Faint mae ffrwythloni artiffisial yn ei gostio yn yr Unol Daleithiau?Cuanto Cuesta Una Inseminacion Artificial En Estados Unidos

Faint mae ffrwythloni artiffisial yn ei gostio yn UDA, Unol Daleithiau?

Mae'r ffrwythloni artiffisial yn adnabyddus fel un o'r triniaethau ffrwythlondeb mwy fforddiadwy ac effeithiol i geisio. Gall y mwyafrif o gyplau fforddio rhoi cynnig ar ffrwythloni artiffisial, a dyna pam ei fod yn aml yn un o'r triniaethau ffrwythlondeb cyntaf y mae cwpl yn ceisio.

Mewn rhai achosion, gall yswiriant iechyd hyd yn oed dalu cost ffrwythloni artiffisial. Mae lle rydych chi'n byw ac yn gweithio yn cael dylanwad mawr ar faint y bydd y weithdrefn ffrwythloni artiffisial yn ei gostio, fel rhan neu'r cyfan o'r weithdrefn a gall y camau uchod gael eu cynnwys gan yswiriant iechyd ac mae gan bob gwladwriaeth ei deddfau ei hun sy'n llywodraethu prisiau cyffredinol ac yswiriant. o driniaethau ffrwythlondeb.

Faint mae ffrwythloni artiffisial yn ei gostio?

Mae costau ffrwythloni artiffisial yn amrywio ar sail ffactorau a'r math o weithdrefn ffrwythloni artiffisial rydych chi'n ei ddewis o'r rhestr uchod. Ar gyfartaledd, gallwch chi ddisgwyl gwario $ 300- $ 500 fesul cylch o ffrwythloni artiffisial. Bydd eich meddyg yn trafod y gost a'r opsiynau ac yn caniatáu ichi ddewis y cynllun triniaeth sy'n iawn i chi.

Ar ffracsiwn o gost IVF ac yn effeithiol i lawer, argymhellir ffrwythloni artiffisial yn aml fel triniaeth ffrwythlondeb y dylech roi cynnig arni cyn dilyn opsiynau drutach ac ymledol.

Ymhlith y gwasanaethau dewisol a all ychwanegu at gost ffrwythloni artiffisial mae:

 • Defnyddio sberm rhoddwr: Mae rhai sberm rhoddwyr yn rhad ac am ddim, ond gall rhai gostio hyd at filoedd o ddoleri yn dibynnu ar ble rydych chi'n cael y sbesimen a faint o brofion rydych chi'n eu perfformio ymlaen llaw. Ymhlith y pethau y gallwch chi brofi sberm rhoddwr amdanynt mae afiechydon, proffiliau genetig, a mwy. Gall cludo a storio ychwanegu costau hefyd.
 • Mae dewis rhyw yn costio tua $ 1,600
 • Mae cyffuriau ffrwythlondeb chwistrelladwy yn costio tua $ 50 y pigiad ac yn aml mae angen pigiadau lluosog sy'n arwain at y weithdrefn ffrwythloni artiffisial.
 • Gallwch ofyn am uwchsain pelfig i wirio'ch ofarïau a'ch croth cyn y driniaeth. Mae hyn yn costio tua $ 150- $ 500 ac yn gyffredinol mae'n ffi un-amser.

Ffactorau sy'n effeithio ar gost ffrwythloni artiffisial

Bydd cost eich gweithdrefn ffrwythloni artiffisial yn amrywio yn dibynnu ar y gwasanaethau a'r adnoddau sydd eu hangen arnoch i wneud eich triniaeth ffrwythlondeb yn fwy effeithiol.

Ymholiad

Byddwch yn trefnu o leiaf un apwyntiad ymgynghori â'ch meddyg ffrwythlondeb i drafod eich cynllun triniaeth. Bydd eich meddyg hefyd yn archebu rhai profion diagnostig i helpu i lywio'r cynllun. Mae'n debygol y codir tâl ar y profion hyn yn ychwanegol at gost y weithdrefn ffrwythloni artiffisial.

Prawf ofylu

Pan fyddwch chi'n barod i ddechrau cylch o ffrwythloni artiffisial, bydd eich meddyg yn eich cyfarwyddo i olrhain ofylu i drefnu'r driniaeth yn gywir. Gallwch ddefnyddio citiau prawf monitro ac ofylu cartref neu ofylu wedi'i fonitro gan feddyg, sy'n cynnwys ymweliadau swyddfa ffrwythlondeb, profion gwaed ac uwchsain. Mae costau gwahanol i'r ddau opsiwn.

Cyffuriau ffrwythlondeb

Mae llawer o fenywod yn rhagnodi cyffuriau ffrwythlondeb, Clomid yn aml, i ysgogi ofylu a chynyddu ffrwythlondeb. Os ydych chi'n ofylu'n rheolaidd ac yn defnyddio sberm wedi'i rewi a roddwyd ar gyfer eich ffrwythloni artiffisial, efallai na fydd angen cyffuriau ffrwythlondeb arnoch chi.

Prosesu labordy

Bydd y dyn yn darparu sampl sberm ar ddiwrnod y driniaeth, sy'n cael ei brosesu mewn labordy i'w ddefnyddio ar unwaith mewn ffrwythloni artiffisial. Os ydych chi'n defnyddio rhoddwr sberm wedi'i rewi, efallai y bydd cost ychwanegol am roi sberm neu storio wedi'i rewi.

Trefn ffrwythloni

Fel rheol, dim ond ychydig funudau y mae ffrwythloni artiffisial gwirioneddol yn ei gymryd a gellir ei wneud mewn un o'r ffyrdd a ganlyn:

1. ffrwythloni cartref: Dewis arall yn lle bod eich ffrwythloni artiffisial yn cael ei wneud yn swyddfa meddyg, efallai y byddwch chi'n dewis rhoi cynnig ar ffrwythloni artiffisial gartref. Mae llawer o gyplau sy'n dewis y dull hwn yn dyfynnu rhesymau preifatrwydd a chyllideb. Mae'n gallu prynu citiau ffrwythloni artiffisial gartref heb bresgripsiwn am tua $ 25- $ 150 . Mae'r dull hwn yn boblogaidd gyda chyplau, o'r un rhyw neu fel arall, lle nad yw menywod yn profi unrhyw broblemau ffrwythlondeb ac sydd angen triniaeth lai manwl gywir er mwyn i'r driniaeth fod yn effeithiol.

2. ffrwythloni mewngreuanol (ICI): yr ffrwythloni mewngreuanol ( YMA ) yw'r math mwyaf cyffredin o ffrwythloni artiffisial. Gwneir y driniaeth yn swyddfa meddyg. Bydd y meddyg yn plannu'r sberm ger ceg y groth, gan roi gwell siawns iddo gyrraedd y groth a ffrwythloni wy. Mae'r weithdrefn hon yn gyffredinol yn costio rhwng $ 200 a $ 300 fesul bwriad ac nid yw'n cynnwys ymweliadau meddygon eraill, cyffuriau ffrwythlondeb nac adnoddau eraill y gellir eu hargymell yn ystod y broses.

3. ffrwythloni intrauterine (IUI): cost y ffrwythloni intrauterine (IUI) yn amrywio o $ 300 i $ 800 y cylch. Yn ystod IUI, mae sampl sberm symudol iawn yn cael ei olchi a'i ddyddodi i'r groth trwy gathetr tenau, di-haint, hyblyg. Mae'r math hwn o ffrwythloni artiffisial yn debygol o ysgwyddo'r gost uchaf.

Beth yw'r IUI?

Gall ffrwythloni intrauterine (IUI) helpu menyw i feichiogi trwy roi sberm yn y groth trwy diwb tenau neu gathetr sy'n mynd trwy'r fagina a heibio'r serfics. Gall sberm ddod gan bartner gwrywaidd neu gan roddwr. Mae'r weithdrefn yn digwydd yn ein swyddfa ac rydych chi'n mynd adref yr un diwrnod. Unwaith y bydd y tu mewn i'r groth, mae'r sberm yn ffrwythloni'r ofwm yng nghorff y fenyw fel mewn cenhedlu naturiol.

Sut mae IUI yn helpu ffrwythlondeb?

Mae IUI yn cynyddu'r siawns o feichiogrwydd mewn dwy ffordd:

 • Osgoi unrhyw broblemau yn y mwcws ceg y groth neu'r serfics, a all weithiau achosi anffrwythlondeb.
 • Mae'n cynyddu'n fawr faint o sberm sy'n cyrraedd yr wy. Pan fyddwn yn prosesu sampl sberm yn ein labordy, gall gynyddu crynodiad sberm hyd at 20 gwaith. Gall hyn helpu i oresgyn cyfrif sberm isel i gynyddu'r siawns o ffrwythloni.

Mae IUI yn opsiwn da i ferched y mae gan eu partner gwrywaidd:

 • Azoospermia (absenoldeb sberm)
 • Cyfrif sberm isel
 • Cyflwr genetig rydych chi'n dewis osgoi ei basio ymlaen i'ch plentyn.

I lawer o gyplau, ni ellir pennu achos penodol anffrwythlondeb, a gall IUI fod yn opsiwn da iddynt.

Pam cyfuno IUI â thriniaeth cyffuriau ffrwythlondeb?

Rydym yn argymell y dylid cyfuno IUI â meddyginiaethau sy'n ysgogi ofylu, a elwir yn ymsefydlu ofwliad (OI). Er bod yn well gan rai cleifion gymryd meddyginiaethau geneuol neu gael IUI, mae ein hymchwil yn dangos mai defnyddio'r ddwy driniaeth mewn cyfuniad, IUI ag OI, yw'r mwyaf cost-effeithiol.

Mae ein hastudiaethau wedi dangos bod un cylch o feddyginiaeth lafar i gymell ofylu ynghyd ag IUI yn fwy tebygol o arwain at eni babi na dau gylch o feddyginiaeth lafar gydag uwchsain neu ddau gylch o IUI (heb OI), am gost gymharol. .

Yn hytrach na dechrau gyda meddyginiaethau sy'n ysgogi ofylu, ac yna rhoi cynnig ar IUI, awn ymlaen yn uniongyrchol at feddyginiaethau geneuol mewn cyfuniad ag IUI pan nad yw cenhedlu naturiol wedi bod yn llwyddiannus.

Sut mae ymsefydlu ofwliad (OI) yn helpu yn ystod IUI?

Mae'r cyffuriau OI hyn, a elwir yn aml yn gyffuriau ffrwythlondeb, yn gwella cynhyrchiad oocyt (wy) menyw. Mae menyw yn cymryd y feddyginiaeth wythnos neu ddwy cyn y weithdrefn IUI. Gall y feddyginiaeth gynyddu nifer yr wyau sy'n cael eu rhyddhau gan yr ofarïau o un (neu ddim un) i uchafswm o dri.

Mewn rhai sefyllfaoedd, gall y fenyw hefyd dderbyn a pigiad hCG i gynyddu nifer yr oocytau ymhellach. Mae gonadotropin corionig dynol (hCG) hefyd yn helpu'r wy i aeddfedu, gan ei gwneud yn fwy tebygol o gael ei ffrwythloni gan sberm.

Gyda mwy o wyau ar gael ar adeg y weithdrefn IUI, mae'r siawns o feichiogrwydd yn cynyddu. Rydym yn cydbwyso'n ofalus gan gynyddu'r siawns o feichiogrwydd â'r risg o feichiogrwydd lluosog trwy ddefnyddio uwchsain i bennu faint o oocytau sy'n datblygu a'r amser gorau ar gyfer IUI. Rydym hefyd yn rheoli syndrom hyperstimulation ofarïaidd (OHSS) , sy'n risg gymharol brin gydag IUI.

Beth sy'n digwydd yn ystod y weithdrefn ffrwythloni intrauterine?

Mae sawl cam ynghlwm ar ddiwrnod eich gweithdrefn IUI.

 • Mae partner y claf yn cyrraedd y swyddfa ar amser penodol (tua 90 munud cyn y ffrwythloni) i gynhyrchu sampl sberm mewn ystafell gasglu breifat. Gellid cynhyrchu'r sampl gartref a'i dwyn i mewn, ond po gyflymaf y gall y labordy brosesu'r sampl ffres, y gorau fydd i'r sberm. Yn ddelfrydol, dylid prosesu sberm o fewn 30 munud i awr i'w gasglu.
 • Os yw'r sampl sberm gan roddwr, bydd y sampl yn cael ei dadmer ac yna'n cael ei phrosesu.
 • Mae ein labordy yn prosesu'r sampl sberm i gynyddu'r sberm sydd ar gael a'r posibilrwydd o feichiogi.
 • Mae'r setup ffrwythloni yn debyg i smear Pap. Mae'r meddyg yn glanhau'r serfics gyda swab cotwm ac yn gosod cathetr bach (diamedr gwellt coffi) i'r fagina a heibio'r serfics i ganiatáu i sberm fynd i mewn i'r groth. Nid yw'r driniaeth yn achosi fawr ddim poen a dim ond ychydig funudau y mae'n ei gymryd.
 • Ar ôl tynnu'r cathetr a'r sbecwl, rydych chi'n lledaenu ar y bwrdd arholiadau am 10-15 munud. Mae'r cyfnod hwn o orwedd mewn gwirionedd yn gwella cyfraddau beichiogrwydd. Fodd bynnag, nid yw ymchwil yn dangos unrhyw fudd ychwanegol o orffwys yn hirach na'r amser hwnnw. Byddwch yn dychwelyd i'ch gweithgareddau arferol ar ôl i chi adael y swyddfa. Bydd cyfanswm yr amser y byddwch yn ei dreulio yn ein swyddfa yn amrywio o 30 munud i ddwy awr.
 • Efallai y byddwch chi'n profi rhywfaint o waedu fagina cyfyng ac ysgafn ar ôl y driniaeth. Nid yw'r mwyafrif o ferched yn profi unrhyw symptomau ychwanegol.
 • Ar ôl pythefnos, byddwch chi'n sefyll prawf beichiogrwydd gartref. Gobeithio, mae'n bositif!

Cynnwys