Gwylio Afal Ddim yn Codi Tâl? Dyma The Real Fix!Apple Watch Not Charging

Ni fydd eich Apple Watch yn codi tâl ac nid ydych yn siŵr pam. Rydych chi wedi gosod eich Apple Watch ar ei gebl gwefru magnetig, ond does dim yn digwydd. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam nad yw'ch Apple Watch yn codi tâl a dangoswch i chi sut i ddatrys y broblem er daioni !Pedair Rhan y Broses Codi Tâl

Mae pedair cydran sydd i gyd yn gweithio gyda'i gilydd i godi tâl ar eich Apple Watch:  1. Eich meddalwedd Apple Watch
  2. Cebl gwefru magnetig Apple Watch
  3. Cefn eich Apple Watch sy'n cysylltu â'r cebl gwefru magnetig
  4. Ffynhonnell pŵer porthladd gwefru (gwefrydd wal, cyfrifiadur, ac ati)

Os bydd unrhyw un o'r darnau hyn yn stopio gweithio, ni fydd eich Apple Watch yn codi tâl. Bydd y camau isod yn eich helpu i ddarganfod pa ran o'r broses sy'n gyfrifol am eich materion codi tâl Apple Watch!

Cyn i Ni Ddechrau

Pan gefais fy Apple Watch gyntaf, cefais anhawster wrth gyfrifo:  1. Pe bai fy Apple Watch yn gwefru mewn gwirionedd pan roddais ef ar y cebl gwefru magnetig
  2. Faint o fywyd batri oedd gan fy Apple Watch ar unrhyw adeg benodol

Fel eich iPhone, mae eich Apple Watch yn arddangos eicon mellt bach sy'n nodi ei fod yn gwefru. Yn wahanol i'ch iPhone, mae'r eicon mellt ar eich Apple Watch yn diflannu ar ôl tua eiliad, felly mae'n debyg na fyddech chi'n sylwi arno pe na byddech chi'n chwilio amdano.

Yn ffodus, gallwch chi swipio i fyny o waelod wyneb yr oriawr a thapio ar y botwm canran batri i weld a yw'ch Apple Watch yn codi tâl mewn gwirionedd. Fe wyddoch fod eich Apple Watch yn codi tâl pan welwch y gair “Codi Tâl” yn is na chanran y batri.Sut i Godi Eich Apple Watch

Os mai dyma'ch tro cyntaf yn defnyddio Apple Watch, gall y broses godi tâl fod ychydig yn anodd. Nid oes porthladd gwefru fel yr un y byddwch chi'n dod o hyd iddo ar eich iPhone.

Yn lle hynny, rydych chi'n gwefru'ch Apple Watch trwy ei osod ar ochr ceugrwm y cebl gwefru magnetig y daeth gydag ef. Mae'r magnet sydd wedi'i ymgorffori yn y cebl gwefru yn dal eich Apple Watch yn ei le wrth iddo wefru.

beth mae eirth yn ei olygu mewn breuddwydion

Tynnwch Eich Achos Amddiffynnol Apple Watch

Os byddwch chi'n rhoi achos amddiffynnol ar eich Apple Watch, rwy'n argymell ei dynnu i ffwrdd pan fyddwch chi'n codi tâl ar eich Apple Watch. Weithiau gall yr achosion hyn rwystro'r cysylltiad rhwng eich Apple Watch a'i gebl gwefru magnetig.

Ailosod Caled Eich Apple Watch

Ein cam datrys problemau cyntaf yw ailosod eich Apple Watch yn galed, a fydd yn profi i weld a yw meddalwedd eich Apple Watch wedi damwain ai peidio. I wneud hyn, pwyswch a dal y botwm Digital Crown and Side ar yr un peth. Rhyddhewch y ddau fotwm cyn gynted ag y bydd logo Apple yn ymddangos ar arddangosfa eich Apple Watch.

Os oedd yr ailosodiad caled yn gweithio i chi, yna mae'n debyg bod eich Apple Watch wedi bod yn codi'r amser cyfan! Eich Apple Watch yn unig edrych fel nad oedd yn gwefru oherwydd bod ei feddalwedd wedi damwain, gan wneud i'r arddangosfa ymddangos yn ddu.

Os na wnaeth yr ailosodiad caled weithio i chi ac nad yw'ch Apple Watch yn dal i godi tâl, dilynwch y camau isod a fydd yn eich helpu i ddatrys problemau caledwedd posib gyda'ch Apple Watch, eich gwefrydd a'ch cebl gwefru magnetig.

Rhowch gynnig ar Gwefrydd Gwylio Afal Gwahanol

Mae yna lawer o wahanol ffyrdd i godi tâl ar eich Apple Watch. Gallwch chi blygio'r cebl gwefru magnetig i mewn i borthladd USB ar eich cyfrifiadur, gwefrydd wal, neu wefrydd car.

Gadewch i ni ddweud eich bod fel arfer yn codi tâl ar eich Apple Watch gan ddefnyddio porthladd USB ar eich cyfrifiadur. Y tro hwn, ceisiwch godi tâl ar eich Apple Watch gan ddefnyddio gwefrydd wal. A ddechreuodd eich Apple Watch godi tâl?

Os yw'ch Apple Watch yn codi tâl wrth ei blygio i mewn i un ffynhonnell bŵer, ond nid un arall, yna mae'n debyg mai'r gwefrydd sy'n camweithio sy'n achosi'r broblem, nid eich Apple Watch .

Os nad yw'ch Apple Watch yn codi tâl waeth pa ffynhonnell bŵer rydych chi'n ei phlygio iddi, symudwch ymlaen i'r cam nesaf!

Archwiliwch y Cable Codi Tâl Magnetig

Os nad oedd defnyddio gwefryddion gwahanol yn gweithio, mae'n bryd rhoi cynnig ar wahanol geblau gwefru. Os nad oes gennych gebl gwefru Apple Watch ychwanegol, gofynnwch am fenthyg ffrind, neu prynu un ar Amazon .

sut mae trwsio iphone â difrod dŵr

Os yw'ch Apple Watch yn gwefru gydag un cebl gwefru, ond nid y llall, yna mae'n debyg bod problem gyda'r cebl gwefru, nid eich Apple Watch .

Glanhewch Eich Gwefrydd a'ch Gwylfa Afal

Os oedd problem gyda'ch cebl gwefru magnetig Apple Watch, ceisiwch ei sychu a chefn eich Apple Watch i lawr gyda lliain microfiber. Efallai y bydd gwn, baw, neu falurion eraill yn atal eich cebl gwefru magnetig ac Apple Watch rhag gwneud cysylltiad glân.

Sicrhewch eich bod hefyd yn edrych ar ben USB eich cebl gwefru magnetig. A oes unrhyw wn neu falurion yn sownd yn y cebl? Os oes, defnyddiwch frwsh gwrth-statig neu frws dannedd newydd sbon i'w sychu'n ysgafn. Gwiriwch hefyd am fragu neu afliwio ar hyd y cebl gwefru - gall y ddau fod yn arwyddion bod angen ei ddisodli.

Osgoi Ceblau Codi Tâl Rhad

Nid yw pob ceblau gwefru Apple Watch yn cael eu gwneud yn gyfartal. Yn nodweddiadol nid yw'r ceblau canlyniadol rhad, o ansawdd isel, a welwch yn eich gorsaf nwy leol neu siop doler wedi'u hardystio gan MFi, sy'n golygu nad yw gwneuthurwr y cebl yn rhan o raglen drwyddedu Apple.

Gall ceblau nad ydynt wedi'u hardystio gan MFi fod yn broblemus iawn - gallant gynhesu'ch Apple Watch tra bydd yn codi tâl neu efallai na fyddant hyd yn oed yn codi tâl ar eich Apple Watch i ddechrau. Wrth brynu cebl gwefru Apple Watch newydd, edrychwch am yr ardystiad MFi ar y pecyn bob amser.

Os yw'ch Apple Watch wedi'i amddiffyn gan AppleCare +, gallwch chi weithiau cael y cebl gwefru magnetig yn ei le am ddim trwy fynd ag ef i'ch Apple Store lleol.

Dileu Cynnwys a Gosodiadau Eich Apple Watch

Fel y soniais ar ddechrau'r erthygl, mae meddalwedd eich Apple Watch yn un o bedair cydran y broses codi tâl. Er ein bod eisoes wedi rhoi cynnig ar ailosodiad caled, mae'n dal yn bosibl nad yw'ch Apple Watch yn codi tâl oherwydd mater meddalwedd cudd.

pam y stopiodd fy oriawr afal weithio

Er mwyn dileu problem feddalwedd sylfaenol, byddwn yn dileu'r holl gynnwys a gosodiadau ar eich Apple Watch. Mae hyn yn dileu'r holl gynnwys (apiau, cerddoriaeth, ffotograffau) ar eich Apple Watch ac yn adfer ei osodiadau i ddiffygion ffatri.

I ddileu'r holl gynnwys a gosodiadau, agorwch yr app Gosodiadau ar eich Apple Watch a tap Cyffredinol -> Ailosod -> Dileu'r Holl Gynnwys a Gosodiadau . Bydd yn rhaid i chi nodi'ch cod post, yna tapio Dileu Pawb pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos.

Nodyn: Ar ôl i chi berfformio'r ailosodiad hwn, bydd eich Apple Watch yn ailgychwyn a bydd yn rhaid i chi ei baru â'ch iPhone unwaith eto.

Eich Opsiynau Atgyweirio

Os nad yw'ch Apple Watch yn dal i godi tâl, yna efallai y bydd mater caledwedd sy'n achosi'r broblem. Ewch ag ef i mewn i'ch Apple Store lleol a gofyn iddyn nhw edrych arno. Rwy'n argymell amserlennu apwyntiad yn gyntaf felly does dim rhaid i chi dreulio'ch diwrnod yn sefyll o amgylch yr Apple Store.

Rydych chi â Gofal!

Mae eich Apple Watch yn codi tâl eto! Nawr eich bod chi'n gwybod beth i'w wneud pan nad yw Apple Watch yn codi tâl, rydyn ni'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol er mwyn i chi allu rhannu'r wybodaeth hon gyda theulu a ffrindiau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich Apple Watch, gadewch nhw isod yn yr adran sylwadau.

Diolch am ddarllen,
David L.