Tri Chnoc Yn Y BeiblThree Knocks Bible

Curo Yn Y Beibl

Yn Y Beibl beth yw ystyr? . Mae Iesu’n dweud wrthym yma, pan ydym yn chwilio am ateb neu ateb i broblem, y dylem fynd ati i dreulio ymdrech i ddatrys yr anhawster. Mae'n cyflwyno tri gwahanol fathau o geisio pethau, ac mae pob un yn darlunio gwahanol ddwyster ymdrech:

  1. Gofyn am yr hyn sydd ei eisiau. Mae hyn yn aml yn gofyn am ostyngeiddrwydd.
  2. Ceisio'n ddiwyd amdano. Mae didwylledd a gyriant yn allweddol yma.
  3. Curo ar ddrysau i gael mynediad. Mae hyn yn golygu bod yn barhaus, dyfalbarhau ac weithiau'n ddyfeisgar.

Mae'r broses hon yn dynodi, os ydym am gael atebion, bod yn rhaid inni eu ceisio gyda difrifwch, diwydrwydd a dyfalbarhad, neu roi ffordd arall, ein bod yn eu ceisio gydag agwedd gywir o ostyngeiddrwydd, didwylledd a dyfalbarhad. Mae hefyd yn awgrymu ein bod yn gofyn am bethau sy'n gyson ag ewyllys Duw i'w rhoi inni. Pethau o'r fath fyddai'r rhai y mae wedi addo eu rhoi, sy'n dda i ni, ac sy'n dod ag anrhydedd a gogoniant iddo.

Dwi yma! Rwy'n sefyll wrth y drws ac yn curo. Os bydd unrhyw un yn clywed fy llais ac yn agor y drws, byddaf yn dod i mewn ac yn bwyta gyda'r person hwnnw, a nhw gyda mi.

Tri Chnoc Yn Y Beibl

Luc 11: 9-10

Felly yr wyf yn dweud wrthych, gofynnwch, a rhoddir i chwi; ceisiwch, ac fe welwch; curo, a bydd yn cael ei agor i chi. I bawb sy'n gofyn, yn derbyn; a'r hwn sydd yn ceisio, yn canfod; ac i'r hwn sy'n cnocio, fe agorir ef.

Luc 12:36

Byddwch fel dynion sy'n aros am eu meistr pan fydd yn dychwelyd o'r wledd briodas, fel y gallant agor y drws iddo ar unwaith pan ddaw a churo.

Luc 13: 25-27

Unwaith y bydd pennaeth y tŷ yn codi ac yn cau'r drws, ac yn dechrau sefyll y tu allan a churo ar y drws, gan ddweud, 'Arglwydd, agor i ni!' Yna bydd yn ateb ac yn dweud wrthych, 'Nid wyf yn gwybod. o ble rydych chi'n dod. 'Yna byddwch chi'n dechrau dweud,' Fe wnaethon ni fwyta ac yfed yn eich presenoldeb, a gwnaethoch chi ddysgu yn ein strydoedd '; a bydd yn dweud, ‘Rwy'n dweud wrthych, nid wyf yn gwybod o ble rydych chi'n dod; ADRAN GAN ME, POB UN EICH EVILDOERS. ’

Actau 12: 13-16

Pan gurodd wrth ddrws y giât, daeth gwas-ferch o'r enw Rhoda i ateb. Pan wnaeth hi gydnabod llais Peter, oherwydd ei llawenydd ni agorodd y giât, ond rhedodd i mewn a chyhoeddi bod Peter yn sefyll o flaen y giât. Dywedon nhw wrthi, Rydych chi allan o'ch meddwl! Ond daliodd i fynnu ei fod felly. Daliasant i ddweud, Ei angel yw e.

Datguddiad 3:20

‘Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo; os bydd unrhyw un yn clywed Fy llais ac yn agor y drws, deuaf i mewn ato a chiniawa gydag ef, ac yntau gyda mi.

Barnwyr 19:22

Tra roeddent yn dathlu, wele ddynion y ddinas, rhai cymrodyr di-werth, yn amgylchynu'r tŷ, yn curo'r drws; a dyma nhw'n siarad â pherchennog y tŷ, yr hen ddyn, gan ddweud, 'Dewch â'r dyn a ddaeth i mewn i'ch tŷ er mwyn i ni gael perthynas ag ef.'

Mathew 7: 7

Gofynnwch, a rhoddir i chi; ceisiwch, ac fe welwch; curo, a bydd yn cael ei agor i chi.

Mathew 7: 8

I bawb sy'n gofyn am dderbyniadau, a'r sawl sy'n ceisio darganfyddiadau, ac i'r sawl sy'n ei guro, bydd yn cael ei agor.

Luc 13:25

Unwaith y bydd pennaeth y tŷ yn codi ac yn cau'r drws, ac yn dechrau sefyll y tu allan a churo ar y drws, gan ddweud, 'Arglwydd, agor i ni!' Yna bydd yn ateb ac yn dweud wrthych, 'Nid wyf yn gwybod. o ble rydych chi'n dod. '

Actau 12:13

Pan gurodd wrth ddrws y giât, daeth gwas-ferch o'r enw Rhoda i ateb.

Actau 12:16

Ond parhaodd Peter i guro; ac wedi iddynt agor y drws, gwelsant ef a syfrdanwyd.

Daniel 5: 6

Yna tyfodd wyneb y brenin yn welw a'i feddyliau yn ei ddychryn, ac aeth cymalau ei glun yn llac a dechreuodd ei liniau guro gyda'i gilydd.

Ydy Iesu'n Curo ar Ddrws Eich Calon?

Yn ddiweddar, cefais ddrws ffrynt newydd wedi'i osod ar fy nghartref. Wrth archwilio'r drws, gofynnodd y contractwr a oeddwn am i dwll peephole gael ei osod, gan fy sicrhau na fyddai ond yn cymryd ychydig funudau ychwanegol. Tra roedd yn brysur yn drilio'r twll, fe wnes i redeg yn gyflym i'r Home Depot i brynu'r peephole. Am ddim ond ychydig ddoleri, mae gen i'r sicrwydd a'r cysur o allu gweld pwy oedd yn curo wrth fy nrws cyn penderfynu a ddylid ei agor.

Wedi'r cyfan, nid yw curo ar y drws ynddo'i hun yn dweud dim wrthyf pwy sy'n sefyll yr ochr arall, gan fy atal rhag gwneud penderfyniad gwybodus. Yn ôl pob tebyg, roedd gwneud penderfyniad gwybodus yn bwysig i Iesu hefyd. Ym mhennod tri yn llyfr y Datguddiad, rydyn ni'n darllen bod Iesu'n sefyll wrth ddrws, yn curo:

Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo; os bydd unrhyw un yn clywed Fy llais ac yn agor y drws, deuaf i mewn ato a chiniawa gydag ef, ac yntau gyda mi.Datguddiad 3:20(NASB)

Tra bod yr Ysgrythur yn cael ei chyflwyno fel llythyr at yr eglwys yn ei chyfanrwydd, yn y cyd-destun hwn, deellir bod yr eglwys hefyd yn cynnwys eneidiau unigol y mae pob un wedi troi cefn ar Dduw. Mae'r apostol Paul yn ein dysgu ni i mewnRhufeiniaid 3:11nad oes neb yn ceisio Duw. Yn hytrach, mae'r Ysgrythur yn ein dysgu bod Duw, oherwydd ei drugaredd a'i ras gogoneddus, yn ein ceisio ni! Mae hyn yn amlwg yn barodrwydd Iesu i sefyll y tu ôl i'r drws caeedig a churo. Felly, mae llawer yn deall bod y darlun hwn yn gynrychioliadol o'n calonnau unigol.

Y naill ffordd neu'r llall rydyn ni'n edrych arno, nid yw Iesu'n gadael y person y tu ôl i'r drws yn pendroni pwy sy'n curo. Wrth i'r stori barhau, rydyn ni'n darganfod bod Iesu nid yn unig yn curo, Mae hefyd yn siarad o'r ochr arall, Os bydd unrhyw ddyn yn clywed fy llais ... Ydych chi erioed wedi meddwl beth oedd Iesu'n ei ddweud o'r tu allan i'r drws caeedig? Mae'r pennill blaenorol yn rhoi tipyn o gliw inni wrth iddo geryddu'r eglwys, … Trowch o'ch difaterwch. (Datguddiad 3:19). Ac eto, rydyn ni'n dal i gael dewis: hyd yn oed os ydyn ni'n clywed Ei lais, mae'n gadael i ni p'un ai i agor y drws a'i wahodd i mewn.

Felly beth sy'n digwydd ar ôl i ni agor y drws? Ydy e'n dod yn barreling i mewn ac yn dechrau tynnu sylw at ein dillad golchi budr neu aildrefnu'r dodrefn? Efallai na fydd rhai yn agor y drws rhag ofn bod Iesu’n bwriadu ein condemnio am bopeth sydd o’i le ar ein bywydau; fodd bynnag, mae'r Ysgrythur yn ei gwneud hi'n glir nad yw hyn yn wir. Aiff yr adnod ymlaen i egluro bod Iesu'n curo ar ddrws ein calon fel bod, … Bydd e [yn ciniawa] gyda mi. Mae'r NLT yn ei ddweud fel hyn, byddwn yn rhannu pryd o fwyd gyda'n gilydd fel ffrindiau.

Mae Iesu wedi dod am y perthynas . Nid yw’n gorfodi Ei ffordd i mewn, nac yn cyrraedd er mwyn ein condemnio; yn hytrach, mae Iesu’n curo ar ddrws ein calon er mwyn cyflwyno rhodd - rhodd ei Hun fel y gallwn ni, trwyddo Ef, ddod yn blant i Dduw.

Daeth i’r union fyd a greodd, ond nid oedd y byd yn ei gydnabod. Daeth at ei bobl ei hun, a hyd yn oed fe wnaethant ei wrthod. Ond i bawb a'i credodd ac a'i derbyniodd, rhoddodd yr hawl i ddod yn blant i Dduw.Ioan 1: 10-12(NLT)

Cynnwys