Nodweddion iOS 12 Newydd: 9 Peth Rydyn Ni Wedi Cyffroi Amdanynt!New Ios 12 Features 9 Things We Re Excited About

Cynhaliwyd Cynhadledd Datblygwyr Apple Worldwide yr wythnos diwethaf a chawsom ein golwg gyntaf ar iOS 12, y diweddariad iOS mawr nesaf. Er na fydd y diweddariad hwn yn cael ei wneud yn gyhoeddus tan iddo gwympo, mae gennym fynediad cynnar ac rydym am roi cip sydyn i chi o'r hyn sydd i ddod. Yn yr erthygl hon, byddaf yn trafod 9 nodwedd iOS 12 newydd yr ydym yn gwybod y byddwch chi'n gyffrous yn eu cylch !Amser Sgrin

Y peth cyntaf a neidiodd allan arnom pan wnaethom agor yr app Gosodiadau oedd nodwedd iOS 12 newydd o'r enw Amser Sgrin . Yn union fel y byddech chi'n ei ddisgwyl, mae'r nodwedd hon yn olrhain faint o amser sgrin rydych chi'n ei dreulio ym mhob un o'ch apiau.Ar ôl i chi gloddio'n ddyfnach i leoliadau Amser Sgrin, byddwch chi'n sylweddoli bod llawer y gallwch chi ei wneud gyda'r nodwedd iOS 12 newydd hon. Mae llawer o'r nodweddion Amser Sgrin wedi'u hanelu at eich helpu i gwtogi ar ba mor aml rydych chi'n defnyddio'ch iPhone, neu gyfyngu ar yr hyn y gall eraill ei wneud wrth fenthyg eich iPhone. Dyma grynodeb cyflym o'r hyn y gallwch chi ei wneud:  • Amser segur : Yn caniatáu ichi drefnu amser sy'n ymroddedig i roi eich iPhone i lawr a gwneud rhywbeth arall. Mae hyn yn arbennig o wych os oes gennych blant sy'n hoffi aros i fyny trwy'r nos yn tecstio ac yn chwarae gemau!
  • Terfynau Ap : Yn caniatáu ichi sefydlu terfynau amser ar gyfer pa mor hir y gallwch chi neu rywun sy'n benthyca'ch iPhone dreulio mewn ap penodol. Treulio gormod o amser ar Facebook? Bydd Terfynau Ap yn eich helpu chi.
  • Wedi'i ganiatáu bob amser : Ar ochr fflip cyfyngu mynediad, mae Always Allowed yn caniatáu ichi roi mynediad diderfyn i chi neu rywun sy'n benthyg eich iPhone i ap neu apiau. Bydd apiau a ddewisir yma ar gael bob amser, hyd yn oed yn ystod amser segur.
  • Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd : Bydd hyn yn rhwystro cynnwys amhriodol y gallai rhywun ddod ar ei draws wrth ddefnyddio'ch iPhone. Mae'r nodwedd iOS 12 hon yn arbennig o wych os oes gennych blant ifanc sy'n berchen ar iPhones.

Hysbysiadau wedi'u grwpio

Mae'r nodwedd iOS 12 hon yn rhywbeth y mae pobl wedi bod yn aros amdano. Arferai fod nad oedd hysbysiadau wedi'u grwpio gyda'i gilydd, a gallech chi ddirwyn i ben gyda rhestr golchi dillad o negeseuon a hysbysiadau eraill.

Nid yw hynny'n wir bellach gyda iOS 12! Nawr, mae hysbysiadau wedi'u grwpio gyda'i gilydd i leihau'r annibendod ar sgrin Cartref eich iPhone.ni all wirio hunaniaeth gweinyddwr ipad

Gwell Perfformiad iPhone

Un o nodweddion gorau iOS 12 yw'r perfformiad gwell y bydd yn dod ag ef i'ch iPhone. Nid yw hon yn nodwedd y byddwch yn dod o hyd iddi yn yr app Gosodiadau, ond byddwch yn sylwi ar y gwahaniaeth ar eich iPhone.

Mae'n rhaid i'r uwchraddio perfformiad cyntaf ymwneud â'ch apiau. Gyda iOS 12, eich apiau wrth lansio hyd at 40% yn gyflymach. Bydd y camera hefyd yn agor 70% yn gyflymach pan fyddwch chi'n newid o'r dde i'r chwith i'w agor o'r sgrin Cartref.

Pan ewch i ddefnyddio'r bysellfwrdd ar eich iPhone, bydd yn ymddangos 50% yn gyflymach a bydd animeiddiadau bysellfwrdd (yn ogystal ag animeiddiadau eraill) yn ymddangos yn llyfnach ac yn fwy effeithlon.

Sgyrsiau FaceTime Gyda Hyd at 32 o Bobl

Cyn iOS 12, dim ond fideo neu sgwrs sain FaceTime y gallech chi ei wneud gydag un person ar y tro. Gyda iOS 12, byddwch chi'n gallu FaceTime gyda hyd at 32 pobl ar y tro. Y tro nesaf y bydd yn rhaid i chi gydlynu digwyddiad teuluol mawr, defnyddiwch FaceTime!

mae'r data ymlaen, ond ni allant gael mynediad i'r rhyngrwyd

Switcher App iPhone X.

Un mân newid a allai gael effaith fawr ar ddefnyddwyr iPhone X yw newid bach i switcher yr app. Roeddech chi'n arfer gorfod pwyso a dal ap cyn ei droi i fyny i'w gau. Nawr, gallwch chi ddim ond swipio'r apiau i fyny ac oddi ar ben y sgrin!

Yr Ap Mesur Newydd

Ar ôl i chi osod iOS 12, fe welwch ap newydd ar eich iPhone: y Mesur ap. Mae’r ap hwn yn caniatáu ichi fesur neu lefelu pethau gan ddefnyddio camera eich iPhone.

Nid yw'r mesuriadau hyn bob amser yn mynd i fod yn berffaith, ond ar ôl ychydig o geisiau cefais eu hongian a mesur fy MacBook Pro 15 modfedd yn llwyddiannus.

Am y tro, nid wyf yn argymell defnyddio'r ap Mesur ar eich prosiect adeiladu mawr nesaf, ond nid yw hynny'n dweud na fydd yr app Mesur yn gwella yn iteriadau iOS 12 yn y dyfodol.

Peidiwch ag aflonyddu yn ystod amser gwely

Do Not Disturb yw un o'n hoff nodweddion iPhone ac mae'n gwella o hyd. Pan ryddhaodd Apple iOS 11, Peidiwch â Tharfu wrth Yrru ei gyflwyno. Un o nodweddion mwyaf newydd iOS 12 yw gwelliant arall: Peidiwch â Tharfu yn ystod Amser Gwely.

Peidiwch â Tharfu Yn ystod amser gwely yn tawelu'r hysbysiadau a gewch dros nos a yn disgleirio disgleirdeb eich arddangosfa. Y ffordd honno, ni fyddwch yn cael eich deffro yng nghanol y nos gan hysbysiadau annifyr.

pam nad yw fy allweddell bitmoji yn gweithio

peidiwch ag aflonyddu yn ystod amser gwely ios 12

ffôn yn cau i ffwrdd ar 20 y cant

Gwell Gwybodaeth Batri

Un arall o'r nodweddion iOS 12 newydd y byddech chi wedi'u colli pe na fyddech chi'n gwybod amdani yw'r adran Batri newydd a gwell yn yr app Gosodiadau. Nawr fe welwch siartiau ffansi a gwybodaeth am ddefnyddio batri am y 24 awr a'r 10 diwrnod diwethaf. Yn y screenshot isod, mae fy iPhone yn dweud “Last 2 Days” oherwydd dim ond dau ddiwrnod yn ôl y gwnes i osod iOS 12.

Beth ddigwyddodd i iBooks?

Bellach mae iBooks yn Apple Books! Bydd yn ymddangos fel Llyfrau ar sgrin Cartref eich iPhone, ond cyn gynted ag y byddwch yn agor yr ap am y tro cyntaf, bydd yn dweud, “Croeso i Apple Books”.

Esbonio Nodweddion iOS 12!

Dyna ein huchafbwynt sleifio bach i'r hyn i'w ddisgwyl pan fydd iOS 12 yn cael ei ryddhau. Fel y soniais yn gynharach, ni fydd y fersiwn hon o feddalwedd iPhone yn gyhoeddus tan gwymp 2018. Gadewch sylw isod a gadewch i ni wybod pa rai o'r nodweddion iOS 12 rydych chi wedi cyffroi fwyaf amdanyn nhw!

Diolch am ddarllen,
David L.