Faint ddylwn i ei ennill i brynu tŷ yn UDA?Cuanto Debo Ganar Para Comprar Una Casa En Usa

Faint ddylwn i ei ennill i brynu tŷ yn UDA

Faint ddylwn i ei ennill i brynu tŷ yn UDA? Pan fyddwch chi'n siopa am gartref, yn gyffredinol ni fydd cynilo ar gyfer taliad sylweddol i lawr yn ddigon i sicrhau morgais.

faint o gredyd sydd ei angen arnaf i brynu tŷ

Mae benthycwyr hefyd yn disgwyl i fenthycwyr gael sgôr credyd gweddus : yr 90% o'r prynwyr o dai wedi sgôr o 650 o leiaf yn chwarter cyntaf 2020, ac incwm sy'n ddigon uchel i sicrhau y byddwch chi'n gallu gwneud eich taliadau morgais yr un. mis.

Yr incwm cenedlaethol sy'n gymwys i brynu cartref yw $ 55,575 gydag a 10% ymlaen llaw a $ 49,400 gyda blaenswm o'r ugain% , yn ôl data o mynegai o prisiau a fforddiadwyedd yr ardal fetropolitan maint canolig gan Gymdeithas Genedlaethol y Realtors am bedwerydd chwarter 2020.

Mae'r data'n rhagdybio cyfradd morgais o 3.67% ar gyfer morgais sefydlog 30 mlynedd, a phrif daliad misol a llog wedi'i gyfyngu i 25% o incwm preswylydd.

Fodd bynnag, yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw, mae'r cyflog sydd ei angen arnoch i fod yn gymwys i gael morgais yn amrywio'n fawr. Dyma'r incwm y mae angen i chi ei dalu am gartref yn 15 ardal metro uchaf yr UD, wedi'i raddio o'r pris canolrif isaf i'r uchaf.

Cyfartaledd yr UD

Tabl incwm i brynu tŷ . Faint sydd ei angen arnaf i brynu tŷ yn UDA.

 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 10%: $ 55,575
 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 20%: $ 49,400
 • Pris Canolrif Cartref: $ 233,800

Tulsa, Oklahoma

 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 10%: $ 35,237
 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 20%: $ 31,322
 • Pris Canolrif Cartref: $ 174,300

Detroit, Michigan

 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 10%: $ 39,361
 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 20%: $ 34,988
 • Pris Canolrif Cartref: $ 194,700

New Orleans, Louisiana

 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 10%: $ 45,184
 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 20%: $ 40,163
 • Pris Canolrif Cartref: $ 223,500

Atlanta, Georgia

 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 10%: $ 46,902
 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 20%: $ 41,691
 • Pris Canolrif Cartref: $ 232,000

Philadelphia, Pennsylvania

 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 10%: $ 48,883
 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 20%: $ 43,452
 • Pris Canolrif Cartref: $ 241,800

Chicago, Illinois

 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 10%: $ 51,491
 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 20%: $ 45,770
 • Pris canolrif cartref: $ 254,700

Dallas, Texas

 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 10%: $ 54,301
 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 20%: $ 48,268
 • Pris Canolrif Cartref: $ 268,600

Nashville, Tennessee

 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 10%: $ 56,566
 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 20%: $ 50,281
 • Pris Canolrif Cartref: $ 279,800

Phoenix, Arizona

 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 10%: $ 83,069
 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 20%: $ 73,839
 • Pris canolrif cartref: $ 295,400

Portland, Oregon

 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 10%: $ 59,719
 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 20%: $ 53,084
 • Pris Canolrif Cartref: $ 410,900

Efrog Newydd, Efrog Newydd

 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 10%: $ 86,526
 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 20%: $ 76,912
 • Pris Canolrif Cartref: $ 428,000

Denver, Colorado

 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 10%: $ 92,591
 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 20%: $ 82,303
 • Pris Canolrif Cartref: $ 458,000

Boston, Massachusetts

 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 10%: $ 97,605
 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 20%: $ 86,760
 • Pris Canolrif Cartref: $ 482,800

San francisco California

 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 10%: $ 200,143
 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 20%: $ 177,905
 • Pris Canolrif Cartref: $ 990,000

San Jose, California

 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 10%: $ 251,897
 • Angen cyflog gyda gostyngiad o 20%: $ 223,900
 • Pris Canolrif Cartref: $ 1,246,000

Faint o daliad morgais y gallaf ei fforddio?

I gyfrifo faint o dŷ y gallwch ei fforddio, rydym yn ystyried rhai prif elfennau, megis incwm eich cartref, dyledion misol (er enghraifft, benthyciadau ceir a thaliadau benthyciad myfyriwr) a swm yr arbedion sydd ar gael ar gyfer y taliad is. Fel prynwr cartref, byddwch am gael lefel gysur benodol wrth ddeall eich taliadau cartref misol. morgais .

Er y gall incwm eich cartref a'ch dyledion misol rheolaidd fod yn gymharol sefydlog, gall treuliau annisgwyl a threuliau heb eu cynllunio effeithio ar eich cynilion.

Rheol dda ar gyfer fforddiadwyedd yw cael tri mis o daliadau, gan gynnwys eich taliad tŷ a dyledion misol eraill, wrth gefn. Bydd hyn yn caniatáu ichi dalu am eich taliad morgais os bydd digwyddiad annisgwyl.

Sut mae'ch cymhareb dyled-i-incwm yn effeithio ar fforddiadwyedd?

Metrig pwysig y mae eich banc yn ei ddefnyddio i gyfrifo'r swm o arian y gallwch ei fenthyg yw'r Cymhareb DTI , sy'n cymharu cyfanswm eich dyledion misol (er enghraifft, eich taliadau morgais, gan gynnwys yswiriant a thaliadau treth eiddo) â'ch incwm misol cyn trethi.

Yn dibynnu ar eich sgôr credyd, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfradd uwch, ond yn gyffredinol, ni ddylai eich treuliau tai fod yn fwy na 28% o'ch incwm misol.

Er enghraifft, os yw'ch taliad morgais misol, gyda threthi ac yswiriant, yn $ 1,260 y mis a bod gennych incwm misol o $ 4,500 cyn trethi, eich DTI yw 28%. (1260/4500 = 0.28)

Gallwch hefyd wyrdroi'r broses i ddarganfod beth ddylai eich cyllideb dai fod trwy luosi'ch incwm â 0.28. Yn yr enghraifft uchod, byddai hynny'n caniatáu taliad morgais o $ 1,260 i gyflawni DTI o 28%. (4500 X 0.28 = 1,260)

Faint o Gartref y Gallaf ei Dalu Gyda Benthyciad FHA?

I gyfrifo faint o dŷ y gallwch ei fforddio, rydym wedi tybio, gydag o leiaf 20% o ostyngiad, y gallech dderbyn a benthyciad confensiynol . Fodd bynnag, os ydych chi'n ystyried taliad is, i lawr i isafswm o 3.5%, gallwch ofyn am a Benthyciad FHA .

Benthyciadau a gefnogir gan y FHA Mae ganddyn nhw hefyd safonau sgorio mwy hamddenol, rhywbeth i'w gadw mewn cof os oes gennych chi sgôr credyd is.

Gall benthyciadau confensiynol ddod gyda thaliadau i lawr mor isel â 3%, er bod cymhwyso ychydig yn anoddach na gyda benthyciadau FHA.

Faint o gartref y gallaf ei fforddio gyda benthyciad VA?

Gyda chysylltiad milwrol, gallwch chi yn gymwys i gael benthyciad VA . Mae hynny'n fargen fawr, oherwydd yn gyffredinol nid oes angen taliad is ar forgeisiau a gefnogir gan yr Adran Materion Cyn-filwyr. Mae Cyfrifiannell Fforddiadwyedd Cartref NerdWallet yn cymryd y fantais fawr honno i ystyriaeth wrth gyfrifo'ch ffactorau hygyrchedd personol.

Y Rheol 28% / 36%: Beth ydyw a pham mae'n bwysig

I gyfrifo faint o dŷ y gallaf ei fforddio, rheol dda yw defnyddio'r rheol 28% / 36%, sy'n nodi na ddylech wario mwy na 28% o'ch incwm misol gros ar gostau cysylltiedig â chartref a 36% ar cyfanswm dyledion, gan gynnwys eich morgais, cardiau credyd, a benthyciadau eraill, fel benthyciadau ceir a myfyrwyr.

Enghraifft: Os gwnewch $ 5,500 y mis a bod gennych $ 500 mewn taliadau dyled presennol, ni ddylai eich taliad morgais misol ar gyfer eich cartref fod yn fwy na $ 1,480.

Mae'r rheol 28% / 36% yn fan cychwyn a dderbynnir yn eang ar gyfer pennu fforddiadwyedd cartref, ond byddwch yn dal i fod eisiau ystyried eich sefyllfa ariannol gyfan wrth ystyried faint o dai y gallwch eu fforddio.

Pa ffactorau sy'n helpu i bennu faint o dŷ y gallaf ei fforddio?

Y ffactorau allweddol wrth gyfrifo fforddiadwyedd yw 1) eich incwm misol; 2) cronfeydd arian wrth gefn i dalu costau talu a chau; 3) eich treuliau misol; 4) eich proffil credyd.

 • Incwm: arian a dderbyniwch yn rheolaidd, fel eich cyflog neu incwm buddsoddi. Mae eich incwm yn helpu i sefydlu llinell sylfaen ar gyfer yr hyn y gallwch ei fforddio bob mis.
 • Cronfeydd arian wrth gefn: Dyma'r swm o arian sydd gennych ar gael i wneud taliad is ac i dalu costau cau. Gallwch ddefnyddio'ch cynilion, buddsoddiadau neu ffynonellau eraill.
 • Dyled a threuliau: rhwymedigaethau misol a allai fod gennych megis cardiau credyd, taliadau car, benthyciadau myfyrwyr, nwyddau bwyd, cyfleustodau, yswiriant, ac ati.
 • Proffil credyd: Mae eich sgôr credyd a swm y ddyled sydd gennych yn dylanwadu ar farn y benthyciwr amdanoch chi fel benthyciwr. Bydd y ffactorau hynny yn helpu i bennu faint o arian y gallwch ei fenthyg a'r gyfradd llog morgais y byddwch yn ei hennill.

Mae Fforddiadwyedd Cartref yn Dechrau gyda'ch Cyfradd Morgais

Mae'n debyg y byddwch yn sylwi bod unrhyw gyfrifiad fforddiadwyedd cartref yn cynnwys amcangyfrif o'r gyfradd llog morgais y codir tâl arnoch. Bydd benthycwyr yn penderfynu a ydych chi'n gymwys i gael benthyciad yn seiliedig ar bedwar prif ffactor:

 1. Eich cymhareb dyled-i-incwm, fel y gwnaethom drafod yn gynharach.
 2. Eich hanes o dalu biliau mewn pryd.
 3. Prawf o incwm cyson.
 4. Swm y taliad is yr ydych wedi'i gynilo, ynghyd â chlustog ariannol ar gyfer costau cau a threuliau eraill y byddwch yn eu hysgwyddo wrth symud i gartref newydd.

Os yw benthycwyr yn penderfynu eich bod yn deilwng o forgais, yna byddant yn prisio'ch benthyciad. Mae hynny'n golygu pennu'r gyfradd llog a godir. Mae eich sgôr credyd i raddau helaeth yn pennu'r gyfradd morgais y byddwch chi'n ei chael.

Yn naturiol, yr isaf yw eich cyfradd llog, yr isaf fydd eich taliad misol.

Cynnwys