Sut i Ysgrifennu Llythyr at Farnwr Mewnfudo?Como Hacer Una Carta Para Un Juez De Inmigracion

Sut i ysgrifennu llythyr at farnwr mewnfudo? neu lythyrau argymhelliad ar gyfer ymfudo. Mae'r aelodau o'r teulu neu ffrindiau gall ysgrifennu llythyrau cefnogaeth i fewnfudo i'r beirniaid i dystio i'r cymeriad moesol o person dan glo trwy fewnfudo a gofyn i chi fod rhyddhau a chael caniatâd aros yn y wlad. Gelwir y llythyrau hyn Canslo llythyrau Tynnu .

Sut i ysgrifennu llythyr at Mewnfudo

Awgrymiadau ar gyfer ysgrifennu'r llythyr

Sut i ysgrifennu llythyr ar gyfer ymfudo. Ysgrifennwch y llythyr o'r galon. Peidiwch â phoeni gormod am ei siâp. Byddwch yn fanwl am eich perthynas â'r sawl sy'n cael eu cadw fel bod gan y barnwr y teimlad o adnabod aelod o'ch teulu.

Dyma ychydig o ganllawiau ar sut i ysgrifennu'r math hwn o lythyr.

 • Dylid cyfeirio at y llythyr Barnwr Mewnfudo Anrhydeddus .
 • Cyflwynwch eich hun, eich statws a'ch cyfeiriad mewnfudo. Os ydych chi'n ei wneud mewn swyddogaeth broffesiynol, mae'r pennawd llythyr yn ddigonol ac nid oes angen cynnwys cyfeiriad personol.
 • Nodwch eich perthynas â'r person hwn a pha mor hir rydych chi wedi eu hadnabod.
 • Disgrifiwch y math o berson ydych chi, y gweithgareddau rydych chi'n eu gwneud gyda'ch gilydd, gan gynnwys gweithgareddau defnyddiol neu gadarnhaol
  beth mae wedi'i wneud i chi, eich teulu neu'r gymuned; cynnwys cymaint o deimladau, manylion a
  enghreifftiau penodol â phosibl.
 • Disgrifiwch effeithiau / anawsterau negyddol yr hyn y byddai'n ei olygu i aros yn y ddalfa i'r person hwn, eu
  teulu a / neu'r gymuned yn gyffredinol.
 • Disgrifiwch pam rydych chi'n disgwyl i'r person hwn ddychwelyd i'r llys mewnfudo yn y dyfodol i weld yr achos tan
  casgliad. Mewn geiriau eraill, ai'r person hwn sy'n gyfrifol? Pam?
 • Dylai'r frawddeg olaf nodi hynny Rwy'n rhegi bod yr uchod yn wir ac yn gywir yn ôl fi da gwybod a deall .
 • Llofnodwch a dyddiwch. Nid oes angen notarized y llythyr, ond os yn bosibl, mae'n helpu .
 • Gall y llythyr fod mewn unrhyw iaith, er os nad yw yn Saesneg , rhaid cael a cyfieithu ardystiedig .
 • Os yn bosibl, cynhwyswch a copi oddi wrth ei ID Profi eich bod yn breswylydd parhaol neu'n ddinesydd yr UD i gyd-fynd â'r llythyr.

Dywedwch wrth y barnwr am y gweithredoedd da y mae'r sawl sy'n cael eu cadw wedi'u gwneud yn y gymuned lle rydych chi wedi bod yn byw. Mynegwch sut mae'r sawl sy'n cael eu cadw wedi dod yn aelod gwerthfawr o'r gymuned. Os nad ydych erioed wedi cael trafferth gyfreithiol o'r blaen, cynhwyswch y ffaith honno yn eich llythyr.

Llythyr Cyfeirio Cymeriad ar gyfer Templed Mewnfudo - Enghreifftiau

A. llythyr cyfeirio cymeriad ar gyfer mewnfudo mae'n argymhelliad ysgrifenedig ar ran rhywun i gefnogi'ch cais mewnfudo neu weithdrefn gysylltiedig arall. Mae gan farnwyr mewnfudo gryn ddisgresiwn. Pwrpas y llythyr hwn yw tynnu'r cydbwysedd o blaid y mewnfudwr trwy dynnu sylw at nodweddion personol cadarnhaol fel morâl, dibynadwyedd ac etheg gwaith.

Beth i'w gynnwys

Er iddo gael ei ysgrifennu ar gyfer gwrandawiad ffurfiol, dylai'r llythyr hwn fod yn ddatganiad personol sy'n cynnwys manylion am:

 • Hanes y berthynas bersonol neu broffesiynol â'r mewnfudwr.
 • Rhinweddau cadarnhaol rhagorol a ymgorfforir gan y mewnfudwr
 • Y cyfraniadau disgwyliedig yn y dyfodol y bydd y mewnfudwr yn eu gwneud i'r gymuned ehangach

Y pwynt yma yw adrodd stori fer am orffennol a dyfodol y mewnfudwr yn yr Unol Daleithiau a darparu manylion allweddol am y berthynas rhwng yr ysgrifennwr cyfeirio a'r mewnfudwr. Rhannwch straeon fel bod y llythyr yn darllen llai fel rhestr o hawliadau na naratif personol cymhellol.

Sut i ddefnyddio llythyr cyfeirio cymeriad ar gyfer mewnfudo

1. Dewch o hyd i berson parchus yn eich cymuned

Fel unrhyw gyfeiriad, mae pŵer eich hawliadau yn gorwedd yn y hygrededd yr ysgrifennwr . Felly, ceisiwch ddod o hyd i rywun gyda dylanwad , fel hen ffrind neu gyflogwr. Er y bydd aelodau'r teulu yn gyffredinol yn barod i ddarparu tystlythyrau gwych, mae'n well recriwtio rhywun sydd ddim yn gysylltiedig .

Yn dibynnu ar eich sefyllfa, mae'r USCIS rydych chi am weld y bydd person yn cael effaith gadarnhaol ar ddod yn ddinesydd yr Unol Daleithiau. Felly, gall cael atgyfeiriad gan aelod a dinesydd sydd eisoes wedi'i sefydlu yn yr Unol Daleithiau chwarae rhan bwysig yn llwyddiant eich cais.

Yn bennaf mae 2 ffordd y gall unigolyn wneud cais am fewnfudo i'r Unol Daleithiau. Dylid ysgrifennu llythyr cyfeirio mewnfudo ar gyfer unrhyw un o'r canlynol:

 • Mewnfudo teuluol
 • Mewnfudo ar sail cyflogaeth

2. Rhowch fanylion am eich sefyllfa

Er y gall eich geirda wybod cryn dipyn am eich hanes personol, nid yw'n brifo awgrymu manylion allweddol i'w cynnwys. Gallwch gyfansoddi rhestr o bwyntiau pwysig iddyn nhw eu cynnwys. Y cam cyntaf wrth wneud cais am fewnfudo tra yn yr Unol Daleithiau yw ffeilio a deiseb .

Os yw ymgeisydd yn byw y tu allan i'r UD, gallant gyflwyno cais mewn swyddfa USCIS yn ei wlad neu gyflwyno'r cais trwy'r post os nad oes swyddfeydd yn bresennol.

3. Ysgrifennwch y llythyr ar eu cyfer

Cynigiwch ysgrifennu'r llythyr eich hun os ydych chi'n credu y bydd hyn yn symud pethau ymlaen, neu os ydych chi'n poeni am allu eich geirda i ysgrifennu datganiad cymhellol. Er nad yw'n ofynnol, mae'n syniad da gwneud i'r llythyr ddarllen yn rhugl yn Saesneg. Os bydd rhywun yn cael trafferth cyfieithu eu llythyr cyfeirio i'r Saesneg, gallant logi a golygydd yn llinell i'ch helpu gyda'ch problem.

4. Llofnodi a notarize llythyr

Gan fod y llythyr hwn yn ddatganiad ffurfiol, rhaid ei lofnodi, ei ddyddio a'i notarized. Cadwch gopi ar gyfer eich cofnodion personol. Os yw'r ymgeisydd yn yr Unol Daleithiau, mae cael dogfen notarized yn dasg hawdd ond diflas. Mae'r mwyafrif o fanciau a sefydliadau ariannol yn cynnig y gwasanaeth hwn a gallant godi ffi fach.

5. Atodwch lythyr at eich cais

Anfonwch y llythyr gyda dogfennau cais eraill i sicrhau nad yw'n mynd ar goll yn y prosesu gweinyddol. Rhaid i bob ymgeisydd hysbysu ei asiant o unrhyw lythyrau cyfeirio. Eich asiant yw'r person a restrir ar ffurflen DS-261.

Pwy i ddewis ar gyfer atgyfeiriad?

Mae'r cyfeiriadau Dylai cymeriadau o'r amrywiaeth hon gael eu hysgrifennu gan rywun sy'n agos at yr unigolyn, rhywun sy'n gallu darparu enghreifftiau uniongyrchol ac anecdotau penodol i helpu i gefnogi dadl cymeriad moesol yr ymgeisydd. Byddai prif ymgeisydd yn gymydog, aelod o'r teulu, ffrind, cyflogwr, neu aelod o'ch eglwys.

Yn yr achos hwn, y mwyaf o effaith emosiynol y mae'r unigolyn dan sylw wedi'i gael ar fywyd yr ysgrifennwr, ac i'r gwrthwyneb, gorau oll. I'r rhai dan glo sy'n wynebu cael eu symud o'r wlad, atgyfeiriad gan eu plant (os yw'n berthnasol) sy'n aml yn darparu'r achos cryfaf.

Cerdyn Cyfeirio Cymeriad - Sampl 1

I bwy y gall bryderu:

Mae'n bleser mawr gennyf allu darparu'r llythyr hwn ar ran fy ffrind da a chymydog Mustafah, sydd newydd wneud cais am fewnfudo i'r Iorddonen o'r Unol Daleithiau.

Fy enw i yw Jonathon Mitchell, rwy'n feddyg teulu ac rwy'n ddinesydd yr UD. Cyfarfûm â Mustafah gyntaf pan symudodd i mewn drws nesaf saith mlynedd yn ôl. Roeddwn yn gyffrous i gael meddyg arall yn y gymdogaeth. Fe ddaethon ni'n ffrindiau yn gyflym a daeth yn amlwg i mi yn fuan fod y dyn mor ddeallus ag y mae'n dosturiol. Ef yw'r unig ddyn yr wyf yn ymddiried ynddo i ddarparu triniaeth feddygol i mi a fy nheulu.

Mae'n debyg bod Mustafah wedi'i eni yn ddyn gofalgar, yn amlwg cymerodd ddiddordeb mewn meddygaeth i helpu'r rhai mewn angen yn unig ac nid am iawndal ariannol. Cyn i'w blentyn cyntaf gael ei eni, gwirfoddolodd i helpu i hyfforddi staff ysbytai yn Ghana am y rhan fwyaf o'r flwyddyn. Ers iddo ddychwelyd, mae wedi gwirfoddoli mewn clinig digartref 15 awr yr wythnos. Mae ei haelioni a'i garedigrwydd wedi bod yn ysbrydoliaeth i mi ac i bawb sy'n gweithio gyda'r dyn.

Mae Mustafah a'i wraig yn fodelau rôl hyfryd i'n plant, 5 a 7 oed. Wrth i'n teuluoedd ddod at ei gilydd, fe wnaethant ofalu am ein plant pan oedd yn rhaid i'm gwraig a minnau weithio. Er mawr siom i mi efallai, cafodd fy merch ei hysbrydoli i ddod yn feddyg hefyd, nid oherwydd fy nylanwad arni ond oherwydd Yncl Mustafah. Mae bob amser wedi bod yn ddylanwad enfawr ar fy nwy ferch ac rwy'n teimlo'n wirioneddol fendithiol i gael cymydog i'w helpu i ddod yn fenywod cryf y maen nhw eisoes wedi dechrau dod.

Mae Mustafah yn haeddu dinasyddiaeth gan ei fod yn aelod mor werthfawr o'r gymuned y mae'n byw ynddi. Rwy'n argymell eich bod chi'n naturoli cyn gynted â phosib, mae angen mwy o ddynion fel ef. Mae croeso i chi gysylltu â mi ar unrhyw adeg yn (111) 111-1111 neu example@gmail.com os oes gennych unrhyw gwestiynau.

I fod yn onest,

Jonathan Mitchell, MD

Cerdyn Cyfeirio Cymeriad - Sampl 2

Mai 1, 2017
I bwy y gall bryderu:

Rwy'n cyflwyno'r llythyr hwn i gefnogi cais Eugenio Cruz am breswylio'n barhaol yn yr Unol Daleithiau.

Fy enw i yw Jess O'Connor, ac rwy'n weithiwr cymdeithasol Gwasanaethau Dynol Valleyway ac yn ddinesydd yr UD. Rwyf wedi adnabod Mr Cruz ers bron i ddwy flynedd, ers iddo symud i mewn nesaf ataf ym mis Gorffennaf 2015.

Ar yr adeg hon, rwyf wedi darganfod bod Mr Cruz yn ddyn caredig, didwyll, dibynadwy a gweithgar. Ef yw'r cymydog consummate ac mae wedi sefydlu ei hun yn gyflym fel prif gynheiliad yn ein cymuned leol.

Ar sawl achlysur y gaeaf diwethaf, yn hollol fyrfyfyr, taflodd Mr Cruz fi yr holl ffordd. Mae'n cynorthwyo cymdogion hŷn yn rheolaidd gyda gwaith tŷ, a gwirfoddolodd ddwywaith i gynnal y parti Diwrnod Llafur blynyddol.

Os cymeradwyir eich cais am breswylfa barhaol, nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y byddwch yn parhau i roi yn ôl i'ch cymuned leol a'r gymuned genedlaethol yn gyffredinol.

Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â mi os oes gennych unrhyw gwestiynau.

I fod yn onest,

Jess O’Connor

Cerdyn Cyfeirio Cymeriad - Sampl 3

Barnwr Mewnfudo Anrhydeddus:

Adrian Lisowski ydw i, rydw i'n 58 oed, yn fewnfudwr cyfreithiol o Wlad Pwyl, yn arlwywr llwyddiannus ac rydw i wedi adnabod Marta Lisowski, fy ngwraig, ers dros 30 mlynedd. Gofynnaf ichi ganiatáu i Marta aros yn y wlad, gan y bydd ei diarddel yn cael effaith emosiynol ac ariannol ddifrifol ar ein teulu.

Mae gan Marta a minnau bedwar o blant gyda'n gilydd, ac mae gan ddau ohonynt blant eu hunain. Mae hi'n gwasanaethu fel matriarch y teulu, gan ddarparu cefnogaeth a chyngor pan fydd y plant yn cael trafferth, gofalu am ei hwyrion yn ôl yr angen, paratoi ciniawau teulu yn ystod y gwyliau, a sicrhau ein bod yn cadw cyfanrwydd y cyfenw. Mae hi'n fenyw bwerus ac asgwrn cefn y tŷ hwn. Mae'n ddiamheuol y bydd ei diarddel parhaol yn cael ôl-effeithiau negyddol difrifol i'w hwyrion, ei phlant ac i mi, ei gŵr ers bron i dri degawd.

Mae fy mwyty hefyd yn ddibynnol ar etheg gwaith fy ngwraig, hi yw rheolwr blaen a chefn y tŷ, y cyfrifydd, a hi yw'r gweithiwr anoddaf o bell ffordd. Yr arian a wnawn o'n busnes yw ein hunig ffynhonnell incwm ac mae'r bwyty wedi caniatáu inni fagu ein teulu a sefydlu ein gwreiddiau yn ein cymuned. Ni allaf ddychmygu sut y gallem aros ar agor hebddi yn y llun.

Dyma drosedd gyntaf fy ngwraig a phe bai'n cael ei halltudio amdani, byddai canlyniadau'r gosb yn llawer mwy na'r drosedd. Mae hi'n fenyw onest, ofalgar gyda chymeriad cryf, ac nid yw ei hunig swydd yn adlewyrchiad union o'r person rhyfeddol yw hi. Erfyniaf arnoch i ganiatáu iddi aros yn y wlad, mae yna lawer ohonom sy'n dibynnu arni.

I fod yn onest,

Adrian Lisowski

Llythyr cefnogaeth at ddibenion mechnïaeth

Pan fydd unigolyn yn cael ei gadw gan Orfodi Mewnfudo a Thollau (ICE), gallant ofyn i wrandawiad bond gael ei ryddhau o'i gadw. Nid yw pawb yn gymwys i gael mechnïaeth. Mae pobl sydd â rhai euogfarnau troseddol, er enghraifft, yn destun cadw gorfodol.

I'r rhan fwyaf o bobl, gall mechnïaeth fod yn opsiwn i'ch rhyddhau o'r ddalfa. I gael ei ryddhau ar fond, bydd barnwr mewnfudo yn archwilio sawl ffactor, gan gynnwys cysylltiadau’r unigolyn â chymuned, y perygl gwirioneddol / canfyddedig i’r gymuned, ac a oes gan yr unigolyn ffurf hyfyw o ryddhad mewnfudo (e.e., lloches).

I wneud penderfyniad gan ddefnyddio'r ffactorau hynny, rhaid bod gan y barnwr dystiolaeth i'w hystyried. Dyna lle mae'ch llythyr yn dod i mewn. Mae gennych gyfle i ddweud wrth y barnwr pam rydych chi'n meddwl ei bod hi'n ddiogel rhyddhau'r person hwn a pham rydych chi'n disgwyl iddo ef neu hi ddychwelyd i'r llys mewnfudo yn y dyfodol.

Cyfieithiad o lythyr

Ysgrifennwch y llythyr yn eich iaith frodorol, hyd yn oed os nad yw'n Saesneg. Gofynnwch i rywun sy'n adnabod y ddwy iaith gyfieithu'r llythyr. Nid oes rhaid i'r person fod yn gyfieithydd proffesiynol.

Os ydych chi'n defnyddio cyfieithydd, gofynnwch am Dystysgrif Cyfieithu gan y llys. Mae gan rai taleithiau'r ffurflen hon ar gael i'w lawrlwytho ar wefannau eu llysoedd. Bydd y cyfieithydd yn llenwi'r ffurflen i dyngu bod popeth a gyfieithwyd yn gywir. Postiwch y Dystysgrif Cyfieithu, y llythyr gwreiddiol, a'r llythyr wedi'i gyfieithu at y barnwr.

Ymwadiad : Erthygl wybodaeth yw hon. Nid yw'n gyngor cyfreithiol.

Nid yw Redargentina yn rhoi cyngor cyfreithiol na chyfreithiol, ac ni fwriedir iddo gael ei ystyried yn gyngor cyfreithiol.

Ffynhonnell a Hawlfraint: Ffynhonnell y fisa uchod a gwybodaeth fewnfudo a deiliaid yr hawlfraint yw:

Dylai gwyliwr / defnyddiwr y dudalen we hon ddefnyddio'r wybodaeth uchod yn unig fel canllaw, a dylai bob amser gysylltu â'r ffynonellau uchod neu gynrychiolwyr llywodraeth y defnyddiwr i gael y wybodaeth fwyaf diweddar ar y pryd.

Yn golygu

Cynnwys