Beth Yw Aura? - Pa fath o ddylanwad sydd ar fy hun?What Is An Aura What Kind Influence Have Myself

Gyda dechrau'r ganrif hon, lle mae eisoes yn dod ymlaen yn eithaf da i gyrraedd y chwarter cyntaf, mae pobl yn darganfod fwyfwy bod llawer mwy rhwng y nefoedd a'r ddaear , sydd i lawer yn diriogaeth anhysbys o hyd. Ardal ohonoch chi'ch hun sy'n anhepgor ac, mewn gwirionedd, yn hynod bwysig i'w chynnal yn dda. Eich bywiogrwydd a'ch iechyd corfforol, emosiynol a meddyliol wedi'u cysylltu'n uniongyrchol â hyn.

Mae hyn yn ymwneud â'r Aura. Rhan a drafodwyd yn fawr ac sy'n cynnwys eich corff corfforol hefyd. Pleser i chi fel person sydd â meddwl agored. Os ydych yn barod i edrych ymhellach nag y mae’r cysyniad o ‘realiti’ yn dod â chi hyd yn hyn, mae’n sicr yn werth chweil cael eich tywys gan chwilfrydedd.

Beth fydd yr erthygl hon yn dod â chi:

 • Beth yw aura?
 • Pa fath o ddylanwad sydd gan yr aura arnaf fy hun?
 • Sut mae darlleniad aura yn gweithio?

Beth yw Aura?

Os ydych chi'n rhoi cyfle i chi'ch hun wneud hynny ailddatblygu eich derbynioldeb , rydych chi'n dechrau gweld y byd a chi'ch hun yn wahanol iawn. Mae hyn oherwydd bod eich sylw yn newidiol. Ar gyfer profiadau a oedd gynt yn ymddangos yn ddibwys, rydych chi'n agor eich llygaid eto. Mae mwy o sylw i orffwys ac ymlacio ac rydych chi'n llwyddo i wneud hynny symud yn well yn yr ystyr o amser a gofod . Yn sicr, nid yw'r siawns wedi'i eithrio eich bod chi'n ei hoffi gymaint ac rydych chi'n gwneud y penderfyniad i ddal i symud yn y dirgryniadau a'r egni hyn.

Mae gweithgareddau fel Ioga, Tai Chi a Myfyrdod yn cynnig yr agoriad ichi aros yn driw i’r ‘cynnig araf’. Sgil-effaith ddymunol hyn yw eich bod chi'n cael mwy a mwy o gyswllt â'ch corff a bod eich pen yn dod yn dawelach.

Ac yna, wrth i chi ganolbwyntio ar eich organ fwyaf, eich croen, a chau eich llygaid wrth i chi ymlacio'n raddol, rydych chi'n profi cynhesrwydd melfedaidd yn sydyn ar hyd eich breichiau a'ch wyneb ac rydych chi'n teimlo'ch aura, maes egni naturiol sy'n amgylchynu pob bod byw.

Efallai bod eich pen yn trosi hyn yn wres y corff ac wrth gwrs nid oes unrhyw beth o'i le â hynny. Ond os byddwch chi'n parhau i ymarfer, bydd eich enaid yn sicr yn eich helpu chi i brofi'r dirgryniadau o anhygoel ac ar yr un pryd maes grym syfrdanol a deinamig yn llawn gwybodaeth. Rydych chi'n ymwybodol yn cysylltu â'ch aura.Eich system ynni bersonol a naturiol a haen amddiffynnol o amgylch eich corff corfforol. Rydych chi'n deall bod hyn yn gofyn am amser, amynedd a buddsoddiad. Fodd bynnag, mae'r rhinweddau y byddwch chi'n eu cael o hyn yn werth chweil.

Os cawsoch eich geni gyda'r aseiniad i beidio â chau eich yn llwyr aura naturiol a system egnïol wrth dyfu i fyny i fod yn oedolyn a phopeth a ddigwyddodd o amgylch eich magwraeth, rydych chi'n dod o dan y categori aurareader - canolig - paragnost a thymor chic arall yw ‘Goruwchnaturiol canfyddiadol‘ . Yna mae eich rhinweddau a'ch ymrwymiad fel gweithiwr cymdeithasol mewn cysylltiad agored â'ch eglurder, eich eglurder a'ch gwybodaeth glir. Os ydych yn hyfforddwr, seicotherapydd a hyfforddwr neu efallai eich bod yn gweithio’n angerddol ym maes gofal iechyd, yna yn bendant mae gennych system naturiol ddatblygedig iawn, a elwir hefyd yn ‘allu empathi-empathi’. Ar lefel anymwybodol, mae eich aura yn gweithio'n hynod o finiog a chraff gyda ti. Yr unig gwestiwn yw a ydych chi'n sylwi ar yr holl wybodaeth yn ddigonol.

Pawb a mae pob byw yn y cosmos hwn a'r bydysawd wedi'i amgylchynu gan aura a gall pawb ei deimlo a'i brofi. Nid oes unrhyw beth hokuspokus yn y fan hon ac nid oes rhaid i chi fod yn oleuedig am hyn chwaith. Mae'r aura yn a biolegol unigryw a system naturiol ac os dewiswch ddysgu ei weld a'i deimlo eto, rydych chi'n cymryd y llwybr gwerthfawr i ailgysylltu ag ef eich natur eich hun a’ch cyflwr naturiol o ‘fod’ . Fel hyn byddwch chi'n dod yn gyfarwydd unwaith eto â hanfod ac ystyr ddyfnach bywyd a chi'ch hun. Bydd hyn yn sicr yn talu ar ei ganfed.

Gellir gweld bod y meysydd grym ym myd natur yn gwneud gwaith rhagorol, er enghraifft, yn y fam natur. Mae'r byd anifeiliaid yn gwneud defnydd ddiolchgar o gaeau grym yr aura ddydd a nos . Yn rhesymegol wrth gwrs, oherwydd yr union ddull cyfathrebu hwn, sydd mor hynod sensitif a mireinio, nes bod yr holl wybodaeth sy'n bresennol ym meysydd yr heddlu yn cael ei chasglu. Mae byd yr anifeiliaid yn defnyddio'r rhain meysydd trydanol i allu sganio. Mae anifail sy’n gorfod goroesi bob amser yn effro ac, er enghraifft, mae bob amser yn yr ‘nawr’. Oherwydd hyn ymwybyddiaeth y corff ac nid yn unig yr holl synhwyrau corfforol, ond hefyd y sianelau uwch-sensitif a ddefnyddir.

Hanes yr Aura

Mae yna lawer o hen draddodiadau a chrefyddau sy'n sôn amdanynt haen o olau o amgylch pobl, anifeiliaid a theyrnas y planhigion . Mae Mother Earth wedi'i amgylchynu gan brydferth a disglair halo a phregethwyd hyn filoedd o flynyddoedd yn ôl gan Hindŵaeth, Bwdhaeth, Jainiaeth ac, er enghraifft, Sikhaeth. Goleuni sanctaidd mae hynny'n bresennol o amgylch y corff corfforol neu gros. Nid oedd y corff egni hwn yn weladwy i'r llygad nad oedd yn ysbrydol, fel y cyhoeddwyd eisoes bryd hynny.

Mae'n hynod ddiddorol gwybod bod y faner lliwiau Bwdhaidd yn cael ei chreu trwy aura'r Bwdha myfyriol . Os ewch chi tuag at y traddodiadau Cristnogol ac archwilio'r delweddau, er enghraifft, mae Iesu a Mair hefyd yn cael eu darlunio â golau euraidd ac a halo o olau o amgylch eu pennau .

Cyn hanner cyntaf y 19eg ganrif, darganfuwyd ffenomenau corfforol newydd ar y pryd, yn ôl datblygiadau gwyddonol. Yn ôl ffiseg Isaac Newton - diwinydd, seryddwr, gwyddonydd - ni ellid esbonio'r rhain. Galwyd y darganfyddiadau yn ystod yr ymchwiliadau hyn i ffenomenau electromagnetig y cae, darganfyddiad gwyddonol cyntaf yr aura.

Mwy na chan mlynedd yn ôl, cyhoeddodd Albert Einstein ei theori arbennig perthnasedd, a oedd yn rhyng-gipio profiadau Newton a wedi newid cysyniad amser am byth . Yn ôl theori Einstein, nid yw’r maes na’r màs yn dri dimensiwn ac mae ein cysyniad o amser yn gymharol. Mae'r ddau wedi'u cysylltu â'i gilydd a gyda'i gilydd yn ffurfio undod pedwar dimensiwn. Felly ni allwch siarad am ofod heb gynnwys ein cysyniad o ‘amser’.

Mae pawb yn profi’r ddau arsylwad ‘maes’ ac ‘amser’ yn wahanol oherwydd nad yw’r ‘maes’ yn gwybod unrhyw amser ac mae yna gyflymderau gwahanol. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, y gall digwyddiad ddigwydd yn ystod darlleniad aura, neu ei fod eisoes wedi digwydd.

O'r diwedd, mapiodd Dr. Robert Becker - Ysgol Feddygol yn Syracuse, Efrog Newydd - ym 1979 bod yna maes ynni sydd wedi'i gysylltu â'ch corff a'r system nerfol ganolog . Mae'r maes hwn, o'r enw bioplasmig neu ectoplasm - heblaw plasma - yn newid siâp a dwyster pan fydd newidiadau corfforol a seicolegol yn digwydd.

Yr Aura fel profiad personol o dan y Loupe

Mae bod rhywbeth yn eich natur yr ydych chi'n cyfathrebu ag ef y tu allan i'ch 'synhwyrau arferol' yn amlwg o'r dirgryniadau rydych chi'n eu profi yn ystod sgwrs ddymunol neu annymunol, bwtiau gwydd ar eich breichiau neu deimlad annymunol iawn yn eich stumog - plexws solar, plexws solar chakra.Bod y mae meysydd egni deinamig eich aura yn ei wneud mae eu gwaith a'ch bod yn sylwi ar hyn, yn dechrau gyda phrofiadau arbennig pan fyddwch, er enghraifft, yn cwrdd â rhywun yr ydych chi ynddo gwybod ar unwaith a ydych chi'n hoffi rhywun ai peidio . Gallwch hefyd gael y teimlad bod rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Wrth i chi ganolbwyntio mwy ar hyn, rydych chi wedi dechrau defnyddio'ch greddf naturiol,eich chweched synnwyrwedi'i gysylltu â'ch aura.

Mae gwyddoniaeth gyfoes yn ffordd wych o ddeall datblygiad eich eglurder, eich greddf a'r defnydd o'ch aura yn well. Mae hyn eisoes wedi dysgu llawer inni am y meysydd ynni deinamig. Mae'r astudiaethau gwyddonol hyd yma - i'r graddau y cawsant eu datblygu - yn symud ymlaen cyflymder mellt yn yr oes Aquarius hon a dywedwch wrthym eich bod chi fel organeb ddynol nid yn unig yn strwythur corfforol sy'n cynnwys moleciwlau, ond hefyd eich bod hefyd yn cynnwys meysydd ynni .

Felly rydych chi'n mynd i fyd o ffurfiau statig - ffurfiau sefydlog - yn ogystal â byd o feysydd ynni . Trosiad y môr o dan ddisgyrchiant y Lleuad a llanw Ebb a Llifogydd.Yn y modd hwn rydych chi'ch hun hefyd yn llifo mewn newidiadau cyson. Gallwch weld eich aura fel sylwedd tebyg i fflubber, wedi'i gronni trwy sylwedd cynnil.

Mae gwyddonwyr bellach yn dysgu mesur amleddau'r sylweddau hynod goeth hyn. Mae'r datblygiadau cyfredol mewn gwyddoniaeth wedi ein dysgu hyd yn hyn rydych chi'n byw mewn byd o feysydd ynni byw sydd mewn cysylltiad cyson â'i gilydd ac yn cyfathrebu â'i gilydd ac mae hwn yn ddatblygiad gwych. Mae yna lawer i'w gael allan o'ch aura tebyg i flubber. Mae hyn yn llawn gwybodaeth bwysig. Yn ffodus, mae mwy a mwy o ddefnydd yn cael ei wneud o hyn trwy, ymhlith pethau eraill;

 • Darllen Aura - darllen eich aura
 • Iachau Aura - rhoi gallu hunan-iachâd eich corff i weithio
 • Glanhau Aura - glanhau a glanhau eich lle cysegredig
 • Therapi Aura - trawsnewid ac iacháu poen meddyliol, emosiynol a chorfforol

Gyda llaw, mae'r cyrsiau hyn hyd yn oed yn cael eu cynnig trwy sefydliadau hyfforddi rheolaidd achrededig ac mae mwy a mwy o sefydliadau gofal sy'n agored i feddygaeth gyfannol - corff, enaid a meddwl.

Wrth ichi symud yn ddyfnach i fyd seicoleg fodern mewn cyfuniad â deffroad ysbrydol, byddwch hefyd yn sylwi ar hynny mae'r hyn rydych chi am ei ddatrys ar lefel bersonol yn yr hen ffurf yn hydoddi - ym maes ymwybyddiaeth . Nid oes unrhyw beth da neu anghywir, yn union fel casineb a chariad. Rydych chi'n dod o hyd i fwy a mwy o le ynoch chi'ch hun, nad oes ganddo unrhyw ffurf ac sy'n gallu tyfu'n ddiddiwedd. Felly mae ffurf, ond hefyd ddim .

Mae'n dda iawn bod yn ymwybodol eich bod chi'n byw mewn byd o feysydd meddwl a ffurfiau bioplasmig - ethereal, cynnil ac anfarwol. Mae'r rhain yn symud drosodd a thrwy'ch corff. Felly rydych chi mewn gwirionedd yn un bioplasm dirgrynol a pelydrol .

Mae llenyddiaeth rydych chi'n ei darllen ar y pwnc hwn wedi bod yn adrodd yr un tebygrwydd ers blynyddoedd . Nid yw'n ddim byd newydd. O'r holl wybodaeth y gellir ei darganfod am yr aura yn yr hen amser, mae eisoes wedi'i hysgrifennu am egni a gronynnau o bioplasm, y mae eich aura wedi'i adeiladu ohono. Trwy gydol ein hoes o ymwybyddiaeth, y wybodaeth hon sy'n cael ei hailagor a dim ond eich helpu chi i ddod yn ymwybodol yn ysbrydol eto a thyfu'n ysbrydol. Hynny yw, dod adref eto yn eich cyflwr naturiol.

Eich aura a'ch iechyd

Rydych bellach yn ymwybodol o'r ffaith bod eich aura wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â chanol eich system nerfol. Felly mae'r maes ynni hwn wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'ch iechyd ac anghofir hyn yn aml. Rydych chi'n gwybod ei bod hi'n bwysig dilyn ffordd iach o fyw.Yn y ffordd iach hon o fyw, ymhlith pethau eraill, diet ac ymarfer corff yw'r pileri ar gyfer byw bywyd iach a hanfodol. Os ydych yn ail-egnïo eich hun bob dydd gyda’r ‘tanwyddau’ cywir, bydd hyn yn teimlo’n dda a byddwch yn gweld hyn ar lefel gorfforol, er enghraifft yn ôl eich pwysau.

Cymryd yn hynod mae gofal da o'r cydbwysedd egnïol cywir ac iach ac aura iach, glân a hanfodol yn hynod bwysig . Rydych chi'n esgeuluso'ch system ynni naturiol, mae bywiogrwydd eich corff yn dod yn llai, mae eich gwrthiant yn dod yn llai, mae eich cydbwysedd emosiynol-seicolegol yn dod o dan bwysau, gyda'i holl ganlyniadau. Fel y dywed anthroposophy: corff - enaid - meddwl fel trindod , felly y mae mewn gwirionedd.

Yn ffodus, mae yna bosibiliadau hynod ddiddorol a rhyfeddol i gynnal eich aura mewn ffordd ragorol, fel:

 • Yfed digon o ddŵr - rinsio'r aura a'r corff corfforol a daearu
 • Nofio - fflysio a daearu
 • Bwydydd ac atchwanegiadau pur
 • Iachau Aura
 • Glanhau'r tŷ
 • Therapi gemstone
 • Aura Soma - pwerau ategol therapi lliw
 • Therapi blodau bach
 • Myfyrdod
 • Therapi a glanhau Chakra
 • Ymlacio
 • Myfyrdod a delweddu
 • Ioga
 • Tai Chi
 • Chineng Qigong
 • I gysgu
 • Teithiau cerdded natur a glan y môr - dŵr halen
 • Halennau celloedd Schussler
 • Olewau hanfodol
 • Grym meddwl
 • Ymwybyddiaeth Ofalgar
 • Nodwch derfynau

Eich aura fel eich lle cysegredig

Gallwch chi weld eich aura as eich lle cysegredig a chi sy'n penderfynu pwy sy'n eich galluogi chi i'r gofod hwn. Efallai nad ydych yn ymwybodol ohono eto, ond mae popeth yn dibynnu ar eich modiwl gwneud penderfyniadau ynghylch cyflwr gorau posibl eich aura. Bob tro rydych chi'n croesi'ch ffin ac eisiau dweud na, mae rhywun neu sefyllfa yn digwydd yn eich aura ac felly hefyd eich lle . Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o hyn gyda phob dewis a wnewch. Bob eiliad y byddwch yn penderfynu cymryd ‘gofod’ i chi'ch hun oherwydd eich bod yn teimlo bod hyn yn dda, neu fod eich gwybodaeth fewnol yn nodi hyn i chi, eich aura olion yn ddigynnwrf a chytbwys ac rydych hefyd yn sylwi eich bod chi fel person yn gyffyrddus ynoch chi'ch hun. croen .

Un o amlygiadau arbennig y Creu ac egni cyffredinol yw eich maes ynni dynol ac mae gan hyn bopeth i'w wneud â'ch bywyd dynol. Mae'ch aura yn gorff goleuol, sy'n amddiffyn ac yn treiddio i'ch corff corfforol. Mae eich aura yn rhan o'r bydysawd a'r egni cyffredinol eto.

Mae'n ymddangos bod eich aura eto'n cynnwys gwahanol lefelau .Gelwir y rhain hefyd yn gyrff ysgafn ac mae pob un yn cyfathrebu ar eu lefel eu hunain o sylweddau mwy manwl a dirgryniadau uwch. Os ydych chi wir yn dechrau meddwl am hyn, rydych chi'n arbennig iawn.

Mae eich aura yn cynnwys cymaint o wybodaeth. Y wybodaeth hon y mae darllenydd aurea hyfforddedig yn ei defnyddio i ddarllen eich aura . Mae darllenydd aurea yn cysylltu trwy ei aura ac yn ‘darllen’ fel petai’r wybodaeth sydd yn eich haenau egni cynnil. Eich presennol, eich gorffennol a'ch dyfodol. Hefyd o'r Akashic Chronicles. Cyfeirir at hyn hefyd yn gyffredin darllen seicig .

Felly mae Aurareading yn wirioneddol bosibl , gellir ei enwi'n wyddonol ac mae'n arbennig iawn ei brofi. Mae'n bwysig bod gwythïen yr aurea yn gweithio mewn modd pur a gonest, tra hefyd yn gwneud cysylltiad parchus o'r galon i'r galon. Mae gwythïen aurea yn mynd i mewn i'ch gofod cysegredig hynod sensitif a chynnil yr eiliad rydych chi'n cytuno. Felly dilynwch eich greddf ynghylch a yw'r person yn teimlo'n dda .

Anatomeg eich aura

Mae llawer o fodelau eisoes wedi'u cynllunio i allu ffigur yr aura. Mae hon yn swydd braf iawn wrth gwrs. Ym mhob un o'r modelau hyn, mae'r rhai sy'n agos iawn at natur, fel clairvoyant, clairvoyant neu clairvoyant, wedi profi bod eich aura wedi'i adeiladu o haenau. Yn yr haenau hyn mae gwahaniaethau o ran lliw aura, disgleirdeb yr aura, siâp yr aura, dwysedd yr aura, hylifedd yr aura a swyddogaeth yr aura . Yr hyn y mae pobl bellach yn ei wybod yn sicr a'r hyn y gellir ei weld yn wyddonol hefyd yw hynny mae eich aura yn amrywio o ddydd i ddydd .

Trwy ffotograffiaeth aura, er enghraifft, gallwch weld yn union pa liwiau y mae eich aura yn eu cynnwys ar y foment honno a sut mae eich cyfansoddiad corfforol, meddyliol ac emosiynol. Er enghraifft, os ydych chi'n brysur yn cyfathrebu'r diwrnod hwnnw, bydd yn brysur o amgylch eich dulliau cyfathrebu corfforol fel, gwddf, trwyn, clustiau a llygaid gyda'r lliwiau'n las . Onid ydych chi'n gyffyrddus yn eich croen eich hun ac mae'n anodd darganfod beth sydd mewn gwirionedd anghywir , ymweliad â'r ffotograffydd aura yn syniad gwych.

O'r wybodaeth a gasglwyd hyd yn hyn, mae'n ymddangos bod eich maes aura yn cynnwys saith haen, neu saith lefel . Mae'r haenau hyn yn cynnwys haen hynod strwythur cain tonnau cyson o batrymau ysgafn, fel math o hylifau lliw, symudol :

 • Haen gyntaf; Y corff etherig
 • Ail haen; Y corff emosiynol
 • Trydedd haen; Y corff meddwl
 • Pedwaredd haen; Y corff astral
 • Pumed haen; Y corff achosol etherig
 • Chweched haen; Y corff cariad cyffredinol
 • Seithfed haen; Y corff achosol ketheric
 • Y corff cyntaf, eich corff etherig - o ether - yn cysylltu mater ac egni .
 • Y corff emosiynol neu'r corff cynnil yw eich ail gorff a yn dilyn eich corff etherig . Gelwir hyn oherwydd ei fod yn gysylltiedig â'ch teimladau.
 • Y corff meddwl, eich trydydd corff yn isel, yn gorchuddio'r corff emosiynol ac yn cynnwys sylweddau hyd yn oed yn well . Mae gan bob un ohonynt gysylltiad uniongyrchol â'ch meddyliau a'ch prosesau meddyliol. Mae hyn yn aml yn orlawn. Mae’r ‘prif waith’ yn aml yn bodoli yn ein cymdeithas orllewinol.
 • Trwy eich corff astral - y bedwaredd haen - rydych chi'n mynd y tu hwnt i'r byd corfforol ac rydych chi'n gorffen yn y byd sy'n llawn dirgelwch, ond nid eto. Rydyn ni'n siarad am rymoedd natur neu'ch natur. Yno, mae cyfnewidiadau yn digwydd rhwng pobl. Mae hyn, wrth gwrs, ar lefel ddymunol, ond hefyd ddim. Cyn gynted ag y byddwch chi'n teimlo'n anghyffyrddus â rhywun mewn ystafell, er enghraifft, eich corff astral rydych chi am ei rybuddio.
 • Mae'r corff achosol etherig, y bumed haen, yn yn cynnwys pob ffurf sydd hefyd yn bodoli ar lefel gorfforol ac felly mae'n fath o fatrics o'ch corff corfforol.
 • Mae'r chweched haen yn y corff cariad cyffredinol ac yn cysylltu'n uniongyrchol â'r egni cariad ysbrydol . Mae egni cariad cyffredinol a diamod cyffredinol yn llifo trwy'r haen hon. Allwch chi feddwl am hyn? Cariad wyt ti!
 • Yn olaf, mae'r corff achosol ketheric, y seithfed haen, yn cynnwys yr ymwybyddiaeth gyfan . Ni allwch ddod yn agosach at yr egni Dwyfol . Yna rydych chi'n un gyda'r Creawdwr.

Mae pob haen wedi'i chysylltu ac yn treiddio'n llawn gyda'r haen nesaf , yr eiddo a'r arlliwiau tebyg i hylif ac yn ategu ei gilydd eto yn ei gyfanrwydd.Mae pob haen a phob person ysgafn yn eich gwneud chi'n gyfanwaith cyflawn, lle mae popeth hefyd wedi'i gysylltu. Yn sicr o safbwynt gwyddoniaeth, gellir gweld pob haen fel dirgryniad, symudiad sy'n cadw pob un o'r saith haen i symud. Yn union fel edau gwe pry cop. Os yw edau ar goll neu os nad yw'n gweithio'n iawn, bydd strwythur arbennig a rhyfeddol y pry cop yn gwanhau .

Mae'r holl haenau aura sydd wedi'u hadeiladu'n ddyfeisgar yn dangos ffurfiau corfforol rhannau'r corff yr ydych chi fel person hefyd yn eu cynnwys. Fodd bynnag, mae'r rhain wedi'u hadeiladu ac maent yn cynnwys y golau ethereal rhyfeddol. Trwy hyn yn llifo llif egni di-dor a fertigol, sy'n mynd i fyny ac i lawr trwy ac ar hyd llinyn eich asgwrn cefn a'ch fertebra . Rydych chi'n tylino'ch asgwrn cefn trwy'ch anadl. Gelwir yr egni pylsiadol hwn hefyd yn Chi ac mae'n llifo ar gyflymder eich anadlu a'ch anadlu allan.

Dyna pam ei bod mor bwysig eich bod yn anadlu ymhell i waelod eich stumog. Gyda phob anadlu rydych chi'n anadlu trwy'ch coron, egni bywyd neu Chi ac mae'n bwysig bod yr egni hwn hefyd yn cyrraedd eich chakra isaf, eich chakra sylfaenol - yr ardal ar waelod eich abdomen. Chi sy'n rheoli egni eich bywyd trwy eich anadlu ac felly hefyd faethu'ch aura .

Oes gennych chi'r syniad nad ydych chi'n anadlu'n dda a bod eich anadl yn rhy arwynebol neu nad yw'n dod i lawr yn dda ar waelod eich stumog, yna a mae therapydd anadlol yn domen ragorol .Rydych chi'n dysgu profi eto bod eich corff cyfan yn anadlu ac y gallwch chi anfon eich anadl i bob rhan o'ch corff trwy eich meddyliau, fel y gall ymlacio'r corff, yr enaid a'r ysbryd yn llwyr. Dywedir hefyd anadlu da yn golygu goleuedigaeth o'ch enaid . Mae pŵer iacháu anadlu yn faeth i'ch enaid, yn gwella'ch aura ac yn dod â chi i gydbwysedd mewn gwirionedd.

Os gallwch chi hyd yn oed dychmygwch eich hun, yr hyn rydych chi'n ei ffurfio a phwy ydych chi mewn gwirionedd, fe welwch fywyd , eich amgylchedd, y bydysawd a'ch heriau gyda llygaid gwahanol iawn . Gwnewch y dewis o feddylfryd ac ni fyddwch yn difaru.

Nid yw gwyrthiau yn gwrthgyferbynnu â natur, ond dim ond yn groes i'r hyn rydyn ni'n ei wybod am natur. Awstin Sant

Cynnwys