Sut I Wneud Llythyr Gwahoddiad I DramorComo Hacer Una Carta De Invitaci N Para Un Extranjero

Sut i wneud llythyr gwahoddiad ar gyfer tramorwr? . A. Llythyr Gwahoddiad ar gyfer y fisa rhaid iddo fod yn bersonol , Ond rhaid iddo cynnwys gwarantau iddo Llywodraeth yr UD . Y bydd y person yn aros am ychydig cyfyngedig ac yn ddelfrydol bydd gennych chi cefnogaeth ariannol .

Os ydych yn ddinesydd yr Unol Daleithiau neu'n breswylydd parhaol cyfreithlon, a bod gennych ffrind neu berthynas sy'n dymuno dod i'r Unol Daleithiau fel twrist ( gyda fisa B-2 ), gallwch chi helpu'r person trwy llythyr gwahoddiad . Onid yw a gofyniad , ond gall helpu i baratoi'r ffordd.

Gael fisa twristiaid o'r UDA . Gall fod yn heriol, oherwydd mae llywodraeth yr UD yn poeni am faint o bobl sy'n eu defnyddio fel ffordd i fynd i mewn i'r UD ac yna byth yn gadael nac aros yn hirach. Pwrpas eich llythyr fyddai dangos swyddog consylaidd yr Unol Daleithiau.

Beth mae'r cais am fisa yn ei ystyried bod gan yr unigolyn gynllun penodol i ymweld ag ef ( a mynd allan yn y pen draw ) o'r Unol Daleithiau, efallai bod gennych le i aros ac na fydd angen i chi ddod o hyd i waith ynddo i gynnal eich hun tra'ch bod chi yma (ie, hynny yw, rydych chi'n bwriadu cynnig cefnogaeth neu gefnogaeth ariannol) .

Gallwch chi roi'r llythyr hwn i'ch ffrind neu berthynas i fynd ag ef i gennad yr Unol Daleithiau pan fyddwch chi'n gwneud cais am fisa ymwelydd o'r Unol Daleithiau.

Beth i'w gynnwys yn y llythyr gwahoddiad

Dylai hon fod yn ddogfen bersonol, nid rhywbeth fel y byddai cyfreithiwr yn ei hysgrifennu, felly peidiwch â phoeni am ei gwneud yn swnio'n swyddogol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich enw chi ac enw'r derbynnydd a'i gyfeiriad llawn, er enghraifft gan ddefnyddio'r fformat a ddangosir isod.

Sicrhewch hefyd gwmpasu:

 • Pwrpas yr ymweliad a gynlluniwyd, gan gynnwys y lleoedd y byddwch yn ymweld â nhw
 • pa mor hir y bydd yr ymwelydd yn aros gyda chi neu lle rydych chi wedi trefnu iddyn nhw aros
 • a fydd yn cynnwys cludiant yr unigolyn i'r Unol Daleithiau ac oddi yno, ac
 • faint o dreuliau'r person yn yr Unol Daleithiau, os o gwbl, maen nhw'n bwriadu eu talu.

Byddwch mor benodol a manwl â phosibl. Isod mae llythyr enghreifftiol i chi ei ddefnyddio fel canllaw.

Llythyr Gwahoddiad Visa Enghreifftiol


Jim a Madeline Newton
114 Lime Calch
Bae Montego, Plwyf y Santes Fair
Jamaica, Antilles

Affair: Gwahoddiad i ymweld â mi yn UDA

Annwyl Mam ac Yncl Jim,

Hoffwn estyn y gwahoddiad hwn i'r ddau ohonoch ddod i ymweld â mi yn yr Unol Daleithiau am dri mis. Mae'n sicr y byddai'n braf eich gweld chi'ch dau. Yn ystod eich arhosiad, byddwn yn cymryd pythefnos ac yn mynd ar daith ffordd i wahanol leoedd fel Philadelphia a Dinas Efrog Newydd.

Byddaf yn talu am eich holl gostau ar gyfer y daith hon, gan gynnwys teithio yn ôl ac ymlaen i'r Unol Daleithiau, teithio i ac o'r cyrchfannau y byddwn yn ymweld â nhw, prydau bwyd, hamdden a llety.

Bydd yn aros gyda mi yn fy nghartref yn y cyfeiriad a grybwyllir isod pan nad ydym ar y ffordd. Byddaf yn archebu lle ar gyfer motels ar gyfer ein taith ffordd.

Macy Newton

73 Llys Savannah
Washington, DC 20002
Hafan: 202-555-1212
Gwaith: 202-555-2121


Amgen os yw'n darparu cymorth ariannol: llenwch ffurflen USCIS I-134

Os ydych chi'n bwriadu darparu cefnogaeth ariannol i'r ymwelydd tra yn yr UD, ac nad ydych chi'n teimlo fel ysgrifennu llythyr, gallwch chi gwblhau'r Ffurflen I-134 o USCIS, o'r enw Affidafid Cymorth, ar gael i'w lawrlwytho am ddim o wefan USCIS. Neu, gallwch ddarparu llythyr ac a Ffurflen I-134 .

Beth yw llythyr gwahoddiad ar gyfer cais am fisa?

Mae llythyr gwahoddiad ar gyfer cais am fisa yn llythyr y mae'n rhaid i'r ymgeisydd ei gyflwyno i'r llysgenhadaeth neu is-genhadaeth lle rydych chi'n gwneud cais am fisa ymwelydd.

Ysgrifennwyd y ddogfen hon gan westeiwr yr ymgeisydd a'i chyfeirio at yr ymgeisydd neu'r swyddog consylaidd, gan gadarnhau y byddant yn cartrefu'r ymgeisydd yn ei gartref am gyfnod cyfan ei arhosiad yn y wlad lle mae'r gwesteiwr yn preswylio'n gyfreithiol.

Beth yw'r gofynion i ysgrifennu llythyr gwahoddiad?

Rhaid i'r gwesteiwr fodloni'r gofynion canlynol er mwyn i'r llythyr gwahoddiad fod yn ddilys:

 • Rhaid i chi fod yn ddinesydd neu'n breswylydd parhaol cyfreithlon yn y wlad rydych chi'n bwriadu ymweld â hi
 • rhaid mai eich ffrind, cariad / cariad neu berthynas / perthynas ydyw
 • rhaid bod â lle cofrestredig (tŷ, llawr)
 • rhaid bod ganddo ddigon o le i'r ymgeisydd

Nid yw'r llythyr gwahoddiad yn ofynnol gan bob llysgenhadaeth yn y byd, ond argymhellir anfon un hyd yn oed os nad yw'n angenrheidiol.

Os nad ydych yn siŵr am ysgrifennu llythyr gwahoddiad eich hun, yna gallwn helpu.

Sut i ysgrifennu llythyr gwahoddiad ar gyfer cais am fisa?

I lawer, gall ymddangos yn ddryslyd, ond gall ysgrifennu llythyr gwahoddiad fod y rhan hawsaf o'ch cais am fisa, os ydych wedi deall yn iawn beth yw ei bwrpas. Rhaid i'r llythyr gael ei ysgrifennu gan y gwestai a'i gyfeirio atoch chi neu'r swyddog consylaidd.

Mae gan rai llysgenadaethau eu ffurflen wahoddiad eu hunain, felly gwnewch yn siŵr ei gwirio pan fyddwch chi'n cael y rhestr wirio o ddogfennau fisa gofynnol. Os oes ganddo ffurflen eisoes, yna bydd yn rhaid i'ch gwesteiwr lenwi'r bylchau gyda'r wybodaeth gywir.

Ond hyd yn oed os na wnânt, rydym wedi rhestru rhai samplau isod y gallwch eu defnyddio i ddisodli'r wybodaeth fel sy'n briodol.

Wrth ysgrifennu llythyr gwahoddiad, y prif beth y dylai'r ysgrifennwr ei gofio yw y dylai'r llythyr gynnwys rhai manylion pwysig, gan y gwesteiwr a'r gwestai. Dylai'r llythyr gynnwys y wybodaeth ganlynol am y gwesteiwr:

 • Enw llawn
 • Dyddiad Geni
 • Rhif ffôn
 • Galwedigaeth
 • Math o dŷ (eiddo / tŷ rhent / fflat / ystafell)
 • Gwladwriaeth letyol yn y wlad sy'n cynnal (os yw'r gwesteiwr yn byw yn y wlad honno ar fisa gwaith, fisa myfyriwr, preswylydd parhaol, neu'n ddinesydd neu unrhyw statws cyfreithiol arall)
 • Cadarn

Ar y llaw arall, rhaid i'r llythyr hefyd gynnwys y wybodaeth ganlynol am y gwestai:

 • Enw llawn fel y dangosir ar eich pasbort rhyngwladol
 • Dyddiad Geni
 • Cyfeiriad a rhif ffôn yr unigolyn.
 • Y berthynas rhwng y gwesteiwr a'r gwestai
 • Pwrpas y daith (ymweliad cyfeillgar, gwyliau, priodas, parti pen-blwydd).
 • Dyddiad cyrraedd union a dyddiad gadael

Os cyfeirir y llythyr at y gwestai, peidiwch â gwneud iddo swnio'n rhy swyddogol. Mae'n well os yw'n swnio'n fwy personol a chyfeillgar na ffurfiol, fel y gall y swyddog consylaidd gael gwell golwg ar y berthynas gwesteiwr-gwestai.

Dogfennau ategol ar gyfer y llythyr gwahoddiad

Fel y soniwyd uchod, mewn llawer o lysgenadaethau nid yw'r Llythyr Gwahoddiad yn ofyniad, felly nid yw'n ofynnol i'r gwesteiwr anfon dogfennau eraill ynghyd ag ef. Yn dal i fod, hyd yn oed os yw'r llythyr yn ofyniad ai peidio, byddai'n sylwgar iawn pe bai'r ymgeisydd yn cyflwyno unrhyw un o'r dogfennau a ganlyn ynghyd â'r Llythyr Gwahoddiad:

 • Copi wedi'i sganio o ID / pasbort y gwesteiwr
 • Tystiolaeth o fodd cynhaliaeth (os bydd y gwesteiwr yn cefnogi'r gwestai yn ariannol)
 • Prawf o berchnogaeth cartref / fflat neu gytundeb rhentu
 • Amserlen o'r lleoedd y bwriadwyd ymweld â nhw gyda'i gilydd.
 • Pe bai'r gwesteiwr yn cymryd diwrnodau i ffwrdd o'r gwaith i fod gyda chi yn ystod eich cyfnod aros yn eich gwlad, anfonwch ddogfen yn dangos y byddai o'ch plaid

Ble i gyflwyno'r llythyr gwahoddiad?

Cyflwynir y llythyr gan y gwestai yn y llysgenhadaeth neu'r conswl ynghyd â ffeil y ddogfen fisa. Rhaid i'r gwesteiwr ei sganio a'i anfon at y gwestai, a fydd wedyn yn ei gyflwyno gyda'r dogfennau ategol eraill ar ddiwrnod eich apwyntiad yn y llysgenhadaeth neu'r conswl.

Sampl llythyr gwahoddiad

Nid oes dull nac arddull sefydlog ar gyfer ysgrifennu llythyr gwahoddiad. Yr awdur sydd i benderfynu beth y mae am ei gynnwys yn ei lythyr. Cyn belled â bod y llythyr yn cynnwys y manylion a restrir uchod, ymhlith eraill, yna mae'r llythyr yn iawn.


Llythyr gwahoddiad enghreifftiol wedi'i gyfeirio at y llysgenhadaeth

[Pa Ac]
Y Llysgenhadaeth [gwlad],
[Cyfeiriad]

Llythyr gwahoddiad ar gyfer [Enw'r ymwelydd]: Rhif pasbort: XX1177777

Annwyl Mr / Mrs.

Rwy'n ysgrifennu'r llythyr hwn i gefnogi'r cais am fisa ymwelydd ar gyfer [Enw'r Ymwelydd].

Mae ef / hi yn gwbl breswyl yn [gwlad], a hi yw fy [perthynas]. Mae'n byw yn [Cyfeiriad yr Ymwelydd] a'i rif ffôn cartref yw (AA) 0000000.

Rwy'n breswylydd parhaol cyfreithiol yn [Guest's Home Country], rwy'n byw yn [Guest's Home Cyfeiriad], ac rwy'n gweithio fel [Galwedigaeth Gwestai], gydag incwm net o $ XX000 y flwyddyn. Hoffwn i [enw'r ymwelydd] ddod i ymweld â mi o [Dyddiad mewngofnodi] i [Dyddiad gwirio] oherwydd [gallwch chi roi rheswm fel priodas, pen-blwydd, cawod babi, graddio, ac ati.]

Fy nghais yw y dylid rhoi fisa iddo am yr holl gyfnod hwn, ac ar yr adeg honno byddwn yn gwbl gyfrifol ac yn gofalu am ei les. Bydd ef / hi hefyd yn byw yn fy nghartref, ac ar ôl i'w fisa ddod i ben, gwelaf fod [enw'r ymwelydd] yn dychwelyd i'w mamwlad.

Amgaewch yr holl ddogfennaeth angenrheidiol.

Diolch i chi gan ragweld eich ymateb ffafriol.

Diolch.

Yn gywir
[Enw gwesteiwr]
[Dyddiad geni
gwesteiwr]
[ Cyfeiriad gwesteiwr] [Rhif ffôn Host]
[Llofnod gwesteiwr]

Llythyr gwahoddiad enghreifftiol wedi'i gyfeirio at y gwestai

[Rhoi yn]

Llythyr gwahoddiad ar gyfer [Enw'r ymwelydd]: Rhif pasbort: XX777777

Annwyl [enw'r ymwelydd],

Fel dilyniant i'n sgwrs ffôn, cymerwch hwn fel gwahoddiad ffurfiol i ymweld â mi yn [gwlad]. Mae wedi bod yn amser hir ers i mi eich gweld ddiwethaf [defnyddiwch air sy'n disgrifio'ch perthynas: mam / dad / chwaer / fy ffrind / fy nghariad, ac ati] ac rydw i mor gyffrous eich bod chi'n gallu cwrdd â'r holl bobl sydd wedi dod o'r diwedd gwneud i fy arhosiad yn [gwlad] fod mor brydferth.

Tra'ch bod chi yma, byddaf yn gyfrifol am eich llety, bwyd a symud o amgylch [gwlad] o'r diwrnod y byddwch chi'n cyrraedd o [Gwlad Tarddiad yr Ymwelwr] ar [dyddiad gwirio i mewn] tan y diwrnod y byddwch chi'n gadael ar [dyddiad gwirio ].

Amgaeedig Rwy'n anfon yr holl ddogfennau sy'n ofynnol i gael y fisa angenrheidiol gan Lysgenhadaeth [y wlad].

Ni allaf aros i gwrdd â chi yma

[Enw gwesteiwr]
[Cyfeiriad llawn]
[Gwlad]
Galwedigaeth: [Galwedigaeth y Gwesteiwr]
Rhifau ffôn:
Swydd: [(000) 000-0000]
Tudalen hafan: [(000) 000-0000]
E-bost: [cyfeiriad e-bost]
[Cadarn]

Ymwadiad : Erthygl wybodaeth yw hon. Nid yw'n gyngor cyfreithiol.

Nid yw Redargentina yn rhoi cyngor cyfreithiol na chyfreithiol, ac ni fwriedir iddo gael ei ystyried yn gyngor cyfreithiol.

Ffynhonnell a hawlfraint:

Dylai gwyliwr / defnyddiwr y dudalen we hon ddefnyddio'r wybodaeth uchod yn unig fel canllaw, a dylai bob amser gysylltu â'r ffynonellau uchod neu gynrychiolwyr llywodraeth y defnyddiwr i gael y wybodaeth fwyaf diweddar ar y pryd.

Cynnwys