Rheolaethau Rhieni Ar iPhone: Maen nhw'n Bodoli ac Maen nhw'n Gweithio!Parental Controls Iphone

Fel rhiant, rydych chi'n ceisio cyfyngu ar yr hyn y mae gan eich plant fynediad iddo, ond gall fod yn anodd rheoli eu iPhones, iPods, a iPads os nad ydych chi'n gwybod ble mae'r rheolaethau rhieni. Mae rheolaethau rhieni iPhone i'w cael o fewn yr app Gosodiadau mewn adran o'r enw Amser Sgrin . Yn yr erthygl hon, byddaf esbonio beth yw Amser Sgrin a dangos i chi sut i sefydlu rheolaethau rhieni ar iPhone .Ble mae Rheolaethau Rhieni Ar Fy iPhone?

Gellir dod o hyd i reolaethau rhieni iPhone trwy fynd i Gosodiadau -> Amser Sgrin . Mae gennych yr opsiwn i osod Amser Amser, Terfynau App, Apiau a Ganiateir Bob amser, a Chyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd.Beth ddigwyddodd i gyfyngiadau?

Arferai Rheolaethau Rhieni iPhone gael eu galw Cyfyngiadau . Integreiddiodd Apple Gyfyngiadau i Amser Sgrin yn yr adran Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd. Yn y pen draw, ni roddodd Cyfyngiadau ar ei ben ei hun ddigon o offer i rieni gymedroli'n llawn yr hyn y gall eu plant ei wneud ar eu iPhone.

Trosolwg Amser Sgrin

Rydym am edrych yn fanylach ar yr hyn y gallwch ei wneud gydag Amser Sgrin. Isod, byddwn yn siarad mwy am bedair adran Amser Sgrin.Amser segur

Mae amser segur yn caniatáu ichi sefydlu cyfnod o amser i chi roi eich iPhone i lawr a gwneud rhywbeth arall. Yn ystod oriau segur, dim ond apiau rydych chi wedi'u dewis y byddwch chi'n gallu eu defnyddio. Gallwch hefyd wneud a derbyn galwadau ffôn tra bod Amser Amser ymlaen.

Mae amser segur yn nosweithiau nodwedd rhagorol, gan y bydd yn eich helpu i roi eich iPhone i lawr cyn mynd i'r gwely. Mae hefyd yn nodwedd dda i fod arni yn ystod gêm gêm deuluol neu noson ffilm, gan na fydd eich iPhones yn tynnu sylw eich teulu tra'ch bod chi'n ceisio treulio amser o ansawdd gyda'ch gilydd.

I droi Amser Amser, agor Gosodiadau a thapio Amser Sgrin . Yna, tap Amser segur a tapiwch y switsh i'w droi ymlaen.Pan wnewch chi, bydd gennych yr opsiwn i droi Amser Amser yn awtomatig bob dydd neu restr ddyddiau arferol.

Nesaf, gallwch chi osod y cyfnod o amser yr hoffech chi Amser segur aros arno. Os ydych chi am i Amser Amser droi ymlaen yn y nos pan fyddwch chi'n ceisio mynd i'r gwely, efallai y byddwch chi'n gosod Amser Amser i ddechrau am 10:00 PM ac yn gorffen am 7:00 AM.

Terfynau Ap

Mae App Limits yn caniatáu ichi osod terfynau amser ar gyfer apiau o fewn categori penodol, megis Gemau, Rhwydweithio Cymdeithasol, ac Adloniant. Gallwch hefyd ddefnyddio Terfynau App i osod cyfyngiadau amser ar gyfer gwefannau penodol. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio App Limits i gapio amser hapchwarae iPhone eich plentyn i awr y dydd.

I osod terfynau amser ar gyfer apiau, agorwch Gosodiadau a thapio Amser Sgrin -> Terfynau Ap . Yna, tap Ychwanegu Terfyn a dewiswch y categori neu'r wefan yr hoffech chi osod terfyn ar ei chyfer. Yna, tap Nesaf .

Dewiswch eich terfyn amser a ddymunir, yna tapiwch Ychwanegu yng nghornel dde uchaf y sgrin.

Wedi'i ganiatáu bob amser

Mae Always Allowed yn gadael ichi ddewis yr apiau rydych chi bob amser eisiau cael mynediad atynt, hyd yn oed pan fydd nodweddion Amser Sgrin eraill yn weithredol.

beth yw'r gwahaniaeth rhwng grisial a gwydr

Yn ddiofyn caniateir Ffôn, Negeseuon, FaceTime a Mapiau bob amser. Yr ap Ffôn yw'r unig ap na allwch ei wrthod.

Mae Apple yn rhoi'r opsiwn i chi ganiatáu apiau eraill bob amser. Er enghraifft, os yw'ch plentyn yn gwneud adroddiad llyfr a'i fod wedi lawrlwytho'r llyfr hwnnw'n ddigidol ar ei iPhone, efallai yr hoffech chi ganiatáu i'r app Llyfrau bob amser fel nad oes ganddyn nhw unrhyw broblemau wrth gwblhau eu hadroddiad mewn pryd.

I ychwanegu apiau ychwanegol at Always Allowed, tapiwch y botwm gwyrdd plws i'r chwith o'r app.

Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd

Mae'r rhan hon o Amser Sgrin yn rhoi'r rheolaeth fwyaf i chi dros yr hyn y gellir ei wneud ar iPhone. Cyn i ni blymio i'r holl bethau y gallwch chi eu gwneud, gwnewch yn siŵr bod y switsh wrth ymyl Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd ar ben y sgrin yn cael ei droi ymlaen.

Unwaith y bydd y switsh ymlaen, byddwch chi'n gallu cyfyngu llawer o bethau ar yr iPhone. Yn gyntaf, tap Prynu iTunes & App Store . Os ydych chi'n rhiant, y peth pwysicaf i'w wneud yma yw gwrthod prynu mewn-app trwy dapio Prynu Mewn-app -> Gwrthod . Mae'n hawdd iawn i blentyn wario llawer o arian wrth chwarae un o'r gemau talu-i-ennill arian yn yr App Store.

Nesaf, tap ar Cyfyngiadau Cynnwys . Mae'r rhan hon o Amser Sgrin yn caniatáu ichi gyfyngu caneuon, llyfrau a phodlediadau penodol yn ogystal â ffilmiau a sioeau teledu uwchlaw sgôr benodol.

Gallwch hefyd wrthod rhai apiau a gwasanaethau lleoliad, newidiadau cod pas, newidiadau cyfrifon, a llawer mwy.

Oni allai fy mhlentyn ddiffodd hyn i gyd?

Heb god pas Amser Sgrin, eich plentyn gallai dadwneud pob un o'r gosodiadau hyn. Dyna pam rydyn ni'n argymell sefydlu cod post Amser Sgrin!

I wneud hyn, agorwch Gosodiadau a thapio Amser Sgrin -> Defnyddiwch God Pas Amser Sgrin . Yna, teipiwch god pas pedwar digid Amser Sgrin. Rydym yn argymell dewis cod pas gwahanol i'r un y mae eich plentyn yn ei ddefnyddio i ddatgloi ei iPhone. Rhowch y cod pas eto i'w sefydlu.

Mwy o Reolaethau Rhieni

Mae yna lawer o reolaethau rhieni iPhone wedi'u hymgorffori yn Amser Sgrin. Fodd bynnag, gallwch chi wneud hyd yn oed mwy gan ddefnyddio Mynediad dan Arweiniad hefyd! Edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am Fynediad dan Arweiniad iPhone .

Chi sy'n Rheoli!

Rydych chi wedi sefydlu rheolaethau rhieni iPhone yn llwyddiannus! Nawr gallwch fod yn sicr na fydd eich plentyn yn gwneud unrhyw beth amhriodol ar ei ffôn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi adael sylw i lawr isod!

Edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu am y ffonau symudol gorau i blant !