GWEDDI llwyddiannus ar gyfer LLAWER Cyn ac ar ôl



Successful Prayers Surgery Before After

Gweddïau cyn llawdriniaeth

Pan fydd yn rhaid i ni neu rywun rydyn ni'n ei garu gael llawdriniaeth , mae'n anochel teimlo ofn a thrallod. Ar gyfer hyn, mae'n well gweddïo a gosod y weithdrefn yn nwylo Duw. Isod mae pwerus gweddi ar gyfer llawfeddygaeth a salm amddiffynnol ar gyfer ymyriadau meddygol.

Gweddi dros rywun sy'n cael llawdriniaeth

Gweddi am weithdrefn feddygol.Ar gyfer llawdriniaeth i fod yn llwyddiannus , mae angen cael a meddyg cymwys ac ymddiried ynddo , yn ogystal a amddiffyniad dwyfol .

Felly, nodir ei fod yn dechrau gweddïo a gofyn Duw ar gyfer diwrnodau amddiffyn o'r blaen y weithdrefn lawfeddygol.

Duw yn darparu pwyll , llonyddwch , a doethineb i meddygon a bydd hefyd yn monitro'r llawdriniaeth yn agos fel bod corff y gweithredwr yn ymateb yn y ffordd orau bosibl.

Gweddïau i feddygon

Casglwch deulu a ffrindiau mewn gweddi, gweddïwch gyda ffydd fawr:

Dduw Dad,

Ti yw fy noddfa, fy unig loches.

Gofynnaf ichi, Arglwydd,

gwneud i bopeth fynd yn dda yn y feddygfa

a rhoi iachâd a help.

Tywys dwylo'r llawfeddyg i fod yn llwyddiannus.

Diolch, Arglwydd,

Oherwydd gwn mai meddygon yw'ch offerynnau a'ch cynorthwywyr.

Ni all unrhyw beth ddigwydd i mi (na digwydd i'r person a weithredir)

heblaw yr hyn a benderfynir gennych chi, O Dad.

Ewch â fi (neu ewch ag ef) yn eich breichiau nawr,

dros yr ychydig oriau nesaf a'r dyddiau i ddod.

Er mwyn imi orffwys yn llwyr yn yr Arglwydd,

hyd yn oed pan yn anymwybodol.

Wrth imi roi fy holl fodolaeth (holl natur) yn y llawdriniaeth hon, gadewch i'm bywyd (ei fywyd cyfan) fod yn eich goleuni.

Amen.

Gweddi amdani cyn llawdriniaeth

Gweddi cyn llawdriniaeth.

Arhoswch gyda mi, Arglwydd,

Rydych chi'n fy adnabod, ac Rydych chi'n gwybod fy ofnau Rydych chi'n gweld fy aflonyddwch, fy rhwyg cudd.

Arhoswch gyda mi, Arglwydd,

os bydd y tywyllwch rhyfedd ar ddiwrnod clir yn troi o'm cwmpas

os na allaf feddwl na all gweddi ddweud dim

pan nad oes ymwybyddiaeth ynof.

Arhoswch yn iawn o flaen yr Arglwydd,

eu gweithredu gyda'u holl bethau sgleiniog a miniog

a bydd eu holl wybodaeth yn amgylchynu Chi sy'n llywodraethu eich dwylo eich hun, yn eu cynorthwyo.

Helpa fi, Dad ffyddlon, o, gwnewch yn iawn.

Arhoswch gyda mi hefyd os caf ofyn eto am Arhoswch gyda mi Arglwydd,

eisiau fy dawelu nawr. Arhoswch gyda'r Arglwydd, rhowch ychydig o ddewrder imi.

Gweddi am lawdriniaeth lwyddiannus

Mae'r weddi am weithrediad llwyddiannus yn ymbil ar y Duw nerthol sy'n iacháu, yn iacháu, yn adnewyddu, ac yn caniatáu bywyd newydd heb boen, heb ddioddef.

Rydych chi'n mynd i gael llawdriniaeth ysgafn ac yn ofni: dewrder, gobaith, a ffydd. Bydd yn iawn gyda'ch meddygfa, oherwydd bydd y Duw sy'n eich gwneud chi'n gwneud yr atgyweiriadau angenrheidiol i'ch corff corfforol, gan roi cyfle newydd i chi fwynhau bywyd gydag iechyd, cryfder a llawenydd. Mae gras Duw yn bwerus, ac mae ei drugaredd yn anfeidrol i chi.

Mae gair Duw yn ein dysgu ni i mewn Eseia 53: 4-5:

Siawns nad yw wedi cymryd ein salwch arno'i hun ac wedi cymryd ein salwch arno'i hun, ac eto fe wnaethom ei ystyried yn cael ei gosbi gan Dduw, ei gystuddio a'i gystuddio gan Dduw. Ond cafodd ei dyllu oherwydd ein camweddau; cafodd ei falu oherwydd ein hanwireddau; y gosb a ddaeth â heddwch inni oedd arno, a thrwy ei glwyfau, cawsom ein hiacháu.

Yn Salm 30: 2 , mae'n ysgrifenedig: Arglwydd fy Nuw, gwaeddais arnat am gymorth, a iachaaist fi. Yn Salm 103: 3 , Mae'n maddau eich holl bechodau ac yn iacháu'ch holl salwch.

Gweddi am lawdriniaeth lwyddiannus

Fy nhad,

Chi yw meddyg y meddygon.

Nid oes unrhyw glefyd na allwch ei wella. Nid oes unrhyw beth mwy arwyddocaol na'ch ewyllys ar gyfer fy mywyd.

Rwy'n sefyll o'ch blaen ac yn galw am i bopeth weithio allan yn fy meddygfa.

Rwyf am fod yn dyst i'r bywyd sy'n cael ei aileni gyda'r iachâd hwn.

Bendithia law'r meddyg a'i staff i ofalu amdanaf, gan mai fi yw eich creadigaeth.

Gofynnaf ichi fod wrth fy ochr, gan ddal fy llaw trwy gydol y llawdriniaeth.

Diolch ymlaen llaw am iachâd a llwyddiant fy llawdriniaeth.

Duw Cariad, caredigrwydd, a thrugaredd.

Yn ddiolchgar i glywed fy ngweddi syml. Amen.

Gweddïo am iachâd

Duw Creawdwr , Ffynhonnell yr holl fywyd, Cariad, heddwch, doethineb, gwybodaeth a phwer.

Rydych chi'n dad cariadus sy'n gwylio dros eich creadigaeth. Yn Dy Gariad anfeidrol, Rydych wedi anfon Eich annwyl Fab Iesu Grist i gynnig iachâd ac adferiad, maddeuant, a thrugaredd inni am droseddau deddf Cariad yr ydym ni, fel dynoliaeth, yn euog iawn ohonynt.

Hefyd, maddeuwch imi i'r graddau fy mod wedi cymryd rhan mewn torri cyfraith Cariad.

Rwyf innau hefyd yn rhannol gyfrifol am y trallod sydd yn y byd trwy'r camwedd hwn.

Diolchaf i ti am y maddeuant a'r gras a'r glanhau y gallaf ei dderbyn yn ddwfn trwy'r ffordd yr aeth Iesu allan o Gariad pur i mi trwy bontio'r bwlch anghymodlon anfeidrol rhyngoch chi a fi gyda'i fywyd ei hun.

Mewn gostyngeiddrwydd a diolchgarwch diffuant, rwy'n cysylltu â'r Bont hon ac yn gofyn i chi adael i'ch pŵer cariadus, iachâd ac iachâd lifo ataf trwy Eich Mab Iesu Grist. Mae popeth yn bosibl gyda chi.

Glanhewch fy nghorff gyda'ch Cariad a chyffyrddwch fy nghorff â'ch pŵer creadigol ac iachâd. Tynnwch yr holl gelloedd a sylweddau sy'n achosi'r afiechyd o fy nghorff a dysgwch imi sut y gallaf gymryd rhan yn y broses o wella trwy newid fy mywyd.

Bendithia'r meddygon, y meddygon a'r feddyginiaeth fel y bydd popeth yn cydweithredu i gefnogi'r broses iacháu. Arwain fi yn y ffordd y gallaf fynd i mewn os oes angen a rhoi heddwch, hyder a chryfder imi yn y modd hwn.

Cynorthwywch fi yn fy salwch er mwyn imi brofi Eich presenoldeb cariadus, cysurus yn fy ngoddefaint ac anghysur. Rhowch hyder a ffydd i mi i'm cysylltu hyd yn oed mewn eiliadau lletchwith â'ch Cariad iachaol sy'n gryfach na marwolaeth.

Yn dy ddwylo di, rwy'n ymddiried yn fy mywyd. Rwy'n cuddio gyda chi.

Amen

Salm 69: gweddi am lawdriniaeth fod yn llwyddiant

Tystebau llwyddiant

Isod mae tystiolaeth fuddugoliaethus o bwy oedd yn mynd i gael llawdriniaeth a chyn hynny penderfynodd weddïo ar y rhai a fydd yn cael llawdriniaeth.

Mae hi'n fenyw, Maria Deolinda, 58 oed, a gafodd lawdriniaeth ar ei asgwrn cefn ac a ddioddefodd boen erchyll, difrifol oherwydd bod ei asgwrn cefn wedi ei throelli.

Maria Deolinda: Roedd gen i broblem gefn ddifrifol a bu'n rhaid gweithredu arni ar frys. Doeddwn i ddim yn gwybod beth i'w wneud. Roeddwn yn hollol anobeithiol a doedd gen i ddim syniad beth oedd yn mynd i ddigwydd mewn gwirionedd.

Penderfynais fy mod yn mynd i weddïo ar Dduw, ond nid oeddwn hyd yn oed yn siŵr beth i'w ddweud i'm helpu.

Edrychais am weddi dros y rhai a fyddai’n cael llawdriniaeth arni, a chyn mynd i’r ystafell lawdriniaeth, rhoddais fy nwylo ar fy nghalon a dechrau gweddïo, gweddïo, gweddïo.

Gweddïais yn ddidwyll, gofynnais iddo ddatrys fy mhroblem, a helpu popeth i fynd yn dda.

Tawelodd gweddi fy meddwl a fy nghalon. Fe roddodd dawelwch meddwl imi fynd ymlaen yn dawel a gyda hyder bod popeth yn iawn.

Pan sylweddolais fod y llawdriniaeth drosodd, yn ffodus, aeth yn dda, diolchaf i'r meddygon a Duw am yr amddiffyniad dwyfol a roesoch imi.

Rwy'n gwella, rwy'n well gyda phob diwrnod sy'n mynd heibio, a gwn fod Duw wedi fy helpu llawer yn ystod yr holl broses.

Roedd gweddïo yn anhygoel i mi; hwn oedd y peth gorau y gallwn fod wedi'i wneud cyn y feddygfa.

Cynnwys