prynwyd gan Brotestaniaid efengylaidd sydd, diolch i hyn, â dealltwriaeth ofnadwy am uffern, ac wedi ymlusgo ymhlith credoau Adfentyddion y Seithfed Dydd. Gochelwch rhag credu am ddiwinyddiaeth ffug poenydio tragwyddol.

Cyn parhau, rwyf am ei gwneud yn glir bod pechod yn gamwedd yn y gyfraith (1 Ioan 3: 4) ac a yw’n bris yn bechod mawr neu’n bechod bach (fel y dywedwn yn aml), a’r taliad am bechod yw marwolaeth. Mae'n rhaid i rywun dalu, neu rydych chi'n ei wario, neu mae Iesu'n ei dalu.

Mae unrhyw bechod a gymhwysir yn ein gwahanu oddi wrth Dduw. Felly mae pris derbyn marwolaeth dragwyddol yr un mor i bawb oherwydd y canlyniadau tragwyddol, ond nid oes gan hyn unrhyw beth i'w wneud â dweud bod gan bob pechod yr un lefel i Dduw oherwydd bod y Beibl yn glir wrth ddweud na fydd pawb yn talu'r un pris.

PWYNT CYNTAF

Rwy'n argymell darllen saith pennod gyntaf Lefiticus i ddeall y mater hwn yn well.

Leviticus caib. 1,2,3,4,5,6,7, pechod tywysog, pechod pren mesur, pechod yn achos y pechod truenus, gwirfoddol, pechod am anwybodaeth, gallwn weld bod gwahanol fathau o aberthau anifeiliaid.

AIL BWYNT

Mae Solomon yn sôn am saith pechod y mae Duw yn eu casáu, felly dylem ofyn i ni'n hunain pam mae Solomon yn tynnu sylw at saith pechod. Mae yna reswm arall i ganfod na fyddai pob pechod yn gyfartal i Dduw, os na, ni fyddai Solomon yn crybwyll hynny:

Mae yna chwe pheth y mae'r Arglwydd yn eu casáu,

a saith y gellir eu dadosod:

y llygaid sy'n cael eu dyrchafu,

y tafod sy'n gorwedd,

y dwylo sy'n taflu gwaed diniwed,

y galon sy'n gwneud cynlluniau gwrthnysig,

y traed sy'n rhedeg i wneud drwg,

y tyst ffug sy'n taenu celwyddau,

a'r hwn sydd yn hau anghytgord ymhlith brodyr.

Diarhebion 6: 16-19 NIV

PWYNT TRYDYDD

Bydd Duw yn gwefru yn ôl y goleuni a gafodd y person. Ni all wneud taliad yn yr un modd na wyddai; Nid cyfiawnder fyddai hynny:

Oherwydd bydd Duw yn talu pob un yn ôl yr hyn maen nhw'n haeddu ei weithredoedd. [A] Bydd yn rhoi bywyd tragwyddol i'r rhai sydd, gan ddyfalbarhau mewn gweithredoedd da, yn ceisio gogoniant, anrhydedd ac anfarwoldeb. Ond bydd y rhai sydd am hunanoldeb yn gwrthod y gwir i lynu wrth ddrwg yn derbyn cosb fawr Duw. Rhufeiniaid 2: 6-8

Bydd y gwas sy'n gwybod ewyllys ei Arglwydd, ac nad yw'n paratoi i'w gyflawni, yn derbyn sawl ergyd. Yn lle, ni fydd y sawl nad yw'n ei hadnabod ac sy'n gwneud rhywbeth sy'n haeddu cosb yn derbyn ychydig o drawiadau. I bawb sydd wedi cael llawer, bydd llawer yn cael ei fynnu; ac i bwy yr ymddiriedwyd llawer, gofynnir iddo hyd yn oed yn fwy. Luc 12: 47-48

Os bydd yr Eglwys yn dilyn ymddygiad y byd, bydd yn rhannu'r un dynged. Neu, yn hytrach, wrth iddo dderbyn mwy o olau, bydd ei gosb yn fwy na chosb yr di-baid.-Joya y Tystebau, t. 12

PEDWERYDD PWYNT

Ni fydd person sy'n dwyn pensil yn derbyn yr un pris â'r un a lofruddiodd deulu cyfan. Mae'r sawl a bechodd ac a barodd yn dioddef mwy a fydd yn talu am gost uwch.

Nid yw pob pechod o'r un maint o flaen Duw; mae gwahaniaeth pechodau yn ei farn, fel y mae ym marn dynion. Fodd bynnag, er y gall y weithred ddrwg hon neu'r weithred ddrwg honno ymddangos yn ddibwys yng ngolwg dynion, nid oes unrhyw bechod yn fach yng ngolwg Duw. Mae barn dynion yn rhannol ac yn amherffaith; ond mae Duw yn gweld pob peth fel y maen nhw-Y Ffordd at Grist, t.30

Mae rhai yn cael eu dinistrio fel mewn eiliad, tra bod eraill yn dioddef sawl diwrnod. Mae pob un yn cael ei gosbi yn ôl eu gweithredoedd . Ar ôl cael ei gyhuddo ar Satan bechodau’r cyfiawn, mae’n rhaid iddo ddioddef nid yn unig am ei wrthryfel ei hun, ond hefyd am yr holl bechodau a wnaeth i bobl Dduw eu cyflawni. {Gwrthdaro y 54fed Ganrif, t. 731.1}

Mae'r drygionus yn derbyn eu gwobr ar y ddaear. Diarhebion 11:31. Byddan nhw'n bast, a'r diwrnod hwnnw a ddaw, bydd yn eu llosgi, meddai Arglwydd y Lluoedd. Malachi 4: 1. Mae rhai yn cael eu dinistrio fel mewn eiliad, tra bod eraill yn dioddef sawl diwrnod. Mae pob un yn cael ei gosbi, yn ôl eu gweithredoedd. Ar ôl cael ei gyhuddo ar Satan bechodau’r cyfiawn, mae’n rhaid iddo brofi nid yn unig am ei wrthryfel ond hefyd am yr holl bechodau a wnaeth i bobl Dduw eu cyflawni.

Rhaid i'w gosb fod yn llawer uwch na chosb y rhai a dwyllodd. Wedi'r cyfan, mae'r rhai a syrthiodd am eu seductions wedi darfod; rhaid i'r diafol barhau i fyw a dioddef. Yn y fflamau puro, dinistrir y drygionus, y gwreiddyn, a'r gangen o'r diwedd: Satan y gwreiddyn, ei ddilynwyr y canghennau. Mae cosb lawn y gyfraith wedi'i chymhwyso; mae gofynion cyfiawnder wedi cael eu diwallu, ac mae’r nefoedd a’r ddaear, wrth ei ystyried, yn cyhoeddi cyfiawnder Jehofa. {Gwrthdaro’r Canrifoedd, t. 652.3}

Cynnwys